Trovanje ugljen monoksidom
Download
1 / 27

Trovanje ugljen monoksidom - PowerPoint PPT Presentation


 • 247 Views
 • Uploaded on

Trovanje ugljen monoksidom. Gas bez boje mirisa i ukusa Sagorevanje ugljenika uz nedovoljan priliv kiseonika-podmukli ubica Akutna trovanja u rudnicima garažama neprovetrenim prostorijama saobraćaju Zadesna i profesionalna Drugi po redu uzročnik nemedikamentoznih trovanja. Mehani zam dejstva.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Trovanje ugljen monoksidom' - winka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Trovanje ugljen monoksidom
Trovanje ugljen monoksidom

 • Gas bez boje mirisa i ukusa

 • Sagorevanje ugljenika uz nedovoljan priliv kiseonika-podmukli ubica

 • Akutna trovanja u rudnicima garažama neprovetrenim prostorijama saobraćaju

 • Zadesna i profesionalna

 • Drugi po redu uzročnik nemedikamentoznih trovanja


Mehani zam dejstva
Mehanizam dejstva

 • Tkivna hipoksija-anoksija

 • Visok afinitet za hemoglobin 250 puta veći od kiseonika (kompetitivni antagonizam)

 • Inhibiše citohrom oksidazu

 • Remeti funkciju mioglobina

 • Toksičnost zavisi od koncetracije na mestu incidenta i dužine ekspozicije


Odnos cohb i klini ke slike
Odnos COHb i kliničke slike

 • Do 10% bez simptoma

 • Do 20% blaga čeona glavobolja crven lik

 • Do 30% uznemirenost malaksalost

 • Do 40% jaka glavob. muka povraćanje

 • Do 50% puls i disanje ubrzani i u miru

 • Do 60% koma grčevi Cheyne-Stokes disa.

 • Do 70% duboka koma paraliza disanja

 • Do 80% i preko trenutna smrt


Klini ka slika
Klinička slika

 • Stadijum ošamućenosti

 • Stadijum konvulzija

 • Stadijum asfiksije

 • Stadijum ozdravljenja ili sekvela


Dopunska dijagnostika
Dopunska dijagnostika

 • U krvi povećan COHb leukociti i proteini

 • Ekg nalaz ishemija lezija poremećaj ritma

 • Rtg pluća ako daje sliku edema loša prognoza


Terapija trovanja ugljen monoksidom
Terapija trovanja ugljen monoksidom

 • Preventivne terapijske mere

 • Urgentne terapijske mere

 • Dopunske terapijske mere


Preventivne terapijske mere
Preventivne terapijske mere

 • Uredna ventilacija prostorija u kojima se nalaze uredjaji koji su potencijalni proizvodjači ugljen monoksida

 • Obezbedjivanje ličnih zaštitnih sredstava za rad i boravak u potencijalno opasnim prostorijama


Urgentne terapijske mere
Urgentne terapijske mere

 • Unesrećenog izneti na svež vazduh

 • Osloboditi disajne puteve uz aspiraciju sekreta i povraćenog sadržaja i otklanjanje trizmusa

 • Primena 100% kiseonika kao antidota smanjuje poluvreme eliminacije COHb sa 6 sati na 1 sat

 • Hiperbarična oksigenacija-poluvreme eliminacije smanjeno na 30 minuta


Dopunske terapijske mere
Dopunske terapijske mere

 • Borba protiv edema pluća-diuretici kardiot. kortikosteroidi

 • Borba protiv edema mozga-hipertona glukoza 20% manitol kortikosteroidi

 • Otklanjanje konvulzija-diazepam 10mg spora intravenska primena 1mg/min

 • Održavanje telesne temperature

 • Mirovanje lečenje eventualnih komplikacija


Trovanje ugljen dioksidom
Trovanje ugljen dioksidom

 • Gas bez boje i mirisa kiselkastog ukusa

 • Tehnološkim procesom kao proizvod oksidacije ugljenika toksikološki-inertan

 • Trovanja u podrumima gde previru alkoholna pića ulaskom u bunare i silose prilikom čišćenja-koristi se za deratizaciju

 • Deluje stimulativno na disanje u kombinacij sa vazduhom u odredjenoj koncetraciji u većim izaziva depresiju disanja


Klini ka slika1
Klinička slika

 • Mehanizam dejstva-hipoksija

 • Glavobolja vrtoglavica zujanje u ušima poremećaj vida pospanost-lakši oblik

 • Gubitak svesti tremor depresija respiratorne i cirkulatorne funkcije-teži oblik-smrt usled depresije respiratornog centra

 • Sekvele-glavobolja blaži psihički poremećaji bronhitis pneumonija


Terapijski pristup
Terapijski pristup

 • Izneti otrovanog na svež vazduh

 • Veštačko disanje ukoliko je potrebno

 • Aplikacija kiseonika i eventualno kardiotonika

 • Lečenje komplikacija-simptomatski


Trovanje metilalkoholom
Trovanje metilalkoholom

 • Tečnost bez boje i mirisa-organski rastvar.

 • Antifriz sredstvo za čišćenje stakla industrijski rastvarač razne namene

 • Drvni alkohol sam po sebi je neotrovan

 • Metabolizuje se u otrovne metabolite

 • Trovanje preko kože inhalacijom per os

 • Trovanje najčešće uzimanjem alkoholnih napitaka koji ga slučajno ili namerno sadrže


Metabolizam metilalkohola
Metabolizam metilalkohola

 • Metabolizuje se u jetri –alkoholna dehidrogenaza

 • Formaldehid i mravlja kiselina otrovni metaboliti

 • Formaldehid vreme poluraspada 1minut mravlje kiseline znatno duže-od nje zavisi toksičnost

 • Metanol se u manjoj meri eliminiše preko pluća i bubrega nepromenjen-metaboliše oksidacijom u otrovna jedinjenja


Klini ka slika2
Klinička slika

 • Latentni period 16-24 časa

 • Simptomi od strane CNS GIS i očiju

 • Glavobolja vrtoglavica delirijum koma Kussmaulovo disanje-slabije etilizira od etil

 • Muka povraćanje kolike pankreatitis sa povećanim nivoom serumske amilaze

 • Vid nejasan izražena fotofobija i snežna mećava optička halucinacija-edem mrežnjače-otok aksona nervusa optikusa-uticaj mravlje kiseline na citohrom oksidazu u fundusu oka


Terapijski pristup1
Terapijski pristup

 • Od presudnog značaja je vreme koje protekne od unošenja metanola do početka terapije i stepen metaboličke acidoze

 • Prevencija transformacije metanola i akumulacije njegovih toksičnih metabolita

 • Korekcija metaboličke acidoze

 • Eliminacija toksičnih metabolita metanola iz organizma


Terapija trovanja metanolom
Terapija trovanja metanolom

 • Održavanje prohodnosti disajnih puteva i adekvatna ventilacija

 • Eliminacija otrova nazogastričnom sukcijom 30 minuta od momenta unošenja

 • Davanje etilalkohola kao antidota 100ml infuzijom ili per os viski votka jaka rakija u više doza-9 puta veči afinitet prema alkoholnoj dehidrogenazi od metanola

 • Korekcija acidoze natrijumbikarbonatom

 • Hemodijaliza

 • Zaštita očiju od svetla


Trovanje etilalkoholom
Trovanje etilalkoholom

 • Široko rasprostranjena društvena navika

 • Bolest zavisnosti

 • Hronično konzumiranje-sociomedicinski problem

 • Akutno pijanstvo-saobraćajni traumatizam povrede na radu ubistva samoubistva silovanja


Metabolizam etilalkohola
Metabolizam etilalkohola

 • Resorpcija želudac manje i tanko crevo

 • Jetra zadužena za oksidativni metabolizam

 • Alkoholna dehidrogenaza metaboliše etilalkohol u acetaldehid

 • Acetaldehid oksiduje acetaldehidna dehidrogenaza u acetat a on se oksiduje u vodu i ugljen dioksid

 • Alkohol je kinetik nultog reda


Klini ka slika3
Klinička slika

 • Faza ekscitacije-promena ponašanja logoroičnost euforija-znaci akutnog pijans.

 • Depresivna faza-nesiguran hod nevezan govor mučnina povraćanje pad temperature depresija disanja i rada srca iznad pet promila koma i smrt

 • Posebna opasnost konzumacija sa sedativima i narkoticime zbog sumacije depresivnih efekata


Terapijski pristup2
Terapijski pristup

 • Neprevideti pridružena stanja

 • Isriranje želuca ima smisla ako je učinjeno odmah nakon igestije pića

 • Primena aktivnog uglja nije od koristi

 • Hipertona 50% glukoza 20-30ml zbog hipoglikemije intravenski

 • Infuzija 10% glukoze sa C i B6 vitaminom

 • Utopliti simptomatska terapija po potrebi


Trovanje kausti nim otrovima
Trovanje kaustičnim otrovima

 • Medju najopasnijim komercijalnim prepar.

 • Sredstva za čišćenje pranje i druge name.

 • Zadesna i namerna samoubilačka trovanja

 • Kiseline i baze

 • Baze-natrijum hidroksid(masna soda)

 • Kiseline-hlorovodonična sumporna koncetrovana sirćetna kiselina


Putevi prolaska u organizam
Putevi prolaska u organizam

 • Preko kože-hemijske opekotine i nekroza koagulaciona-kiseline kolikvaciona-baze

 • Inhalatorni put-edem pluća akutni respiratorni distres sindrom

 • Ingestijom-najčešće opsežne nekrotičke promene u jednjaku i želucu praćene bolovima krvarenjem i razvojem šoka


Mehanizam dejstva
Mehanizam dejstva

 • Lokalna i sistemska oštećenja

 • Kiseline dominantno želudac baze jednjak

 • Oštećenja i usne duplje i ždrela-manje

 • Komplikacije perforacije mediastinitis i sepsa kasnije strikture

 • Sistemski poremećaji-respiratorni hemodinamski metabolički koagulacioni


Sistemske promene
Sistemske promene

 • Hemodinamske-razvoj šoka

 • Respiratorne-edem pluća i ARDS

 • Metabolijske –uremija nekroza jetre

 • Kogulacione-DIK


Klini ka slika4
Klinička slika

 • Kiseline-jaki bolovi izazvani opekotinama u želucu jednjaku ždrelu i ustima

 • Kašalj povraćanje krvavog sadržaja disfagija gušenje razvoj šoknog stanja

 • Baze-trenutni bolovi uzrokovani opekotinama prvenstveno u jednjaku mane u ustima ždrelu i želucu

 • Povraćanje i proliv krvavog sadržaja-depresija disanja-razvoj šoka-smrt


Terapijski pristup3
Terapijski pristup

 • Preko kože-skinuti kontaminiranu odeću ispirati velikom količinom vode najmanje 15 minuta-oko isprati-hemijski antidot ne

 • Izazivanje povraćanja kontraindikovano

 • Nazogastrička sukcija diskutabilna

 • Karbo medicinalis ne

 • Dilucija mlekom belančevinastom vodom kod kiselina .ne natrijum bikarbonat ne čista voda kod sumporne kiseline

 • Analgetici antibiotici kortikosteroidi infuzije transfuzije kiseonik pratiti diurezu

 • Prohodnost disajnih puteva borba protiv šoka

 • Baze dilucija mlekom limunovim sokom kiselim mlekom