Utviklingsplan for hit kj lnes innspill fra intern gruppa til midtveisseminaret
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

Utviklingsplan for HiT, Kjølnes Innspill fra intern gruppa til midtveisseminaret PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Utviklingsplan for HiT, Kjølnes Innspill fra intern gruppa til midtveisseminaret. Utviklingsplan for HiT, Kjølnes Innspill fra fysisk læringsmiljø gruppa til midtveisseminaret. Gruppens medlemmer: Studentene: Henrik Stemsland og Kristoffer Lorentsen

Download Presentation

Utviklingsplan for HiT, Kjølnes Innspill fra intern gruppa til midtveisseminaret

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Utviklingsplan for HiT, KjølnesInnspill fra intern gruppa til midtveisseminaret


Utviklingsplan for HiT, KjølnesInnspill fra fysisk læringsmiljø gruppa til midtveisseminaret


 • Gruppens medlemmer:

 • Studentene: Henrik Stemsland og Kristoffer Lorentsen

 • Porsgrunn kommune: Øyvind Solbakken og Torstein Haugland

 • Statsbygg: Stein Inge Kval-Engstad

 • SiTel: Nils Harald Henriksen

 • HiT: Nina Martinsen, Erik Nordby, Leif Rasmussen, Kari Bjaadal, Thorstein Fåne og Morten Østby

 • Gruppen har hatt 3 møter etter oppstartsmøtet

 • og er godt i gang med arbeidet.


 • Hovedoppgaver

 • Identifisere hvilke endringer som vil gjøre studiestedet mer attraktivt for studentene.

 • Foreslå arealendringer for å møte utviklingen i antall studenter og for å gjøre studiestedet mer attraktivt.

 • Utvikle planene for nytt studenthus med hovedvekt på mulighet for realisering.

 • Identifisere og etablere felles møteplasser mellom Porsgrunn kommune, HiT og HiTs studenter.


 • 4. Identifisere og etablere felles møteplasser mellom Porsgrunn kommune, HiT og HiTs studenter.

 • Porsgrunn vil som en følge av studentmeldingen, skape en virtuell møteplass for bl.a studenter, kommunen og næringslivet.

 • Gruppen forventer at ledelsen i kommunen og HiT i fremtiden vil møtes med jevne mellomrom for å diskutere felles problemstillinger.

 • Det er og vil være mange møteplasser mellom HiT, studenter og kommune, næringsliv etc. innen konkrete områder der det er felles interesser. Eksempler er innen faglig samarbeid, oppfølging av praksis, kulturområdet og arealplanlegging.

 • Erfaring tilsier at møteplasser ivaretas bedre ved å etablere nettverk enn ved formell organisering.


 • 1. Identifisere hvilke endringer som vil gjøre studiestedet mer attraktivt for studentene.

 • Utvikling i antall studenter

  • Hvis det ikke etableres nye studier, vil ikke studentallet øke mer enn 4 % fra 2011 til 2020 i følge innspill fra fakultetene.

 • Bedre negative forhold:

  • Flere grupperom

  • Bedre ventilasjon i grupperom

 • Skape entusiasme for studiestedet:

  • Innovasjonssenter/studentbedriftsområde, kanskje i studenthuset

  • Gjøre atriet ennå mer attraktivt ved for eksempel en glasskuppel du kan gå under når det regner

  • Gjøre glassgata mer attraktiv ved å vise fram fakultetenes og studentenes arbeid

  • Flere uformelle møteplasser

  • Nytt og bedre klinisk ferdighetssenter for HS-studentene


Utvikling i antall studenter ved studiested Porsgrunn og prognose fram mot 2020

0,7 % vekst

3,4 % vekst

7 % vekst


Prognose for utvikling i antall studenter ved studiested Porsgrunn per april 2012


 • 1. Identifisere hvilke endringer som vil gjøre studiestedet blir mer attraktivt for studentene.

 • Utvikling i antall studenter

  • Hvis det ikke etableres nye studier, vil ikke studentallet øke mer enn 4 % fra 2011 til 2020i følge innspill fra fakultetene.

 • Bedre negative forhold:

  • Flere grupperom

  • Bedre ventilasjon i grupperom

 • Skape entusiasme for studiestedet:

  • Et innovasjonssenter, kanskje i studenthuset

  • Gjøre atriet ennå mer attraktivt ved for eksempel en glasskuppel du kan gå under når det regner

  • Gjøre glassgata mer attraktiv ved å vise fram fakultetenes og studentenes arbeid

  • Flere uformelle møteplasser


Spørsmål til studentene:Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander?


 • 1. Identifisere hvilke endringer som vil gjøre studiestedet blir mer attraktivt for studentene.

 • Utvikling i antall studenter

  • Hvis det ikke etableres nye studier, vil ikke studentallet øke mer enn 4 % fra 2011 til 2020i følge innspill fra fakultetene.

 • Bedre negative forhold:

  • Flere grupperom

  • Bedre ventilasjon i grupperom

 • Skape entusiasme for studiestedet:

  • Et innovasjonssenter, kanskje i studenthuset

  • Gjøre atriet ennå mer attraktivt ved for eksempel en glasskuppel du kan gå under når det regner

  • Gjøre glassgata mer attraktiv ved å vise fram fakultetene og studentenes arbeid

  • Flere uformelle møteplasser


 • 2. Foreslå arealendringer for å møte utviklingen i antall studenter og for å gjøre studiestedet mer attraktivt.

 • Innspillene fra Fakultetene viser at det ikke er nødvendig med flere undervisningsrom etter at det nye auditoriet er bygd.

 • Studentene sier klart fra at det trengs flere grupperom. Gruppen vil arbeide videre med å kvantifisere behovet.

  • Større og bedre klinisk ferdighetssenter for HS-studentene vil kunne bli en forutsetning for å øke antall studenter innen Helse og sosialfag.


 • 3. Utvikle planene for nytt studenthus med hovedvekt på mulighet for realisering.

 • Gjenomgå idéstudien og vurdere denne med hovedvekt på romprogrammet.

 • Konkretisere så langt det er mulig, de økonomiske mulighetene for realisering.

 • Vurdere alternative plasseringer av studenthuset og komme med en anbefaling.

 • Oppsummere


Hvorfor er et nytt studenthus viktig for studentene, HiT og Grenland?


Studentperspektivet

 • Elverhøy mangler funksjoner

 • Elverhøy er for lite

 • Elverhøy er veldig slitt

 • Mer liv

  ”Jeg liker meg godt her i Grenland. Du burde søke!”


Høgskoleperspektivet

 • Andre studiesteder har gode studenthus, hvorfor ikke her?

 • Vi er offensive i forhold til fremtiden

 • Flytte funksjoner fra eksisterende bygningsmasse

 • Økt attraktivitet

  ”Grenland er vel så bra som andre plasser. Jeg burde søke!”


Samfunnsperspektivet

 • Det som er bra for HiT er bra for Grenland!

 • Lage møteplasser Student - Bedrifter/Lokalmiljø

 • Beholde de ferdig utdannede her i Grenland

  ”Nå har jeg fått jobbtilbud også. Jeg blir nok boende her i Grenland!


Dette vil bli et stort løft for HiT og studieattraktiviteten i Grenland!

Er dere med?


 • 3. Utvikle planene for nytt studenthus med hovedvekt på mulighet for realisering.

 • Idéskissen gjennomgått. Enighet om at den gir et godt grunnlag for videre arbeid.

 • Diskusjon med kulturetaten om at studenthuset bør differensieres fra øvrige kulturhus. Konsensus om 350 - 400 som maksimalt antall personer i konsertsalen. Dette er mindre enn i idéskissen og ligger midt mellom salene i Ælvespeilet.

 • Alternative plasseringer av huset er diskutert.

 • Enighet om at studentene bør være aktive overfor alle kommunene i Grenland.

 • Skal nytt studenthus bli en realitet, er det en nødvendig at høgskolen går ut å signaliserer en vilje til å bruke penger og at andre aktører, med Porsgrunn kommune i spissen, bidrar.


 • Forslag til mulig plassering av studenthus

 • Fotavtrykk 20 x 30 meter

 • Kriterier for valg:

 • Kort veg til forelesningssaler, bibliotek og øvrige kjernefunksjoner på campus

 • Kort veg til idrettsanlegg, rekreasjonsområder

 • Kontakt med Lilleelva/ sammenhengende grøntområde

 • Kortest mulig vei til sentrum gitt kriteriene ovenfor

 • Solrikt/ godt lokalklima.

 • God kollektivtilgjengelighet.


 • Videre arbeid med studenthus

 • Det er behov for å revidere romprogrammet og lage en skisse til utforming av studenthuset.

 • Det etableres en undergruppe som gjør dette i samarbeid med et arkitektfirma.

 • Vi ønsker å trekke inn andre med erfaring fra slike hus, f.eks sjef for Ælvespeilet og daglig leder av Kroa i Bø.

 • Det er behov for midler til å leie inn arkitekt.

 • Gruppen ser det slik at andre må ta ansvaret i det videre arbeid med finansiering.


 • Fellesinteresse med de andre gruppene

 • Nytt studenthus og spesielt plassering av studenthuset i.f.t nytt utviklingssenter.

 • Parkeringspolicy for Kjølnes.

  • Innovasjonssenter/studentbedriftsområde, i studenthuset eller?

  • Utviklingsplan for campus Kjølnes.


Utvikling i antall studenter og prognose videre laget i 2009


 • Studentevaluering

 • Gjennomføres hver vår med bl.a følgende spørsmål:

 • I hvor stor grad er du fornøyd med undervisningslokalene, inkludert grupperom, lesesaler med videre på en skala fra 1-6. Resultatet er:

 • Videre blir studentene bedt om å komme med kommentarer. Våren 2011 var det

 • 139 studenter i Porsgrunn som kommenterte.

 • 68 % av kommentarene dreide seg om mangler ved grupperom,

 • 28 % gikk på dårlig ventilasjon.


FASER I ARBEIDET

2012

2012

2012

OPPSTARTSMØTE

Plenum

Analysere og beskrive framtidsvisjoner og mål Kunnskapsgrunnlag

utviklingsplan

MIDTVEIS MØTE

Plenum

Oppsummeringer

Diskusjoner

Handlingsplan,

Virkemidler, suksesskriterier

Skisse utviklingsplan

MØTE

Plenum

Presentasjon planforslag

Justeringer?

Beslutninger?

Justeringer ?

Arbeidsmøter i lokale grupper

UTVIKLINGS-PLAN

Forankring - Styringsgruppe HIT


MANDAT FOR GRUPPEN


 • Login