zemie eur pskeho v znamu drien ansk kras
Download
Skip this Video
Download Presentation
Územie európskeho významu Drienčanský kras

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Územie európskeho významu Drienčanský kras - PowerPoint PPT Presentation


 • 214 Views
 • Uploaded on

Územie európskeho významu Drienčanský kras. Text: Ing. Eva Belanová Foto: Ing. Rastislav Gális Mapy: Jana Garayová. NATURA 2000 – sieť európsky významných území SKUEV 0357 Cerová vrchovina – lesné biotopy SKUEV 0358 Soví hrad SKUEV 0359 Dechtárske vinice SKUEV 0360 Beležír

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Územie európskeho významu Drienčanský kras' - xandy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zemie eur pskeho v znamu drien ansk kras

Územie európskeho významu Drienčanský kras

Text: Ing. Eva Belanová

Foto: Ing. Rastislav Gális

Mapy: Jana Garayová

slide2

NATURA 2000 – sieť európsky významných území

SKUEV 0357 Cerová vrchovina – lesné biotopy

SKUEV 0358 Soví hrad

SKUEV 0359 Dechtárske vinice

SKUEV 0360 Beležír

SKUEV 0361 Vodokáš

SKUEV 0362 Pieskovcové chrbáty

SKUEV 0363 Ťahan

SKUEV 0364 Pokoradzké jazierka

SKUEV 0365 Dálovský močiar

SKUEV 0366 Drienčanský kras

Výnos MŽP SR č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

SKUEV 0669 Drieňové SKUEV 0677 Smolná - Chocholná

SKUEV 0670 Studničné SKUEV 1357 Cerová vrchovina – lesné biotopy

SKUEV 0673 Bottovský les SKUEV 1362 Pieskovcové chrbáty

SKUEV 0674 Hubovo SKUEV 1364 Pokoradzké jazierka

SKUEV 0676 Meandre Ipľa SKUEV 1366 Drienčanský kras

slide4
Základné údaje
 • Názov: SKUEV 0366 Drienčanský kras
 • Výmera: 1719, 96 ha (1398,86 ha)
 • Kraj: Banskobystrický
 • Okres: Revúca, Rimavská Sobota
 • Kat. územie: Rybník nad Turcom 24,1% Hrušovo 19,3%

Slizké 15%

Striežovce 13,1%

Kyjatice 7,8%

Potok nad Blhom 6,3%

Ratkovská Lehota 5,1%

Španie Pole 3,5%

Lipovec v Gemeri 3,8%

Drienčany 1,9%

slide6
6210 – Suchomilné travinnobylinné a krovinné porasty na vápnitom podloží (* dôležité stanovištia pre Orchideaceae)

Vstavač pururový (Orchis purpurea)

Vstavač trojzubý (Orchis tridentata)

6240 subpan nske travinnobylinn porasty
6240 – Subpanónske travinnobylinné porasty

Hlaváčik jarný (Adonis vernalis)

9180 lipovo javorov sutinov lesy
9180 – Lipovo-javorové sutinové lesy

Snežienka jarná (Galanthus nivalis)

slide10

Prilbica moldavská

(Aconitum moldavicum)

Jazyk jelení

(Phyllitis scolopendrium)

6430 vlhkomiln vysokobylinn lemov spolo enstv na porie nych niv ch od n in do alp nskeho stup a
6430 – Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa

Rybárik obyčajný

(Alcedo atthis)

8210 karbon tov skaln steny a svahy so trbinovou veget ciou
8210 – Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou

Slezinník červený

(Asplenium trichomanes)

Sladič obyčajný

(Polypodium vulgare)

9130 bukov a jed ov kvetnat lesy 9110 kyslomiln bukov lesy
9130 – Bukové a jedľové kvetnaté lesy9110 – Kyslomilné bukové lesy

Kruštík

(Epipactis sp.)

Ľalia zlatohlavá

(Lilium martagon)

Salamandra škvrnitá (Salamandra salamndra)

slide14
3150 – Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition

Kunka žltobruchá

(Bombína variegata)

6510 n inn a podhorsk kosn l ky
6510 – Nížinné a podhorské kosné lúky

Vstavačovec strmolistý

(Dactylorhiza incarnata)

Vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis)

91h0 teplomiln pan nske dubov lesy
91H0 – Teplomilné panónske dubové lesy

Roháč obyčajný (Lucanus cervus)

eur psky v znamn druhy ivo chy
Európsky významné druhy - živočíchy

Cicavce: Podkovár krpatý, P. štíhlokrídly, Netopier veľkouchý, N. veľký, N. čierny, Syseľ pasienkový, Vydra riečna, Vlk dravý, Medveď hnedýVtáky: Rybárik obyčajný, Bocian čierny, Ďateľ bielochrbtý, Ď. prostredný, Tesár čierny, Muchárik bielokrký, Kuvičok vrabčí, Strakoš obyčajný, Škovránok stromový, Žlna siváPlazy a obojživelníky: Kunka žltobrucháBezchordáty: Roháč obyčajný, Fúzač alpský

Bocian čierny

(Ciconia nigra)

Strakoš obyčajný

(Lanius collrio)

Tesár čierny

(Drycopus martius)

Žlna sivá (Picus canus)

eur psky v znamn druhy rastliny
Európsky významné druhy - rastliny

Poniklec veľkokvetý (Pullsatilla grandis)

Hadinec červený (Echium russicum)

ciele ochrany
Ciele ochrany
 • Zachovanie európsky významných typov biotopov s výskytom európsky významných druhov rastlín a živočíchov
 • Udržiavanie biodiverzity pravidelným prepásaním, kosením prípadne odstraňovaním krovinného náletu
innosti nevyhnutn na zachovanie predmetu ochrany
Činnosti nevyhnutné na zachovanie predmetu ochrany
 • Čistenie pasienkov od náletových drevín
 • Extenzívna pastva
 • Pravidelné kosenie lúk
slide22
Stabilizácia strží a výmoľov
 • Obnovenie pôvodného druhového zloženia lesných porastov
 • Eliminovanie zastúpenia nepôvodných druhov drevín
 • Opatrenia na zlepšenie kvality vôd
innosti ktor nie s v rozpore so zachovan m predmetu ochrany
Činnosti, ktoré nie sú v rozpore so zachovaním predmetu ochrany
 • Pešia turistika, jazda na koni, bicyklovanie
 • Opatrenia na udržanie primeraného vodného režimu
 • Zriadenie poľovníckeho zariadenia (v území s navrhovaným II. stupňom ochrany)
innosti ktor s v rozpore so zachovan m predmetu ochrany
Činnosti, ktoré sú v rozpore so zachovaním predmetu ochrany
 • Košarovanie (IV. a V. stupeň ochrany)
 • Prikrmovanie poľovnej zveri
 • Hnojenie
 • Rozorávanie TTP
 • Táboriť, stanovať, bivakovať, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb
 • Zber rastlín a lesných plodov
 • Odchyt živočíchov
 • Znečisťovanie odpadkami
slide25
Ťažba a úprava kameňa
 • Pestovanie nepôvodných druhov rastlín
 • Rušenie pokoja a ticha
 • Vysušovanie mokradí
 • Zriadenie poľovníckeho zariadenia (v území s navrhovaným V. a IV. stupňom ochrany)
kosenie aluvi lnych l k
Kosenie aluviálnych lúk

Rosnička zelená (Hyla arborea)

Navrhovaná PR Dolina Drienku

in v znamn rastlinn druhy chr nen pod a z kona 543 2002 z z
Iné významné rastlinné druhy, chránené podľa zákona č. 543/2002 Z.z.

Vtáčia prilba dlholistá (Cephalanthera longifolia)

Zimozeleň menšia (Vinca minor)

Hrachor sedmohradský

(Lathyrus transsilvanicus)

Ľan žltý (Linum flavum)

in v znamn rastlinn druhy chr nen pod a z kona 543 2002 z z1
Iné významné rastlinné druhy, chránené podľa zákona č. 543/2002 Z.z.

Vstavač obyčajný (Orchis morio)

existuj ce chr nen zemia
Existujúce chránené územia
 • Chránený areál Alúvium Blhu

Perovník pštrosí

(Matteucia struthiopteris)

obmedzenia hospod renia v lesoch
Obmedzenia hospodárenia v lesoch

5. stupeň ochrany

 • Zákaz zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť pôdny a vegetačný kryt

4. Stupeň ochrany

 • Zákaz ťažiť drevnú hmotu holorubným hospodárskym spôsobom

- Zákaz rozširovať nepôvodné druhy rastlín a živočíchov

slide35

Štátna ochrana prírody SR

Správa CHKO Cerová vrchovina

Železničná 31

979 01 Rimavská Sobota

Tel.: 047/56 34 947

ad