Podstawy programowania
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

Podstawy programowania PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu. Podstawy programowania. Wykład 5: Tablice i wskaźniki. Dane złożone. Często do opisu pewnego obiektu lub grupy obiektów nie wystarcza pojedyncza zmienna konieczne jest wtedy zdefiniowanie zbioru różnych zmiennych, które tworzą pewną całość

Download Presentation

Podstawy programowania

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

Podstawy programowania

Wykład 5: Tablice i wskaźniki


Dane złożone

 • Często do opisu pewnego obiektu lub grupy obiektów nie wystarcza pojedyncza zmienna

 • konieczne jest wtedy zdefiniowanie zbioru różnych zmiennych, które tworzą pewną całość

 • W języku C++ dla opisu takiej sytuacji stosuje się typy złożone, które pozwalają pod jedną nazwą zmiennej pozwalają ukryć wiele prostych wartości

 • Najważniejsze typy złożone:

  • tablica

  • struktura (rekord)

  • klasa (programowanie obiektowe)

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


Tablice

 • Stosowane są gdy chcemy w sposób uporządkowany zapisać zbiór wartości tego samego typu, np.

  • oceny poszczególnych studentów z grupy

  • ceny produktów w ofercie

  • nazwiska znajomych

 • Każdy element tablicy ma swój indeks (numer), który jednoznacznie go identyfikuje

 • Można powiedzieć, że tablica to uporządkowany zbiór zmiennych jednakowego typu

 • Zdefiniowanie tablicy wymaga podania typu elementu oraz liczby elementów

 • Ze względu na sposób uporządkowania elementów można wyróżnić tablice jednowymiarowe, dwuwymiarowe, itd.

 • Rozmiar tablicy (liczba elementów) musi być określona już w trakcie pisania programu

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


Deklaracja tablicy jednowymiarowej

 • Składnia:

  typ nazwa[liczba_elementów]; // całkowita>0

 • Przykłady

  float oceny_grupy[30];

  int duzy_lotek[6];

  int a,b[10],c,d[2]; // b,d - tablice

 • Inicjalizacja tablicy:

  float punkt3D[3] = {0, 2, 1.5 };

  int duzy_lotek[3+3]= {2,4,6,7}; // można mniej

  Nie można podać więcej wartości niż zdefiniowano w tablicy.

  b[0] b[1] b[2] b[3] b[4] b[5] b[6] b[7] b[8] b[9]tablica b:

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


Korzystanie z tablicy

 • Dostęp do tablicy odbywa się dla każdego elementu osobno, każdy z nich można wykorzystywać jak normalną zmienną, należy w tym celu podać nazwę tablicy oraz wyrażenie określające indeks pomiędzy znakami: ‘[‘ i ‘]‘

 • Indeksy elementów w C++ zaczynają się zawsze od 0 !!!Jeżeli wielkość tablicy to N, indeksy elementów to 0 ... N-1

 • Nie wolno korzystać z elementów o indeksach wykraczających poza zadeklarowany zakres

 • Przykłady:int x,tablica[10];tablica[0]=1;tablica[5]=2;tablica[6]=tablica[5]+2;x=2*tablica[6];tablica[x+1]=10;// obliczenie indeksutablica[10]=0;// błąd: poza tablicą!!!jakie wartości są teraz w tablicy?

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


Algorytmiczny dostęp do tablicy

 • Wykorzystanie zmiennych do określania indeksu umożliwia dostęp do poszczególnych elementów za pomocą pętli, zwykle jest to pętla for

 • Przykładowy fragment programu:float tablica[10];for (int i=0; i<5; i++) // zerowanie elementów 0-4tablica[i]=0;for (i=5; i<10; i++) tablica[i]=i-1; // el. 5-9, wartości 4-8tablica po wykonaniu programu:

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


Sumowanie elementów tablicy

#include <iostream.h>

#define N 10

void main()

{

int i, tab[N];// N to nie zmienna!for (i=0; i<N; i++)// pobieranie danych{cout << "Podaj element " << i << ":";cin >> tab[i];}int suma=0; // obowiązkowe wyzerowaniefor (i=0; i<N; i++)suma+= tab[i]; // czyli suma=suma+tab[i]cout << ”Średnia wartość:” << (float)suma/N << endl;

}

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


Wartość maksymalna / minimalna

float tab[10];...// pomijamy wprowadzaniefloat min=tab[0], max=tab[0];int nrmin=0, nrmax=0;for (int i=0; i<N; i++) // szukamy największegoif (tab[i]>max)

{max=tab[i];nrmax=i;}for (i=0; i<N; i++) // szukamy najmniejszegoif (tab[i]<min){min=tab[i];nrmin=i;}

cout << ”Największy jest element: ” << nrmax;cout << ", wynosi: " << max << endl;cout << ”Najmniejszy jest element: ” << nrmin;cout << ", wynosi: " << min << endl;

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


Szukanie i zliczanie elementów spełniających podane kryterium

float tab[10];...// pomijamy wprowadzanieint licznik=0;// wyzerowanie licznika

for (int i=0; i<N; i++){cout << "element " << i << ": ";if (tab[i]>0)// szukamy liczb dodatnich

{cout << tab[i] << " jest dodatni\n";licznik++;}}cout << "Dodatnie : " << licznik << endl;cout << "Niedodatnie: " << N-licznik << endl;

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


Tablica jako parametr funkcji

 • Jeżeli funkcja przyjmuje tablicę jako parametr, wyjątkowo nie jest ona przesyłana jako kopia. Przesyłany jest adres tablicy źródłowej. Funkcja może więc zmienić zawartość tej tablicy

 • W nagłówku funkcji można pominąć rozmiar tablicy ponieważ nie jest to deklaracja nowej tablicy (pamięć już przydzielono)

 • Przykład:

  void zeruj(float tab[], int n){for (int i=0; i<n; i++)tab[i]=0.0;}void main(){float tablica[10];zeruj(tablica, 10);}

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


Deklaracja tablicy dwuwymiarowej

 • Można myśleć o takiej tablicy jak o macierzy prostokątnej

 • Zawiera więc ona NxM elementów, które uporządkowane są w N kolumn i M wierszy

 • W składni języka C++ należy ją rozumieć jako tablicę tablic

 • Składnia:

  typ nazwa[M][N]; // tablica M tablic N-element.

 • Przykład:

  float oceny[30][5]; // 30 studentów po 5 ocen

 • Dostęp do elementu (wiersz i, kolumna j):

  nazwa[i][j];np.oceny [1][3];

 • Każdy z indeksów numerowany jest od 0!

5

30

...

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


Korzystanie z tablicy dwuwymiarowej

 • W celu przetworzenia wszystkich elementów tablicy z reguły używa się dwóch zagnieżdżonych pętli for (pętla w pętli)

 • Przykład: utworzenie i wydruk macierzy jednostkowej 10x10:

  float macierz [10][10];for (int i=0; i<10; i++) // kolejne wierszefor (int j=0; j<10; j++) // kolejne kolumny if (i==j) macierz[i][j]=1; else macierz[i][j]=0;// krócej: macierz[i][j]= (i==j);

  for (i=0; i<10; i++){for (j=0; j<10; j++)cout << macierz[i][j] << " ";cout << endl;}

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


Tablica dwuwymiarowa jako parametr funkcji

void zerujmacierz(float tab[][5], n) // n wierszyfor (int i=0; i<n; i++)// m musimy znać for (int j=0; j<5; j++) tab[i][j]=0.0;}void zerujwiersz(float tab[], m) // m - dł. wiersza{for (int i=0; i<n; i++)tab[i]=0.0;}void main(){float tablica[10][5];zerujmacierz(tablica,30); zerujwiersz(tablica[2], 5); // zerujemy wiersz 2}

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


Wskaźniki

 • W wielu sytuacjach istnieje potrzeba przechowywania lub przesyłania informacji na temat położenia zmiennej w pamięci.

 • W języku C/C++ służą do tego zmienne o specjalnych typach danych zwanych wskaźnikami (ang. pointer)Zawierają one informacje o:

  • adresie danej w pamięci -

  • typie danej (a więc i o jej rozmiarze w bajtach)

 • Każdemu z typów podstawowych można przypisać typ wskaźnikowy przeznaczony do pokazywania na zmienne tego typu. Typ wskaźnikowy określany jest za pomocą operatora *, jako typ * , np. wskaźnik do zmiennej typu int to int *

 • Pobranie adresu zmiennej odbywa się za pomocą operatora &,a pobranie wartości z adresu, na który pokazuje wskaźnik - za pomocą operatora * stojącego po jego lewej stronie

 • Uwaga! Wskaźnik zawsze na coś pokazuje!

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


Wskaźniki - przykład

void main()

{int a=10,b=20; int *iwsk;// wskaźnik na int iwsk=&a;// iwsk pokazuje teraz na ab= *iwsk+1;// pobranie wartości spod adresuiwsk=&b;// iwsk pokazuje teraz na bfloat x, *fwsk; // fwsk jest typu float*iwsk= &x;// błąd - inny typ wskaźnika!!!fwsk=iwsk;// j.w.fwsk=&x;x=5;cout << *fwsk<< endl;// wypisze 5x=6;cout << *fwsk<< endl;// wypisze 6 !

}

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


Operacje na wskaźnikach

 • Porównywanie (operatory ==, !=, <, >, <=, >=) porównywane są adresy zapisane we wskaźnikach, ale typy bazowe muszą być jednakowe

 • Odejmowanie wskaźnikówmożna odjąć dwa wskaźniki o jednakowych typach bazowych. Wynikiem będzie różnica adresów podzielona przez rozmiar typu bazowego (ile elementów dzieli te adresy)

 • Dodawanie/odejmowanie od wskaźnika wartości całkowitej oznacza przesunięcie zapisanego adresu o podaną liczbę elementów. Liczba bajtów przesunięcia zależy od rozmiaru typu bazowego.Można korzystać również z operatorów ++ i --

 • Wskaźnik zerowy (NULL)wartość 0 jako jedyna traktowana jest jako nie wskazująca na nic. Symbol NULL zdefiniowany jest w stdio.h, stdlib.h, i w iostream.h

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


Przykłady operacji na wskaźnikach

int *wsk1, *wsk2=NULL;

*wsk1=5;// uwaga! wskaźnik przypadkowy!!!

*wsk2=5;// tutaj zareaguje system

int a,b,c;

wsk1=&a;

wsk2=&c;

cout << "Adres a: " << wsk1 << end; // można wypisywać

cout << "Następny po a: " << wsk1+1 << endl;

cout << "Różnica c i a to: " << wsk2-wsk1 << endl;

cout << "większy: ((wsk1>wsk2) ? wsk1 : wsk2) << endl;

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


Typ void *

 • Jest to wskaźnik uniwersalny, który może pokazywać na każdy typ danych

 • Nie posiada jednak informacji o typie, a więc i o rozmiarze pokazywanego elementu

 • Nie można jednak stosować wobec niego operatora * (odczytywać danej, na którą pokazuje)

 • Nie można stosować do niego dodawania stałej, ani odejmować takich wskaźników (nieznany jest rozmiar elementu)

 • Można do niego przypisać wartość dowolnego innego wskaźnika(niejawna konwersja typu)

 • Przypisanie wartości wskaźnika void * do innego wskaźnika, a także odczyt pokazywanej danej są możliwe ale wymagają jawnej konwersji

 • Stosuje się go do wskazywania danych o nieokreślonej postaci

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


Przykłady użycia void *

void *adres;int *iwsk;float *fwsk;

int i=5,j;float f;

adres=&i;// tu nie trzeba konwersjiiwsk=adres;// nie uda sięiwsk=(int *) adres;// konwersja jawna - uda się!fwsk=(float *)adres;// to też się uda!j=*adres;// to się nie udaj=*iwsk;f=*fwsk;// ciekawe co jest w f ???

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


Wskaźnik a tablica

 • Nazwa tablicy (bez nawiasów []) jest wskaźnikiem do jej zerowego (początkowego) elementu

 • Jest to wskaźnik, którego wartości nie można zmienić (wskaźnik stały). Można jednak używać go w różnych wyrażeniach

 • Do wskaźnika wolno użyć nawiasów [], tak, jak gdyby był on zadeklarowany jako tablica jednowymiarowa

 • Przykłady:

  int tab[10];int *poczatek=tab;// wskazuje na tab[0]int*koniec=tab+9;// wskazuje na tab[9]int numer2= tab[2]; // tablica normalnienumer2= *(tab+2);// tab. jako wskaźniknumer2= *(poczatek+2);// wskaźnik normalnienumer2= poczatek[2];// wskaźnik jako tab

  tab=&numer2;// błąd! wskaźnik stały

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


Typ char - stałe i zmienne

 • Jest to typ znakowy, przydatny do przetwarzania tekstu, obsługi klawiatury i ekranu

 • Pozwala na zapamiętanie jednego znaku w postaci tzw. kodu ASCII (jednobajtowa liczba całkowita)

 • Domyślnie signed/unsigned zależy od kompilatora

 • Wartość typu char można traktować w wyrażeniach jako liczbę całkowitą, konwersje znak - liczba odbywają się automatycznie

 • Stałe znakowe

  • znak pomiędzy parą znaków' i', np. 'A', '0', '@'

  • znak \ i kod ASCII pomiędzy parą znaków' i', np. '\65', '\0'

  • W przypadku przypisania liczby do zmiennej znakowej, następuje automatyczna konwersja na znak o podanym kodzie ASCII

 • Znaki specjalne'\n'(new line),'\t'(tab), '\\', '\'', '\"'

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


Typy char[]i char *

 • W celu zapisu tekstu tworzy się tablice znaków.W języku C wprowadzono konwencję, zgodnie z którą tekst kończy się znakiem '\0' (na który trzeba przewidzieć dodatkowy bajt w tablicy) - tzw. null-terminated string

 • Praca z taką tablicą wymaga zwykle przetwarzania każdego znaku z osobna. Stosuje się do tego pętle, najczęściej pętlę for.W całości można jedynie dokonać inicjalizacji tablicy.Operacje na całym tekście można też wykonywać z udziałem wielu funkcji bibliotecznych.

 • Zmienne typu char* wskazują na pojedyncze znaki, opisuje się też w ten sposób również cały tekst (wskazując pierwszy znak)

 • Stałe tekstowe zapisuje się pomiędzy parą znaków " i "Są one typu char*

 • Przydatne funkcje obsługujące teksty (zdefiniowane jako tablice lub wskaźniki) znaleźć można w pliku string.h

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


Przykłady pracy z tekstem

char nazwisko[31];// max. 30 znaków + '\0'

char logo1[]= "ZPSB"; // wygodna inicjalizacja

char logo2[]={'Z','P','S','B','\0'}; // tak też można

char imie[20]="Michał";// rozmiar jest większy

nazwisko="Kowalski"// Błąd! stały wskaźnik!

nazwisko[7]='a';

char *tekst=imie;

*tekst='A';//wstawimy "ABC" do imie

*(tekst+1)='B';

tekst[2]='C';

tekst[3]=0;// koniec, konwersja z int

cin >> nazwisko;// musi wystarczyć miejsca!

cout << nazwisko<< endl;

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


Wskaźnik jako parametr funkcji (1)

 • Funkcja może jako parametr przyjmować wskaźnik. Wartość wskaźnika jest kopiowana, więc wskazuje on na tę samą zmienną, co wskaźnik wysłany jako parametr

 • Pozwala to funkcji na zmianę wartości tej zmiennej, co nie jest możliwe przy zwykłym przesyłaniu danych przez wartość

 • Przykład:

  void zeruj_ujemne (int *liczba){if (*a<0) a=0;}void main(){int a=-5;// tutaj a=-5int *wsk=&a;zeruj_ujemne(wsk); // a tutaj już a=0zeruj_ujemne(&a);// tak też można}

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


Wskaźnik jako parametr funkcji (2)

 • Wskaźnik służy też zwykle do przekazywania tablicy (także tekstu) jako parametr.

 • Często wykorzystuje się też wskaźniki, jeżeli funkcja generuje kilka różnych wartości wynikowych (zwrócić można tylko jedną)

 • Przykład (zliczanie wartości dodatnich i niedodatnich w tablicy):

  void plusminus(int *tab, int n, int *plus, int *minus){int pl=0, min=0;// zmienne lokalnefor (int i=0; i<n; i++) if (tab[i]>0) pl++;// wskaźnik jako tabl. elsemin++;*plus=pl;// przekazanie wyników*minus=min;} // nie ma return, a funkcja zwraca wynikivoid main(){int tablica[20], ileplus, ileminus;plusminus(tablica, 20, &ileplus, &ileminus);}

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


To już jest koniec++

Dziękuję za uwagę


 • Login