Overlap sendromu
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 48

OVERLAP SENDROMU PowerPoint PPT Presentation


 • 577 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

OVERLAP SENDROMU. PROF. DR.MEHMET KARADAĞ. OVERLAP SENDROMU. Değişik klinik durumların biraraya gelmesiyle, farklı özellik oluşturması overlap terimi ile açıklanmıştır. OVERLAP SENDROMU.

Download Presentation

OVERLAP SENDROMU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Overlap sendromu

OVERLAP SENDROMU

PROF. DR.MEHMET KARADA


Overlap sendromu1

OVERLAP SENDROMU

 • Deiik klinik durumlarn biraraya gelmesiyle, farkl zellik oluturmas overlap terimi ile aklanmtr.


Overlap sendromu2

OVERLAP SENDROMU

 • Toplumda sk grlen, KOAH, astm, interstisyel fibrozis gibi solunum sistemi hastalklarnn, obstrktif uyku apnesi (OSAS) ile birlikte grlmesi, ayr ayr grldklerinden farkl zellikler gstermesi nedeniyle dikkati ekmitir.


Overlap sendromu

 • 1985 ylnda ilk kez FLENLEY tarafndan OSAS ile birlikte, KOAH, astm, kistik fibrozis, interstisyel pulmoner fibrozis gibi solunum sistemi hastalklarnn beraber seyretmesi OVERLAP SENDROMU (OVS) olarak isimlendirildi.


Overlap sendromu

 • Gnmzde OVS = OSAS+KOAH

Astm

nterstisyel Akcier Hastalklar

OSAS

OVS

KOAH

Kistik fibrozis


Overlap sendromu

 • Bu iki tablonun birarada bulunmas ise hem uykuda, hem uyanklkta solunum skntsnn daha fazla hissedilmesine neden olmaktadr.


Koah d nyada l m nedenleri aras nda d rd nc s radad r ve son 30 y lda 163 art g stermi tir

KOAH, dnyada lm nedenleri arasnda drdnc sradadr ve son 30 ylda % 163 art gstermitir.


Overlap sendromu

 • Uyku apne sendromu, en az astm broniale ve diabet kadar sk grlyor.

 • 2095 kadn ve erkek

 • Uyku Apne Prevalans % 6.1

  • Obstructive sleep apnea syndrome is associated with metabolic syndrome rather than insulin resistance, Altan Onat et al. Sleep and Breathing (2007) 11:2330


Overlap sendromu prevalansi

OVERLAP SENDROMU PREVALANSI

 • OSASl hastalarda KOAH prevalansn % 11 bulmular,(Chaouatve ark.).

 • KOAHl hastalarda OSAS skl %45.8 (Calderon-Osuna ve ark.)

 • KOAHl hastalarda OSAS skl %6,1 (Kktrk O.)

 • KOAHl hastalarda OSAS skl %69.7 (til Oya ve ark.)

ChaouatA, WeitzenblumE, KriegerJ, et al. Association of chronic obstructive pulmoner disease and sleep apnea syndrome. AmJ Respir Crit Care Med 1995; 151:82-86


Overlap sendromunda kl n k ve prognoz

OVERLAP SENDROMUNDA KLNK VE PROGNOZ

 • OSAS ve KOAH her ikiside ayr ayr kronik hipoksemi yapan hastalklar olmas nedeniyle birbirlerine sinerji yaparak mevcut hipoksemiyi daha da derinletirirler

 • OVSda her iki hastalkta da ayr ayr var olan pulmoner hipertansiyon ve kor pulmonale gelime riski sadece KOAH yada sadece OSAS olan olgulardan daha fazladr ve prognozlar daha ktdr


Uykuda solunum

UYKUDA SOLUNUM

 • Solunum sisteminde rezistansn artt,

 • Solunum hz ve ritminin bozulduu,

 • Kimyasal ve mekanik reseptrlerin duyarllnn ve ventilasyonun azald,

 • Kan gazlarnda olumsuz deiikliklerin yaand bir dnemdir


Overlap sendromu

KORTKAL UYARI

KEMORESEPTRDUYARLILII

SOLUNUM MOTOR NRON

HPOVENTLASYON HPOKSEM HPERKAPN

UYKU

SOLUNUM KASLARI

AKCER MEKANKLER , HAVAYOLU DRENC , FRC, V/Q, LKS


Metabol zma

METABOLZMA

 • Uyku srasnda azalan metabolizma hzna bal olarak, ventilasyon azalr.


Vent lasyondak de kl kler

VENTLASYONDAK DEKLKLER

 • Uykuda belirgin olarak hipoventilasyon vardr

 • NREM uykusunda dakika ventilasyonu % 5-10 orannda azalr

 • Fazik REM uykusunda dakika ventilasyonu % 40 orannda azalr


Kan gazlarindak de kl kler

KAN GAZLARINDAK DEKLKLER

 • PCO2 2-8 mmHg kadar ykselir

 • PO2 3-10 mmHg kadar azalr

 • SaO2 %1-2 kadar azalr


Solunum hizi ve r tm

SOLUNUM HIZI VE RTM

NREM evre 1-2 de solunum dzensizdir, Cheyne-Stokes solunumuna benzer

NREM evre 3 de solunum otonom sinir sisteminin kontrolndedir ve dzenlidir

REM de zellikle fazik evresinde tekrar dzensizleir Total Ventilasyon azalr, solunum hzl ve yzeyeldir


Kemosens t v te

KEMOSENSTVTE

 • Uykuda hipoksik ve hiperkapnik ventilatuar cevaplar azalr

 • Hiperkapnik ventilatuar cevapta NREM dneminde % 20-50lere varan azalma REM dneminde daha da ktleir


Overlap sendromu

 • OSAS hastalarnda uyankken hiperkarbiye cevap normal bulunmuken,

 • Overlap sendromlu hastalarda uyankken CO2ye cevabn azald gsterilmitir

Radwan L, et al: Eur Respir J., 1995, 8, 542545.


Arousal cevabi

AROUSAL CEVABI

 • Uykuda arousal oluumunda hiperkapni hipoksemiden daha nemlidir!

 • PCO2de 6-15 mmHglk art arousala neden olurken, SaO2nin nomal erikinde % 75e kadar dmesi gerekir!


Fonks yonel rez d el kapas te

FONKSYONEL REZDEL KAPASTE

 • REM dneminde solunum kaslar hipotonisi nedeni ile FRK azalr.

 • Supin pozisyonundaki uykuda FRK en dk deerindedir


Koah ta uykuyu bozan fakt rler

KOAH'ta Uykuyu Bozan Faktrler

 • lalar

 • Depresyon

 • Sedanter hayat tarz

 • Kt uyku hijyeni

 • Yalla bal etkiler

 • Hipoksemi

 • ksrk


Koah ve uyku

KOAH ve UYKU

 • KOAH'ta gece ortaya kan dasatrasyon dnda uyku latans uzar, uyku etkinlii ve toplam uyku sresi azalr


Koah ve uyku1

KOAH ve UYKU

 • KOAH da Noktrnal Oksijen Desatrasyonu Sonular

  • PulmonerHipertansiyon

  • Sekonder polisitemi

  • Kardiyak disritmiler

  • Uykuda lm gzlenir


Koah da pol somnograf end kasyonlari

KOAHDA POLSOMNOGRAF ENDKASYONLARI

 • AASM NERLER

 • Noktrnal hipoksemisi olan kronik obstrktif, restriktif veya reaktif akcier hastalklarnn PSG endikasyonu yoktur. Evde pulseoksimetre ile SaO2 takibi yeterlidir.

 • Bununla beraber bu hastalarda OSAS, PLMS dndren semptomlar varsa kronik akcier hastal olmayan olgular gibi PSG endikasyonlar uygulanr.


Koah da pol somnograf end kasyonlari1

KOAHDA POLSOMNOGRAF ENDKASYONLARI

 • OSAS, PLMS semptomlarolan KOAH olgular dnda,

 • Gndz PaO2 deeri 60mmHg olan hastalarda polisitemi ya da Pulmoner Hipertansiyon varlnda,

 • Uykuda O2 tedavisi alan KOAHllarda sabahlar baars varlnda,

 • CPAP/BiPAP tedavisi uygulanacak overlap sendromlu olgularda optimal basncn belirlenmesinde PSG endikasyonu vardr.


Nokt rnal oks jen desat rasyonu nod 1

NOKTRNAL OKSJEN DESATRASYONU (NOD) -1

 • Gndz hipoksemisi olmayan veya gndz hipoksemisi PO260 mmHg olan KOAHllarda, kayt sresinin %30dan fazlasnda, SaO2nin% 90n altna dmesi noktrnal oksijen desatrasyonu (NOD) olarak tanmlanmtr.

 • WeitzenblumE, ChaouatA, CharpentierC, et al. Sleep-relatedhypoxemiain chronicobstructivepulmonarydisease: causesconsequencesandtreatment. Respiration1997; 64 (3): 187-193

 • Levi-ValensiP, WeitzenblumE, RidaZ. Sleep-relatedoxygendesaturationanddaytimepulmonaryhaemodynamicsin COPD patients. EurRespirJ 1992; 5: 301-307


Nod nedenler

NOD NEDENLER

 • Alveoler hipoventilasyon

 • Ventilasyon/perfzyon(V/Q) dengesizlii

 • FRCde azalma

 • Sekresyonlar

 • Havayoludirencindeart

 • lbolukart

 • OVS


Overlap sendromu

 • Normal erikinlerde uykudaki oksijen desatrasyonu % 1-2 kadardr

 • NOD zellikle KOAH da nemli!

 • SaO2, KOAHda uykunun NREM dneminde % 3-5 ve REM dneminde % 10-50ye varan derin dler (spikepatern) gsterir


Koah da rem uykusunda spike desat rasyonlar

KOAHDA REM UYKUSUNDA SPIKE DESATRASYONLAR


Overlap sendromu

 • Uyankken belirgin hipoksemisi olanlarda uyku srasnda hipoksemi daha da derinleecektir

 • NODlar belirgin gndz hipoksemisi (PO260 mmHg) olan hiperkapnik tip KOAHllar (bluebloater) iin karakteristiktir!


Overlap sendromu

 • FEV1/FVC oran%65'in altnda olanlarda gece desatrasyonlarnn grlme riski yksektir


Koah osas da nod

KOAH + OSAS da NOD

 • Gndz hipoksemisinin hafif dereceli olduu KOAH olgularnda bile OVS var ise bu durum ciddi kardiyopulmoner fonksiyon bozukluuna yol aacaktr


Overlap sendromu

 • OSASda noktrnal oksijen desatrasyonlar zellikle REM dneminde derinleen testere dii(saw-tooth) paterni eklinde grlrken, overlap sendromunda daha geni oksijen desatrasyonlar saptanr


Osas da testere di i saw tooth paterni eklinde nokt rnal oksijen desat rasyonlar

OSASda testere dii(saw-tooth) paterni eklinde noktrnal oksijen desatrasyonlar


Osas ast m

OSAS + Astm

Hava Yolu Direncinde Art

Bronkospazm,

Sekresyon ,

Mukoza demi

Hava Hapsi

Solunum iinde etkilenme

Oto PEEP


Ast mda uyku

Astmda Uyku

 • Hastann uyuduu ortamdaki (oda, yatak, yorgan, yastk vs) alerjenlerin varl,

 • Gndz verilen bronkodilatr ilalarn gece verilememesi,

 • Supin pozisyonunda yat,

 • Sabahn erken saatlerinde parasempatik bronkokonstrksiyon art,


Ast mda uyku1

Astmda Uyku

 • Gece boyunca den scaklk nedeniyle souk havann bronlar zerindeki etkisi,

 • Uykuda oluan gastrozofageal reflnn kimyasal irritatif zellii,

 • Bozulan mukosiliyer klirens uykuda astm negatif ynde etkiler.


Osas ast m1

OSAS + Astm

 • Horlama, astmllarda genel poplasyona gre daha sk rastlanr.

 • OSAS ile birlikte astm varlnda astm sk atak yapmaktadr

 • CPAP tedavisi ile OSAS kontrol altna alnd taktirde astmn atak skl azalmaktadr.


Osas nterst syel akc er hastali i

OSAS + NTERSTSYEL AKCER HASTALII

 • Hzl ve yzeyel solunum

 • Hipokapni

 • ok sayda arousal

 • Uyku fragmantasyonu

 • hafif uykuda art(REM azalr)


Overlap sendromu

 • Arousallarn nedeni ksrk veya kimyasal uyardr.

 • SaO2 nin% 90n altnda seyretmesi de uyku fragmantasyonuna neden olur.

 • Santral solunum kontrol normal hatta artm olduu iin apne grlme skl dktr


Overlap sendromu tedav s

OVERLAP SENDROMU TEDAVS

AMA;

 • Uyku kalitesinin dzeltilmesi

 • Oksijenizasyonun salanmas


Koah da oksijen tedavisi

KOAH da Oksijen Tedavisi

 • Az sayda KOAH olgusunda uyku kalitesini dzeltebilir!

 • Nokturnal O2 PAP max drr

 • PH geliimini nler!


Ovs da oksijen tedavisi

OVS da Oksijen Tedavisi

 • Oksijen tek bana kullanlrsa; Apnelerin sreleri uzar!

 • CO2 seviyesi tehlikeli boyutlara kabilir!


Bipap tedav s

BiPAP TEDAVS

 • CPAP uygulanmas OVS iin ideal deildir, SYdaki kollaps zmek iin yksek basn deerleri gerektiinden genellikle hastalar tolere edemezler

 • Overlap sendromunun tedavisinde BiPAP (Bilevel Positive Airway Pressure) kullanlr


Bipaptedav s

BiPAPTEDAVS

 • BiPAP da EPAP ve IPAP basnlar ayr ayr hastaya gre dzenlenebilir ve trigering hassasiyeti ayarlanabilir!


Overlap sendromu tedav s1

OVERLAP SENDROMU TEDAVS

 • latedavisi

  • Almitrin

  • Progestojenler

  • Asetazolamid, Amonyum klorid

  • Protriptilin

  • Teofilin


Overlap sendromu tedav s2

OVERLAP SENDROMU TEDAVS

BiPAP + O2


Overlap sendromu

LG VE DKKATNZ N TEEKKRLER


 • Login