Tr n tro ng ki nh cha o qui kha ch
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO QUÍ KHÁCH PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO QUÍ KHÁCH. CÔNG TY TRIVINIVINAMI. VẤN ĐỀ ĐÁNG QUAN TÂM. ĐƯỜNG HƯ CỐNG NGHẸT DÂN KHỐN KHỔ VÌ CÔNG TRÌNH NGẦM !!!. Để giải quyết : Cần phải có những người thợ sửa đường cống ngầm năng động.

Download Presentation

TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO QUÍ KHÁCH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO QUÍ KHÁCH

CÔNG TY TRIVINIVINAMI


VẤN ĐỀ ĐÁNG QUAN TÂM

ĐƯỜNG HƯ CỐNG NGHẸT DÂN KHỐN KHỔ

VÌ CÔNG TRÌNH NGẦM !!!


Để giải quyết : Cần phải có những người thợ sửa đường cống ngầm năng động


Để thực hiện tốt công việc này , cần phải có mặt của sản phẩm sản xuất từ công ty chúng tôi

Sản phẩm này được ứng dụng

trên nguyên tắc nào ?

SỰ DÍNH ƯỚT VÀ KHÔNG DÍNH ƯỚT


TAÏI SAO CHUÙNG LAÏI NOÅI TREÂN MAËT NÖÔÙC ?


Söï dính öôùt & khoâng dính öôùt

a) Thí nghieäm:

Nhoû 1 gioït nöôùc leân thuyû tinh saïch thì nöôùc chaûy lan ra treân maët thuyû tinh thaønh 1 lôùp moûng.Traùi laïi nhoû 1 gioït nöôùc treân laù sen thí gioït nöôùc khoâng chaûy lan ra maø coù daïng hình caàu hôi beïp do taùc duïng cuûa troïng löïc.Ta noùi nöôùc laøm dính öôùt thuyû tinh & khoâng laøm dính öôùt laù sen.


 • b) Giaûi thích:

 • Söï dính öôùt & khoâng dính öôùt laø do söï khaùc nhau veà löïc töông taùc giöõa caùc phaân töû chaát raén vôùi caùc phaân töû chaát loûng.

 • Khi löïc huùt giöõa caùc phaân töû chaát raén & caùc phaân töû chaát loûng maïnh hôn löïc huùt giöõa caùc phaân töû chaát loûng vôùi nhau thì coù söï dính öôùt. Ngöôïc laïi, thì xaûy ra söï khoâng dính öôùt.

 • c) ÖÙng duïng :

 • Duøng ñeå giaûi thích nhieàu hieän töôïng töï nhieân & öùng duïng thöïc teá, ví duï : tuyeån quaëng ; sản xuất quần áo không thấm nước


CÁCH XỬ LÝ THÔNG MINH NĂNG ĐỘNG CHO VẤN NẠN NGẬP ĐƯỜNG VÀO MÙA MƯA TRONG CÁC THÀNH PHỐ LỚN? 

Thông

cầu,cống nghẹt

bằng

máy chuyên dụng

không cần đục gạch.

Có kế hoạch bảo trì hệ thống

thoát nước

cho các

công ty,xí nghiệp

nhà hàng ,khách sạn...

Nạo vét hố ga,đường cống

thoát nước thải.

Đào hầm mới.

Lắp đặt và sửa chữa

hệ thống thoát

nước thải.


Những người thợ sửa cống ngầm năng động của thành phố thân mến!

HÃY ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI :

CÔNG TY TRIVINIVINAMI


Sản phẩm các loại


Sản phẩm của chúng tôi đã có mặt khắp nơi


Ban lãnh đạo công ty

 • Giám đốc điều hành :Trần Thị Nghĩa

  [email protected]

 • Giám đốc kinh doanh :Đinh Thị Như Vị

  [email protected]

 • Giám đốc marketing :Đào Mạnh Trinh

  [email protected]


Địa chỉ liên lạc :20 Trần Phú Đà lạt


Trân trọng cám ơn và kính chào


 • Login