นำเสนอโดย สุกัญญา โภคา - PowerPoint PPT Presentation

การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดรายบุคคล
Download
1 / 25

 • 140 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดรายบุคคล : กรณีศึกษาหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย กาญจนา สุคนธมณี, จันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว, นฤมล บุญญานิตย์, ยุพดี จารุทรัพย์, สมปอง มิสสิตะ, สุกัญญา โภคา และ เอกอนงค์ ดวงจักร์. นำเสนอโดย สุกัญญา โภคา. บท นำ.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

นำเสนอโดย สุกัญญา โภคา

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


7055535

การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดรายบุคคล : กรณีศึกษาหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรโดย กาญจนา สุคนธมณี, จันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว, นฤมล บุญญานิตย์, ยุพดี จารุทรัพย์, สมปอง มิสสิตะ, สุกัญญา โภคา และเอกอนงค์ ดวงจักร์

นำเสนอโดยสุกัญญา โภคา


7055535

บทนำ

มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ปรับระบบการบริหารงานบุคคลเข้าสู่ ระบบใหม่ หรือเรียกว่า “ระบบแท่ง” เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 กำหนดการประเมินบุคลากร 2 ด้าน ได้แก่

1) ด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน ประเมินจากปัจจัยวัดผลสัมฤทธิ์ของงานด้านตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs)(คิดเป็น 70%)

2) ด้านความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Competency) ประเมินผลด้านความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งงานในเชิงพฤติกรรม(คิดเป็น 30%)


7055535

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดรายบุคคลสำหรับใช้เป็นเครื่องมือ

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามปัจจัยวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน

ด้านตัวชี้วัดผลงานหลักของข้าราชการและพนักงานในสถาบัน อุดมศึกษาของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์


7055535

ระยะเวลาในการสร้างและพัฒนา

จำนวน 3 รอบ

 • รอบที่ 1 รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 ถึง 31 มีนาคม 2554)

 • รอบที่ 2 รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2554 (1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2554)

 • รอบที่ 3 รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 ถึง 31 มีนาคม 2555)


7055535

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ

 • รับทราบนโยบายจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและผู้บริหาร

 • จัดประชุมเพื่อพิจารณาตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การให้คะแนน ที่บุคลากรต้องใช้ร่วมกัน

 • นำเสนอและชี้แจงต่อที่ประชุมข้าราชการและพนักงานในสถาบัน อุดมศึกษาของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์

 • จัดทำข้อตกลง

 • จัดการประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์ การให้คะแนน ก่อนจัดทำข้อตกลงทุกรอบการประเมิน


7055535

สรุปผลอภิปรายผล

1. ได้รับตัวชี้วัดรายบุคคลของข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เหมือนกัน มีค่าน้ำหนักและเกณฑ์การให้คะแนนเท่ากันทุกคน จำนวน 5 กิจกรรม


7055535

สรุปผลอภิปรายผล(ต่อ)


7055535

สรุปผลอภิปรายผล(ต่อ)

 • เกณฑ์การให้คะแนน

 • ระดับความพึงพอใจต่อหอสมุดฯ ของผู้ใช้บริการ


7055535

สรุปผลอภิปรายผล (ต่อ)

 • เกณฑ์การให้คะแนน

 • จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่บริหาร/สนับสนุน/มีส่วนร่วม


7055535

สรุปผลอภิปรายผล (ต่อ)

 • เกณฑ์การให้คะแนน

 • จำนวนวันลาป่วย ลากิจ


7055535

สรุปผลอภิปรายผล (ต่อ)

 • เกณฑ์การให้คะแนน

 • ระดับความสำเร็จของการเข้าอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน


7055535

สรุปผลอภิปรายผล (ต่อ)

 • เกณฑ์การให้คะแนน

 • ระดับความสำเร็จของการศึกษา/เรียนรู้องค์ความรู้และนวัตกรรมด้วยตนเองเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน


7055535

สรุปผลอภิปรายผล (ต่อ)

2. ได้รับตัวชี้วัดรายบุคคลของข้าราชการและพนักงาน

ในสถาบันอุดมศึกษาที่เหมือนกันและมีค่าน้ำหนักเท่ากันทุกคน

แต่มีเกณฑ์การให้คะแนนต่างกัน จำนวน 2 กิจกรรม


7055535

สรุปผลอภิปรายผล (ต่อ)


7055535

สรุปผลอภิปรายผล (ต่อ)

 • เกณฑ์การให้คะแนน


7055535

สรุปผลอภิปรายผล (ต่อ)

 • เกณฑ์การให้คะแนน

 • จำนวนเรื่องของ blog หรือรายงาน หรือบทความ หรือบันทึกเล่าเรื่อง และมีการเผยแพร่


7055535

สรุปผลอภิปรายผล (ต่อ)

3. ได้รับตัวชี้วัดรายบุคคลที่เหมือนกัน แต่มีค่าน้ำหนักและเกณฑ์

การให้คะแนนต่างกัน สำหรับใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นหัวหน้าฝ่าย/งาน จำนวน 1 กิจกรรม


7055535

สรุปผลอภิปรายผล (ต่อ)


7055535

สรุปผลอภิปรายผล (ต่อ)

 • เกณฑ์การให้คะแนน

 • ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการ


7055535

สรุปผลอภิปรายผล (ต่อ)

4. ได้รับตัวชี้วัดรายบุคคลที่มีเกณฑ์การให้คะแนนทั้งในเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ โดยที่ตัวชี้วัดใดใช้เกณฑ์การให้คะแนนเชิงปริมาณ

จะมีค่าคะแนนในระดับ 1-3 เท่านั้น ส่วนค่าคะแนนในระดับ 4-5

ของตัวชี้วัดดังกล่าวจะเป็นเชิงคุณภาพ ทั้งตัวชี้วัดในเชิง

แผนยุทธศาสตร์ ผลลัพธ์ของงานหลักที่รับผิดชอบ และงานอื่น ๆ


7055535

สรุปผลอภิปรายผล (ต่อ)

นอกจากได้รับตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์แล้ว ผลการประเมินตามตัวชี้วัด สามารถนำไปเป็นข้อมูลประกอบการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านความสามารถหรือสมรรถนะ (Competency) ได้ด้วย เนื่องจากเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกัน


7055535

สรุปผลอภิปรายผล (ต่อ)


7055535

สรุปผลอภิปรายผล (ต่อ)

 • สรุปค่าน้ำหนัก (%) ของปัจจัยวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน


7055535

ข้อเสนอแนะ

ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาตัวชี้วัดรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวัดผลการปฏิบัติงาน

ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และเหมาะสมกับช่วงเวลาในการประเมิน


The end

THE END

THANK YOU


 • Login