Sistemos modeliai - PowerPoint PPT Presentation

Sistemos modeliai
Download
1 / 46

 • 141 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sistemos modeliai. Tikslai-klausimai egzaminui. Paaiškinti kodėl sistemos kontekstas turėtų būti modeliuotas kaip dalis reikalavimų inžinerijos proceso Aprašyti elgsenos modeliavimą, duomenų modeliavimą ir objektinį modeliavimą Parodyti kaip CASE paketai remia sistemos modeliavimą.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Sistemos modeliai

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sistemos modeliai

Sistemos modeliai


Tikslai klausimai egzaminui

Tikslai-klausimai egzaminui

 • Paaiškinti kodėl sistemos kontekstas turėtų būti modeliuotas kaip dalis reikalavimų inžinerijos proceso

 • Aprašyti elgsenos modeliavimą, duomenų modeliavimą ir objektinį modeliavimą

 • Parodyti kaip CASE paketai remia sistemos modeliavimą


Aptariamos temos

Aptariamos temos

 • Kontekstiniai modeliai

 • Elgsenos modeliai

 • Duomenų modeliai

 • Objektiniai modeliai

 • CASE paketai


Sistem modeliavimas

Sistemų modeliavimas

 • Sistemų modeliavimas padeda analitikui suprasti sistemos veikimą ir sistemos modeliai naudojami bendravimui su užsakovu.

 • Skirtingi modeliai atvaizduoja sistemą skirtingais požiūriais:

  • Išorinis požiūris rodo sistemos kontekstą arba aplinką;

  • Elgsenos požiūris atspindi sistemos veikimą;

  • Struktūrinis požiūris atspindi sistemos arba duomenų architektūrą.


Modeli tipai

Modelių tipai

 • Duomenų apdorojimo modelis rodo duomenų apdorojimą skirtingose stadijose.

 • Sudėties modelis rodo kaip esybės yra sudarytos iš kitų esybių.

 • Architektūrinis modelis rodo principines posistemes.

 • Klasifikavimo modelis rodo kokias bendras charakteristikas turi esybės.

 • Poveikis /atsakymas modelis rodo sistemos reakciją į įvykius.


Aptariamos temos1

Aptariamos temos

 • Kontekstiniai modeliai

 • Elgsenos modeliai

 • Duomenų modeliai

 • Objektiniai modeliai

 • CASE paketai


Kontekstiniai modeliai

Kontekstiniai modeliai

 • Kontekstiniai modeliai iliustruoja ir rodo kokia yra sistemos aplinka.

 • Socialiniai ir organizaciniai faktoriai įtakoja sprendimą kas yra sistemos aplinka.

 • Architektūriniai modeliai rodo sistemą ir jos surįštumą su kitomis sistemomis.


Proceso modeliai

Proceso modeliai

 • Proceso modeliai rodo bendrą procesą visumoje ir sistemos remiamus procesus.

 • Duomenų srauto modeliai naudojami proceso demonstravimui ir rodo informacijos perdavimą iš vieno proceso į kitą.


Aparat ros sigyjimo procesas

Aparatūros įsigyjimo procesas


Aptariamos temos2

Aptariamos temos

 • Kontekstiniai modeliai

 • Elgsenos modeliai

 • Duomenų modeliai

 • Objektiniai modeliai

 • CASE paketai


Elgsenos modeliai

Elgsenos modeliai

 • Elgsenos modeliai naudojami aprašyti bendrą sistemos veikimą.

 • Yra du elgsenos modelių tipai:

  • Duomenų apdorojimo modeliai, kurie rodo kaip duomenys apdorojami ir kaip juda sistemoje;

  • Būsenų modeliai, kurie rodo kaip sistema reaguoja į įvykius.

 • Šie modeliai atspindi skirtingus požiūrius bet abu reikalingi sistemos elgesio aprašymui.


Duomen apdorojimo modeliai

Duomenų apdorojimo modeliai

 • Duomenų srauto diagramos (DSD) gali būti naudojamos atvaizduoti sistemos duomenų apdorojimą.

 • DSD diagramos rodo apdorojimo žingsnius kaip duomenų srautus sistemoje.

 • DsD yra būdinga dalis daugeliui analizės metodų.

 • DSD naudojamas paprastas ir intuityvus žymėjimas, kuri lengvai gali suprasti vartotojas.

 • Rodo duomenų apdorojimą nuo pradžios iki pabaigos.


Duomen srauto diagramos

Duomenų srauto diagramos

 • DSD atvaizduoja sistemą funkciniu požiūriu.

 • Dokumentavimas ir sekimas kaip duomenys siejasi su procesais yra naudingas bendram sistemos supratimui.

 • DSD gali būti naudojamos rodant kaip vyksta apsikeitimas duomenimis tarp sistemos ir jos aplinkoje esančių kitų sistemų.


U sakymo apdorojimo dsd

Užsakymo apdorojimo DSD


B sen modeliai

Būsenų modeliai

 • Būsenų modeliai vaizduoja sistemos elgseną reaguojant į išorinius ir vidinius įvykius.

 • Jie rodo sistemos reakciją į poveikius ir dažnai naudojama modeliuojant realaus laiko sistemas.

 • Būsenų modeliai vaizduoja sistemos būvius kaip mazgus ir įvykius kaip ryšius tarp šių mazgų. Įvykus įvykiui sistema pereina iš vieno būvio į kitą.

 • Būvio diagramos yra sudėtinė UML dalis ir naudojamos atvaizduoti būsenų modelius.


B vio diagramos

Būvio diagramos

 • Leidžia modelį sudalinti į smulkesnius modelius.

 • Trumpas veiksmų aprašymas yra pridėtas kiekvienam būviui.

 • Gali būti papildytos lentelėmis aprašančiomis būvius ir poveikius.


M ikrobangin s krosnel s modelis

Mikrobanginės krosnelės modelis


Mikrobangin s krosnel s b viai

Mikrobanginės krosnelės būviai


Mikrobangin s krosnel s poveikiai

Mikrobanginės krosnelės poveikiai


Mikrobangin s krosnel s operacijos

Mikrobanginės krosnelės operacijos


Aptariamos temos3

Aptariamos temos

 • Kontekstiniai modeliai

 • Elgsenos modeliai

 • Duomenų modeliai

 • Objektiniai modeliai

 • CASE paketai


Semantiniai duomen modeliai

Semantiniai duomenų modeliai

 • Naudojami aprašyti sistemoje apdorojamų duomenų loginę struktūrą.

 • Esybių santykio atributų modelis apibrėžia sistemos duomenų esybes, jų surištumą ir atributus

 • Plačiai naudojama projektuojant duomenų bazes, lengvai realizuojama reliacinėse duomenų bazėse.


Bibliotekos semantinis modelis

Bibliotekos semantinis modelis


Duomen odynai

Duomenų žodynai

 • Duomenų žodyną sudaro visų sistemos modelyje naudojamų vardų sąrašas. Esybių, jų sąryšių bei atributų aprašymas taip pat pridedamas.

 • Privalumai

  • Remia vardų valdymą ir padeda išvengti dubliavimo;

  • Išsaugo informaciją apie analizę, projektavimą ir realizavimą;

 • Dauguma CASE paketų palaiko duomenų žodynus.


Duomen odyno ra ai

Duomenų žodyno įrašai


Aptariamos temos4

Aptariamos temos

 • Kontekstiniai modeliai

 • Elgsenos modeliai

 • Duomenų modeliai

 • Objektiniai modeliai

 • CASE paketai


Objektiniai modeliai

Objektiniai modeliai

 • Objektiniai modeliai aprašo sistemą objektų klasių ir jų asocijacijų pagalba.

 • Objektų klasė yra abstrakcija objektų aibės su bendrais atributais ir paslaugomis (operacijomis) teikiamomis kiekvieno objekto.

 • Gali būti naudojami įvairūs objektiniai modeliai

  • Paveldėjimo modeliai;

  • Agregavimo modeliai;

  • Sąveikos moeliai.


Objektiniai modeliai1

Objektiniai modeliai

 • Natūraliu būdu atspindi sistemos manipuliuojamas realaus pasaulio esybes

 • Šiuo būdu sunkiau modeliuoti labiau abstrakčias esybes

 • Objektų klasių identifikavimas pripažįstamas kaip sunkus procesas, reikalaujantis gilaus taikymo srities supratimo.

 • Objektų klasės atspindinčios srities esybes gali būti pakartotinai naudojamos visoje sistemoje


Paveld jimo modeliai

Paveldėjimo modeliai

 • Hierarchiškai susistemina srities objektų klases.

 • Hierarchijos aukščiausio lygio klasės atspindi visų klasių bendras savybes.

 • Objektų klasės paveldi atributus ir paslaugas vienos ar daugiau super klasių.

 • Klasių hierarchijos projektavimas gali būti sudėtingas jei reikia išvengti dubliavimo skirtingose šakose.


Objektiniai modeliai ir uml

Objektiniai modeliai ir UML

 • UML yra standartizuotas atvaizdavimas sumanytas kūrėjų, kurie plačiai naudoja objektinės analizės ir projektavimo metodus.

 • Tai tapo efektyviu standartu objektiniam modeliavimui

 • Žymėjimai

  • Objektų klasės vaizduojamos stačiakampiais, kurio viršuje nurodomas vardas, viduryje atributai, o apačioje operacijos;

  • Sąryšis tarp objektų klasių (žinomas kaip asocijacijos) yra parodyta linijomis jungiančiomis objektus;

  • Paveldėjimas yra nurodytas kaip apibendrinimas ir rodo hierarchiją labiau aukštyn negu žemyn.


Bibliotekos klas s hierarchija

Bibliotekos klasės hierarchija


Vartotojo klas s hierarchija

Vartotojo klasės hierarchija


Daugialypis paveldimumas

Daugialypis paveldimumas

 • Leidžia objekto klasėms paveldėti atributus ir paslaugas iš kelių super-klasių.

 • Tai gali iššaukti semantinius konfliktus kur atributai/paslaugos skirtingose super klasėse turi skirtingą semantiką.

 • Daugialypis paveldimumas sudėtingina klasių hierarchijos organizavimą.


Daugialypis paveldimumas1

Daugialypis paveldimumas


Objekt agregavimas

Objektų agregavimas

 • Agregavimo modelis rodo kaip klasių rinkinys susideda iš kitų klasių.

 • Agregavimo modeliai yra panašūs į semantinių duomenų modelių sąryšių dalį.


Objekt agregavimas1

Objektų agregavimas


Objekto elgesio atvaizdavimas

Objekto elgesio atvaizdavimas

 • Elgsenos modelis parodo sąveiką tarp objektų nusakant tam tikrą sistemos elgesį, kuris yra apibrėžtas panaudojimo atvejais (use cases).

 • Sekos diagramos (arba bendradarbiavimo diagramos) UML’e yra naudojamos sąveikai tarp objektų atvaizduoti.


Elektroniniai leidiniai

Elektroniniai leidiniai


Strukt riniai metodai

Struktūriniai metodai

 • Struktūriniai metodai apima sistemos modeliavimą kaip neatskiriamą metodo dalį.

 • Metodai apibrėžia modelių aibę, šių modelių gavimo procesą, taisykles ir nurodymai taikomi modeliams.

 • CASE priemonės remia sistemos modeliavimą kaip kaip struktūrinio metodo dalį.


Metodo silpnyb s

Metodo silpnybės

 • Nemodeliuoja ne funkcinių sistemos reikalavimų.

 • Paprastai metodas neturi informacijos ar metodas yra tinkamas duotai problemai.

 • Gali pateikti per daug dokumentacijos.

 • Sistemos modeliai yra kartais per daug detalūs ir sunkiai vartotojų suprantami.


Aptariamos temos5

Aptariamos temos

 • Kontekstiniai modeliai

 • Elgsenos modeliai

 • Duomenų modeliai

 • Objektiniai modeliai

 • CASE paketai


Case paketai

CASE paketai

 • Suderinta įrankių seka, skirta palaikyti susijusiems programinės įrangos procesų veiksmams, tokiems kaip analizė, projektavimas ar testavimas.

 • Analizės ir projektavimo paketai palaiko sistemos modeliavimą reikalavimų ruošimo ir sistemos projektavimo metu.

 • Šie paketai gali palaikyti specifinius projektavimo metodus arba gali numatyti kelių skirtingų tipų sistemos modelių kūrimą.


Analiz s ir projektavimo paketai

Ataskaitų apibrėžimo ir generavimo priemonės

Duomenų žinynas

Diagramų redaktoriai

Centrinė informacijos saugykla

Kodo generavimo priemonės

Užklausų kalba

Projektavimo, analizės ir tikrinimo priemonės

Formų apibrėžimo priemonės

Importo/eksporto transliatoriai

Analizės ir projektavimo paketai


Analiz s priemoni komponentai

Analizės priemonių komponentai

 • Diagramų redaktoriai - kuria duomenų srautų diagramas, objektų hierarchijas, esybių-savybių diagramas. Jie renka informaciją apie diagramų esmę ir išsaugo informaciją pagrindinėje saugykloje.

 • Modelių analizės ir tikrinimo įrankiai – vykdo projektavimą bei praneša apie klaidas ir anomalijas.

 • Saugykla ir susijusių užklausų kalba – leidžia projektuotojams surasti projektus ir apjungti projektavimo informaciją saugykloje.

 • Duomenų žinynas – palaiko informaciją apie naudojamas sistemos projektavimui esybes.

 • Ataskaitų apibrėžimo ir generavimo priemonės – pasiima informaciją iš centrinės saugyklos ir automatiškai generuoja sistemos dokumentaciją.

 • Formų apibrėžimo priemonės – leidžia klasifikuoti ekrano ir dokumento formatus.

 • Importo/eksporto transliatoriai – leidžia pasikeisti informacija iš centrinės saugyklos su kitais vystomais įrankiais.

 • Kodo generavimo priemonės – generuoja kodą arba kodo griaučius automatiškai iš projekto esančio centrinėje saugykloje.


Esminiai akcentai

Esminiai akcentai

 • Modelis yra abstraktus sistemos vaizdas. Papildomi modelių tipai teikia skirtingą sistemos informaciją.

 • Konteksto modeliai parodo sistemos poziciją jos aplinkoje su kitomis sistemomis ir procesais.

 • Objektų modeliai aprašo loginę sistemos esmę, jų klasifikaciją ir surinkimą.

 • CASE priemonės palaiko sistemos modelių kūrimą.

 • Būsenos modeliai modeliuoja sistemos elgesį atsakant į vidinius ir išorinius įvykius.


Esminiai akcentai1

Esminiai akcentai

 • Semantiniai duomenų modeliai aprašo duomenų loginę struktūrą.

 • Objektiniai modeliai aprašo logines sistemos esybes, jų klasifikavimą ir agregavimą.

 • Sekų modeliai vaizduoja bendravimą tarp veikėjų ir sistemos naudojamų objektų.

 • Struktūriniai metodai teikia karkasą sistemos modelių kūrimui.


 • Login