INSPIRE direktiivi rakendamine Eestis
Download
1 / 20

INSPIRE direktiivi rakendamine Eestis - PowerPoint PPT Presentation


 • 207 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

INSPIRE direktiivi rakendamine Eestis. Ülle Harak Maa-amet Ylle.harak@maaamet.ee Seirefoorum 2008, 7. november 2008.a. Käsitletavad teemad. Mis põhjustas direktiivi vastu võtmise Direktiivi eesmärgid Direktiiviga käsitletavad ruumiandmed Direktiivi rakendamise ajagraafik

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

INSPIRE direktiivi rakendamine Eestis

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


INSPIRE direktiivi rakendamine Eestis

Ülle Harak

Maa-amet

Ylle.harak@maaamet.ee

Seirefoorum 2008, 7. november 2008.a


Käsitletavad teemad

 • Mis põhjustas direktiivi vastu võtmise

 • Direktiivi eesmärgid

 • Direktiiviga käsitletavad ruumiandmed

 • Direktiivi rakendamise ajagraafik

 • Direktiivi rakendamine Eestis


Ruumimõõdet omavad keskkonnaga seotud õigusaktid ja rahvusvahelised kokkulepped

 • Vee Raamdirektiiv (Water Framework Directive)

 • Üleujutusriski direktiiv (Flood risk Directive)

 • Loodusdirektiiv (Habitats Directive)

 • Nitraadidirektiiv (Nitrate Directive)

 • Õhukvaliteedi Direktiiv (Air Quality Directive)

 • Rannikualade Integreeritud Majandamise Strateegia (Strategy ICZM)

 • Jätkusuutliku Arengu Strateegia (Sustainable Development Strategy)

 • Mullakaitse Strateegia (eelnõu) (Soil Protection Strategy)

 • ÜRO Kliimamuutuste Konventsioon (UN Climate Change Convention)

 • Arhusi Konventsioon (Arhus Convention)

 • ÜRO Bioloogilise Mitmekesisuse Konventsioon (UN Biological Diversity Convention)

 • Euroopa Maastike Konventsioon (European Landscapes Convention)

  jne


Probleemid ruumiandmete vallas Euroopa tasemel

 • Mitteühilduvus

  • Semantilisel tasemel

  • Infosüsteemide tasemel

 • Metaandmed

  • Info saamine on väga keeruline. Milline asutus, millises riigis, milliseid andmeid haldab?

 • Andmed

  • Fragmenteeritus

  • Kattuvus

 • Piirangud andmete kasutamisel

  • Hinna- ja litsentsipoliitika

  • Autoriõigused


INSPIRE direktiivi koostamise algatus

 • 1994 Prantsuse, Saksa, Hispaania ja Hollandi ettepanek Euroopa Komisjonile võtta asjas poliitiline initsiatiiv

 • 2001 algatus Keskkonna peadirektoraadist

 • Eesmärgiks ruumiandmete ja –info valdkonna efektiivistamine ühenduses


INSPIRE direktiiv

 • Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2007/2/EÜ

 • Vastu võetud 14. märts 2007

 • Direktiiviga rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE)

 • INSPIRE - Infrastructure for spatial information in the European Community


INSPIRE direktiiv

 • Tegemist on ruumiandmetega (geoandmed, geoinfo), mis on elektroonilisel kujul

 • Hõlmab ruumiandmekogumeid, mille vastutav töötleja on avaliku võimu kandja ja hõlmab direktiivi lisades loetletud andmekihte

 • Ei nõuta uute ruumiandmete kogumist

 • Ei nõuta andmete tasuta loovutamist ja kõikide andmete tingimusteta avalikustamist

 • Vastama rahvusvahelistele standarditele


INSPIRE põhiprintsiibid

 • Andmete kogumine peab toimuma ainult üks kord ja nende haldamine tasemel kus see on kõige efektiivsem.

 • Peab olema võimalik ruumiandmete kombineerimine erinevatest allikatest kogu Euroopa ulatuses ja selle jagamine paljude kasutajate ja rakenduste vahel.

 • Ruumiandmed peavad olema kättesaadavad tingimustel, mis ei piira nende igakülgset kasutamist.

 • Info pakutavate ruumiandmete ja kasutamise tingimuste kohta peavad olema kergelt kättesaadavad.


Direktiiviga saavutatavad eesmärgid

 • Avaliku sektori poolt hallatavad ruumiandmed muutuvad kergemini leitavaks ja kättesaadavamaks, kuid mitte tingimata tasuta ja ilma litsentsilepinguteta

 • Tekivad teenused, mis peavad olema kõigile kasutamiseks kättesaadavad

  • Metaandmete teenused

  • Võrguteenused (otsing, vaatamine, allalaadimine, transformeerimine, rakendused)

  • Minimaalne hulk teenuseid peavad olema vabalt tasuta kättesaadavad (otsimine ja vaatamine)

 • Tekib riiklik portaal ning ka üle-Euroopaline INSPIRE portaal


INSPIRE ruumiandmevaldkonnad Lisa I

Koordinaatsüsteemid

Geograafilised ruutvõrgud

Geograafilised nimed

Haldusüksused

Aadressid

Katastriüksused

Transpordivõrgud

Hüdrograafia

Kaitsealused kohad


INSPIRE ruumiandmevaldkonnad Lisa II

10. Kõrgused

11. Maakate

12. Ortokujutised

13. Geoloogia


INSPIRE ruumiandmevaldkonnad Lisa III

14.Statistilised üksused

15. Ehitised

16. Pinnas

17. Maakasutus

18. Inimeste tervis ja ohutus

19. Kommunaal- ja riiklikud teenused

20. Keskkonnaseirerajatised

21. Tootmis- ja tööstusrajatised

22. Põllumajandus- ja vesiviljelusrajatised

23. Elanikkonna jaotumine – demograafia


INSPIRE ruumiandmevaldkonnad Lisa III

24. Üldplaneering/piirangu-/reguleeritud tsoonid ja aruandlusüksused

25. Looduslikud ohutsoonid

26. Atmosfääritingimused

27. Meteoroloogilis-geograafilised tunnusjooned

28. Okeanograafilis-geograafilised tunnusjooned

29. Merepiirkonnad

30. Bio-geograafilised piirkonnad

31. Elupaigad ja biotoobid

32. Liikide jaotumine

33. Energiaressursid

34. Maavarad


Lisa III Keskkonnaseirerajatised

Keskkonnaseirerajatiste asukoht ja kasutamine hõlmab heidete, keskkonnaelementide seisundi ja muude ökosüsteemi parameetrite (bioloogilise mitmekesisuse, taimkatte ökoloogiliste tingimuste jne) vaatlust ja mõõtmist avaliku võimu kandjate poolt või nende nimel.


INSPIRE rakendamine

 • Rakenduseeskirjad

  • Ruumiandmekogumite ja –teenuste metaandmed (art. 5 lg 4)

  • Spetsifikatsioonid, ristkasutatavus (art. 7-10)

  • Võrguteenused (art. 16)

  • Andmete jagamine, juurdepääs (art. 17 lg 8)

  • Kasutamise kontroll ja aruandlus (art. 21 lg 4)

 • Euroopa Komisjoni määrused


INSPIRE rakendamise ajakava

 • Mai 2007 – jõustus direktiiv

 • Mai 2009 – liikmesriikide seadusandlus kooskõlas direktiiviga

 • Mai 2009 – I lisa ruumiandmekogumite rakenduseeskirjad

 • Mai 2010 – Lisade I ja II metaandmed liikmesriikides kogutud

 • Mai 2010 – liikmesriikidelt 1. aruanne Komisjonile

 • Mai 2011 – Lisa I andmed kättesaadavad

 • Mai 2012 – Lisade II ja III andmekogumite rakenduseeskirjad

 • Mai 2013 – Lisa III metaandmed liikmesriikides kogutud

 • Mai 2014 – Lisade II ja III andmed kättesaadavad

 • 2014 – Komisjoni esimene aruanne Parlamendile ja Nõukogule direktiivi rakendamisest


INSPIRE rakendamine Eestis

 • Eesti liitus direktiivi ettevalmistava komiteega 2002.a

  GIS - Peep Krusberg, Maa-amet

  • keskkond - Tiina Dišlis, ITK

 • Riikide ülevaated (State of Play), alates 2003.a

 • Internetikonsultatsioonid

  • Maa-amet on kontaktpunktiks ja koordineerivaks asutuseks alates 28 juulist 2008

  • Moodustamisel INSPIRE töögrupp, esindajad ruumiandmeid haldavatest asutustest


Vajalikud tegevused

 • Õigusloome, direktiivi ülevõtmine Eesti õigusaktidesse

 • Vajalikud infrastruktuurid (teenused)

 • I ja II lisa andmete kättesaadavaks tegemisega seotud tööd lihtsamad

 • III lisa andmetega keerulisem

 • Kõige suuremaks probleemiks metaandmed


Kasulikke linke

 • Maa-ameti kodulehel INSPIRE infot http://www.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=412&menu_id=29

 • INSPIRE ametlik koduleht

 • http://inspire.jrc.ec.europa.eu/

 • INSPIRE käsitlevad dokumendid

 • http://inspire.jrc.ec.europa.eu/reports.cfm

 • Eesti keeles direktiiv http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:108:0001:0014:ET:PDF


Tänan tähelepanu eest!


ad
 • Login