M h nh osi v tcp ip
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Mô hình OSI và TCP/IP PowerPoint PPT Presentation


 • 270 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Mô hình OSI và TCP/IP. MẠNG MÁY TÍNH. Nội dung. Giới thiệu Mô hình OSI Mô hình TCP/IP Đóng gói dữ liệu. Giới thiệu - 1. Hi, My name’s B. Chào, Tôi tên A. Giới thiệu - 2. Giới thiệu - 3. ?. Network. Giới thiệu - 4. Giới thiệu - 5. Xem mạng như là 1 chồng các lớp (layer)

Download Presentation

Mô hình OSI và TCP/IP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Môhình OSI và TCP/IP

MẠNG MÁY TÍNH


Nội dung

Giới thiệu

Mô hình OSI

Mô hình TCP/IP

Đóng gói dữ liệu

Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh


Giới thiệu - 1

Hi, My name’s B

Chào, Tôi tên A

Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh


Giớithiệu - 2

Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh


Giớithiệu - 3

?

Network

Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh


Giới thiệu - 4

Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh


Giớithiệu - 5

 • Xemmạngnhưlà 1 chồngcáclớp (layer)

 • Lớp N cungcấpcácdịchvụcholớp N+1

 • Mỗilớptraođổivớinhautheo 1 giaothức

 • Ưuđiểm:

  • Mỗilớpcó 1 chứcnăngriêng, lớp N sửdụngdịchvụ do lớp N-1 cungcấp

  • Giảmđộphứctạpkhixửlýdữliệu

  • Dễquảnlý

  • Dễmởrộng, dễpháttriển

  • Đơngiản

Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh


SNA

DECNET

ARPANET

Giới thiệu - 5

Cần có 1 mô hình chung

GiẢI QUYẾT??

Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh


Nội dung

Giới thiệu

Mô hình OSI

Mô hình TCP/IP

Đóng gói dữ liệu

Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh


OSI Model - 1

 • Môhình OSI (Open Systems Interconnection):

  • do tổchức ISO (International Organization for Standardization)đềxuấttừ 1977

  • côngbốlầnđầuvào 1984

  • Làkhungsườnbiểudiễncáchthông tin dichuyểntrênmạngnhưthếnào

Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh


OSI Model - 2

Application

7

Tầng ứng dụng

Application (Upper) Layers

Presentation

Tầng trình bày

Session

Tầng phiên

Transport

Tầng vận chuyển

Network

Tầng mạng

Data Flow (Lower) Layers

Data link

Tầng liên kết

Physical

1

Tầng vật lý

Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh


Osi - 2

A

Computer Network

B

Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh


OSI Model - 4

Application

Cung cấp các dịch vụ mạng

Presentation

Cách biểu diễn dữ liệu

Session

Quản lý các phiên của ứng dụng

Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh


OSI Model - 5

Transport

Truyềndữliệuend-to-end

Network

Truyềndữliệu host-host

Data link

Truyềndữliệu link-link

Physical

Truyền dữ liệu nhị phân

Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh


Nội dung

Giới thiệu

Mô hình OSI

Mô hình TCP/IP

Đóng gói dữ liệu

Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh


Mô hình TCP/IP - 1

TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol

Do Cerf và Kahn địnhnghĩavàonăm 1974

Đặctảchồnggiaothức

Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh


Mô hình TCP/IP - 2

OSI

TCP/IP

Application

Application

Presentation

Session

Transport

Transport

Network

Internet

Data link

Host to Network

(Network Interface)

Physical

Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh


Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh


Nội dung

Giới thiệu

Mô hình OSI

Mô hình TCP/IP

Đóng gói dữ liệu

Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh


Đóng gói dữ liệu - 1

Đóng gói dữ liệu = Encapsulation

Là quá trình đóng gói dữ liệu với các thông tin của giao thức trước khi chuyển đi

Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh


FCS

FCS

Đóng gói dữ liệu - 2

Application

PDU

(Protocol Data Unit)

Presentation

Upper Layer Data

Session

Segment

Upper Layer Data

TCP Header

Transport

IP Header

Data

Network

Packet

LLC Header

Data

Data Link

Frame

MAC Header

Data

Physical

0101110101001000010

Bits

Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh


Đóng gói dữ liệu - 3

Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh


Phân rã

Application

Presentation

Upper Layer Data

Session

Transport

Upper Layer Data

TCP Header

TCP+ Upper Layer Data

Network

IP Header

IP + TCP + Upper Layer Data

LLC Header

Data Link

LLC Hdr + IP + TCP + Upper Layer Data

MAC Header

Physical

0101110101001000010

Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh


network

link

physical

link

physical

M

M

M

Ht

M

Hn

Hn

Hn

Hn

Ht

Ht

Ht

Ht

M

M

M

M

Ht

Hn

Ht

Hl

Hl

Hl

Hn

Hn

Hn

Ht

Ht

Ht

M

M

M

Minh họa

source

message

application

transport

network

link

physical

segment

datagram

frame

switch

destination

application

transport

network

link

physical

router

Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh


Tàiliệuthamkhảo

Slide bàigiảngcủa J.F Kurose and K.W. Ross về Computer Networking: A Top Down Approach

Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh


 • Login