slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Trình Baøy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Trình Baøy - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Mang Laïi: Kieán Thöùc, An Toaøn, Töï Tin. Chöông Trình Giaùo Duïc Taøi Chaùnh Cuûa FDIC. Vay Nôï. Trình Baøy. Caùc Baïn Seõ Bieát. Nhöõng khoaûn nôï traû goùp daønh cho ngöôøi tieâu thuï khaùc nhau, vaø

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Trình Baøy' - wyanet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Mang Laïi: Kieán Thöùc, An Toaøn, Töï Tin

Chöông Trình Giaùo Duïc Taøi Chaùnh Cuûa FDIC

Vay Nôï

Trình Baøy

ca c ba n se bie t
Caùc Baïn Seõ Bieát
 • Nhöõng khoaûn nôï traû goùp daønh cho ngöôøi tieâu thuï khaùc nhau, vaø
 • Caùch löïa choïn khoaûn nôï traû goùp daønh cho ngöôøi tieâu thuï thích hôïp vôùi nhu caàu caù nhaân
nh ng t ng chuye n mo n
Nhöõng Töø Ngöõ Chuyeân Moân
 • Nôï coù laõi suaát coá ñònh
 • Nôï coù laõi suaát khoâng coá ñònh
 • Tæ Leä Baùch Phaân Haøng Naêm (APR)
 • Chi phí taøi trôï 
 • Vaät theá chaáp
 • Nôï coù baûo chöùng  
 • Nôï khoâng coù baûo chöùng
ba ch c
Ba Chöõ C
 • Capacity (Khaû naêng) - khaû naêng hieän taïi vaø töông lai ñeå traû nôï ñuùng haïn
 • Capital (Voán) - tieàn tieát kieäm vaø nhöõng taøi saûn khaùc coù theå duøng laøm vaät theá chaáp.
 • Character (Tö Caùch) - trong quaù khöù ñaõ traû nôï vaø nhöõng hoùa ñôn caàn thanh toaùn nhö theá naøo.
ba ng t le ba ch pha n ha ng na m apr
Baûng Tæ Leä Baùch Phaân Haøng Naêm (APR)

Phí toån cuûa khoaûn nôï $5,000 traû trong 5 naêm

mua hay thue xe
Mua Hay Thueâ Xe
 • Quyeàn Sôû Höõu
 • Hao Moøn
 • Tieàn Traû Haøng Thaùng
 • Giôùi haïn caây soá
 • Baûo hieåm xe
m n n mua xe
Möôïn Nôï Mua Xe

Baïn coù theå möôïn nôï mua

xe töø nhöõng nôi sau ñaây:

 • Ngaân haøng
 • Lieân hieäp Tín duïng
 • Ngaân haøng Tieát kieäm
 • Coâng ty Taøi chaùnh
 • Haõng ñaïi lyù baùn xe
n the chu quye n xe
Nôï Theû Chuû Quyeàn Xe

Thí duï: Michael coù khoaûn chi tieâu söùc khoûe baát ngôø laø $500 vaø caàn möôïn nôï.

 • Moät coâng ty taøi chaùnh cho Michael möôïn $500 vôùi laõi suaát 20% moãi thaùng.
 • Cuoái thaùng, Michael nôï $600 ($500 nôï + $100 tieàn lôøi).
 • Michael khoâng theå traû nôï vaøo cuoái thaùng, cho neân anh traû cho chuû nôï $100 tieàn lôøi.
 • Cuoái thaùng keá tieáp, Michael vaãn nôï $600 ($500 nôï + theâm $100 tieàn lôøi).
 • Michael laøm nhö theá trong moät naêm vaø traû $1,200 tieàn lôøi, töông ñöông vôùi 240% APR.
l i ch cu a n tra go p kho ng co ba o ch ng
Lôïi Ích Cuûa Nôï Traû Goùp Khoâng Coù Baûo Chöùng
 • Chaáp thuaän nhanh choùng
 • Laõi suaát coù theå thaáp hôn laõi suaát cuûa theû tín duïng
ad