Zarządzanie informacją w administracji publicznej - PowerPoint PPT Presentation

Wyk ad 2
Download
1 / 26

  • 108 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Wykład 2. Zarządzanie informacją w administracji publicznej. Informacja publiczna. Prawo Europejskie. Prawo europejskie - Traktat o Wspólnocie Europejskiej Art. 255 [191a]

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Zarządzanie informacją w administracji publicznej

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Wyk ad 2

Wykład 2

Zarządzanie informacją w administracji publicznej


Informacja publiczna

Informacja publiczna


Prawo europejskie

Prawo Europejskie

Prawo europejskie - Traktat o Wspólnocie Europejskiej

Art. 255 [191a]

1. Wszyscy obywatele Unii i wszystkie osoby fizyczne lub prawne, zamieszkałe lub posiadające swoją statutową siedzibę w Państwie Członkowskich, mają prawo dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, z uwzględnieniem zasad i warunków, które zostaną określone zgodnie z ustępami 2 i 3. (...)

3. Każda z wymienionych powyżej instytucji określi w swoim regulaminie wewnętrznym szczegółowe postanowienia odnośnie dostępu do jej dokumentów.


Prawo europejskie1

Prawo Europejskie

Prawo europejskie - Karta Praw Podstawowych

Art. 18. Prawo dostępu do informacji

Każdy obywatel Unii i każdy jej stały mieszkaniec ma prawo dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Komisji.


Konstytucja rp

Konstytucja RP

W 1997 roku wprowadzono do polskiego porządku prawnego konstytucyjne podstawy prawa dostępu do informacji, zamieszczając je w kilku artykułach drugiego rozdziału Konstytucji obejmującego wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. Są to:

  • art. 51 ust. 3 – dotyczący prawa dostępu każdego do dotyczących go urzędowych dokumentów i danych osobowych,

  • art. 54 ust. 1 – dotyczący wolności pozyskiwania i rozpowszechniania informacji,

  • art. 61 – dotyczący prawa uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne,

  • art. 74 ust. 3 – dotyczący prawa do informacji o stanie i ochronie środowiska.


Konstytucja rp1

Konstytucja RP

Na podstawie art. 54 każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Przepis ten rozwija postanowienie art. 14, lecz jest szerszy co do zakresu podmiotowego, gdyż przydaje to prawo każdemu nie tylko mediom. W ten sposób usankcjonowane zostało dążenie, które od dawna towarzyszy ludziom, mianowicie do zdobywania informacji i umiejętności ich wykorzystania, wspierając w ten sposób rozwój i funkcjonowanie społeczeństwa.


Konstytucja rp2

Konstytucja RP

Art. 61 Konstytucji stanowi, że obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa (ust. 1).

Prawo do uzyskania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku i obrazu (ust. 2). Artykuł ten określa informacyjne relacje pomiędzy jednostka a państwem.


Konstytucja rp3

Konstytucja RP

Prawo do informacji ujęte w art. 61 konstytucji określone zostało jako prawo publiczne podmiotowe, jednakże dotyczące tylko obywatela. Uznanie publicznej podmiotowości oznacza przyznanie obywatelom możliwości żądania od administracji publicznej określonego prawem zachowania się (działania lub zaniechania), którego wyłącznym źródłem jest przepis prawa powszechnie obowiązującego, a w przypadku niemożliwości jego zrealizowania tworzy podstawę wystąpienia z roszczeniem.

Prawo do informacji zostało szeroko zakreślone w art. 61, a praktyka ustrojowa wzbogaca formy zapoznawania opinii publicznej z działalnością władz. Przewidziane ograniczenia w tej dziedzinie, o których wspomina ust. 3 nie są liczne i zostały podyktowane względami na ochronę wolności i praw innych osób, ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.


Ustawa o dost pie do informacji publicznej

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

Skonkretyzowanie prawa obywatela do informacji publicznej zapisanego w Konstytucji nastąpiło wraz z uchwaleniem 6 września 2001 roku ustawy o dostępie do informacji publicznej (dalej u.d.i.p.), której przepisy weszły w życie 1 I 2002 roku.

Ustawa kompleksowo określa ramy prawne obowiązku informacyjnego administracji publicznej oraz zasady korzystania z prawa konstytucyjnego dostępu do informacji publicznej. Mimo, iż przepisy Konstytucji korzystają z zasady bezpośredniego stosowania i jako takie nie wymagają rozwinięcia w ustawach zwykłych (art. 8 ust. 2 Konstytucji), to jednak ogólność, zbyt mała konkretność norm konstytucyjnych powoduje, iż nie zawsze jej postanowienia dają się zastosować bez konieczności ich rozwinięcia w ustawach. Brak przepisów wskazujących precyzyjnie sposób, w jaki należy z tego prawa korzystać powodował niewątpliwie, że pozostawało ono tylko prawem na papierze..


Sprawa publiczna

Sprawa publiczna

Sprawa publiczna

Jest to pojęcie materialnoprawne, zakotwiczone w normach prawa administracyjnego. Sprawę taka należy łączyć ze stosowaniem prawa administracyjnego przez organy administracji publicznej, polegającym na konkretyzacji praw i obowiązków stron stosunku administracyjno-prawnego.

Są to sprawy organizowania wykonania zadań publicznych, w których organy administracji publicznej realizują swoje kompetencje na zewnątrz, w stosunku do obywateli i innych podmiotów prawa, podporządkowanych tej administracji.


Informacja publiczna1

Informacja publiczna


  • Login