Edward Marszałek Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie - PowerPoint PPT Presentation

Edward marsza ek regionalna dyrekcja las w pa stwowych w kro nie
Download
1 / 26

 • 117 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Edward Marszałek Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie . Turystyka w Lasach Państwowych Podkarpacia jako sposób na ograniczenie zagrożeń najcenniejszych przyrodniczo obszarów w regionie. Turystyka przyrodnicza (ekoturystyka, turystyka zielona).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Edward Marszałek Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Edward marsza ek regionalna dyrekcja las w pa stwowych w kro nie

Edward MarszaekRegionalna Dyrekcja Lasw Pastwowych

w Kronie

Turystyka w Lasach Pastwowych Podkarpaciajako sposb na ograniczenie zagroe najcenniejszych przyrodniczo obszarw w regionie


Turystyka przyrodnicza ekoturystyka turystyka zielona

Turystyka przyrodnicza(ekoturystyka, turystyka zielona)

 • Kojarzy si z preferowaniem wyjazdw w maych grupach do miejsc odludnych, gdzie istnieje moliwo bezporedniego kontaktu z przyrod

 • Wzrost zapotrzebowania na t form kontaktu z natur jest rdem konfliktu na styku: turystyka ochrona przyrody.

Pocztwka z 1899 roku wysana z Alp


Turystyka przyrodnicza

Turystyka przyrodnicza

Temat zagroe dla przyrody pyncych ze strony np. zwiedzajcych gry nie jest nowy.

Na zdjciu birdwatching na pocztwce sprzed 80 lat.

Antoni Setkowicz - 1923


Le nicy a turystyka w przesz o ci

Lenicy a turystyka w przeszoci

Wyjazdy wypoczynkowo-poznawcze zwizane z lasem - Sylwan z 1912 r., - rozprawa Cyryla Kochanowskiego pt. Lenicy i turystyka.

 • las dostarcza sam przez si wielu przyjemnych uczu, a tem samem pojcie turystyki jako konieczno krajobrazow stawia istnienie lasu. Uczucie to jest tem bardziej nam lenikom znane, gdy w rzeczywistoci ju z tytuu samego powoania i zawodu yciowego jestemy turystami

 • I dalej: Lenik z natur obcujcy i pord niej dzie w dzie przebywajcy, jest nawet mimo woli gorliwym opiekunem turystyki


Le nicy a turystyka w przesz o ci1

Lenicy a turystyka w przeszoci

 • Rzeczywiste zainteresowanie lasem jako obiektem dla turystyki pojawio si w Polsce w latach 70. i 80. XX wieku. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na rekreacj w naturze lenicy wykonali w tym okresie ogromn prac na rzecz udostpnienia lasw spoeczestwu.

 • Na uwag zasuguj tezy goszone przez prof. Stefana Myczkowskiego, ktry wwczas wskazywa na nowe moliwoci wykorzystania przestrzeni lenej dla potrzeb oywionego ruchu turystycznego.

Zota Studzienka Nadl. Dukla


Le na baza turystyczna

Lena baza turystyczna

Wg Lenego Przewodnika Turystycznego LP dysponuj potn baz turystyczn:

 • orodki szkoleniowo-wypoczynkowe (44/2750 miejsc noclegowych),

 • kwatery owieckie (96/1000),

 • pokoje gocinne (103/688),

  Razem 4400 ek

 • (orodki edukacji ekologicznej (85),

 • cieki dydaktyczne (428),

 • miejsca na ognisko (89),

 • miejsca biwakowania (293)

 • parkingu lene (85).

 • cznie w Polsce - 1223 obiekty suce turystyce!!!

Dom myliwski w Mucznem (Nadl. Stuposiany)


Lasy pa stwowe maj do zaoferowania r norodn gam produkt w turystycznych kt rymi mog by m in

Lasy Pastwowe maj do zaoferowania rnorodn gam produktw turystycznych, ktrymi mog by m.in.:

 • - walory przyrodnicze kompleksw lenych,

 • dorodne drzewostany,

 • owoce runa lenego,

 • osobliwoci flory i fauny,

 • formy ochrony przyrody,

 • obiekty kultury materialnej w lasach

Joda w Pszczelinach (Nadl. Stuposiany) 517 cm obw. pnia


Edward marsza ek regionalna dyrekcja las w pa stwowych w kro nie

W zasigu Regionalnej Dyrekcji Lasw Pastwowych w Kronie funkcjonuje wikszo form obszarowej ochrony przyrody na Podkarpaciu


Formy ochrony obszarowej na terenie rdlp w kro nie

Formy ochrony obszarowej na terenie RDLP w Kronie


Edward marsza ek regionalna dyrekcja las w pa stwowych w kro nie

Nadlenictwa zgrupowane w RDLP w Kronie zarzdzaj gruntami o powierzchni 418 123 ha w tym 405710 ha lasw

Z tego:

 • lasy w obszarach parkw krajobrazowych - 176,3 tys. ha

 • lasy w obszarach chronionego krajobrazu - 182,2 tys. ha

 • 72 rezerwaty przyrody na terenach lenych - 10,1 tys. ha


Edward marsza ek regionalna dyrekcja las w pa stwowych w kro nie

Obszary Natura 2000: cznie 225,8 tys. ha, tj. 54% pow. lenej.

W tym:

- 7 obszarw specjalnej ochrony ptakw (OSO) 221 355 ha

- 13 specjalnych obszarw ochrony siedlisk na gruntach zarzdzanych LP, o cznej pow. prawie 167 233 ha.


Edward marsza ek regionalna dyrekcja las w pa stwowych w kro nie

 • Problem negatywnego wpywu turystyki na obszarach chronionych Podkarpacia dotyczy rwnie Lasw Pastwowych

Zej z drzewa!!!! Rys. Jacek Frankowski


Edward marsza ek regionalna dyrekcja las w pa stwowych w kro nie

Trzeba pamita, e niektre formy turystyki trac na atrakcyjnoci, jeli s uprawiane poza terenami lenymi


Edward marsza ek regionalna dyrekcja las w pa stwowych w kro nie

eby chroni parki narodowe przed nadmiern presj, naley promowa walory przyrodnicze terenw lecych poza ich obszarem i rozwija rne formy turystyki przyrodniczej. Naley te wspiera projekty midzynarodowe w tym zakresie.

 • Na trasie midzynarodowej cieki dydaktycznej Solinka - Udava


Edward marsza ek regionalna dyrekcja las w pa stwowych w kro nie

Propozycja lenikw z RDLP w KronieSzlak przyrodniczych osobliwoci PodkarpaciaPodkarpacki Szlak Natury???

Pomys zaprezentowano w 2004 podczas spotkania Dyrektora RDLP w Kronie z radnymi Sejmiku Wojewdztwa Podkarpackiego


Pog rze

Pogrze


Edward marsza ek regionalna dyrekcja las w pa stwowych w kro nie

Proponowane szlaki osobliwoci przyrodniczych w grskiej czci Podkarpacia mogyby zmniejszy ryzyko zwizane z presj na obszary parkw narodowych.


Edward marsza ek regionalna dyrekcja las w pa stwowych w kro nie

Propozycja szlaku nie znalaza uznania w oczach wadz, cho pozytywnie wypowiadali si na ten temat organizatorzy turystyki i przewodnicy.Efektem pomysu by przewodnik po rezerwatach przyrody na terenie RDLP w Kronie.


Wnioski

Wnioski

1.

Turystyka na obszarze lasw pastwowych i parkw narodowych na Podkarpaciu winna by przedmiotem wsppracy ze strony zarzdcw wymienionych obszarw.

Tereny lene mog by wanym elementem zmniejszania presji na obiekty najcenniejsze przyrodniczo.


Wnioski1

Wnioski

2.

Naley rozway moliwo i celowo wprowadzenia opat za wstp do szczeglnie atrakcyjnych obiektw przyrodniczych take na Podkarpaciu.

Wpywy z biletw winny by wykorzystane na ochron przyrody i podniesienie standardu turystycznego zagospodarowania rezerwatw.


Wnioski2

Wnioski

3. Istniej moliwoci ukierunkowania organizatorw turystyki owieckiej w Lasach Pastwowych na prowadzenie turystyki przyrodniczej.


Wnioski3

Wnioski

4. Naley rozway moliwo opracowania szlakw dla turystyki przyrodniczej, czcych istniejce ju cieki dydaktyczne w LP i PN. Wsplnie te mona promowa osobliwoci natury i atrakcyjne poznawczo tereny lene na Podkarpaciu.


Wnioski4

Wnioski

5. Warto przeanalizowa moliwo prowadzenia grup turystycznych i tzw. zielonych szk przez orodki Lasw Pastwowych we wsppracy z Bieszczadzkim PN i Magurskim PN, co pozwolioby wzbogaci ofert i jednoczenie zmniejszy presj na parki narodowe.


Edward marsza ek regionalna dyrekcja las w pa stwowych w kro nie

Konieczna jest spjna polityka regionalna w zakresie udostpnienia terenw, jak i promocji ich przyrodniczych walorw turystycznych.Dla odwiedzajcych nasz region raczej drugorzdne znaczenie ma, kto zarzdza danym obiektem przyrodniczym LP czy PN. Istotny natomiast jest sposb jego promocji i standard udostpnienia.


Dzi kuj za uwag

Dzikuj za uwag

 • Zdjcia: E. Marszaek, R. wiatoniowski.

 • Materiay kartograficzne: Wydzia Ochrony Zasobw Lenych RDLP w Kronie


 • Login