การเกิดกัมมันตภาพรังสี การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี ครึ่งชีวิต ปฏิกิริยานิวเคลียร์ - PowerPoint PPT Presentation

 (
Download
1 / 50

  • 193 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ธาตุกัมมันตรังสี ( Radioactive Element). การเกิดกัมมันตภาพรังสี การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี ครึ่งชีวิต ปฏิกิริยานิวเคลียร์ การตรวจสอบสารกัมมันตรังสีและการนำไปใช้ประโยชน์. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธาตุกัมมันตรังสี.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การเกิดกัมมันตภาพรังสี การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี ครึ่งชีวิต ปฏิกิริยานิวเคลียร์

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4359155

(Radioactive Element)


4359155

.. 1896

(Radioactivity)


4359155

(Radioactivity)

83 U-238

Th-232 Rn-222

3


4359155

The behavior of three types of radioactive emissions in an electric field.


4359155

2 +2

-1 100 1 mm


4359155


4359155

* 1 amu= 1 atomic mass unit = 1.66 x 10-24 g.


4359155


4359155


4359155


4359155


4359155

()


4359155

Ra


4359155

(Nuclear equation)


4359155

+

+

+

+

  • ( 83 )

  • ()

+

+

  • ( )


4359155

+

+

+

+

+ 2

+ 2

1n

1n

1n

1n

96

96

0

0

0

0

Rb

Rb

37

37

138

235

235

138

Cs

U

U

Cs

55

55

92

92

235 + 1 = 138 + 96 + 2 x 1

92 + 0 = 55 + 37 + 2 x 0


4359155

240

2


4359155

. 2714Si X + 0-1e

. 6629Cu Q + 0-1e

. 2713Al + 42He 3014Si + _______

. 146C136C + ________

. 22689Ac22688Ra + ________

. 22689Ac 22287Fr +__________


Half life

Half-life

(half life) t1/2


4359155

30 75

100 g 75 g

25 g

30

30

30

100 g

50 g

25g

30 x 2 = 60 75


4359155

Tc-99 Tc-99 18 24 Tc-99 6

6 hrs.

12 hrs.

Tc-99 18 g

Tc-99 9 g

Tc-99 4.5 g

1

2

18hrs.

3

24 hrs.

Tc-99 1.125 g

Tc-99 2.25 g

4

24 Tc-99 1.125


4359155

20 28 1.25

I-131 I-131 40.5 0.125 I-131 8.1


4359155

I - 131 I - 131 40.5 0.125 I -131 8.1

I -131 a I - 131 a 40.5 = 5 I - 131 = 0.125

a

2

a

4

2

2

a

16

a

32

a

8

I - 131 = 4 g


4359155

A 32 6 A 4 A

32 3x 4

A 2

3X = 6

X = 2

A = 2


4359155

N daughter

DN

rate = -

Dt

DN

-

= lN

Dt

ln2

=

l

t

Kinetics of Radioactive Decay

rate = lN

N = N0exp(-lt)

lnN = lnN0 - lt

N = the number of atoms at time t

N0 = the number of atoms at time t = 0

l is the decay constant

23.3


4359155

N = N

2n

T = n t1/2

N =

N =

T =

n =

t1/2=

()


4359155

X 20 10 30

X 150 X 300

X

N = N

2n

X 30 X

20 g 10 g

X 30

T = n t1/2

150 = n(30)

n = 5

X

X = 300 x25 = 9,600


4359155

2

1. (Fission reaction)

2. (Fussionreaction)


4359155

(Fission reaction)


Fission reaction

Fission reaction


4359155

(Fusion reaction)


Fusion reaction

Fusion reaction

()


4359155


4359155

Geiger-Mller tube (GM tube)

: Ar+ (Ar+) (e-) Ar Ar+


4359155

1. C-14

2. -60


4359155

()

-24 -24

Au-198

I-131

3. P-32

4. Co-60


4359155


4359155

(Al)

(I)

(Ca)

(N)

(Cu)

(O)

(Cr)

(P)

(Fe)

(Si)

(Zn)

(Ra)


4359155

(Al)

Al

Al

Al2O3 ()

KAl(SO4)2.12H2O

Matching exercise


4359155

(Ca)

Ca

CaCO3

CaSO4.2H2O

CaC2


4359155

(Cu)

-

Cu2CO3(OH)2 ()

Cu2S ()

CuFeS2 ()

Cu2O ()


4359155

(Cr)

Cr

Cr

Cr2O3

Cr(OH)3

CrO2

(Stainless steel) Fe 73% Cr 18%

Ni 8% C 0.4%


4359155

(Fe)

Fe m.p. b.p.

Fe

FeO

Fe2O3

K3Fe(CN)6

NH4Fe(SO4)2.12H2O


4359155

(Zn)

Zn

m.p. b.p.

Zn

ZnO

ZnS


4359155

(I)

I

I

NaI

KI


4359155

(N)

N

N

NO N2O

N2O5 NO2

NH3

NH3

HNO3


4359155

(O)

O

O

Na2O2 BaO2

KO2 H2O2

CsO2 RbO2

O3

H2O2


4359155

(P)

P

( m.p,

)

(

)

(

)


4359155

(Si)

Si

SiO2

SiC

Si

SiC


4359155

(Ra)

Ra 226


  • Login