Jakub Fischer Předsednictvo RVŠ Praha 15. 10. 2009 - PowerPoint PPT Presentation

Informace o přípravě rozpočtu vysokých škol na rok 2010
Download
1 / 9

 • 63 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Informace o přípravě rozpočtu vysokých škol na rok 2010 ( aktualizace vybraných snímků a reflexe usnesení květnového Sněmu RVŠ ). Jakub Fischer Předsednictvo RVŠ Praha 15. 10. 2009. Rozlišení dvou pohledů. Krátkodobý

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Jakub Fischer Předsednictvo RVŠ Praha 15. 10. 2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Jakub fischer p edsednictvo rv praha 15 10 2009

Informace o přípravě rozpočtu vysokých škol na rok 2010(aktualizacevybraných snímků areflexe usnesení květnového Sněmu RVŠ)

Jakub Fischer

Předsednictvo RVŠ

Praha 15. 10. 2009


Rozli en dvou pohled

Rozlišení dvou pohledů

 • Krátkodobý

  • sestavení rozpočtu v době nulového růstu nebo spíše poklesu nyní je zřetelné, že půjde o pokles

 • Střednědobý

  • koncepční změny vedoucí k úpravě vah jednotlivých koeficientů, zavedení kvalitativního ukazatele

 • Oba tyto pohledy se promítají do přípravy rozpočtu na rok 2010


Informace z jedn n rk 6 5 09

Informace z jednání RK 6. 5. 09

 • Po diskusi RK přijato

  • A+B1:B2:K 85:10:5, kde K

   • výsledky ve VaV

   • očištěné vlastní příjmy škol

   • počet profesorů a docentů

   • studentské mobility

   • poměr 50:15:10:25

   • váhy reflektují spíše relevanci datové základny než význam jednotlivých prvků


V hled rozpo tu z 2008 aktualizov no z 2009

Výhled rozpočtu (září 2008)aktualizováno září 2009

meziroční snížení provozního rozpočtu VŠ pro rok 2010 o 5,0 %

pro zachování jednotkových sazeb chybí 1,7 mld. Kč.


Z v ry p edlo en kv tnov mu sn mu

Závěry předložené květnovému Sněmu

 • Během posledních 3 let došlo k nominálnímu poklesu prostředků na jednoho studenta cca o 5 %, což odpovídá cca 1 mld. Kč

 • Poměr výdajů na VŠ k HDP je pod průměrem zemí OECD

 • Další pokles prostředků (o navrhovaných nominálních 1,6 mld. Kč) může vést ke snižování kvality vzdělávací činnosti VŠ

 • Riskantní zavádění změny financování v době předpokládaného poklesu rozpočtu VŠ

 • Diskriminace uměleckých škol v kvalitativním ukazateli (nastavením vah – VaV)

 • Legislativní možnosti zmírnění dopadu poklesu rozpočtu:

  • uvolnění Stipendijního fondu

  • zvýhodnění podniků v souvislosti s výdaji za VŠ


P ijat usnesen kv tnov sn m

Přijatá usnesení – květnový Sněm

 • Sněm Rady vysokých škol upozorňuje na setrvalý pokles prostředků vydávaných na jednoho vysokoškolského studenta (v posledních 3 letech o cca 5 % bez započtení inflace, což odpovídá cca 1 mld. Kč nominálně) a na trvale podprůměrný poměr výdaje na vysoké školství k HDP v porovnání se zeměmi OECD. Další pokles o navrhovaných cca 1,6 mld. Kč již může vážně ohrozit kvalitu vysokoškolského vzdělávání. platí stále

 • Sněm RVŠ upozorňuje v oblasti přípravy rozpočtu na rok 2010 na následující problémy:

  • Jakkoli je zavedení kvalitativního ukazatele krokem dobrým směrem, může změna struktury financování v rámci normativního financování může v době předpokládané stagnace nebo dokonce nominálního poklesu rozpočtu vést k dalšímu rozkolísání hospodaření vysokých škol.platí stále

  • Zavedení kvalitativního ukazatele v navrhované podobě vede k diskriminaci uměleckých škol.platí stále

  • Sněm RVŠ doporučuje zvážit možnost uvolnění části prostředků stipendijních fondů do provozního financování (vyžaduje novelizaci zákona), případně možnost zvýhodnění podniků využívajících výzkumný potenciál vysokých škol.nestalo se nic

  • Rada VŠ upozorňuje na možné problémy vzniklé při používání z pohledu vysokých škol neverifikovatelných dat. vyřešeno alespoň zčásti (?VaV)


V voj jednotkov ch sazeb do roku 2009

Vývoj jednotkových sazeb do roku 2009

 • Základní normativ

  • stagnuje od roku 2007 na 34 325 Kč

 • Normativ na absolventa

  • 2007: 12 916 Kč

  • 2008: 10 415 Kč

  • 2009: 9 503 Kč

 • Stipendium pro doktorandy

  • stagnuje od roku 2008 na 88 775 Kč/rok

 • Ubytovací stipendium

  • stagnuje od roku 2007 na 6 500 Kč/rok

 • Sociální stipendium

  • 1620 Kč/měs

 • Normativ na 1 jídlo

  • stagnuje od roku 2006 na 23 Kč

 • Nutno vzít v úvahu, že se ve všech případech jedná o nominální sazby


D sledky na jednotliv ukazatele pro rok 2010

Důsledky na jednotlivé ukazatele pro rok 2010

 • normativní financování zůstává na 80 %

 • těchto 80 % se ale rozdělí nikoli 95:5 (A+B1:B2), ale 85:10:5 (A+B1:B2:K)

 • základní normativ klesne na 28 500 Kč (při změně váhy z 95 % na 85 %)

 • normativ na absolventa vzroste na 16 100 Kč (při změně váhy z 5 % na 10 %)

  • to znamená pokles obou jednotkových sazeb!!!

   • při pouhé změně vah by měl základní normativ činit 30 712 Kč a normativ na absolventa 19 006 Kč.

 • ubytovací, stravovací a doktorská stipendia v jednotkových sazbách zůstanou, rozvojové programy a FRVŠ se mírně sníží, ostatní ukazatele zůstanou


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost.


 • Login