Fyzik ln a funk n metody diagnostiky
Download
1 / 75

FYZIKÁLNÍ a FUNKČNÍ METODY DIAGNOSTIKY - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

FYZIKÁLNÍ a FUNKČNÍ METODY DIAGNOSTIKY. DIAGNOSTIKA A TESTOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ. Obsah přednášky. Fyzikální metody technické diagnostiky. Funkční metody technické diagnostiky. Matematické modely diagnostických objektů. Diagnostické testy. Formy diagnostiky.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' FYZIKÁLNÍ a FUNKČNÍ METODY DIAGNOSTIKY' - wynona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Fyzik ln a funk n metody diagnostiky

FYZIKÁLNÍ a FUNKČNÍ METODY DIAGNOSTIKY

DIAGNOSTIKA A TESTOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ


Obsah p edn ky
Obsah přednášky

 • Fyzikální metody technické diagnostiky.

 • Funkční metody technické diagnostiky.

 • Matematické modely diagnostických objektů.

 • Diagnostické testy.

 • Formy diagnostiky.

 • Periodická diagnostika.


Obsah p edn ky1
Obsah přednášky

 • Průběžná diagnostika.

 • Zobrazení diagnostického testu pomocí tabulky, postup při testování.

 • Detekční testování.

 • Lokalizační testování.


Fyzik ln metody diagnostiky
Fyzikální metody diagnostiky

 • Jednotlivé metody rozlišujeme podle typu fyzikálního jevu na kterém je metoda založena

 • Základní dělení fyzikálních metod:

  • využívající elastických kmitů v materiálu, které se dále dělí: kmitočtu, aktivní x pasivní

  • založené na využití magnetických a elm. polí se dále člení podle způsobu vyhodnocování a zobrazování dat


Fyzik ln metody diagnostiky1
Fyzikální metody diagnostiky

 • založené na využití pronikavého záření (RTG) umožňují odhalit poruchy v materiálu mechanických součástí,

 • založené na využití kapilární elevace

 • založené na vyhodnocování teplotních polí vyhodnocování tepelného namáhání, liší se aparaturami i způsobu zobrazování


Diagnostick syst my
Diagnostické systémy

 • Technický stav je souhrn kvalitativních i kvantitativních údajů o strukturních parametrech daného systému v daném časovém okamžiku.

 • Za správný považujeme takový technický stav, kdy hodnoty všech podstatných strukturních parametrů odpovídají jmenovitým hodnotám stanovených výrobcem nebo se liší v toleranci


Diagnostick syst my1
Diagnostické systémy

 • Strukturní parametry

  • vnitřní vlastnosti systému,

  • vzájemné uspořádání prvků,

  • jejich vzájemné působení,

  • tvary,

  • rozměry,

  • mechanická vůle,

  • vlastnosti materiálu,

  • velikosti různých fyzikálních veličin, atd.


Diagnostick syst my2
Diagnostické systémy

 • Nesprávný technický stav nastane v případě, kdy některý strukturní parametr překročí stanovenou mezní hodnotu.

 • Hovoříme pak o poruše, která může (ale nemusí) mít za následek chybu, tedy selhání funkce


Diagnostick syst my3
Diagnostické systémy

 • I funkčně jednoduchý diagnostický objekt může být popsán velkým množstvím strukturních parametrů

 • Vybíráme ty nejdůležitější a vytvoříme zjednodušený model diagnostického objektu

 • Vzniká tak nebezpečí špatné diagnózy


Diagnostick syst my4
Diagnostické systémy

 • Přímé určení strukturních parametrů je mnohdy nemožné, proto využíváme nepřímých metod

 • Zaměřujeme se na vnější projevy a procesy

 • Jedná se o fyzikální a chemické procesy, které označujeme jako funkční procesy.

 • Kvantitativní hodnocení probíhajících funkčních procesůprovádíme pomocí funkčních parametrů (hluk ventilů je funkční proces, kmitočet, tvar vlny, amplituda takto vznikajícího hluku jsou jeho funkční parametry)


Diagnostick syst my5
Diagnostické systémy

 • V některých případech může být vztah mezi funkčním parametrem a strukturním parametrem jednoznačný - nezávislý parametr

 • V případě, kdy jsme schopni vyhodnotit strukturní parametr z několika funkčních parametrů jde o závislé parametry

 • Funkční parametry vhodné pro diagnostikování jsou diagnostické signály


Diagnostick syst my6
Diagnostické systémy

Diagnostické signály naftových motorů:

 • výkon

 • otáčky motoru

 • otáčky turbodmychadla

 • teploty výfukových plynů

 • kouřivost

 • obsah kovových prvků v motorovém oleji

 • časový průběh spalovacího tlaku ve válciFunk n metody diagnostiky1
Funkční metody diagnostiky

 • Uplatňují se v případech, kdy jsou dominantní funkční projevy objektu, přičemž fyzikální děje v nich probíhající nejsou podstatné

 • Jsou to objekty, kde vzniklá porucha má za následek chybu funkce, takže rozborem funkce je možné lokalizovat chybu

 • Není možné diagnostikovat bez znalosti vnitřního zapojení diagnostikovaného objektu


Funk n metody diagnostiky2
Funkční metody diagnostiky

Příklad: 32bitová sčítačka

 • bez znalosti vnitřní struktury musíme prověřit 264 kombinací = 1,8.1019

 • Budeme-li testovat 1s otestujeme sčítačku za půl milionu let!!!

 • Pokud je ale sčítačka realizována paralelní kombinací jednobitových úplných sčítaček, stačí 8 až 10 kombinací vstupních signálů


Matematick modely diag objekt
Matematické modely diag. objektů

 • Pojem matematický model diagnostického objektu definujeme jako formální popis chování diagnostického objektu ve všech technických stavech

 • Může mít formu

  • analytického popisu vlastností objektu

  • tabulky

  • grafického popisu


Matematick modely diag objekt1
Matematické modely diag. objektů

 • Matematický model diagnostického objektu popisuje vztahy mezi vstupními, vnitřními a výstupními proměnnými.

 • Zavedeme následující označení:

  • symbolem Xn-složkový vektor vstupních proměnných x1, x2, … xn

  • symbolem Ym-složkový vektor vnitřních proměnných y1, y2, … yn

  • symbolem Zk-složkový vektor výstupních proměnných z1, z2, … zn


Matematick modely diag objekt2
Matematické modely diag. objektů

 • Přenosové vlastnosti diagnostického objektu můžeme vyjádřit funkcí

 • Množství poruch v diag. objektu může být značné. Množinu poruch, které budeme v uvažovat značíme symbolem S. Vyskytne-li se porucha si z uvažované množiny S, siЄS, i = 1, 2, 3 .., S, pak říkáme, že se nachází v i-tém poruchovém stavu


Matematick modely diag objekt3
Matematické modely diag. objektů

 • Chování diagnostického objektu v i-tém poruchovém stavu popisujeme funkcí

 • Popis následujícími rovnicemi označujeme jako explicitní vyjádření matematického modelu diagnostikovaného objektu.


Matematick modely diag objekt4
Matematické modely diag. objektů

 • Dále je možné stanovit chování diagnostického objektu v poruchovém stavu ze znalosti chování v bezporuchovém stavu a uvažovaných poruch

 • Tento popis označujeme jako implicitní vyjádření matematického modelu diagnostikovaného objektu.


Diagnostick testy
Diagnostické testy

 • Diagnostický testje základem diagnostického systému

 • Je to množina dvojic vzájemně přiřazených vstupních a výstupních signálů nebo vektorů

 • Aplikace diagnostického testu je proces, který umožňuje stanovit technický stav objektu na základě rozboru chování objektu

 • Jeden vstupní vektor a jemu odpovídající výstupní tvoří krok testu, počet kroků = délka testu


Diagnostick testy1
Diagnostické testy

 • Diagnostické testy dělíme do dvou kategorií

  • detekční

  • lokalizační

 • Kvalitu diagnostického testu určujeme pomocí ukazatele diagnostické pokrytí

 • Diagnostický test s pokrytím 100% je označován jako úplný test


Diagnostick testy2
Diagnostické testy

 • Sestavíme-li test s úplným pokrytím, každý další krok již nevede ke zvýšení pokrytí – redundantní kroky testu

 • Úplných testů je možné sestavit nekonečně mnoho

 • Pokud k danému objektu lze najít řadu různých úplných testů, z nichž není možné, bez ztráty úplnosti vypustit žádný krok, označujeme tyto testy jako neredundantní


Diagnostick testy3
Diagnostické testy

 • Úplný test, který má minimální délku, se nazývá minimální test

  • jde o úplný neredundantní test

  • pro jeden systém je možné najít několik minimálních testů, které se liší v jednotlivých krocích

  • Jedná se o extrémní případ, který se v praxi moc nevyskytuje – ekonomické aspekty


Diagnostick testy4
Diagnostické testy

 • Opakem minimálního testu je test triviální

  • Je to test s největší možnou délkou, protože zahrnuje všechny možné kombinace vstupních proměnných

  • Triviální testy se můžou lišit pouze uspořádáním kroků

  • Triviální testy jsou vždy testy úplné

  • Jednoduchá testovací aparatura


Diagnostick testy5
Diagnostické testy

 • Problém – časová náročnost

 • Příklad:

  • systém s 50 vstupy

  • potom existuje 2501015 kroků

  • při testovacím kmitočtu 1 MHz bychom potřebovali 109 s  32 let testování


Lokaliza n testy
Lokalizační testy

 • Slouží k detekci všech poruch v obvodu a určení místa ve kterém se v obvodě poruchy nacházejí

 • Takové testy se nazývají lokalizační

 • Lokalizační testy jsou složitější než testy detekční

 • Mírou kvality lokalizačního testu je diagnostické rozlišení


Lokaliza n testy1
Lokalizační testy

 • Diagnostické rozlišení vyjadřujeme jako nejmenší funkční jednotku, kterou jsme schopni pomocí daného testu rozlišit jako poruchovou

 • V praxi není vždy nutné a ekonomické vyžadovat maximální rozlišení


Lokaliza n testy2
Lokalizační testy

 • Podle způsobu volby následujícího kroku dělíme testy na nezávislé a závislé

 • V nezávislém testuje vstupní posloupnost dat dána předem a provádí se až do konce

 • Závislý test (adaptivní, sekvenční) je charakterizován výběrem následujícího kroku v závislosti na výsledku předchozího kroku

 • Průběh závislého testu se popisuje ve tvaru vývojového diagramu (diagnostického stromu)


Z visl testy
Závislé testy

 • Proměnlivá délka testu závislá na technickém stavu diagnostikovaného objektu

 • Pro detekci poruch je zbytečné sestavovat celý diagnostický strom, protože nemůže být celý využit

 • V případě bezporuchového stavu může být délka úplného závislého testu rovna délce minimálního nezávislého testu, protože i závislý test musí být úplný


Shrnut
Shrnutí

Detekční testy se vytvářejí jako nezávislé posloupnosti

Lokalizační testy lze vytvářet jako závislé posloupnosti


Diagnostick testy6
Diagnostické testy

 • Pro lokalizaci poruchy slouží slovník poruch, což je soupis kroků testu, jejichž chybná odezva svědčí o přítomnosti poruchy

 • Testy, jejichž součástí je měření hodnot zvolených fyzikálních parametrů se označují jako parametrické

 • Testy, při nichž se ověřuje pouze správnost logické funkce se nazývají testy funkce


Diagnostick testy7
Diagnostické testy

 • Podle času, který máme k dispozici pro testování dělíme testy na

  • statické

  • dynamické

 • Nejjednodušší je statický test funkce

 • Test, který kontroluje pouze schopnost obvodu fungovat předepsanou rychlostí označujeme jako dynamický test funkce


Diagnostick testy8
Diagnostické testy

 • Jsou-li měřeny i délky určitých impulsů, strmosti čel a týlů, vzájemné posuny impulsů jde o dynamický parametrický test

 • Všechny výše uvedené testy je možné provádět za mezních podmínek (Ucc ± 10%, teplotou, kmitočtu, vibracemi)

 • Tyto mezní testy jsou často úspěšné, protože se za zhoršených podmínek projeví poruchy dříve.


Diagnostick testy9
Diagnostické testy

 • Množinu diagnostických objektů, které mohou být zkoumány metodami funkční diagnostiky dělíme do skupin.

 • Podle charakteru vstupních proměnných

  • veličiny plynule proměnné (analogové)

  • proměnné v krocích (diskrétní)

  • zvláštní skupinou diskrétních veličin jsou binární

  • hybridní


Diagnostick testy10
Diagnostické testy

 • Podle charakteru samotného objektu

  • kombinační

  • sekvenční (s vnitřní pamětí)Formy diagnostiky
Formy diagnostiky

 • Diagnostiku lze provádět několika způsoby:

  • v závislosti na době provádění,

  • podle vztahu mezi testovanou jednotkou a diag. řídícím zařízením (tester, zkoušeč)

 • Podle doby provádění se dělí diagnostika na:

  • periodickou a

  • průběžnou


Periodick diagnostika
Periodická diagnostika

 • Název je odvozen od skutečnosti, že se diagnostika provádí v pravidelných intervalech

 • Diagnostika se provádí v přestávce během výroby, nebo je přerušení vynuceno

 • Perioda by měla být dostatečně malá, aby se minimalizovala případná škoda

 • Může být realizována jako vnitřní nebo vnější


Periodick diagnostika1
Periodická diagnostika

 • Vnitřní periodické testy byly využívány především počítači, protože mohly využít jejich programové vybavení

 • Díky tomu je tento typ testování digitálních obvodů nejvíce propracován

 • Trend – distribuce testů na elementární bloky systému


Pr b n diagnostika
Průběžná diagnostika

 • Průběžná diagnostika je založena na nepřetržitém sledování a vyhodnocování signálů během normální činnosti objektu

 • Nedochází tak ke ztrátám času na testování

 • Základem je použití bezpečnostního kódu a hlídače


Pr b n diagnostika1
Průběžná diagnostika

 • Klasická forma průběžné diagnostiky je vnitřní, založená na vestavění hlídačů přímo do funkčního bloku

 • Možností realizace vnější průběžné diagnostiky je zdvojení funkční jednotky (RAID) – zabezpečení proti poruchám


Zobrazen testu pomoc tabulky
Zobrazení testu pomocí tabulky

 • Diagnostický test obsahuje velké množství informací.

 • Existuje celá řada možností zápisu matematického modelu diagnostického objektu

 • Jednou z variant je pomocí p-tabulky

 • Symbolem pj budeme označovat vždy jednu z možných vnitřních proměnných, které přiřadíme vnitřní stav objektu


Zobrazen testu pomoc tabulky1
Zobrazení testu pomocí tabulky

 • Množinu všech pj označíme symbolem p

 • Technický stav objektu označujeme symbolem ei, kde i = 0, 1, 2, …, S je pořadové číslo

 • Ke každé poruše si z množiny S přiřazujeme technický stav ei, přičemž e0 označuje nulovou poruchu

 • Odezvu objektu, který se nachází v technickém stavu ei, na kombinaci pj označíme Rji, kde i je technický stav a j značí množinu p na kterou objekt reaguje


Zobrazen testu pomoc tabulky2
Zobrazení testu pomocí tabulky

 • Formálně platí vztah

 • p-tabulku sestavíme tak, že

  • každému sloupci přiřadíme technický stav ei z množiny E,

  • každému řádku tabulky jednu kombinaci pj z množiny p a

  • do každého políčka zapisujeme příslušné odezvy Rji z množiny RZobrazen testu pomoc tabulky4
Zobrazení testu pomocí tabulky

 • p-tabulka funkčních hodnot představujezobrazení explicitního modelu diagnostického objektu

 • Protože množina p zahrnuje všechny kombinace vstupních proměnných, zobrazuje p-tabulka triviální diagnostický test

 • Užitečnost tkví v komplexním pohledu problematiku testování


Zobrazen testu pomoc tabulky5
Zobrazení testu pomocí tabulky

 • p-tabulku můžeme za účelem zrychlení diagnostiky zjednodušit vypuštěním řádků a sloupců

 • Problémem je vhodný výběr testů k vypuštění

 • Počet řádků představuje počet kroků testu a počet sloupců diagnostické pokrytí

 • Zjednodušená p-tabulka se nazývá T-tabulka a zobrazuje konkrétní test


Detek n testov n
Detekční testování

 • V případě detekčního testování je výstupem rozhodnutí zda je objekt bezchybný, nebo se v něm nachází chyba

 • Máme sestavený detekční test. K zahájení testování potřebujeme generátor vstupní posloupnosti testu.

 • Potom můžeme buď naměřené data zaznamenat nebo generovat posloupnost pomocí fyzikálního modelu diag. objektu


Detek n testov n1
Detekční testování

 • Model je realizován formou diagnostického etalonu

Řídící generátor

Paměť vstupní posloupnosti

Řídící generátor

Diagnostický etalon

Zkoušený objekt

Paměť testu

Zkoušený objekt

Komparátor

Komparátor


Lokaliza n testov n
Lokalizační testování

 • U lokalizačního testování není možné zkoušení ukončit v momentě detekce neshodných hodnot v testovacím kroku jako u detekčního

 • Většinou je zapotřebí více kroků

 • Pro lepší pochopení - sestavíme triviální test pro kombinační obvod


Lokaliza n testov n1
Lokalizační testování

 • U lokalizačního testování není možné zkoušení ukončit v momentě detekce neshodných hodnot v testovacím kroku jako u detekčního

 • Většinou je zapotřebí více kroků

 • Pro lepší pochopení - sestavíme triviální test pro kombinační obvod


Lokaliza n testov n2
Lokalizační testování

 • Protože má objekt 3 vstupy, máme triviální test osm kroků (23=8)

 • Dále stanovíme seznam poruch, které chceme testem detekovat (v tomto případě to budou poruchy typu t0 a t1)


Lokaliza n testov n3
Lokalizační testování

 • Nejprve definujeme množinu poruchových stavů objektu a k ní množinu technických stavů.

 • Některé poruchy mají stejný vliv na vyhodnotitelnou funkci.

 • Takové zahrneme pod jeden technický stav ei:


Lokaliza n testov n4
Lokalizační testování

e0 - bezporuchový stav

Poruchové stavy jednotlivých funkčních bloků:

Invertor I:

e1 – zahrnuje poruchy: t1 na vstupu, t0 na výstupu

e2 – zahrnuje poruchy: t0 na vstupu, t1 na výstupu

II

IV

I

III


Lokaliza n testov n5
Lokalizační testování

Hradlo II:

e3 – zahrnuje poruchy: t1 na prvním vstupu

e4 – zahrnuje poruchy: t0 na prvním vstupu, t0 na druhém vstupu a t1 na výstupu

e5 – zahrnuje poruchy: t1 na druhém vstupu

e6 – zahrnuje poruchy: t0 na výstupu

II

IV

I

III


Lokaliza n testov n6
Lokalizační testování

Hradlo III:

e7 – zahrnuje poruchy: t1 na prvním vstupu

e8 – zahrnuje poruchy: t0 na prvním vstupu, t0 na druhém vstupu a t1 na výstupu

e9 – zahrnuje poruchy: t1 na druhém vstupu

e10 – zahrnuje poruchy: t0 na výstupu

II

IV

I

III


Lokaliza n testov n7
Lokalizační testování

Hradlo IV:

e11 – zahrnuje poruchy: t1 na prvním vstupu

e12 – zahrnuje poruchy: t0 na prvním vstupu, t0 na druhém vstupu a t1 na výstupu

e13 – zahrnuje poruchy: t1 na druhém vstupu

e14 – zahrnuje poruchy: t0 na výstupu

II

IV

I

III


Lokaliza n testov n8
Lokalizační testování

 • V předchozím seznamu nejsou uvedeny vícenásobné poruchy

 • Vytvoříme matematický model – pro každý technický stav z množiny E popíšeme chování objektu. Budeme sledovat i signály D, E a G (i když to jsou vnitřní proměnné

II

IV

I

III


Lokaliza n testov n9
Lokalizační testování

T-tabulka triviálního testu obvodu


Lokaliza n testov n10
Lokalizační testování

 • Triviální test je vždy úplný, má tedy 100% diagnostické pokrytí.

 • To, že zkonstruovaná T-tabulka obsahuje úplný test dokážeme tak, že ke každému z poruchových stavů ei kde i = 1,2,3 … 14, najdeme alespoň jednu vstupní kombinaci pj, pro kterou platí Rj0 ≠Rji

 • Hledáme tedy rozšiřující kroky pro všechny dvojice technických stavů e0 – ei, i =1,2 .. 14


Lokaliza n testov n11
Lokalizační testování

e0 – e1→ p1 e0 – e6→ p1 e0 – e11→ p5

e0 – e2→ p3 e0 – e7→ p2 e0 – e12→ p1

e0 – e3→ p1 e0 – e8→ p4 e0 – e13→ p4

e0 – e4→ p5 e0 – e9→ p3 e0 – e14→ p4

e0 – e5→ p7 e0 – e10→ p1

Pro sestavení úplného testu stačí jen 6 kombinací p1 - p5 a p7


Grafick zobrazen pomoc stromu
Grafické zobrazení pomocí stromu

 • Názornější představu o vlastnostech testu nám může dát jeho grafické zobrazení – strom diagnostického testu, zkráceně diagnostický strom.

 • Diagnostický test se skládá z uzlů a větví.

 • Rozlišujeme tři typy uzlů:

  • základní uzel stromu

  • vnitřní uzly

  • koncové uzly


Grafick zobrazen pomoc stromu1
Grafické zobrazení pomocí stromu

 • Základní uzel stromu zobrazuje množinu E všech technických stavů objektu

 • Každá větev, která vystupuje ze základního uzlu, představuje jednu z možných odezev R1i objektu na první vstupní kombinaci p1 ze vstupní posloupnosti testu.

 • První kombinace p1 ze vstupní posloupnosti nám rozdělí množinu E do několika podmnožin.


Grafick zobrazen pomoc stromu2
Grafické zobrazení pomocí stromu

 • Skutečný stav je zahrnut v některé z podmnožin.

 • Každé z těchto podmnožin přísluší jeden uzel stromu.

 • Počet prvků podmnožiny je vždy menší než E, minimálně jedna.


Grafick zobrazen pomoc stromu3
Grafické zobrazení pomocí stromu

 • pro tento obvod vytvoříme diagnostický strom úplného testu

II

IV

I

III


Grafick zobrazen pomoc stromu4
Grafické zobrazení pomocí stromu

 • výstupní kombinace 1011 může nastat při technických stavech e3 a e6

 • proto se značí násobným koncovým uzlem


Grafick zobrazen pomoc stromu5
Grafické zobrazení pomocí stromu

T-tabulka triviálního testu obvodu


Grafick zobrazen pomoc stromu6
Grafické zobrazení pomocí stromu

 • výstupní kombinace 0101 může nastat pouze při technickém stavu e1

 • proto se značí jednoduchým koncovým uzlem


Grafick zobrazen pomoc stromu7
Grafické zobrazení pomocí stromu

T-tabulka triviálního testu obvodu


Grafick zobrazen pomoc stromu8
Grafické zobrazení pomocí stromu

 • V dalším testovacím kroku nastává výstupní kombinace 1011 opět při technických stavech e3 a e6

 • proto musí testování pokračovat


Grafick zobrazen pomoc stromu9
Grafické zobrazení pomocí stromu

T-tabulka triviálního testu obvodu


Grafick zobrazen pomoc stromu10
Grafické zobrazení pomocí stromu

 • v tomto kroku se již výsledky dělí dle jednotlivých technických stavů

 • celkový počet koncových uzlů je 15, takže je test úplný a má i maximální hloubku


Grafick zobrazen pomoc stromu11
Grafické zobrazení pomocí stromu

 • Zobrazený test se vstupní posloupností 000,001,010,100, 101,110 je testem s pokrytím 100% protože stav e0 je tímto testem odlišen od ostatních


Konec!

 • DIAGNOSTIKA A TESTOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMŮ


ad