Bioch mia
Download
1 / 48

BIOCHÉMIA - PowerPoint PPT Presentation


 • 210 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

BIOCHÉMIA. Zaoberá sa chemickými látkami a reakciami prebiehajúcimi v živých organizmoch. Medzi najdôležitejšie biochemické reakcie patrí. fotosyntéza:. E. H 2 O + CO 2 C 6 H 12 O 6 + O 2. glukóza. Rastlin y teda z anorgan ických látok v y r á baj ú. organické látky. E.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

BIOCHÉMIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


BIOCHMIA

 • Zaober sa chemickmi ltkami a reakciami prebiehajcimi v ivch organizmoch.


 • Medzi najdleitejie biochemick reakcie patr

fotosyntza:

E

H2O+CO2 C6H12O6 + O2

glukza


 • Rastliny teda z anorganickch ltokvyrbaj

organick ltky

E

H2O+CO2 C6H12O6 + O2

glukza


 • a to nie len glukzu. Korene prijmaj aj minerlne ltky rozpusten vo vode a z nich (za pouitia energie z glukzy) vyrbaj vetky ostatn organick ltky (cukry, bielkoviny, tuky), z ktorch buduj svoje telo.

minerly


 • ivochy toto nedoku, preto musia organick ltky na budovanie svojho tela prijma z ...............

alebo ......


 • Organick ltky s teda bohat na energiu (je v nich zabudovan ............ energia), preto ivochy nevyuvaj organick ltky len na stavbu svojho tela, ale aj ako zdroj ........... .

 • Tto energia sa uvouje v chemickej reakcii dchania:

C6H12O6 + O2 H2O+CO2

+ E

glukza

a nsledne vyuije na svalov

prcu a ostatn procesy, ktor vyaduj energiu


 • To, e organick ltky s bohat na energiu, sa prejavuje aj v tom, e s ............ .

 • Pri horen sa toti energia, ktor pvodne pochdza zo ......................., uvouje (podobne ako pri dchan) a my to vyuvame ako ................. (napr. ..........................)


E

E


E

E


E

E

E

E


 • Porovnaj fotosyntzu a spaovanie (dchanie a horenie).

 • Medzi dleit biochemick ltky patria cukry, tuky, bielkoviny, vitamny a i.


Cukry (sacharidy)

 • Rozdeujeme ich na:

- jednoduch - monosacharidy

(mono znamen jedna)

 • zloit disacharidy (skladaj sa z dvoch

 • spojench monosacharidov)

 • - polysacharidy (skladaj sa z vea

 • spojench monosacharidov)

ukry

(di znam. dva)

. ..................................

(poly

znamen

vea)

.......


monosacharidy

 • Molekuly monosacharidy sa vyskytuj v dvoch formch - prepojenm prvho a poslednho uhlka cez kyslk vznik cyklick forma monosacharidu

 • Pozn. netreba vedie vzorce sacharidov naspam, treba vedie len poda molekuly rozli i je to mono, di alebo polysacharid

 • Monosacharidy s rchlym zdrojom energie a maj sladk chu,

patria sem:


 • glukza (hroznov cukor) (C6H12O6)

cukry

cukry

Napr. pre rchle doplnenie energie pre silovch portovcov


 • fruktza (ovocn cukor)

ukry

ukry


med

ovocie a zelenina

Prirodzen zdroje glukzy a fruktzy


disacharidy

 • sacharza (repn cukor)

ukry

Vznik spojenm jednej glukzy a fruktzy

sacharza


 • bene sa predva ako cukor (krytlov, prkov)

 • a pouva ako sladidlo a pri prprave rznych

 • pokrmov


sacharza m sladk chu, je rchlym zdrojom energie ale jej ast konzumcia me vies k obezite, kazeniu zubov a cukrovke


 • laktza (mlieny cukor)

ukry

 • nachdza sa v mlieku

Niektor udia nesm

konzumova laktzu

- intolerancia na laktzu


polysacharidy

 • s pomalm zdrojom energie a nemaj sladk chu, patria sem:

- je zsobn sacharid rastln, nachdza hlavne v zemiakoch a obilninch (peivo, cestoviny, vloky, rya,kukurica)

 • krob


- je zsobn sacharid ivochov, tvor sa vo svaloch a

v peeni

 • glykogn

pee

svaly - mso


 • celulza

- tvor bunkov steny rastlinnch buniek

celulza

 • pre loveka je nestrviten (je hlavnou zlokou

 • vlkniny) a lovek z nej nevie zska energiu


 • napriek tomu je vlknina v strave vemi dleit, pretoe

 • preisuje rev, m brni hnilobnm procesom a tm psob

 • preventvne voi niektorm ochoreniam ako s hemoroidy a

 • rakovina hrubho reva a konenka

 • zdroje vlkniny:

grahamov peivo


grahamov cestoviny


tvrd zelenina a ovocie

vloky a cerelie


 • z celulzy bavlny, anu a konope sa prad nite a z nich tkaj

 • textlie

bavlna

an

konope


 • asi 50% dreva je celulza a z celulzy sa tie vyrba papier,

 • celofn a i.


 • nmety na prezentcie: med, hned cukor, nhradn sladidl, biely a ierny chlieb, vlknina, cerelie a pod.


Tuky (lipidy)

 • S zdrojom energie. Obsahuj 2 krt viac energie ako sacharidy.

 • Ak je prjem energie v potrave v ako je spotreba energie, telo si vytvra tukov zsobu energie.


 • Tuky pomhaj telu strvi v tukoch rozpustn vitamny (D, E, K, A), ak s ich funkcie? ......

35 g/l

kde je viac DEKA vitamnov ?


 • ivone tuky:

 • Napr. mas, maslo (nie rastlinn), slanina


 • Obsahuj cholesterol, preto ich nejedzme priasto

Cholesterol upchva cievy a zvyuje riziko infarktu


 • Ich skupenstvo (okrem rb) je tuh pretoe obsahuj nasten mastn kyseliny

u

kry


 • Ryb tuk skupenstvo je kvapaln, pretoe obsahuje nenasten mastn kyseliny

 • Kvapalnm tukom hovorme oleje (sprvnejie teda ryb olej)

u

ry


 • O rybom oleji sa uvdza, e zniuje hladinu cholesterolu a je teda zdrav

 • Obsahuje tie vea vitamnu D


 • Rastlinn tuky (oleje):

 • Neobsahuj cholesterol

 • Obsahuj nenasten mastn kyseliny, preto s tekut (s to oleje)

u

ry


 • Rastlinn oleje sa mu a) dosycova vodkom vznikaj tak nasten vzby (stuovanie tukov) a tekut olej sa zmen na tuk pevnho skupenstva (hlavne margarny)

H

H

H

H

H2

C = C

C C

H

H

H2


margarny

alebo b) sa olej pomocou emulgtorov zmen na pevn tuk (bez zmeny nenastench vzieb)

rastlinn masl

pri kadom mono (poda etikety)

sledova i obsahuje

mono a viacnenasten mastn

kyseliny


 • o mononenastench (maj jednu nenasten vzbu) mastnch kyselinchsa uvdza, e zniuj hladinu cholesterolu

zdroje:

repkov olej

olivov olej


 • viac nenasten (maj viac ako jednu nenasten vzbu) mastn kyselinys pre telo dleit a telo si ich nevie samo vyrobi, preto ich mus prija v potrave

u

ry

napr.:

omega6 mastn kyselina (kyselinalinolov),

omega 3 mastn kyselina (nenasten vzby zanaj na 3. uhlku od konca)

(kyselinaalfa-linolenov)

6. uhlk

3. uhlk


zdroje:

anov olej

sjov olej

rybac olej


 • Niektor asto uvdzan funkcie viacnenastench mastnch kyseln:

s potrebn pre nervov sstavu a duevn innos,

pre imunitu, odchytvaj von radikly (o

spsobuj von radikly? ...... ), zniuj hladinu

cholesterolu (o spsobuje cholesterol? ...... )

 • nmety na prezentcie: cholesterol, viac nenasten

 • mastn kyseliny a pod.


Bielkoviny (proteiny)

 • s dleitou stavebnou truktrou buniek, tvoria tie enzmy, protiltky, hormny a i., mu by aj zdrojom energie.

 • sa skladaj s vemi dlhch reazcov za sebou pospjanch aminokyseln


 • Aminokyseln je asi 20 druhov, z toho 9 s esencilne (t. z. lovek si ich nevie vytvori a mus ich prija v potrave).


 • Bielkoviny s v mse, mlieku a mlienych vrobkoch, vajciach, strukovinch (fazua, oovica, hrach, sja), obilninch (peivo, cestoviny, vloky, rya)


 • ivone bielkoviny (mso, mlieko a mliene vrobky, vajcia) obsahuj vetky esencilne aminokyseliny (s vivnejie).


ad
 • Login