Podstawy programowania
Download
1 / 26

Podstawy programowania - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu. Podstawy programowania. Wykład 5: Tablice i wskaźniki. Dane złożone. Często do opisu pewnego obiektu lub grupy obiektów nie wystarcza pojedyncza zmienna konieczne jest wtedy zdefiniowanie zbioru różnych zmiennych, które tworzą pewną całość

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Podstawy programowania' - wyanet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Podstawy programowania

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

Podstawy programowania

Wykład 5: Tablice i wskaźniki


Dane z o one
Dane złożone

 • Często do opisu pewnego obiektu lub grupy obiektów nie wystarcza pojedyncza zmienna

 • konieczne jest wtedy zdefiniowanie zbioru różnych zmiennych, które tworzą pewną całość

 • W języku C++ dla opisu takiej sytuacji stosuje się typy złożone, które pozwalają pod jedną nazwą zmiennej pozwalają ukryć wiele prostych wartości

 • Najważniejsze typy złożone:

  • tablica

  • struktura (rekord)

  • klasa (programowanie obiektowe)

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


Tablice
Tablice

 • Stosowane są gdy chcemy w sposób uporządkowany zapisać zbiór wartości tego samego typu, np.

  • oceny poszczególnych studentów z grupy

  • ceny produktów w ofercie

  • nazwiska znajomych

 • Każdy element tablicy ma swój indeks (numer), który jednoznacznie go identyfikuje

 • Można powiedzieć, że tablica to uporządkowany zbiór zmiennych jednakowego typu

 • Zdefiniowanie tablicy wymaga podania typu elementu oraz liczby elementów

 • Ze względu na sposób uporządkowania elementów można wyróżnić tablice jednowymiarowe, dwuwymiarowe, itd.

 • Rozmiar tablicy (liczba elementów) musi być określona już w trakcie pisania programu

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


Deklaracja tablicy jednowymiarowej
Deklaracja tablicy jednowymiarowej

 • Składnia:

  typ nazwa[liczba_elementów]; // całkowita>0

 • Przykłady

  float oceny_grupy[30];

  int duzy_lotek[6];

  int a,b[10],c,d[2]; // b,d - tablice

 • Inicjalizacja tablicy:

  float punkt3D[3] = {0, 2, 1.5 };

  int duzy_lotek[3+3]= {2,4,6,7}; // można mniej

  Nie można podać więcej wartości niż zdefiniowano w tablicy.

  b[0] b[1] b[2] b[3] b[4] b[5] b[6] b[7] b[8] b[9]tablica b:

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


Korzystanie z tablicy
Korzystanie z tablicy

 • Dostęp do tablicy odbywa się dla każdego elementu osobno, każdy z nich można wykorzystywać jak normalną zmienną, należy w tym celu podać nazwę tablicy oraz wyrażenie określające indeks pomiędzy znakami: ‘[‘ i ‘]‘

 • Indeksy elementów w C++ zaczynają się zawsze od 0 !!!Jeżeli wielkość tablicy to N, indeksy elementów to 0 ... N-1

 • Nie wolno korzystać z elementów o indeksach wykraczających poza zadeklarowany zakres

 • Przykłady:int x,tablica[10];tablica[0]=1;tablica[5]=2;tablica[6]=tablica[5]+2;x=2*tablica[6];tablica[x+1]=10; // obliczenie indeksutablica[10]=0; // błąd: poza tablicą!!!jakie wartości są teraz w tablicy?

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


Algorytmiczny dost p do tablicy
Algorytmiczny dostęp do tablicy

 • Wykorzystanie zmiennych do określania indeksu umożliwia dostęp do poszczególnych elementów za pomocą pętli, zwykle jest to pętla for

 • Przykładowy fragment programu:float tablica[10];for (int i=0; i<5; i++) // zerowanie elementów 0-4 tablica[i]=0;for (i=5; i<10; i++) tablica[i]=i-1; // el. 5-9, wartości 4-8tablica po wykonaniu programu:

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


Sumowanie element w tablicy
Sumowanie elementów tablicy

#include <iostream.h>

#define N 10

void main()

{

int i, tab[N]; // N to nie zmienna!for (i=0; i<N; i++) // pobieranie danych{ cout << "Podaj element " << i << ":"; cin >> tab[i];}int suma=0; // obowiązkowe wyzerowaniefor (i=0; i<N; i++) suma+= tab[i]; // czyli suma=suma+tab[i]cout << ”Średnia wartość:” << (float)suma/N << endl;

}

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


Warto maksymalna minimalna
Wartość maksymalna / minimalna

float tab[10];... // pomijamy wprowadzaniefloat min=tab[0], max=tab[0];int nrmin=0, nrmax=0;for (int i=0; i<N; i++) // szukamy największego if (tab[i]>max)

{ max=tab[i]; nrmax=i; }for (i=0; i<N; i++) // szukamy najmniejszego if (tab[i]<min) { min=tab[i]; nrmin=i; }

cout << ”Największy jest element: ” << nrmax;cout << ", wynosi: " << max << endl;cout << ”Najmniejszy jest element: ” << nrmin;cout << ", wynosi: " << min << endl;

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


Szukanie i zliczanie element w spe niaj cych podane kryterium
Szukanie i zliczanie elementów spełniających podane kryterium

float tab[10];... // pomijamy wprowadzanieint licznik=0;// wyzerowanie licznika

for (int i=0; i<N; i++){ cout << "element " << i << ": ";if (tab[i]>0)// szukamy liczb dodatnich

{ cout << tab[i] << " jest dodatni\n";licznik++; }}cout << "Dodatnie : " << licznik << endl;cout << "Niedodatnie: " << N-licznik << endl;

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


Tablica jako parametr funkcji
Tablica jako parametr funkcji kryterium

 • Jeżeli funkcja przyjmuje tablicę jako parametr, wyjątkowo nie jest ona przesyłana jako kopia. Przesyłany jest adres tablicy źródłowej. Funkcja może więc zmienić zawartość tej tablicy

 • W nagłówku funkcji można pominąć rozmiar tablicy ponieważ nie jest to deklaracja nowej tablicy (pamięć już przydzielono)

 • Przykład:

  void zeruj(float tab[], int n){ for (int i=0; i<n; i++) tab[i]=0.0;}void main(){ float tablica[10]; zeruj(tablica, 10);}

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


Deklaracja tablicy dwuwymiarowej
Deklaracja tablicy dwuwymiarowej kryterium

 • Można myśleć o takiej tablicy jak o macierzy prostokątnej

 • Zawiera więc ona NxM elementów, które uporządkowane są w N kolumn i M wierszy

 • W składni języka C++ należy ją rozumieć jako tablicę tablic

 • Składnia:

  typ nazwa[M][N]; // tablica M tablic N-element.

 • Przykład:

  float oceny[30][5]; // 30 studentów po 5 ocen

 • Dostęp do elementu (wiersz i, kolumna j):

  nazwa[i][j];np.oceny [1][3];

 • Każdy z indeksów numerowany jest od 0!

5

30

...

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


Korzystanie z tablicy dwuwymiarowej
Korzystanie z tablicy dwuwymiarowej kryterium

 • W celu przetworzenia wszystkich elementów tablicy z reguły używa się dwóch zagnieżdżonych pętli for (pętla w pętli)

 • Przykład: utworzenie i wydruk macierzy jednostkowej 10x10:

  float macierz [10][10];for (int i=0; i<10; i++) // kolejne wiersze for (int j=0; j<10; j++) // kolejne kolumny if (i==j) macierz[i][j]=1; else macierz[i][j]=0;// krócej: macierz[i][j]= (i==j);

  for (i=0; i<10; i++){ for (j=0; j<10; j++) cout << macierz[i][j] << " "; cout << endl;}

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


Tablica dwuwymiarowa jako parametr funkcji
Tablica dwuwymiarowa jako parametr funkcji kryterium

void zerujmacierz(float tab[][5], n) // n wierszy for (int i=0; i<n; i++) // m musimy znać for (int j=0; j<5; j++) tab[i][j]=0.0;}void zerujwiersz(float tab[], m) // m - dł. wiersza{ for (int i=0; i<n; i++) tab[i]=0.0;}void main(){ float tablica[10][5]; zerujmacierz(tablica,30); zerujwiersz(tablica[2], 5); // zerujemy wiersz 2}

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


Wska niki
Wskaźniki kryterium

 • W wielu sytuacjach istnieje potrzeba przechowywania lub przesyłania informacji na temat położenia zmiennej w pamięci.

 • W języku C/C++ służą do tego zmienne o specjalnych typach danych zwanych wskaźnikami (ang. pointer)Zawierają one informacje o:

  • adresie danej w pamięci -

  • typie danej (a więc i o jej rozmiarze w bajtach)

 • Każdemu z typów podstawowych można przypisać typ wskaźnikowy przeznaczony do pokazywania na zmienne tego typu. Typ wskaźnikowy określany jest za pomocą operatora *, jako typ * , np. wskaźnik do zmiennej typu int to int *

 • Pobranie adresu zmiennej odbywa się za pomocą operatora &,a pobranie wartości z adresu, na który pokazuje wskaźnik - za pomocą operatora * stojącego po jego lewej stronie

 • Uwaga! Wskaźnik zawsze na coś pokazuje!

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


Wska niki przyk ad
Wskaźniki - przykład kryterium

void main()

{int a=10,b=20; int *iwsk; // wskaźnik na int iwsk=&a; // iwsk pokazuje teraz na a b= *iwsk+1; // pobranie wartości spod adresuiwsk=&b; // iwsk pokazuje teraz na b float x, *fwsk; // fwsk jest typu float*iwsk= &x; // błąd - inny typ wskaźnika!!!fwsk=iwsk; // j.w.fwsk=&x;x=5;cout << *fwsk<< endl; // wypisze 5x=6;cout << *fwsk<< endl; // wypisze 6 !

}

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


Operacje na wska nikach
Operacje na wskaźnikach kryterium

 • Porównywanie (operatory ==, !=, <, >, <=, >=) porównywane są adresy zapisane we wskaźnikach, ale typy bazowe muszą być jednakowe

 • Odejmowanie wskaźnikówmożna odjąć dwa wskaźniki o jednakowych typach bazowych. Wynikiem będzie różnica adresów podzielona przez rozmiar typu bazowego (ile elementów dzieli te adresy)

 • Dodawanie/odejmowanie od wskaźnika wartości całkowitej oznacza przesunięcie zapisanego adresu o podaną liczbę elementów. Liczba bajtów przesunięcia zależy od rozmiaru typu bazowego.Można korzystać również z operatorów ++ i --

 • Wskaźnik zerowy (NULL)wartość 0 jako jedyna traktowana jest jako nie wskazująca na nic. Symbol NULL zdefiniowany jest w stdio.h, stdlib.h, i w iostream.h

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


Przyk ady operacji na wska nikach
Przykłady operacji na wskaźnikach kryterium

int *wsk1, *wsk2=NULL;

*wsk1=5; // uwaga! wskaźnik przypadkowy!!!

*wsk2=5; // tutaj zareaguje system

int a,b,c;

wsk1=&a;

wsk2=&c;

cout << "Adres a: " << wsk1 << end; // można wypisywać

cout << "Następny po a: " << wsk1+1 << endl;

cout << "Różnica c i a to: " << wsk2-wsk1 << endl;

cout << "większy: ((wsk1>wsk2) ? wsk1 : wsk2) << endl;

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


Typ void
Typ kryteriumvoid *

 • Jest to wskaźnik uniwersalny, który może pokazywać na każdy typ danych

 • Nie posiada jednak informacji o typie, a więc i o rozmiarze pokazywanego elementu

 • Nie można jednak stosować wobec niego operatora * (odczytywać danej, na którą pokazuje)

 • Nie można stosować do niego dodawania stałej, ani odejmować takich wskaźników (nieznany jest rozmiar elementu)

 • Można do niego przypisać wartość dowolnego innego wskaźnika(niejawna konwersja typu)

 • Przypisanie wartości wskaźnika void * do innego wskaźnika, a także odczyt pokazywanej danej są możliwe ale wymagają jawnej konwersji

 • Stosuje się go do wskazywania danych o nieokreślonej postaci

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


Przyk ady u ycia void
Przykłady użycia kryteriumvoid *

void *adres;int *iwsk;float *fwsk;

int i=5,j;float f;

adres=&i; // tu nie trzeba konwersjiiwsk=adres;// nie uda sięiwsk=(int *) adres; // konwersja jawna - uda się!fwsk=(float *)adres; // to też się uda!j=*adres;// to się nie udaj=*iwsk; f=*fwsk; // ciekawe co jest w f ???

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


Wska nik a tablica
Wskaźnik a tablica kryterium

 • Nazwa tablicy (bez nawiasów []) jest wskaźnikiem do jej zerowego (początkowego) elementu

 • Jest to wskaźnik, którego wartości nie można zmienić (wskaźnik stały). Można jednak używać go w różnych wyrażeniach

 • Do wskaźnika wolno użyć nawiasów [], tak, jak gdyby był on zadeklarowany jako tablica jednowymiarowa

 • Przykłady:

  int tab[10];int *poczatek=tab; // wskazuje na tab[0]int *koniec=tab+9; // wskazuje na tab[9]int numer2= tab[2]; // tablica normalnie numer2= *(tab+2); // tab. jako wskaźnik numer2= *(poczatek+2); // wskaźnik normalnie numer2= poczatek[2]; // wskaźnik jako tab

  tab=&numer2;// błąd! wskaźnik stały

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


Typ char sta e i zmienne
Typ kryteriumchar - stałe i zmienne

 • Jest to typ znakowy, przydatny do przetwarzania tekstu, obsługi klawiatury i ekranu

 • Pozwala na zapamiętanie jednego znaku w postaci tzw. kodu ASCII (jednobajtowa liczba całkowita)

 • Domyślnie signed/unsigned zależy od kompilatora

 • Wartość typu char można traktować w wyrażeniach jako liczbę całkowitą, konwersje znak - liczba odbywają się automatycznie

 • Stałe znakowe

  • znak pomiędzy parą znaków' i', np. 'A', '0', '@'

  • znak \ i kod ASCII pomiędzy parą znaków' i', np. '\65', '\0'

  • W przypadku przypisania liczby do zmiennej znakowej, następuje automatyczna konwersja na znak o podanym kodzie ASCII

 • Znaki specjalne'\n'(new line),'\t'(tab), '\\', '\'', '\"'

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


Typy char i char
Typy kryteriumchar[]i char *

 • W celu zapisu tekstu tworzy się tablice znaków.W języku C wprowadzono konwencję, zgodnie z którą tekst kończy się znakiem '\0' (na który trzeba przewidzieć dodatkowy bajt w tablicy) - tzw. null-terminated string

 • Praca z taką tablicą wymaga zwykle przetwarzania każdego znaku z osobna. Stosuje się do tego pętle, najczęściej pętlę for.W całości można jedynie dokonać inicjalizacji tablicy.Operacje na całym tekście można też wykonywać z udziałem wielu funkcji bibliotecznych.

 • Zmienne typu char* wskazują na pojedyncze znaki, opisuje się też w ten sposób również cały tekst (wskazując pierwszy znak)

 • Stałe tekstowe zapisuje się pomiędzy parą znaków " i "Są one typu char*

 • Przydatne funkcje obsługujące teksty (zdefiniowane jako tablice lub wskaźniki) znaleźć można w pliku string.h

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


Przyk ady pracy z tekstem
Przykłady pracy z tekstem kryterium

char nazwisko[31]; // max. 30 znaków + '\0'

char logo1[]= "ZPSB"; // wygodna inicjalizacja

char logo2[]={'Z','P','S','B','\0'}; // tak też można

char imie[20]="Michał"; // rozmiar jest większy

nazwisko="Kowalski"// Błąd! stały wskaźnik!

nazwisko[7]='a';

char *tekst=imie;

*tekst='A'; //wstawimy "ABC" do imie

*(tekst+1)='B';

tekst[2]='C';

tekst[3]=0; // koniec, konwersja z int

cin >> nazwisko; // musi wystarczyć miejsca!

cout << nazwisko<< endl;

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


Wska nik jako parametr funkcji 1
Wskaźnik jako parametr funkcji (1) kryterium

 • Funkcja może jako parametr przyjmować wskaźnik. Wartość wskaźnika jest kopiowana, więc wskazuje on na tę samą zmienną, co wskaźnik wysłany jako parametr

 • Pozwala to funkcji na zmianę wartości tej zmiennej, co nie jest możliwe przy zwykłym przesyłaniu danych przez wartość

 • Przykład:

  void zeruj_ujemne (int *liczba){ if (*a<0) a=0;}void main(){ int a=-5; // tutaj a=-5 int *wsk=&a; zeruj_ujemne(wsk); // a tutaj już a=0 zeruj_ujemne(&a); // tak też można}

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


Wska nik jako parametr funkcji 2
Wskaźnik jako parametr funkcji (2) kryterium

 • Wskaźnik służy też zwykle do przekazywania tablicy (także tekstu) jako parametr.

 • Często wykorzystuje się też wskaźniki, jeżeli funkcja generuje kilka różnych wartości wynikowych (zwrócić można tylko jedną)

 • Przykład (zliczanie wartości dodatnich i niedodatnich w tablicy):

  void plusminus(int *tab, int n, int *plus, int *minus){ int pl=0, min=0; // zmienne lokalne for (int i=0; i<n; i++) if (tab[i]>0) pl++; // wskaźnik jako tabl. else min++;*plus=pl; // przekazanie wyników*minus=min;} // nie ma return, a funkcja zwraca wynikivoid main(){ int tablica[20], ileplus, ileminus;plusminus(tablica, 20, &ileplus, &ileminus);}

Podstawy programowania - Tablice i wskaźniki


To ju jest koniec

To już jest koniec++ kryterium

Dziękuję za uwagę


ad