berza i berzanski poslovi
Download
Skip this Video
Download Presentation
Berza i berzanski poslovi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

Berza i berzanski poslovi - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Berza i berzanski poslovi. BERZE. Tržište hartija od vrijednosti Organizovano trgovanje hartijama od vrijednosti vrši se na tržištu, Poslove povezivanja ponude i potražnje hartija od vrijednosti mogu obavljati samo berze i drugo uređeno javno tržište,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Berza i berzanski poslovi ' - winka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
berze
BERZE
 • Tržište hartija od vrijednosti
 • Organizovano trgovanje hartijama od vrijednosti vrši se na tržištu,
 • Poslove povezivanja ponude i potražnje hartija od vrijednosti mogu obavljati samo berze i drugo uređeno javno tržište,
 • Uslove pod koji se havo trguje na berzi propisuje Komisija,
osnivanje
Osnivanje
 • OSNIVA SE I POSLUJE KAO AKCIONARSKO DRUŠTVO,
 • NA OSNIVANJE, POSLOVANJE BERZE, IZBOR, NADLEŽNOST I RAD ORGANA BERZE I DONOŠENJE OPĐŠTIH AKATA, PRIMJENJUJU SE ODREDBE ZAKONA KOJIM SE REGULIŠE OSNIVANJE I POSLOVANJE AKCIONARSKOG DRUŠTVA
u esnici na berzi
Učesnici na berzi
 • UČESNICI NA BERZI SU BERZANSKI POSREDICI

(BROKERSKO-DILERSKA DRUŠTVA, BANKE OVLAŠTENE ZA BERZANSKO POSLOVANJE,)

PREMA POSLOVIMA SA HVO BERZE SE DIJELE:

-OPŠTE –TRGUJE SE SVIM HVO,

SPECIJALIZOVANE-TRGUJE SE SAMO ODREĐENIM HVO

U FIRMI BERZE OBAVEZNO SE NAVODI VRSTA I OBLIK HVO ZA KOJE JE BERZA SPECIJALIZOVANA,

osnivanje berze
Osnivanje berze
 • Berzu osniva najmanje pet berzanskih posrednika za poslovanje sa hvo, tako da broj članova i akcionara berze ne može biti manji od pet,
 • Član berze ne mora da bude akcionar berze,

KOJI SU USLOVI ZA OSNIVANJE BERZE?

- OBEZBIJEĐEN MINIMALAN IZNOS OSNOVNOG KAPITALA , 1.000.000 KM,

uslovi za osnivanje berze
Uslovi za osnivanje berze
 • OBEZBJEĐENA KADROVSKA, TEHNIČKA I ORGANIZACIONA OSPOSBLJENOST ZA OBAVLJANJE BERZANSKE TRGOVINE, ODNSONO DRUGIH POSLOVA KOJE BERZA OBAVLJA,
 • KOMISIJA DAJE DOZVOLU ZA OSNIVANJE BERZE KADA UTVRDI DA SU ISPUNJENI USLOVI ZA RAD BERZE ,
 • BERZA STIČE SVOJSTVO PRAVNOG LICA UPISOM U SUDSKI REGISTAR
op ti akti berze
Opšti akti berze
 • OPŠTI AKTI BEZE;
 • -STATUT,
 • PRAVILA BERZE,
 • AKT O NAKNADAMA I DRUGI OPŠTI AKTI KOJIMA SE UREĐUJE POSLOVANJE BERZE,
 • NA OPŠTE AKTE BERZE KOMISIJA DAJE SAGLASNOST,
ta se utvr uje op tim aktima berze
Šta se utvrđuje opštim aktima berze
 • ŠTA SE UTVRĐUJE OPŠTIM AKTIMA?
 • - PRISTUPNE ČLANARINE ZA ČLANOVE BERZE,
 • GODIŠNJE ČLANARINE ZA ČLANOVE BERZE,
 • NAKANADE ZA USLUGE KOJE BERZA PRUŽA ČLANOVIMA I TREĆIM LICIMA,
 • DOPRINOSI ČLANOVA BERZE U FOND SIGURNOSTI,
 • KAZNE ZA POVREDE BERZE,
organi berze
Organi berze
 • ORGANI BERZE.
 • SKUPŠINA,
 • UPRAVNI ODBOR,
 • NADZORNI ODBOR,
 • DIREKTOR.
lanovi berze
Članovi berze
 • Mogu biti samo berzanski posrednici koji ispunjavaju uslove za članstvo utvrđene pravilima berze,
 • Uslovi:

-da ima dozvolu za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti( izdaje Komisije za hartije od vrijednosti),

- Dužan je da odmah pismeno obavijesti berzu o svakoj promjeni njegovih ovlaštenja, prava i odgovornosti, koje se odnose na činjenice na osnovu kojih je dobio dozvolu za članstvo,

poslovanje berze
Poslovanje berze

- Hartijama od vrijednosti koje su uvrštene na berzu trguju članovi berze u skladu sa statutom i pravilima službe,

Dužna je da propiše različite uslove za najmanje dva tržišta na koje se uvrštavaju hartije od vrijednosti, a Komisija može dopisati dopunske uslove za uvrštavanje hvo na slobodna berzanska tržišta,

hvo koje uvr tavaju na berzansko tr i te
HVO KOJE UVRŠTAVAJU NA BERZANSKO TRŽIŠTE
 • HVO KOJE SE UVRŠTAVAJU NA BERZANSKO TRŽIŠTE MORAJU BITI NEOGRANIČENO PRENOSIVE I U POTPUNOSTI UPLAĆENE,
 • JAVNA PONUDA HVO NA BERZI MORA BITI U SKLADU SA USLOVIMA KOJE PROPIŠE KOMISIJA I BERZA,
 • ZAHTJEV ZA UVRŠTAVANJE HVO NA SLUŽBENO BERZANSKO TRŽIŠTE PODNOSI EMITENT I MORA SE ODNOSITI NA SVE HVO ISTE KLASE TOG EMITENTA,
uslovi za uvr tavanje hvo na berzansko tr i te
USLOVI ZA UVRŠTAVANJE HVO NA BERZANSKO TRŽIŠTE
 • Emitent mora da ispunjava sledeće uslove:
 • Da emituje akcije javnom ponudom,
 • Da ima više od 100 akcija,
 • Da ima osnovni kapital najmanje 10 miliona KM,
 • Da ima ukupan godišnji prihod najmanje 10 milona KM,
uslovi za uvr tavanje hvo na berzansko tr i te1
Uslovi za uvrštavanje hvo na berzansko tržište
 • EMITENT JE DUŽAN DA OBJAVI PROSPEKT U SKLADU SA AKTIMA BERZE I PROPISIMA KOMISIJE,
 • OBVEZNICE ENTITETA, BRČKO DISTRIKTA BIH I BIH MOGU BITI UVRŠTENE NA SLUŽBENO BERZANSKO TRŽIŠTE BEZ POSEBNIH USLOVA I OGRANIČENJA,
 • HVO EMITENATA ČIJE JE SJEDIŠTE IZVAN RS MOGU BITI UVRŠTENE NA BERZI POD USLOVIMA UTVRĐENIM ZAKONOM O TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI, PROPISIMA KOMISIJE, AKTIMA BERZE, I PROPISIMA KOJI VAŽE ZA SJEDIŠTE EMITENTA.
uslovi za uvr tavanje hvo na berzansko tr i te2
USLOVI ZA UVRŠTAVANJE HVO NA BERZANSKO TRŽIŠTE
 • KAD SE MOŽE OBUSTAVITI TRGOVANJE HVO NA BERZI?
 • -AKO DOĐE DO VELIKIH TRŽIŠNIH NERAVNOTEŽA ILI DRUGIH VANREDNIH OKOLNOSTI,
 • AKO PROCJENI DA ĆE TRGOVANJE TIM HVO IZAZVATI POREMEĆAJ NA TRŽIŠTU ILI DA POSTOJI MOGUĆNOST NASTANKA ŠTETE,
 • AKO NA POČETKU ILI U TOKU BERZANSKOG TRGOVANJA NASTUPE VEĆA KOLEBANJA KURSA ODNOSNO DRUGE NENORMALNE OKOLNOSTI(NPR. VEĆE KOLIČINE , TRŽIŠN. NERAVNOTEŽA...)
uslovi za uvr tavanje hvo na berzansko tr i te3
USLOVI ZA UVRŠTAVANJE HVO NA BERZANSKO TRŽIŠTE
 • -AKO EMITENT ČIJIM AKCIJAMA SE TRGUJE NA ISPUNJAVA OBAVEZE KOJE IM APO OSNOVU ZAKONA, I PRAVILA BERZE,
 • AKO PROCJENI DA JE TO POTREBNO RADI ZAŠTITE INTERESA INVESTITORA,

BLIŽE USLOVE ZA PRIVREMENO OBUSTAVLJANJE TRGOVANJA ODREĐENIM HVO, PROPISUJE BERZA.

isklju enje hvo sa tr i ta
ISKLJUČENJE HVO SA TRŽIŠTA
 • Berza isključuje sa službenog berzanskog tržišta hvo određenog emitenta , ako:
 • -emitent prestane ispunjavati uslove za uvrštavanje,
 • Ako se utvrdi da je hvo bila primljena na službeno tržište na osnovu neistinitih ili pogrešnih podataka,
 • Ako emitent povuče svoje hvo ili im istekne rok dospjeća,
uslovi za isklju enje hvo sa berzanskog tr i ta
USLOVI ZA ISKLJUČENJE HVO SA BERZANSKOG TRŽIŠTA
 • AKO JE NAD EMITENTOM OTVOREN POSTUPAK STEČAJA ILI LIKVIDACIJE,
 • AKO EMITENT PODNESE ZAHTJEV ZA ISKLJUČENJE
 • BERZA DONOSI RJEŠENJE O PRIVREMENOJ OBUSTAVI TRGOVINE HVO I ISKLJUČENJA HVO SA BERZANSKOG TRŽIŠTA KOJE SE PRIMJENJUJE DANOM DONOŠENJA,
 • ŽALBA SE MOŽE PODNIJETI KOMISIJI U ROKU OD OSAM DANA OD DANA PRIJEMA RJEŠENJA.
nadzor nad radom berze
NADZOR NAD RADOM BERZE
 • -NADZOR NAD RADOM BERZE VRŠI KOMISIJA, I MOŽE NALOŽITI MJERE KAO I ZA CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI, BERZANSKE POSREDNIK,
 • ODUZIMANJE DOZVOLE ZA RAD

-KOMISIJA ODUZIMA DOZVOLU ZA RAD :

-BERZA NE OBAVLJA SVOJU DJELATNOST DUŽE OD TRI JESECA,

-AKO JE DOZVOLA ZA RAD PRIBAVLJENA NA OSNOVU NEISTINITIH PODATAKA,

- NE OBAVLJA POSLOVE U SKLADU SA ZAKONOM,

nadzor nad hartijama od vrijednosti
Nadzor nad hartijama od vrijednosti
 • Prekrši obavezu zabrane manipulacije,
 • Ne otkloni utvrđene nezakonitosti, nepravilnosti u radu u roku određenim rješenjem Komisije,
 • Ako podnese zahtjev za brisanje iz registra dozvola izdatih za rad berze,
 • Komisija može da oduzme dozvolu za rad, i da pokrene postupak njene likvidacije.
obaveze prema komisiji
Obaveze prema Komisiji
 • OBAVJEŠTAVA KOMISIJU, PREMA OBAVJEŠTENJU ČIJE ELEMENTE PROPISUJE KOMISIJA

- OSTVARENI PROMET,

 • ČLANSTVO NA BERZI,
 • UVRŠTENJE I ISKLJUČENJE HVO NA BERZI
 • BERZA DOSTAVLJA KOMISIJI IZVJEŠTAJ O FIN. POSLOVANJU BERZE, I IZVJEŠTAJ REVIZORA, A KOMISIJA MOŽE DA PROPIŠE DOSTAVLJANJE I DRUGIH IZVJEŠTAJA
obaveze prema komisiji1
OBAVEZE PREMA KOMISIJI
 • KOMISIJA MOŽE DA PRATI TRGOVANJE U BERZANSKOM SISTEMU TRGOVANJA,

INFORMISANJE JAVNOSTI

 • BERZA JE OVLAŠĆENA DA INFORMIŠE JAVNOST O TRGOVANJU HVO I PODACIMA KOJE JE OBAVEZNA DA OBJAVLJUJE AN OSNOVU ZAKONA I PROPISA KOMISIJE
 • ČUVANJE POSLOVNE TAJNE , ZA SVE ČLANOVE ORGANA I ZAPOSLENE U BERZI
prestanak rada berze
Prestanak rada berze
 • Stečajni postupak,
 • Na osnovu zahtjeva berze,
 • -oduzimanjem dozvole za rad
 • U slučaju prestanka rada berze, Komisija PREDUZIMA MJERE ZA BEZBJEDNOST PODATAKA O HVO KOJE SE NALAZE NA BERZI.
drugo ure eno javno tr i te hvo
DRUGO UREĐENO JAVNO TRŽIŠTE HVO
 • BERZANSKI POSREDNICI MOGU UGOVOROM USPOSTAVLJATI DRUGO UREĐENO JAVNO TRŽIŠTE NA KOJEM SE VŠI PROMET HVO KOJE NISU UVRŠTENE NA BERZANSKO TRŽIŠTE, I KOJE SE OBVALJA PO UNAPRIJED UTVRĐENIM PRAVILIMA.
 • ODREDBE ZAKONA O TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI SHODNO SE PRIMJENJUJU I NA DRUGO UREĐENO JAVNO TRŽIŠTE,
 • KOMISIJA PROPISUJE PODATKE KOJI SU EMITENTI DUŽNI OBJAVITI PRILIKOM UVRŠTAVANJA HVO U PROMET NA DRUGOM UREĐENOM JAVNOM TRŽIŠTU.
drugo ure eno javno tr i te
DRUGO UREĐENO JAVNO TRŽIŠTE
 • DRUGO UREĐENO JAVNO TRŽIŠTE DUŽNO JE U DNEVNIMN NOVINAMA DOSTUPNIM NA CIJELOM PODRUČJU RS , OBJAVLČJUJE PODATKE O ZAKLJUČENIM POSLOVIMA , SA BROJEM OSTVARENIH TRANSAKCIJA, BROJEM I CIJENAMA HVO,
 • DUŽNA SU KOMISIJI DOSTAVLJATI IZVJEŠTAJ O ZAKLJUČENIM POSLOVIMA, NA NAČIN KAKO TO PROPIŠE KOMISIJA.
drugo ure eno javno tr i te1
DRUGO UREĐENO JAVNO TRŽIŠTE
 • INVESTICIONI FONDOVI.
 • USLOVI OSNIVANJA, RAD INVES. FONDOVA I DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INV. FONDOVIMA UREĐEN ZAKONOM O INVESTICIONIM FONDOVIMA
 • ZAKON JE KONCIPIRAN U SKLADU SAA MEĐUNARODNOM PRAKSOM U REGULISANJU OVIH INSISTUCIJA
 • PREDVIĐA NIZ KONTROLNIH MEHANIZAMA KOJIMA SE POVEĆAVA SIGURNOST INVES. FONDOVA A INVESTITORI ŠTITE OD PREVARA I ZLOUPOTEREBA .
najzna ajnije svjetske berze
NAJZNAČAJNIJE SVJETSKE BERZE
 • NJUJORŠKA, OSNOVANA 1817 GODINE, IMA 1366 ČLANOVA, A BROJ ČLANOVA SE NIJE MJENJAO OD 1953, UPRKOS ENORMNOM OBIMU TRGOVINE,
 • NA NJUJORŠKOJ BERZI POSTOJE ČETIRI GRUPE ČLANOVA BERZE: BERZANSKI BROKERI, BERZANSKI TRGOVCI, SPSECIJALCI I ČLANOVI VAN RINGA.
najzan ajnije svjetske berze
NAJZANČAJNIJE SVJETSKE BERZE
 • LONDONSKA BERZA, OSNOVANA 1802. GODINE, U CILJU UBRZANJA TRGOVINE AKCIJAMA I U CILJU SMANJENJA RIZIKA,
 • OSNOVNI UČESNICI NA LONDONSKOJ BERZI SU : BROKERI- RADE U IME I ZA RAČUN SVOJIH KLIJENATA, I DŽOBERI- RADE KOA DILERI,
 • TOKIJSKA BERZA, JEDNA OD NAJZNAČAJNIH BERZI U SVIJETU ZAHVALJUJUĆI SNAŽNOM PRIVREDNOM RAZVOJU I VISOKOJ STOPI INVESTIRANJA U JAPANSKOJ PRIVREDI.
 • DVIJE VRSTE ČLANOVA: REGULARNI ČLANOVI – KOMPANIJE ČIJA GLAVNA AKTIVNOST JE KUPOVINA I PRODAJA , I SAITORI- KOJI MOGU SAMO DA POSREDUJU IZMEĐU REGULARNIH ČLANOVA BERZE.
drugo ure eno javno tr i te2
DRUGO UREĐENO JAVNO TRŽIŠTE
 • UALGANJEM U INVES. FOND INVESTITOR SE IZLAŽE ODREĐENOM RIZIKU , A U ZAVISNOSTI OD TOGA KOLIKO JE SPREMAN RIZIKOVATI, MOŽE SE ODLUČITI ZA VRSTU FONDA KOJA MU NAJVIŠE ODGOVARA,
 • RIZICI MOGU BITI SISTEMATSKI, NA KOJE UPRAVLJAČ NEMA UTICAJA, ILI IMA VRLO MALI, JER SE ULAGANJEM TAJ RIZIK NE MOŽE IZBJEĆI,
drugo ure eno javno tr i te3
DRUGO UREĐENO JAVNO TRŽIŠTE
 • NESISTEMATSKI RIZIK, ONAJ KOJI SE MOŽE OGRANIČITI ODGOVARAJUĆIM IZBOROM ULAGANJA,
 • RIZIK PROMJENE CJENA, CJENA HVO JE PODLOŽNA RAZNIM UTICAJIMA TRŽIŠTA I POSLOVNE POLITIKE IZDAVAOCA HVO, O KOJIMA NA KRAJU ZAVISI PRINOS FONDA, ( pad cijene bilo koje hvo u koje je uložena imovina fonda može dovesti do pada prinosa fonda)
 • RIZIK PROMJENE KURSA VALUTE
 • KREDITNI RIZIK, (predstavlja mogućnost da izdavalac hvo ili drugog finansijskog instrumenta, u koji je uložena imovina fonda na dan dospjeća te vrijednosti neće moći da izvrši svoju obavezu),
drugo ure eno javno tr i te4
Drugo uređeno javno tržište
 • Rizik promjene poreskih propisa, poreske stope kroz porez na dobit i dohodak,
 • Operativni rizik, predstavlja vjerovatnoću nastanka negativnih efekata na poslovni i finansijski položaj društva za upravljanje fondom, i to u radu zaposlenih, neodgovarajućih unutrašnjih procedura i procesa, neadekvatnog upravljanja infor, sistemom, i nekih drugih vanjskih događaja,
investicioni fondovi
Investicioni fondovi

FONDOM SE SMATRA SVAKI JAVNI SUBJEKT , DRUŠTVO ILI POSEBNA IMOVINA, BEZ ODBZIRA NA PRAVNI OBLIK, U KOJOJ SE UČEŠĆE BILO PUTEM AKCIJA , UDJELA ILI KAKVOG PRAVA NUDI SA CILJEM PRIKUPLJANJA ULOGA U GOTOVOM NOVCU, TE SA IZRIČITOM NAMJEROM ULAGANJA VIŠE OD 60% TIH ULOGA U PORTFELJ HVO, NOVČANIH DEPOZITA I SVIH DRUGIH VRSTA IMOVINE, A OSNOVNI CILJ JE OSIGURATI INVESTITORIMA POVRAT NOVCA NA NJIHOVA ULAGANJA , I TO BILO U DOBITI ILI KAKVOJ DRUGOJ KORISTI.

investicioni fondovi1
Investicioni fondovi
 • Šta se ne smatra investicionim fondom?
 • Banka,
 • Društvo za osiguranje,
 • Penzijski fondovi,
 • Ostala pravna lica koja ulažu vlastita sredstva,
 • Članovi porodice koji zajednički ulažu,
 • Druga lica izuzeta zakonima RS ili međunarodnim ugovorima koje je BiH potpisala i ratifikovala,
investicioni fondovi2
Investicioni fondovi
 • Vrsta institucionalnih investitora koji posredno povezuju emitente i investitore sa finansijskim tržištem,
 • Cilj fondova je da obezbijede dodatnu likvidnost na finans. Tržištu , prikupe sitan slobodni kapital, i stave ga u funkciju ekonomskog razvoja,
 • Slobodan kapital prikupljaju emisijom i prodajomm akcija ili udjela koji kasnije investiraju na mnogim segmentima tržišta,
investicioni fondovi3
Investicioni fondovi
 • Investicioni fondovi su posebni instituti, akcionarska društva, ili društva sa ograničenom odgovornošću koji se nalaze u vlasništvu članova društva (akcionara), čijom imovinom upravlja društvo za upravljanje investicionim fondovima, sa ciljem otvaranja atraktivnih prinosa za članove odnosno akcionare.
investicioni fondovi4
Investicioni fondovi
 • Investicioni fondovi u Republici Srpskoj se upisuju u registar fondova RS, koji vodi Komisija za hartije od vrijednosti,
 • Prilikom izdavanja dozvole za rad i donošenja odluke o upisu u registar Komisija svakom fondu dodjeljuje identifikacioni broj fonda,
 • Odluka komisije o upisu fonda obajvljuje se u „Službenom glasniku Republike Srpske“
investicioni fondovi5
Investicioni fondovi
 • Društvo za upravljanje invest. fondom upravlja fondom kroz donošenje inves. odluka i vršenje administrativnih i marketinških poslova i aktivnosti,
 • Iamju obavezu objavljivanja prospekta na berzi koji mora da sadrži sve informacije na osnovu kojih potencijalni investitori mogu steći jasnu predstavu o investicionom fondu i donjeti najpovoljniju odluku o ulaganju,
investicioni fondovi6
Investicioni fondovi
 • Društvo za upravljanje invest. Fondovima osniva se kao društvo sa ograničenom odgovornošću ili kao akcionarsko društvo
 • Predmet poslovanja je isključivo osnivanje invest. Fondova i upravljanje invest. Fondovima, odnosno ulaganje novčanih sredstava u vlastito ime i za račun vlasnika udjela otvorenih inves. Fodova,
investicioni fondovi7
Investicioni fondovi
 • Društvo za upravljanje ne može imati kontrolni uticaj niti kontrolni udio u brokerskom društvu ili banci ovlaštenoj za poslove sa hvo,
 • Ne može iamti udio u banci depozitora, a poslovanje banke depozitora i društav ne može biti organizaciono povezano, niti na tim poslovima mogu biti uposlena ista lica,
investicioni fond
Investicioni fond
 • Najniži iznos osnovnog kapitala društva za uporavljanje fondom je 200. 000 KM,
 • OSNIVAČ MOŽE BITI FIZIČKO ILI PRAVNO LICE,
 • ZAHTJEV ZA IZADAVANJE DOZVOLE PODNOSI KOMISIJI,
vrste investicionih fondova
VRSTE INVESTICIONIH FONDOVA
 • OTVORENI INVES. FOND( FUNKCIONIŠE PO PRINCIPU PRIKUPLJANJA NOVČANIH SREDSTAVA PUTEM IZDAVANJA INESTICIONIH JEDINICA I OTKUPA INVES. JEDINICA NA ZAHTJEV ČLANA FONDA,
 • ULAŽU U HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJIMA JE MOGUĆE SVAKODNEVNO ODREDITI TRŽIŠNU VRIJEDNOST, A INVESTITORI MOGU SVAKODNEVNO ULAGATI SREDSTVA ILI IH POVLAČITI IZ FONDA,
vrste invest fondova
Vrste invest. fondova
 • Zatvoreni investicioni fondovi,( pravno lice organizovano kao otvoreno akcionarsko društvo, a novčana sredstva prikuplja putem javne ponude,
 • Emituju fiksni broj akcija koje kotiraju na berzi i ne vrše otkup akcija od svojih članova, već ih oni moraju prodati na berzanskom ili vanberzanskom tržištu,
vrste investicionih fondova1
VRSTE INVESTICIONIH FONDOVA
 • PRIVATNI INVESTICIONI FONDOVI, NAMJENJEN VELIKIM PROFESIONALNIM INVESTITORIMA ČIJI SE KAPITAL PRIKUPLJA OD UNAPRIJED ODREĐENIH INVESTITORA BEZ JAVNOG POZIVA,
 • ONI UGOVOROM POVJERAVAJU UPRAVLJANJE DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE FONDOVA
vrste investicionih fondova2
VRSTE INVESTICIONIH FONDOVA
 • SA ASPEKTA PREDMETA ULAGANJA INVESTICIONI FONDOVI MOGU BITI:
 • -NOVČANI , ULAŽU U KRATKOROČNE HVO, INTERESANTNI INVESTITORIMA KOJI ULAŽU NA KRATAK ROK,
 • OBVEZNIČKI FONDOVI, VRŠE ULAGANJA U POJEDINE OBVEZNICE,
 • AKCIONI, ULAŽU AKCIJE POJEDINIH PREDUZEĆA
vrste investicionih fondova3
VRSTE INVESTICIONIH FONDOVA
 • SA ASPEKTA INVESTICIONOG CILJA RAZLIKUJEMO:
 • - FOND OČUVANJA VRIJEDNOSTI( TEŽE OČUVANJU VRIJEDNOSTI ULOGA , ZAŠTITI OD INFLACIJE, ULAGANJEM U OVE FONDOVE NEĆE SE OSTVARITI VISOK PRINOS, ALI SE NEĆE MORATI STREPITI ZA OČUVANJE VRIJEDNOSTI ULOGA
 • Fond prihoda, ulaže najmanje 75% svoje imovine u dužničke hartije,
 • BALANSIRANI FOND, ULAŽE 85% IMOVINE U VLASNIČKE I DUŽNIČKE HARTIJE,
 • Fond rasta ulaže najmanje 75% vrijednosti svoje imovine u vlasničke hartije.
ostali oblici finansijskih tr i ta
Ostali oblici finansijskih tržišta
 • Investicione banke, banke specijalizovane za prikupljanje slobodnih novčanih sredstava sa dužim rokom raspolaganja i dugoročne plasmane novčanih srdstava,
 • Preduzeća za korporativno upravljanje