Sistemos modeliai
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 46

Sistemos modeliai PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sistemos modeliai. Tikslai-klausimai egzaminui. Paaiškinti kodėl sistemos kontekstas turėtų būti modeliuotas kaip dalis reikalavimų inžinerijos proceso Aprašyti elgsenos modeliavimą, duomenų modeliavimą ir objektinį modeliavimą Parodyti kaip CASE paketai remia sistemos modeliavimą.

Download Presentation

Sistemos modeliai

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sistemos modeliai

Sistemos modeliai


Tikslai klausimai egzaminui

Tikslai-klausimai egzaminui

 • Paaiškinti kodėl sistemos kontekstas turėtų būti modeliuotas kaip dalis reikalavimų inžinerijos proceso

 • Aprašyti elgsenos modeliavimą, duomenų modeliavimą ir objektinį modeliavimą

 • Parodyti kaip CASE paketai remia sistemos modeliavimą


Aptariamos temos

Aptariamos temos

 • Kontekstiniai modeliai

 • Elgsenos modeliai

 • Duomenų modeliai

 • Objektiniai modeliai

 • CASE paketai


Sistem modeliavimas

Sistemų modeliavimas

 • Sistemų modeliavimas padeda analitikui suprasti sistemos veikimą ir sistemos modeliai naudojami bendravimui su užsakovu.

 • Skirtingi modeliai atvaizduoja sistemą skirtingais požiūriais:

  • Išorinis požiūris rodo sistemos kontekstą arba aplinką;

  • Elgsenos požiūris atspindi sistemos veikimą;

  • Struktūrinis požiūris atspindi sistemos arba duomenų architektūrą.


Modeli tipai

Modelių tipai

 • Duomenų apdorojimo modelis rodo duomenų apdorojimą skirtingose stadijose.

 • Sudėties modelis rodo kaip esybės yra sudarytos iš kitų esybių.

 • Architektūrinis modelis rodo principines posistemes.

 • Klasifikavimo modelis rodo kokias bendras charakteristikas turi esybės.

 • Poveikis /atsakymas modelis rodo sistemos reakciją į įvykius.


Aptariamos temos1

Aptariamos temos

 • Kontekstiniai modeliai

 • Elgsenos modeliai

 • Duomenų modeliai

 • Objektiniai modeliai

 • CASE paketai


Kontekstiniai modeliai

Kontekstiniai modeliai

 • Kontekstiniai modeliai iliustruoja ir rodo kokia yra sistemos aplinka.

 • Socialiniai ir organizaciniai faktoriai įtakoja sprendimą kas yra sistemos aplinka.

 • Architektūriniai modeliai rodo sistemą ir jos surįštumą su kitomis sistemomis.


Proceso modeliai

Proceso modeliai

 • Proceso modeliai rodo bendrą procesą visumoje ir sistemos remiamus procesus.

 • Duomenų srauto modeliai naudojami proceso demonstravimui ir rodo informacijos perdavimą iš vieno proceso į kitą.


Aparat ros sigyjimo procesas

Aparatūros įsigyjimo procesas


Aptariamos temos2

Aptariamos temos

 • Kontekstiniai modeliai

 • Elgsenos modeliai

 • Duomenų modeliai

 • Objektiniai modeliai

 • CASE paketai


Elgsenos modeliai

Elgsenos modeliai

 • Elgsenos modeliai naudojami aprašyti bendrą sistemos veikimą.

 • Yra du elgsenos modelių tipai:

  • Duomenų apdorojimo modeliai, kurie rodo kaip duomenys apdorojami ir kaip juda sistemoje;

  • Būsenų modeliai, kurie rodo kaip sistema reaguoja į įvykius.

 • Šie modeliai atspindi skirtingus požiūrius bet abu reikalingi sistemos elgesio aprašymui.


Duomen apdorojimo modeliai

Duomenų apdorojimo modeliai

 • Duomenų srauto diagramos (DSD) gali būti naudojamos atvaizduoti sistemos duomenų apdorojimą.

 • DSD diagramos rodo apdorojimo žingsnius kaip duomenų srautus sistemoje.

 • DsD yra būdinga dalis daugeliui analizės metodų.

 • DSD naudojamas paprastas ir intuityvus žymėjimas, kuri lengvai gali suprasti vartotojas.

 • Rodo duomenų apdorojimą nuo pradžios iki pabaigos.


Duomen srauto diagramos

Duomenų srauto diagramos

 • DSD atvaizduoja sistemą funkciniu požiūriu.

 • Dokumentavimas ir sekimas kaip duomenys siejasi su procesais yra naudingas bendram sistemos supratimui.

 • DSD gali būti naudojamos rodant kaip vyksta apsikeitimas duomenimis tarp sistemos ir jos aplinkoje esančių kitų sistemų.


U sakymo apdorojimo dsd

Užsakymo apdorojimo DSD


B sen modeliai

Būsenų modeliai

 • Būsenų modeliai vaizduoja sistemos elgseną reaguojant į išorinius ir vidinius įvykius.

 • Jie rodo sistemos reakciją į poveikius ir dažnai naudojama modeliuojant realaus laiko sistemas.

 • Būsenų modeliai vaizduoja sistemos būvius kaip mazgus ir įvykius kaip ryšius tarp šių mazgų. Įvykus įvykiui sistema pereina iš vieno būvio į kitą.

 • Būvio diagramos yra sudėtinė UML dalis ir naudojamos atvaizduoti būsenų modelius.


B vio diagramos

Būvio diagramos

 • Leidžia modelį sudalinti į smulkesnius modelius.

 • Trumpas veiksmų aprašymas yra pridėtas kiekvienam būviui.

 • Gali būti papildytos lentelėmis aprašančiomis būvius ir poveikius.


M ikrobangin s krosnel s modelis

Mikrobanginės krosnelės modelis


Mikrobangin s krosnel s b viai

Mikrobanginės krosnelės būviai


Mikrobangin s krosnel s poveikiai

Mikrobanginės krosnelės poveikiai


Mikrobangin s krosnel s operacijos

Mikrobanginės krosnelės operacijos


Aptariamos temos3

Aptariamos temos

 • Kontekstiniai modeliai

 • Elgsenos modeliai

 • Duomenų modeliai

 • Objektiniai modeliai

 • CASE paketai


Semantiniai duomen modeliai

Semantiniai duomenų modeliai

 • Naudojami aprašyti sistemoje apdorojamų duomenų loginę struktūrą.

 • Esybių santykio atributų modelis apibrėžia sistemos duomenų esybes, jų surištumą ir atributus

 • Plačiai naudojama projektuojant duomenų bazes, lengvai realizuojama reliacinėse duomenų bazėse.


Bibliotekos semantinis modelis

Bibliotekos semantinis modelis


Duomen odynai

Duomenų žodynai

 • Duomenų žodyną sudaro visų sistemos modelyje naudojamų vardų sąrašas. Esybių, jų sąryšių bei atributų aprašymas taip pat pridedamas.

 • Privalumai

  • Remia vardų valdymą ir padeda išvengti dubliavimo;

  • Išsaugo informaciją apie analizę, projektavimą ir realizavimą;

 • Dauguma CASE paketų palaiko duomenų žodynus.


Duomen odyno ra ai

Duomenų žodyno įrašai


Aptariamos temos4

Aptariamos temos

 • Kontekstiniai modeliai

 • Elgsenos modeliai

 • Duomenų modeliai

 • Objektiniai modeliai

 • CASE paketai


Objektiniai modeliai

Objektiniai modeliai

 • Objektiniai modeliai aprašo sistemą objektų klasių ir jų asocijacijų pagalba.

 • Objektų klasė yra abstrakcija objektų aibės su bendrais atributais ir paslaugomis (operacijomis) teikiamomis kiekvieno objekto.

 • Gali būti naudojami įvairūs objektiniai modeliai

  • Paveldėjimo modeliai;

  • Agregavimo modeliai;

  • Sąveikos moeliai.


Objektiniai modeliai1

Objektiniai modeliai

 • Natūraliu būdu atspindi sistemos manipuliuojamas realaus pasaulio esybes

 • Šiuo būdu sunkiau modeliuoti labiau abstrakčias esybes

 • Objektų klasių identifikavimas pripažįstamas kaip sunkus procesas, reikalaujantis gilaus taikymo srities supratimo.

 • Objektų klasės atspindinčios srities esybes gali būti pakartotinai naudojamos visoje sistemoje


Paveld jimo modeliai

Paveldėjimo modeliai

 • Hierarchiškai susistemina srities objektų klases.

 • Hierarchijos aukščiausio lygio klasės atspindi visų klasių bendras savybes.

 • Objektų klasės paveldi atributus ir paslaugas vienos ar daugiau super klasių.

 • Klasių hierarchijos projektavimas gali būti sudėtingas jei reikia išvengti dubliavimo skirtingose šakose.


Objektiniai modeliai ir uml

Objektiniai modeliai ir UML

 • UML yra standartizuotas atvaizdavimas sumanytas kūrėjų, kurie plačiai naudoja objektinės analizės ir projektavimo metodus.

 • Tai tapo efektyviu standartu objektiniam modeliavimui

 • Žymėjimai

  • Objektų klasės vaizduojamos stačiakampiais, kurio viršuje nurodomas vardas, viduryje atributai, o apačioje operacijos;

  • Sąryšis tarp objektų klasių (žinomas kaip asocijacijos) yra parodyta linijomis jungiančiomis objektus;

  • Paveldėjimas yra nurodytas kaip apibendrinimas ir rodo hierarchiją labiau aukštyn negu žemyn.


Bibliotekos klas s hierarchija

Bibliotekos klasės hierarchija


Vartotojo klas s hierarchija

Vartotojo klasės hierarchija


Daugialypis paveldimumas

Daugialypis paveldimumas

 • Leidžia objekto klasėms paveldėti atributus ir paslaugas iš kelių super-klasių.

 • Tai gali iššaukti semantinius konfliktus kur atributai/paslaugos skirtingose super klasėse turi skirtingą semantiką.

 • Daugialypis paveldimumas sudėtingina klasių hierarchijos organizavimą.


Daugialypis paveldimumas1

Daugialypis paveldimumas


Objekt agregavimas

Objektų agregavimas

 • Agregavimo modelis rodo kaip klasių rinkinys susideda iš kitų klasių.

 • Agregavimo modeliai yra panašūs į semantinių duomenų modelių sąryšių dalį.


Objekt agregavimas1

Objektų agregavimas


Objekto elgesio atvaizdavimas

Objekto elgesio atvaizdavimas

 • Elgsenos modelis parodo sąveiką tarp objektų nusakant tam tikrą sistemos elgesį, kuris yra apibrėžtas panaudojimo atvejais (use cases).

 • Sekos diagramos (arba bendradarbiavimo diagramos) UML’e yra naudojamos sąveikai tarp objektų atvaizduoti.


Elektroniniai leidiniai

Elektroniniai leidiniai


Strukt riniai metodai

Struktūriniai metodai

 • Struktūriniai metodai apima sistemos modeliavimą kaip neatskiriamą metodo dalį.

 • Metodai apibrėžia modelių aibę, šių modelių gavimo procesą, taisykles ir nurodymai taikomi modeliams.

 • CASE priemonės remia sistemos modeliavimą kaip kaip struktūrinio metodo dalį.


Metodo silpnyb s

Metodo silpnybės

 • Nemodeliuoja ne funkcinių sistemos reikalavimų.

 • Paprastai metodas neturi informacijos ar metodas yra tinkamas duotai problemai.

 • Gali pateikti per daug dokumentacijos.

 • Sistemos modeliai yra kartais per daug detalūs ir sunkiai vartotojų suprantami.


Aptariamos temos5

Aptariamos temos

 • Kontekstiniai modeliai

 • Elgsenos modeliai

 • Duomenų modeliai

 • Objektiniai modeliai

 • CASE paketai


Case paketai

CASE paketai

 • Suderinta įrankių seka, skirta palaikyti susijusiems programinės įrangos procesų veiksmams, tokiems kaip analizė, projektavimas ar testavimas.

 • Analizės ir projektavimo paketai palaiko sistemos modeliavimą reikalavimų ruošimo ir sistemos projektavimo metu.

 • Šie paketai gali palaikyti specifinius projektavimo metodus arba gali numatyti kelių skirtingų tipų sistemos modelių kūrimą.


Analiz s ir projektavimo paketai

Ataskaitų apibrėžimo ir generavimo priemonės

Duomenų žinynas

Diagramų redaktoriai

Centrinė informacijos saugykla

Kodo generavimo priemonės

Užklausų kalba

Projektavimo, analizės ir tikrinimo priemonės

Formų apibrėžimo priemonės

Importo/eksporto transliatoriai

Analizės ir projektavimo paketai


Analiz s priemoni komponentai

Analizės priemonių komponentai

 • Diagramų redaktoriai - kuria duomenų srautų diagramas, objektų hierarchijas, esybių-savybių diagramas. Jie renka informaciją apie diagramų esmę ir išsaugo informaciją pagrindinėje saugykloje.

 • Modelių analizės ir tikrinimo įrankiai – vykdo projektavimą bei praneša apie klaidas ir anomalijas.

 • Saugykla ir susijusių užklausų kalba – leidžia projektuotojams surasti projektus ir apjungti projektavimo informaciją saugykloje.

 • Duomenų žinynas – palaiko informaciją apie naudojamas sistemos projektavimui esybes.

 • Ataskaitų apibrėžimo ir generavimo priemonės – pasiima informaciją iš centrinės saugyklos ir automatiškai generuoja sistemos dokumentaciją.

 • Formų apibrėžimo priemonės – leidžia klasifikuoti ekrano ir dokumento formatus.

 • Importo/eksporto transliatoriai – leidžia pasikeisti informacija iš centrinės saugyklos su kitais vystomais įrankiais.

 • Kodo generavimo priemonės – generuoja kodą arba kodo griaučius automatiškai iš projekto esančio centrinėje saugykloje.


Esminiai akcentai

Esminiai akcentai

 • Modelis yra abstraktus sistemos vaizdas. Papildomi modelių tipai teikia skirtingą sistemos informaciją.

 • Konteksto modeliai parodo sistemos poziciją jos aplinkoje su kitomis sistemomis ir procesais.

 • Objektų modeliai aprašo loginę sistemos esmę, jų klasifikaciją ir surinkimą.

 • CASE priemonės palaiko sistemos modelių kūrimą.

 • Būsenos modeliai modeliuoja sistemos elgesį atsakant į vidinius ir išorinius įvykius.


Esminiai akcentai1

Esminiai akcentai

 • Semantiniai duomenų modeliai aprašo duomenų loginę struktūrą.

 • Objektiniai modeliai aprašo logines sistemos esybes, jų klasifikavimą ir agregavimą.

 • Sekų modeliai vaizduoja bendravimą tarp veikėjų ir sistemos naudojamų objektų.

 • Struktūriniai metodai teikia karkasą sistemos modelių kūrimui.


 • Login