4. PREDAVANJE: VZGOJNI STILI
Download

4. PREDAVANJE: VZGOJNI STILI

Advertisement
Download Presentation
Comments
wood
From:
|  
(196) |   (0) |   (0)
Views: 134 | Added: 14-10-2012
Rate Presentation: 1 0
Description:
4. Vzgojni stili. Temeljno vpra
4. PREDAVANJE: VZGOJNI STILI

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. 4. PREDAVANJE: VZGOJNI STILI

2. 4. Vzgojni stili Temeljno vpra?anje Na kak?en nacin in s kak?nimi pristopi vzgajati otroke/ucence?

3. 4. Vzgojni stili Vzgojni odnos ? vzgojni stil Vzgoja je nacrtovan in sistematicen odnos med ucencem in uciteljem. Namen: oblikovati posameznika z dolocenimi lastnostmi, prepricanji, vrednotami itd. Vpra?anje: vzgojnega stila vzgojnih metod vzgojnih sredstev in postopkov

4. 4. Vzgojni stili Vloga ucitelja in ucenca Objekt Subjekt Vloga ucitelja Vloga ucenca Uradnik Strokovnjak Oseba Avtoriteta

5. 4. Vzgojni stili Uciteljeva avtoriteta Uciteljeva avtoriteta je odvisna od: uciteljevega polo?aja realnih kvalitet (strokovnih in osebnostnih) ucitelja obvladovanja (prikritih) vzgojnih dejavnikov in stilov

6. 4. Vzgojni stili Vrste avtoritet Pozicijska avtoriteta ? izhaja iz uciteljevega polo?aja (uradnika ? pravna avtoriteta, strokovnjaka in osebnosti ? dejanska avtoriteta) 2. Karizmaticna avtoriteta - temelji na privr?enosti ucencev posebnim lastnostim ucitelja, ki mu omogocajo izvajanje avtoritete na podlagi normativnih pravil ali osebnega priznanja

7. 4. Vzgojni stili Vrste avtoritet 3. Notranja avtoriteta - tisti del ucenceve osebnosti, v katerem so zapisane norme, nacela (vest, nadjaz) 4. Anonimna avtoriteta - spretno prikrita oblika vplivanja na ucenca (predvsem s pomocjo gradiv, ucnimih metod itd.), ki jo oznacujemo s pojmom manipulacija

8. 4. Vzgojni stili Prevladujoci modeli pedago?ke avtoritete 1. Apostolska avtoriteta 2. Kantova simbolna avtoriteta uma 3. Rousseaujeva skrita avtoriteta vzgojnega okolja 4. Samoomejitvena avtoriteta

9. 4. Vzgojni stili Apostolska avtoriteta Vera, po-klic in ?prostovoljna? pokor?cina. Uciteljeva avtoriteta ne temelji na kvaliteti njegove osebnosti niti na racionalnih elementih. Uciteljeva moc temelji na poslanstvu (Boga, Cerkve ali dr?ave), ucenec nima nobene mo?nosti ali pravice, da bi dvomil v uciteljevo kompetentnost. Potek VI procesa: enosmerna komunikacija, reprodukcija znanja, spo?tovanje v naprej opredeljenih moralnih pravil in ritualov ? kr?canska patriarhalna vzgoja.

10. 4. Vzgojni stili Kantova simbolna avtoriteta uma Kant ? utemeljitelj avtonomne etike. V cloveku obstaja instanca, ki je temelj svobodnega spoznavanja, odlocanja in delovanja ? cisti um. Svobodo lahko spoznamo samo preko moralnega zakona v sebi. Kantov moralni zakon ? imperativ kot kriterij, s katerim naj bi razum ocenjeval clovekova dejanja kot dobra ali slaba, clovecna ali neclovecna, svobodna (avtonomna) ali dolocena (heteronomna). Vloga ucitelja: krepiti otrokovo voljo, ucenje otroka, da izpolnjuje dol?nosti do sebe in drugih, vzpostavitev poslu?nosti lastnemu umu. (Proces: od absolutne poslu?nosti prek prostovoljne poslu?nosti do absolutne poslu?nosti lastnemu umu).

11. 4. Vzgojni stili Rousseaujeva skrita avtoriteta vzgojnega okolja Rousseaujev koncept naravne vzgoje (clovekova dobra narava v smislu zakonitosti zorenja in poenotenje vzgojnih vplivov). Razsvetljenski paradoks svobode: ?Prisiliti nekoga k svobodi!? Metoda naravne vzgoje in vzgojiteljeva vloga v njej. Skrivanje avtoritete ? pogoj povecevanja njene moci.

12. 4. Vzgojni stili Rousseaujeva skrita avtoriteta vzgojnega okolja Koncept vzgoje: tipicna materinska imaginarna identifikacija z idealnimi podobami, ki namesto eksplicitnih zahtev utele?ajo vzgojiteljeva implicitna pricakovanja. Problemi: navidezna svoboda, zamaskirana avtoriteta. Koncept svobodne vzgoje kot spretna manipulacija, ki se ji otrok ne more upreti.

13. 4. Vzgojni stili samoomejitvena avtoriteta Vzpostavitev custveno-pozitivnega odnosa ? ucitelj objekt identifikacije. Avtoriteto imaginarnega lika postopno zamenja avtoriteta simbolne zahteve, ki mora biti racionalno utemeljena. ?iritev otrokovih socialnih stikov. Spodbujanje razvoja otrokove moralnosti.

14. 4. Vzgojni stili samoomejitvena avtoriteta Postopno vkljucevanje otroka v procese dogovarjanja in odlocanja o skupnih pravilih bivanja. Iskanje skupnih interesov v vsaki novi situaciji.

15. 4. Vzgojni stili prenosljivost avtoritete Sodobna ?ola in te?ave z uciteljevo avtoriteto. Ocitek fakultetam, ki izobra?ujejo ucitelje ? dana?nji ucitelj ni vec primerno usposobljen za opravljanje osnovnih vzgojnih nalog v ?oli. Klasicna razsvetljenska pedagogika: Prenosljivost star?evske avtoritete na poklicne vzgojitelje. Danes: sodobne oblike star?evske avtoritete niso vec enostavno prenosljive na poklicne vzgojitelje. Sintagma ? otroku prijazna ?ola.

16. 4. Vzgojni stili Ucenec kot objekt in subjekt vzgoje Ucenec kot objekt vzgoje: dominantna vloga vzgojitelja, ucitelja. Ucenec podrejen, se prilagaja ucitelju, mu sledi, ne posku?a ugovarjati, spra?evati, je pasiven in s tem ? neustvarjalen. Ucenec kot subjekt vzgoje: ucenec upo?tevan kot individuum, je aktiven, notranje motiviran, se zavzema za svoja stali?ca, jih argumentira, se osebno odloca ? gre za prebujanje clovekovega jaza. Vzgoja poteka v smeri od objekta k subjektu vzgoje.

17. 4. Vzgojni stili Oblike vzgojnih stilov 1. Kroflic: kulturno-transmisijski, permisiven odnos, procesno-razvojni 2. Autor: avtoritaren, anarhicen, demokraticen 3. Bergantova: represiven, permisiven, laissez fair

18. 4. Vzgojni stili Oblike vzgojnih stilov - Kroflic Kulturno-transmisijski vzgojni stil temelji na predpostavki, da je osnovna naloga vzgoje na otroka prenesti sistem moralnih pravil, ki so uveljavljena v kulturi morala kot trdna, tradicionalna, vecna pravila in norme, o katerih se ne razpravlja omejujejo izbor vzgojnih ciljev (primerni so tak?ni, ki jih je mogoce prena?ati direktno in temelj je poslu?nost)

19. 4. Vzgojni stili Oblike vzgojnih stilov - Kroflic Kulturno-transmisijski vzgojni stil direktivni stil vzgajanja in poucevanja-otrokova vloga se omeji na poslu?no sledenje vzgojiteljevim napotkom, kriticno presojanje pa je ovrednoteno kot neracionalno tro?enje casa represivne oblike kaznovanja in nadzorovanja najbolj elementarne oblike obvladovanja snovi (ucenje na pamet brez globljega razumevanja snovi) nekriticno prena?anje vedenjskih vzorcev, navad (konformisticna morala, ki temelji na te?nji po izogibanju te?avam in zagotavljanjem ugodja)

20. 4. Vzgojni stili Oblike vzgojnih stilov - Kroflic 2. Permisiven vzgojni stil temelji na pojmovanju vzgojnega okolja kot ?tople grede? izvira iz zavedanja se potrebe po spo?tovanju posameznikovih pravic (katoli?ka vzgoja-otrokovo gre?no naravo je potrebno zatreti z vzgojo, fizicno kaznovanje) izvira iz zavedanja se, da je uporaba nasilnih metod neucinkovita

21. 4. Vzgojni stili Oblike vzgojnih stilov - Kroflic 2. Permisiven vzgojni stil zahteva, naj se otrok vede spontano, svobodno in naj obcuti ucenje kot igro, naj sam ugotovi kaj je primerno za njega in kaj pricakuje okolica od njega ni usmerjena v razvoj otrokovih osebnostnih potencialov, ampak v iskanje ustreznih vzgojnih metod in pozitivno podkrepitev za?elenih vedenjskih vzorcev

22. 4. Vzgojni stili Oblike vzgojnih stilov ? Kroflic 3. Procesno-razvojni vzgojni stil humanisticna tradicija pogledov na otrokovo naravo in njen razvoj postmoderno iskanje temeljnih moralnih vrednot in eticnih nacel kurikularna teorija, ki ne raziskuje le neposrednih oblik vzgajanja, ampak kot dejavno vzgojno okolje pojmuje celoto realnega ?ivljenja v vzgojno-izobra?evalni instituciji analiza fenomena avtoritete pravni vidik za?cite otrokovih pravic (clovecanskih in psiholo?kih)

23. 4. Vzgojni stili Oblike vzgojnih stilov ? Kroflic 3. Procesno-razvojni vzgojni stil aktivna vloga otroka v vzgojnem procesu na nacelu obojesmerne komunikacije med njim in vzgojiteljem se lahko zacne uveljaviti ?ele takrat, ko zacno pedagogi in psihologi poudarjati pomen otrokovega neoviranega presojanja, domi?ljijskega snovanja in moralnega odlocanja za optimalen razvoj osebnostnih potencialov zahteva po obojesmerni komunikaciji v kurikulum so vkljuceni strokovni delavci, star?i otrok in otroci

24. 4. Vzgojni stili Oblike vzgojnih stilov ? Kroflic 3. Procesno-razvojni vzgojni stil model avtoritete, ki otroku omogoca do?ivetje sprejetosti in varnosti, hkrati pa postopno spodbuja osamosvajanje in rahljanje navezanosti na vzgojitelja vzgoja ni usmerjena na oblikovanje vnaprej dolocenih vedenjskih vzorcev, temvec si za cilj postavi podpiranje otrokovih potencialov (razvoj moralnega razsojanja)

25. 4. Vzgojni stili Oblike vzgojnih stilov ? Avtor 1. Avtoritarni vzgojni stil izpeljan iz uslu?benske vloge enosmerna komunikacija ?ucitelj mora biti avtokrat pri preverjanju znanja, ker ne gre drugace?

26. 4. Vzgojni stili Oblike vzgojnih stilov ? Avtor 2. Anarhicni vzgojni stil nered, kaos ne moremo ga izpeljati iz nobenih uciteljevih vlog pretiran demokraticni vzgojni stil lahko postane anarhicen

27. 4. Vzgojni stili Oblike vzgojnih stilov ? Avtor 3. Demokraticni vzgojni stil izpeljan iz strokovne in clove?ke vloge pomeni dvosmerno komunikacijo in enakopravno partnerstvo-med ucitelji in ucenci ne gre pa za enakost pretirani demokraticni vzgojni stil lahko privede do anarhicnega vzgojnega stila pretirane demokraticne situacije so: - opravicevanje izostankov od pouka (ko ucenec preda opravicilo pred drugimi, je to opravicilo verodostojno, ne smemo dvomiti v opravicilo pred drugimi, saj ga lahko to osramoti )

28. 4. Vzgojni stili Oblike vzgojnih stilov ? Avtor 3. Demokraticni vzgojni stil - ocenjevanje ocena mora biti javna (i?cemo znanje!!! Ne pa neznanje. Ucencu moramo postaviti najmanj 3 vpra?anja iz razlicnih podrocij, vpra?anja postavljamo tako dolgo, dokler nismo prepricani o oceni, in se ne spra?ujemo koliko mu naj damo 3 ali 4; vsak ucenec ima pravico do svojih vpra?anj, kar pomeni da ne smemo reci ti nadaljuj, ko spra?ujemo) - ?epne redovalnice je ilegalni dokument, dokler se ?ola ne odloci oz zmeni drugace in takrat se mora hraniti v ?oli in ne v uciteljevi torbi

29. 4. Vzgojni stili Oblike vzgojnih stilov ? Bergant Represivni vzgojni stil poudarja negativna vzgojna sredstva (prepovedi, omejitve, nadzorovanje, utesnjevanje), da bi odpravil otrokove napake onemogoca stik med uciteljem in ucencem. vzgoja je zasicena s predsodki, odpori, negativnimi custvi, verjame v moc kazni in prepricevanja posameznik je potisnjen v vlogo, ki sprejema, vzgojitelj pa vlada, daje rezultat je poslu?en, vdan posameznik

30. 4. Vzgojni stili Oblike vzgojnih stilov ? Bergant 2. Permisivni vzgojni stil prevladujejo pozitivni vzgojni vplivi (ljubezen, skrb za razvoj, upo?tevanje otrokovih potreb) rezultat je srecen, samostojen, ustvarjalen posameznik naj bi zdru?evala ucinke preostalih dveh vzgoje, najti pa je potrebno razmerje med njima

31. 4. Vzgojni stili Oblike vzgojnih stilov ? Bergant 2. Laissez-faire vzgojni stil pri obeh vzgojah je problem, da permisivna vzgoja ne izpolni svojih pricakovanj, represivna pa je agresivna do ucencev. Zato se je vzgojni stil spremenil v laissez ? faire vzgojni stil (ucitelj se lahko odrece odgovornosti, ucenci delajo, kar hocejo).

32. 4. Vzgojni stili Vzgojne metode Represivne vzgojne metode Metoda preprecevanja (vzgojna sredstva: vzgojni nadzor, sprememba motiva, opozorilo, gro?nja, zapoved, kazen)

33. 4. Vzgojni stili Vzgojne metode 2. Permisivne vzgojne metode Metoda prepricevanja (vzgojna sredstva: organiziran vzgojni proces, zgled, kritika in samokritika) Metoda navajanja Metoda vzpodbujanja (vzgojna sredstva: ugoden stik, vrednotenje med potekom dejavnosti, javno priznanje, obljuba, pohvala in nagrada) Metoda tekmovanja

34. 4. Vzgojni stili Vzgojni pristopi ? po Hoffmanu vzgoja z uveljavljanjem moci 2. vzgoja brez uveljavljanja moci: Vzgoja z odvzemom naklonjenosti (vzgoja s custvenimi sankcijami) Vzgoja s podukom (induction ? sklepanje na podlagi izkustvenih dejstev).

35. 4. Vzgojni stili Vzgojni pristopi z uveljavljanjem moci (avtoritarna in represivna vzgoja) Vzgojni odnos: sloni na custvih, kot so strah, nenehno podrejanje in nesamostojnost, odnos, kjer razum, aktivnost ucenca, vedo?eljnost in ustvarjalnost niso za?elene vrline. Vrednote: dekalog, dane ?ivljenjske resnice in dru?beno ?eleni vedenjski vzorci. Vloga vzgojitelja: moc, ki se ka?e v avtoriteti in zahteva absolutno priznavanje le te.

36. 4. Vzgojni stili Vzgojni pristopi z uveljavljanjem moci (avtoritarna in represivna vzgoja) Vzgoja in vzgojne metode: telesno kaznovanje, verbalna agresivnost, odvzem privilegijev ali dobrin. Vzgoja ni osredotocena na zaupanje, toplino, ljubezen, ?elje, interese in zmo?nosti posameznika. Vloga otroka: poslu?no sledenje ucitelju, le navidezna podredljivost, ki se v casu mladostni?tva odra?a v agresivnosti, upornosti, dvolicnosti in samovolji, nezmo?nost samokontrole in samostojnosti.

37. 4. Vzgojni stili Vzgojni pristopi s custvenimi sankcijami in odvzemom naklonjenosti Vzgojni odnos: sloni na custvih (odnos lahko na otroku pusti hude custvene posledice). Vrednote: dekalog, dane ?ivljenjske resnice in dru?beno ?eleni vedenjski vzorci. Vloga vzgojitelja: ucitelj uporablja custveno navezanost vzgajanca na vzgojitelja kot sredstvo za kaznovanje.

38. 4. Vzgojni stili Vzgojni pristopi s custvenimi sankcijami in odvzemom naklonjenosti Vzgoja in vzgojne metode: gro?nja, odtujitev naklonjenosti... Vloga otroka: preracunljivost, podredljivost zaradi strahu pred izgubo naklonjenosti, zrahljana otrokova samopodoba, potreba po odobravanju.

39. 4. Vzgojni stili Vzgojni pristopi s podukom, induction - sklepanje na podlagi izkustvenih dejstev Vzgojni odnos: sloni na custvih, kot so ljubezen, spo?tovanje, zaupanje, sprejetje, odnos upo?teva osebnost otroka, njegove zmo?nosti, spodbuja samostojnost, ustvarjalnost in aktivnost ucenca. Vrednote: ki slonijo na clovekovih pravicah, na so?itju, strpnosti in odgovornosti za lastna dejanja do sebe in drugih. Vloga vzgojitelja: osnovno nacelo ? spo?tovanje otroka, priprava spodbudnega in spro?cujocega okolja, okolja, ki spodbuja iniacitivnost, ustvarjalnost...

40. 4. Vzgojni stili Vzgojni pristopi s podukom, induction - sklepanje na podlagi izkustvenih dejstev Vzgoja in vzgojne metode: vzgoja temelji manj na kazni in bolj na spodbujanju pozitivnega vedenja, pojasnjevanju omejitev, sloni na povezavi otrokove razumske mo?nosti in njegovim izvorom za razumevanje potreb v doloceni situaciji in kontroliranjem lastnega vedenja ter nakazuje posledice vedenja. Vzgoja vkljucuje torej razumsko in custveno komponento, razumsko presojanje in empatijo. Ta nacin vzgoje vkljucuje vsebinsko povezovanje vedenja posameznika na posledice njegovih dejanj. Norme so v slu?bi clovekovega dobrega.

41. 4. Vzgojni stili Vzgojni pristopi s podukom, induction - sklepanje na podlagi izkustvenih dejstev Vloga otroka: posameznik je subjekt vzgoje, je vkljucen v procese skupnega dogovarjanja in odlocanja, je dejaven pri razvoju lastne osebnosti in pri razvoju drugih okoli sebe.


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro