การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดรายบุคคล
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

นำเสนอโดย สุกัญญา โภคา PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดรายบุคคล : กรณีศึกษาหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย กาญจนา สุคนธมณี, จันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว, นฤมล บุญญานิตย์, ยุพดี จารุทรัพย์, สมปอง มิสสิตะ, สุกัญญา โภคา และ เอกอนงค์ ดวงจักร์. นำเสนอโดย สุกัญญา โภคา. บท นำ.

Download Presentation

นำเสนอโดย สุกัญญา โภคา

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


7055535

การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดรายบุคคล : กรณีศึกษาหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรโดย กาญจนา สุคนธมณี, จันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว, นฤมล บุญญานิตย์, ยุพดี จารุทรัพย์, สมปอง มิสสิตะ, สุกัญญา โภคา และเอกอนงค์ ดวงจักร์

นำเสนอโดยสุกัญญา โภคา


7055535

บทนำ

มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ปรับระบบการบริหารงานบุคคลเข้าสู่ ระบบใหม่ หรือเรียกว่า “ระบบแท่ง” เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 กำหนดการประเมินบุคลากร 2 ด้าน ได้แก่

1) ด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน ประเมินจากปัจจัยวัดผลสัมฤทธิ์ของงานด้านตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs)(คิดเป็น 70%)

2) ด้านความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Competency) ประเมินผลด้านความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งงานในเชิงพฤติกรรม(คิดเป็น 30%)


7055535

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดรายบุคคลสำหรับใช้เป็นเครื่องมือ

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามปัจจัยวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน

ด้านตัวชี้วัดผลงานหลักของข้าราชการและพนักงานในสถาบัน อุดมศึกษาของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์


7055535

ระยะเวลาในการสร้างและพัฒนา

จำนวน 3 รอบ

 • รอบที่ 1 รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 ถึง 31 มีนาคม 2554)

 • รอบที่ 2 รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2554 (1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2554)

 • รอบที่ 3 รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 ถึง 31 มีนาคม 2555)


7055535

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ

 • รับทราบนโยบายจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและผู้บริหาร

 • จัดประชุมเพื่อพิจารณาตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การให้คะแนน ที่บุคลากรต้องใช้ร่วมกัน

 • นำเสนอและชี้แจงต่อที่ประชุมข้าราชการและพนักงานในสถาบัน อุดมศึกษาของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์

 • จัดทำข้อตกลง

 • จัดการประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์ การให้คะแนน ก่อนจัดทำข้อตกลงทุกรอบการประเมิน


7055535

สรุปผลอภิปรายผล

1. ได้รับตัวชี้วัดรายบุคคลของข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เหมือนกัน มีค่าน้ำหนักและเกณฑ์การให้คะแนนเท่ากันทุกคน จำนวน 5 กิจกรรม


7055535

สรุปผลอภิปรายผล(ต่อ)


7055535

สรุปผลอภิปรายผล(ต่อ)

 • เกณฑ์การให้คะแนน

 • ระดับความพึงพอใจต่อหอสมุดฯ ของผู้ใช้บริการ


7055535

สรุปผลอภิปรายผล (ต่อ)

 • เกณฑ์การให้คะแนน

 • จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่บริหาร/สนับสนุน/มีส่วนร่วม


7055535

สรุปผลอภิปรายผล (ต่อ)

 • เกณฑ์การให้คะแนน

 • จำนวนวันลาป่วย ลากิจ


7055535

สรุปผลอภิปรายผล (ต่อ)

 • เกณฑ์การให้คะแนน

 • ระดับความสำเร็จของการเข้าอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน


7055535

สรุปผลอภิปรายผล (ต่อ)

 • เกณฑ์การให้คะแนน

 • ระดับความสำเร็จของการศึกษา/เรียนรู้องค์ความรู้และนวัตกรรมด้วยตนเองเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน


7055535

สรุปผลอภิปรายผล (ต่อ)

2. ได้รับตัวชี้วัดรายบุคคลของข้าราชการและพนักงาน

ในสถาบันอุดมศึกษาที่เหมือนกันและมีค่าน้ำหนักเท่ากันทุกคน

แต่มีเกณฑ์การให้คะแนนต่างกัน จำนวน 2 กิจกรรม


7055535

สรุปผลอภิปรายผล (ต่อ)


7055535

สรุปผลอภิปรายผล (ต่อ)

 • เกณฑ์การให้คะแนน


7055535

สรุปผลอภิปรายผล (ต่อ)

 • เกณฑ์การให้คะแนน

 • จำนวนเรื่องของ blog หรือรายงาน หรือบทความ หรือบันทึกเล่าเรื่อง และมีการเผยแพร่


7055535

สรุปผลอภิปรายผล (ต่อ)

3. ได้รับตัวชี้วัดรายบุคคลที่เหมือนกัน แต่มีค่าน้ำหนักและเกณฑ์

การให้คะแนนต่างกัน สำหรับใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นหัวหน้าฝ่าย/งาน จำนวน 1 กิจกรรม


7055535

สรุปผลอภิปรายผล (ต่อ)


7055535

สรุปผลอภิปรายผล (ต่อ)

 • เกณฑ์การให้คะแนน

 • ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการ


7055535

สรุปผลอภิปรายผล (ต่อ)

4. ได้รับตัวชี้วัดรายบุคคลที่มีเกณฑ์การให้คะแนนทั้งในเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ โดยที่ตัวชี้วัดใดใช้เกณฑ์การให้คะแนนเชิงปริมาณ

จะมีค่าคะแนนในระดับ 1-3 เท่านั้น ส่วนค่าคะแนนในระดับ 4-5

ของตัวชี้วัดดังกล่าวจะเป็นเชิงคุณภาพ ทั้งตัวชี้วัดในเชิง

แผนยุทธศาสตร์ ผลลัพธ์ของงานหลักที่รับผิดชอบ และงานอื่น ๆ


7055535

สรุปผลอภิปรายผล (ต่อ)

นอกจากได้รับตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์แล้ว ผลการประเมินตามตัวชี้วัด สามารถนำไปเป็นข้อมูลประกอบการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านความสามารถหรือสมรรถนะ (Competency) ได้ด้วย เนื่องจากเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกัน


7055535

สรุปผลอภิปรายผล (ต่อ)


7055535

สรุปผลอภิปรายผล (ต่อ)

 • สรุปค่าน้ำหนัก (%) ของปัจจัยวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน


7055535

ข้อเสนอแนะ

ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาตัวชี้วัดรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวัดผลการปฏิบัติงาน

ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และเหมาะสมกับช่วงเวลาในการประเมิน


The end

THE END

THANK YOU


 • Login