Jak rozpoznawa zwiedzenia
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Jak rozpoznawać zwiedzenia PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Jak rozpoznawać zwiedzenia. Judy 1:1  Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba, do powołanych, w Bogu Ojcu umiłowanych, a dla Jezusa Chrystusa zachowanych: 2  Miłosierdzie, pokój i miłość niech będą waszym udziałem w obfitości.

Download Presentation

Jak rozpoznawać zwiedzenia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Jak rozpoznawa zwiedzenia

Jak rozpoznawać zwiedzenia

Judy1:1  Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba, do powołanych, w Bogu Ojcu umiłowanych, a dla Jezusa Chrystusa zachowanych:

2  Miłosierdzie, pokój i miłość niech będą waszym udziałem w obfitości.

3  Umiłowani! Zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym.

4  Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego Władcy i Pana, Jezusa Chrystusa.

2 Piotra 3:17  Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście, zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych, nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. 18  Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy.


Jak rozpoznawa zwiedzenia

 • Wszelkie kulty i herezje, począwszy od pierwszych wieków chrześcijaństwa, ustawiały zawsze do łańcucha zbawienia ogniwo pośrednie. W ten sposób odsuwały na dalszy plan istotny cel chrześcijaństwa, ukształtowanie w człowieku pełnego „obrazu i podobieństwa Jezusa Chrystusa". Każda herezja eliminuje Chrystusa z centrum życia.

 • Herezje, chcąc zająć pozycje ogniwa pośredniego, starają się zniszczyć „wzór zdrowej nauki" oraz wyeliminować dary, służące dla zachowania i nienaruszalności tej nauki. Dążą zatem do wyeliminowania z urzędów duszpasterzy, nauczycieli i ewangelistów, stawiając siebie same w nowym centrum rzeczy, głosząc nowe prawdy.

 • Prawdy te muszą zmieniać się zawsze, by zachować pozory czegoś nowego i świeżego, emanującego z tego nowego ośrodka. Ma to zamaskować brak obecności Ducha Świętego. Taki dany ośrodek stara się sprawować bezwzględną kontrolę nad swymi konwertytami. Jest to przeciwieństwem działalności duszpasterzy, nauczycieli i ewangelistów, których Duch Święty powołał do pracy, polegającej na doskonaleniu, usługiwaniu i budowaniu.


Jak rozpoznawa zwiedzenia

 • Z takiego nowego ośrodka, którym może być jeden człowiek, kilku lub cała grupa ludzi, zaczy­nają wypływać coraz to nowe bezwzględne instruk­cje, objawienia, pouczenia i nakazy. Nie jest to spowodowane chęcią związania się z „działaniem Ducha Świętego, który mieszka w nas", lecz ma na celu wymuszenie uległości dla nauk danej herezji i zlikwidowanie różnic w sposobie myślenia i działania wszystkich zwolenni­ków danej organizacji w cielesnej albo raczej fałszywej jedności, w przeciwieństwie do pełnej jed­ności, jaką osiągamy „w miarę zupełnego wieku Chrystusowego". Tak więc herezja taka jest wyraźnie negacją chrześcijaństwa.


Tak przenika a herezja

Tak przenikała herezja

 • Bardzo wcześnie nastąpiło odstępstwo od wiary. Prekursorami jego byli ludzie przewrotnego ducha, buntujący się i krzewiący fałszywe nauki. Współ­zawodniczyli oni między sobą w tworzeniu coraz to oryginalniejszych nauk, które coraz bardziej odbiegały od prawd „raz świętym podanych".

 • Tymi nowymi naukami nauczyciele ci mamili ku sobie nowych zwolenników. Ci zaś z kolei uważali swoich nauczycieli za apostołów nowej wiary. Akceptowali nauki oparte na „nowinkach" nau­czyciela. Im więcej ich przyjmowali, tym dalej odbiegali od Słowa Bożego. Uczono ich także przewrotnie posługiwać się Słowem Bożym przez wyrywanie pewnych wypowiedzi z kontekstu bi­blijnego, a to dla stworzenia pozorów, że dana doktryna jest oparta na Piśmie Świętym.


Jan chrzciciel nie nazywa siebie chrystusem

Jan Chrzciciel nie nazywał siebie Chrystusem

 • Zwiastowanie Jana zawierało mało popularne dzisiaj elementy: Łukasza 3: 2 – 22

 • Pokutę

 • Upamiętanie

 • Nawrócenie - wyprostowanie drogi – wiary nie dziedziczy się po przodkach.

 • Chrzest – jako wyraz upamiętania

 • Wydawanie owoców jak wynik przemiany życia


Ludzie chcieli uzna jana za mesjasza czyli chrystusa

Ludzie chcieli uznać Jana za Mesjasza, czyli Chrystusa

 • Jan poznał ich myśli i wskazał na tego, który miał przyjść czyli Jezusa.

 • Jan zachował właściwą postawę wobec Jezusa, który był prawdziwym Mesjaszem - Jana 1:6 – n

 • Jana 3:28  Wy sami możecie mi zaświadczyć, że powiedziałem: Ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem posłany przed nim.

 • 30  On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym.


Jak rozpoznawa zwiedzenia

W Królestwie Bożym obowiązują inne prawaniż w królestwach ziemskich. Zasady te określił Jezus w podobieństwach.

 • Mt 3:2; 4:17; 5:3; 5:10; 10:7; 11:12; 13:24; 13:31; 13:33; 13:44; 13:45; 13:47; 18:23; 19:14; 20:1; 22:2; 23:13;25:1

 • Nasza wielkość w Królestwie Bożym jest wynikiem wywyższenia sług przez Chrystusa

 • Łukasza 7:28  Powiadam wam: Nikt z tych, którzy się z niewiast narodzili, nie jest większy od Jana, lecz najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy od niego.

 • Rzymian 14:17  Albowiem Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym.

 • 18  Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom.


Jak rozpoznawa zwiedzenia

 • Mateusza 24: 23  Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie.

 • 24  Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.

 • 25  Oto przepowiedziałem wam.

 • 2 Piotra 2 1 Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę.

 • 2 I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona.

 • 2 Jana 1:7  Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem.

 • 8  Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali.

 • 9  Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna.

 • 10  Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie.

 • 11  Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach.


Zwiedzenia w ko ciele xx i xi wieku

Zwiedzenia w Kościele XX i XI wieku.

 • Stawianie człowieka na równi z Bogiem – „Jesteśmy Bogami. Jestem Chrystusem”

 • Ogłaszanie siebie Chrystusem i Mesjaszem

 • Pomniejszanie osoby i dzieła Chrystusa - „ Chrystus jest towarem” – „Na Bogu można zrobić biznes”

 • Przenoszenie akcentu z Chrystusa na człowieka – Człowiek staje w centrum zwiastowania, a nie Chrystus i jego krzyż.

 • Arogancja w stosunku do ludzi ubogich. Z nie mającym pieniędzy nie rozmawia się. „Przyjdź jak będziesz miał pieniądze.”


Jak rozpoznawa zwiedzenia

 • Ignorowanie piekła jako realnego miejsca wiecznego potępienie grzeszników.

 • Manifestacje demoniczne przypominające działanie Ducha Świętego – opanowanie np. przez ducha kundalini* – budzenie ducha węża religii kundalini przez kopanie w nogi, przejmowanie kontroli przez ducha zwierzęcego oraz manifestacje zwierzęce werbalne i ciała.

 • Stosowanie na zgromadzeniach technik i rytuałów pogańskich – wprowadzanie się w trans za pomocą rytmicznego bębnienia perkusji jako jedynego instrumentu w kościele.

 • Zwodzenie ludzi fałszywymi cudami typu: złoty pył, olej z Biblii lub na rękach, stygmaty, spadające kosztowne kamienie, itp.

 • Nadużycia w praktykach mówienia językami – prowadzenie dialogów na podium prze audytorium.


Jak rozpoznawa zwiedzenia

 • * Kundalini - energia, moc duchowa, opisywana jednocześnie pod postacią węża, bogini i "siły", Kundalini łączy w sobie atrybuty wszystkich bogiń i bogów, jest ideową i praktyczną podstawą indyjskiej tantry (tantryzmu) oraz hathajogi. Ideał kundalini łączy ze sobą jogę, tantryzm oraz wszelkie indyjskie kulty bogini - Śakti, Dewi.Kundalini uznawana jest za moc i potęgę twórczą, kreatywną, stąd odpowiedzialna jest za wszelkie zdolności i talenta twórcze, artystyczne, architektoniczne oraz wynalazcze. Osoby zdolne do wielkich, bohaterskich czy twórczych, odkrywczych czynów uważane są za posiadające wielką moc kundalini.


Jak rozpoznawa zwiedzenia

 • Brak medycznych potwierdzeń uzdrowień.

 • Eksponowanie roli aniołów, rozmawianie z nimi i nakazywanie im działania.

 • Przekazywanie dziwnego namaszczenia bez głoszenia ewangelii pokuty, upamiętania i nawrócenia się.

 • Szukanie namaszczenia na grobach „ojców ruchu wiary” i przejmowanie ich ducha.

 • Ogłaszanie się nowym, lepszym pokoleniem. To pokolenie uważa się za królów i przygotowuje się do przejęcia panowania na narodami.


Jak rozpoznawa zwiedzenia

 • Przyjmowane znamienia 666 jako znak powodzenia i prosperity.

 • Zwiastowanie ewangelii dobrobytu i pieniądza. - Bogaci pławią się w luksusie na koszt ludzi ubogich, którzy wierzą w nich jak w Boga.

 • Prowadzanie rytuału namaszczania pieniędzy przez kładzenie się na nie lub deptanie po pieniądzach.

 • Angażowanie się kościołów w biznes i organizowanie konferencji np. Czas Królów - Przebudzenie na rynku gospodarczym.

 • Organizowanie seminariów biznesu i zachęcanie ludzi do inwestowania w niejasne struktury finansowe - piramidy.


 • Login