Strategické plánování rozvoje obcí Dubovice 2010 - PowerPoint PPT Presentation

Strategick pl nov n rozvoje obc dubovice 2010
Download
1 / 11

 • 53 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Strategické plánování rozvoje obcí Dubovice 2010. Projekt je podpořen z EAFRD. " Projekt je financován z prostředků EAFRD v rámci Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007-2013." "Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:„Evropa investuje do venkovských oblastí“.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Strategické plánování rozvoje obcí Dubovice 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Strategick pl nov n rozvoje obc dubovice 2010

Strategick plnovn rozvoje obcDubovice 2010

Projekt je podpoen z EAFRD

"Projekt je financovn z prostedk EAFRD v rmci Programu rozvoje venkova Rpro obdob 2007-2013.""Evropsk zemdlsk fond pro rozvoj venkova:Evropa investuje do venkovskch oblast


Strategick pl nov n rozvoje obc dubovice 2010

 • 1. Nstroje zen ve veejnm sektoru

 • 1.1 vod strategick plnovn ve veejn sprv

 • Dnen globln prosted, sloitost problm, rychl vvoj poznn vzjemnch vvojovch souvislost, strn barir mezi obory, stle vy poadavky na kvalitu ivota, rizika vyplvajc z pokozenho ivotnho prosted, sociln problmy a dal faktory kladou stle vt nroky na dc funkce, zvlt v oblasti veejn sprvy.

 • Mezi zkladn manaersk nstroje pat strategick pln organizace, obce, zem spolu s nslednmi aknmi plny a systmem ukazatel naplovn cl.


Strategick pl nov n rozvoje obc dubovice 2010

 • Dleitost strategickho plnovn podtrhuje charakter innost, ktermi se veejn sprva zabv jsou to mnohdy aktivity s dlouhodobmi dopady na stav spolenosti, ivotnho prosted i ekonomickho zajitn obce, msta, regionu.

 • Strategick plnovn ve veejn sprv vychz z plnovn v podnikov sfe, m vak sv specifika vyplvajc z charakteru zen jednotky, kterou je obec nebo msto v. pslunho zem i (mikro) regionu a jejich postaven v celkov struktue veejn sprvy. Zpracovn i obsah plnu pak ovlivuje ada faktor, kter pedstavuj mstn specifika, v. historickho vvoje, mstn kultury, prodnch zdroj v. energi, kapacity lidskch zdroj, vztah s dalmi obcemi, regiony ad.

 • Jak charakteristiky m modern strategick pln, kter napluje poadavky EU, principy mstn Agendy 21 udritelnho rozvoje a je skutenm nstrojem zen?


Strategick pl nov n rozvoje obc dubovice 2010

 • 1.2 Charakteristiky modernho strategickho plnovn rozvoje obce

 • Modern strategick plnovn rozvoje obce i regionu podle postup podporovanch EU spluje nsledujc hlediska:

 • Struktura strategickho plnu umouje zen rozvoje.

 • Strategick pln respektuje principy udritelnho rozvoje.

 • Do zpracovn i realizace pln jsou zapojovni partnei a veejnost.

 • Strategick plnovn a zen je proces.


Strategick pl nov n rozvoje obc dubovice 2010

 • 1.2.1 Struktura strategickho plnu umouje zen rozvoje

 • Cle jsou stanoveny na rznch rovnch obecnosti a jsou provzan

 • Mon jste se ji setkali s tm, e nkter strategick pln pope strategick cle v nkolika mlo oblastech, kter byly zvoleny jako prioritn, a vzpt stanov konkrtn kroky akce, projekty, jak strategickch cl doshnout. Takov lenn neumouje dit rozvoj obce doucmi smry a nezaruuje, e jsou popsny vechny dleit dl cle, kterch je poteba postupn dosahovat, aby byl naplnn cl strategick.


Strategick pl nov n rozvoje obc dubovice 2010

 • Terminologie jednotlivch rovn cl se ve strategickch plnech obc a mst li, nebo nen oficiln stanovena. Na konkrtnm pojmenovn vak tolik nezle, dleit je, aby zastnn chpali vznam pojm a aby ml strategick pln pslun patra, to znamen, aby byly rozlieny strategick a specifick (konkrtn) cle, aby tyto cle byly provzan vertikln (ni naplovaly vy) i horizontln (mezi oblastmi).


Strategick pl nov n rozvoje obc dubovice 2010

 • Pro stanoven kadho z cl je dobr pout pravidlo SMART(E) (z anglickho smart = chytr, inteligentn, prozrav apod.):


Tabulka

Tabulka


Strategick pl nov n rozvoje obc dubovice 2010

 • Strategick cl:

 • Systmov vytvet podmnky pro podporu rozvoje podnikatelskho prosted a zamstnanosti s rostouc nabdkou diverzifikovanch pracovnch pleitost odpovdajcch struktue a kvalit pracovn sly tak, aby nezamstnanost vrazn nepekraovala pirozenou mru.

 • Tento strategick cl bude naplovn v jednotlivch podoblastech, opatench, nap.:

 • 9

 • Opaten:

 • 1.1 Rozvoj a podpora podnikn

 • 1.2 Podpora zamstnanosti a rozvoj lidskch zdroj

 • ad.

 • Pi stanoven vtu opaten odpovdm na otzku: Co ve musm sledovat, aby byl naplnn strategick cl?

 • V rmci opaten 1.1 budou stanoveny nap. tyto


Strategick pl nov n rozvoje obc dubovice 2010

 • specifick cle:

 • 1.1.1 udren a rozvoj stvajcch podnikatelskch subjekt v obci, mst,

 • 1.1.2 vznik novch podnikatelskch subjekt ve mst,

 • 1.1.3 vznik novch pracovnch pleitost v obci, mst,

 • ad.

 • Pi stanoven vtu specifickch cl v jednotlivch opatench odpovdm na otzku: eho veho musm doshnout, aby bylo naplnno dan opaten?

 • Dle pokraujeme a na rove akc, projekt co ve se konkrtn mus udlat, aby byl naplnn dan specifick cl?

 • Dky provzan struktue a pouit logickho lenn podoblast a specifickch cl dosahujeme vt jistoty, e konkrtn projekt i jednotliv akce m sv opodstatnn v systematickm rozvoji, e je soust zen rozvoje ke stanoven vizi obce, msta, regionu


Strategick pl nov n rozvoje obc dubovice 2010

Dkuji za pozornost

Mgr. Daniela Havlkov

"Projekt je financovn z prostedk EAFRD v rmci Programu rozvoje venkova Rpro obdob 2007-2013.""Evropsk zemdlsk fond pro rozvoj venkova:Evropa investuje do venkovskch oblast


 • Login