Zemie eur pskeho v znamu drien ansk kras
Download
1 / 35

Územie európskeho významu Drienčanský kras - PowerPoint PPT Presentation


 • 190 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Územie európskeho významu Drienčanský kras. Text: Ing. Eva Belanová Foto: Ing. Rastislav Gális Mapy: Jana Garayová. NATURA 2000 – sieť európsky významných území SKUEV 0357Cerová vrchovina – lesné biotopy SKUEV 0358Soví hrad SKUEV 0359Dechtárske vinice SKUEV 0360Beležír

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Územie európskeho významu Drienčanský kras

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Územie európskeho významu Drienčanský kras

Text: Ing. Eva Belanová

Foto: Ing. Rastislav Gális

Mapy: Jana Garayová


NATURA 2000 – sieť európsky významných území

SKUEV 0357Cerová vrchovina – lesné biotopy

SKUEV 0358Soví hrad

SKUEV 0359Dechtárske vinice

SKUEV 0360Beležír

SKUEV 0361Vodokáš

SKUEV 0362Pieskovcové chrbáty

SKUEV 0363Ťahan

SKUEV 0364Pokoradzké jazierka

SKUEV 0365Dálovský močiar

SKUEV 0366Drienčanský kras

Výnos MŽP SR č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

SKUEV 0669Drieňové SKUEV 0677Smolná - Chocholná

SKUEV 0670Studničné SKUEV 1357Cerová vrchovina – lesné biotopy

SKUEV 0673Bottovský les SKUEV 1362Pieskovcové chrbáty

SKUEV 0674Hubovo SKUEV 1364Pokoradzké jazierka

SKUEV 0676Meandre Ipľa SKUEV 1366Drienčanský kras


Základné údaje

 • Názov: SKUEV 0366 Drienčanský kras

 • Výmera: 1719, 96 ha (1398,86 ha)

 • Kraj: Banskobystrický

 • Okres: Revúca, Rimavská Sobota

 • Kat. územie: Rybník nad Turcom24,1% Hrušovo19,3%

  Slizké15%

  Striežovce13,1%

  Kyjatice7,8%

  Potok nad Blhom6,3%

  Ratkovská Lehota 5,1%

  Španie Pole3,5%

  Lipovec v Gemeri3,8%

  Drienčany1,9%


6210 – Suchomilné travinnobylinné a krovinné porasty na vápnitom podloží (* dôležité stanovištia pre Orchideaceae)

Vstavač pururový (Orchis purpurea)

Vstavač trojzubý (Orchis tridentata)


6240 – Subpanónske travinnobylinné porasty

Hlaváčik jarný (Adonis vernalis)


8310 – Nesprístupnené jaskynné útvary


9180 – Lipovo-javorové sutinové lesy

Snežienka jarná (Galanthus nivalis)


Prilbica moldavská

(Aconitum moldavicum)

Jazyk jelení

(Phyllitis scolopendrium)


6430 – Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa

Rybárik obyčajný

(Alcedo atthis)


8210 – Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou

Slezinník červený

(Asplenium trichomanes)

Sladič obyčajný

(Polypodium vulgare)


9130 – Bukové a jedľové kvetnaté lesy9110 – Kyslomilné bukové lesy

Kruštík

(Epipactis sp.)

Ľalia zlatohlavá

(Lilium martagon)

Salamandra škvrnitá (Salamandra salamndra)


3150 – Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition

Kunka žltobruchá

(Bombína variegata)


6510 – Nížinné a podhorské kosné lúky

Vstavačovec strmolistý

(Dactylorhiza incarnata)

Vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis)


91H0 – Teplomilné panónske dubové lesy

Roháč obyčajný (Lucanus cervus)


Európsky významné druhy - živočíchy

Cicavce: Podkovár krpatý, P. štíhlokrídly, Netopier veľkouchý, N. veľký, N. čierny, Syseľ pasienkový, Vydra riečna, Vlk dravý, Medveď hnedýVtáky: Rybárik obyčajný, Bocian čierny, Ďateľ bielochrbtý, Ď. prostredný, Tesár čierny, Muchárik bielokrký, Kuvičok vrabčí, Strakoš obyčajný, Škovránok stromový, Žlna siváPlazy a obojživelníky: Kunka žltobrucháBezchordáty: Roháč obyčajný, Fúzač alpský

Bocian čierny

(Ciconia nigra)

Strakoš obyčajný

(Lanius collrio)

Tesár čierny

(Drycopus martius)

Žlna sivá (Picus canus)


Európsky významné druhy - rastliny

Poniklec veľkokvetý (Pullsatilla grandis)

Hadinec červený (Echium russicum)


Monitoring rastlinných druhov


Ciele ochrany

 • Zachovanie európsky významných typov biotopov s výskytom európsky významných druhov rastlín a živočíchov

 • Udržiavanie biodiverzity pravidelným prepásaním, kosením prípadne odstraňovaním krovinného náletu


Činnosti nevyhnutné na zachovanie predmetu ochrany

 • Čistenie pasienkov od náletových drevín

 • Extenzívna pastva

 • Pravidelné kosenie lúk


 • Stabilizácia strží a výmoľov

 • Obnovenie pôvodného druhového zloženia lesných porastov

 • Eliminovanie zastúpenia nepôvodných druhov drevín

 • Opatrenia na zlepšenie kvality vôd


Činnosti, ktoré nie sú v rozpore so zachovaním predmetu ochrany

 • Pešia turistika, jazda na koni, bicyklovanie

 • Opatrenia na udržanie primeraného vodného režimu

 • Zriadenie poľovníckeho zariadenia (v území s navrhovaným II. stupňom ochrany)


Činnosti, ktoré sú v rozpore so zachovaním predmetu ochrany

 • Košarovanie (IV. a V. stupeň ochrany)

 • Prikrmovanie poľovnej zveri

 • Hnojenie

 • Rozorávanie TTP

 • Táboriť, stanovať, bivakovať, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb

 • Zber rastlín a lesných plodov

 • Odchyt živočíchov

 • Znečisťovanie odpadkami


 • Ťažba a úprava kameňa

 • Pestovanie nepôvodných druhov rastlín

 • Rušenie pokoja a ticha

 • Vysušovanie mokradí

 • Zriadenie poľovníckeho zariadenia (v území s navrhovaným V. a IV. stupňom ochrany)


Náhradný spôsob obhospodarovania


Kosenie aluviálnych lúk

Rosnička zelená (Hyla arborea)

Navrhovaná PR Dolina Drienku


Iné významné rastlinné druhy, chránené podľa zákona č. 543/2002 Z.z.

Vtáčia prilba dlholistá (Cephalanthera longifolia)

Zimozeleň menšia (Vinca minor)

Hrachor sedmohradský

(Lathyrus transsilvanicus)

Ľan žltý (Linum flavum)


Iné významné rastlinné druhy, chránené podľa zákona č. 543/2002 Z.z.

Vstavač obyčajný (Orchis morio)


Iné významné živočíšne druhy, chránené podľa zákona č. 543/2002 Z.z.


Iné významné živočíšne druhy, chránené podľa zákona č. 543/2002 Z.z.


Existujúce chránené územia

 • Chránený areál Alúvium Blhu

Perovník pštrosí

(Matteucia struthiopteris)


Obmedzenia hospodárenia v lesoch

5. stupeň ochrany

 • Zákaz zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť pôdny a vegetačný kryt

  4. Stupeň ochrany

 • Zákaz ťažiť drevnú hmotu holorubným hospodárskym spôsobom

  - Zákaz rozširovať nepôvodné druhy rastlín a živočíchov


... aj takto sme spracovávali poznatky z terénu


Štátna ochrana prírody SR

Správa CHKO Cerová vrchovina

Železničná 31

979 01 Rimavská Sobota

Tel.: 047/56 34 947


ad
 • Login