T mata p edn ky
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 31

Témata přednášky PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Témata přednášky. Vyučování SH ve školní tělesné výchově Přístupy k vyučování Možné problémy při výuce Možnosti stanovení úrovně vybraných dovedností ve sportovních hrách pro jejich následnou kultivaci. Vyučování sportovních her ve školní tělesné výchově. ?.

Download Presentation

Témata přednášky

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


T mata p edn ky

Témata přednášky

 • Vyučování SH ve školní tělesné výchově

 • Přístupy k vyučování

 • Možné problémy při výuce

 • Možnosti stanovení úrovně vybraných dovedností ve sportovních hrách pro jejich následnou kultivaci


Vyu ov n sportovn ch her ve koln t lesn v chov

Vyučování sportovních her ve školní tělesné výchově

?


T mata p edn ky

Kritická analýza různých přístupů k vyučování může být vhodným východiskem k uplatněním pozitivních trendů ve školní Tv

Předkládané hodnocení sledovalo tyto aspekty vyučování:

 • Uspořádání obsahu programu (učiva) SH

 • Způsoby realizace programu SH


Uspo d n obsahu programu u iva sh

Uspořádání obsahu programu (učiva) SH

- Struktura programu na makro- i mikroúrovni a v časové horizontální a vertikální dimenzi


Zp soby realizace programu sh

Způsoby realizace programu SH

Procesuální stránka činnosti učitele zahrnující uspořádání a rozvíjení učebních podmínek, didaktickou interakci učitele a vyučovací styly


Koncepce vyu ov n lze tedy rozd lit do skupin

Koncepce vyučovánílze tedy rozdělit do skupin:

 • Nestrukturované vyučování

 • Technické přístupy

 • Integrované přístupy (zahrnující přístupy s postupnou integrací motorických a kognit. komponent HV, kognitivně orientované přístupy


N obecn c l

Náš obecný cíl

Přispět k vytváření pozitivního vztahu k pohybové aktivitě tak, aby jedinec byl získán pro pravidelnou pohybovou aktivitu po celý život s uvažovanými konsekvencemi zdravotní prevence a aktivního, zdravého životního stylu.


Co se na kol ch objevuje

Co se na školách objevuje…

 • Všeobecně známá oblíbenost SH

 • Přesvědčení, že Tv by měla být založena na činnostech oblíbených či „přijatelných“.

 • Zkušenost však ukazuje, že sama realizace SH v Tv neznamená požadované efekty!


Poisonous pedagogy

„poisonous pedagogy“

Škodlivé až otravné působení Tv


V em je probl m

Vysoká popularita SH u většiny školní mládeže

Podmínky pro efektivní pohybové učení

V čem je problém?

Prožitek? Ano, ale přílišný důraz na prožitek

je na škodu růstu výkonu

SH "posvátná kráva

a Achillova pata"

vyučovacích programů


Z kladn v chodiska pro vyu ov n sh v sou asn koln tv

Základní východiska pro vyučování SH v současné školní Tv

Dosažení obecného cíle může být podpořeno:

 • pozitivními prožitky a sociální zkušeností,

 • vývojově přiměřeným rozvojem pohybových kompetencí (psychomotorických dovedností),

 • a osvojováním kognitivních dovedností a poznatků.


T mata p edn ky

„Jde o vytváření vhodných učebních podmínek pro přiměřený rozvoj pohybových kompetencí a kognitivních dovedností, které by byly zasazeny do příznivého sociálně psychologického klimatu a podmiňovaly by kladné doprovodné pocity. Tato činnost může za určitých podmínek stimulovat aerobní zdatnost“.


Vzd l vac c l aplikace programu sh

Vzdělávací cíl aplikace programu SH

Je osvojování herního výkonu zahrnující porozumění podstatě SH a přiměřený rozvoj pohybových kompetencí, podmiňující účast na výkonu družstva v utkání.


V chodiska

Východiska

 • Pojetí sportovně herního učiva a vyučovací strategie učitele při vytváření učebních situací

 • Teoretické a didaktické pojetí HV

 • Kognitivní výkonové funkce určující psychickou regulaci pohybového jednání (psychické determinanty)


Anal za r zn ch p stup k vyu ov n sh

Analýza různých přístupů k vyučování SH

- Při vědomí vzájemného prolínání se a podmiňování


Nestrukturovan vyu ov n sh

Nestrukturované vyučování SH

 • SH učivo se nečlení do menších celků.

 • Obsahem vyučovacích jednotek je výhradně utkání bez herního nácviku.

 • Převládá metodické kritérium „v celku“.

 • Učitel – organizuje utkání, pozoruje a hodnotí jejich výkon, někdy toto přenese i na žáky samotné.

 • Údajně podněcuje samostatnost, pozitivní prožitky.

 • Didaktický styl s autonomním rozhodováním žáků o učivu.

 • Z hlediska učebních efektů není při trvalé aplikaci dostatečně efektivní.


Z hlediska u ebn ch efekt nen p i trval aplikaci dostate n efektivn

Z hlediska učebních efektů není při trvalé aplikaci dostatečně efektivní.

 • Samotná realizace sice může stimulovat učení.

 • Poznatky z tréninkového prostředí – samotné opakování komplex. nestrukturovaného výkonu není nejefektivnější.

 • Pokus – omyl - zbytečně mnoho energie a praxe.

 • Frekvence podnětů k učení je příliš rozptýlená, nahodilá a nízká.

 • Efekty zkušenostního učení (vlastní praxe bez instrukcí a bez vytváření specifických učebních podmínek) – bez ohledu na správnost potlačení x preferování určitého jednání.

 • Méně nebo vůbec strukturované vyučování je vhodnější ve vyšším věku u pohybově zkušenějších. Jinak není jeho efekt jednoznačně přínosný.


Technick p stup k vyu ov n sh

Technický přístup k vyučování SH

 • Dominance osvojování izolovaných herních dovedností (zbavení herně situačního kontextu).

 • Převládá metodické kritérium „po částech“.

 • Vychází z názoru, že je nutné upřednostnit individuální HČ pro vytvoření dovednostních předpokladů pro účast žáka na utkání.

 • Je vytvářena iluze, že účast v utkání je podmíněna technikou zvládnutí HČ.

 • Vzdělávací cíl je redukován na osvojení HČ.


Z porn momenty technick ho p stupu k vyu ov n sh

Záporné momenty technického přístupu k vyučování SH

 • Aplikovaná průpravná cvičení jsou „velmi vzdálená“ od proměnlivosti utkání – pozor na ztrátu zájmu o hru.

 • Transfer do utkání je velmi limitován. Mnozí nedokáží použít v PC naučenou dovednost v utkání.

  Učitel:

 • snadno pozorovatelné změny v provedení HČ, snadné dovednostní testy,

 • jednoduchá organizace při nácviku, činnost prováděna podle předpisu,

 • činnost žáků je snadno kontrolovatelná, neuvědomuje si její podmíněnost psychickou komponentou,

 • nedostatečné znalosti učitele o činnostně-situační struktuře SH, procesuálních otázek vyučování SH,

 • podceňování kognitivní komponenty žáků a jejich schopnosti strategicky uvažovat.


Integrovan p stupy k vyu ov n sh

Integrované přístupy k vyučování SH

 • Jsou založeny na rychlejším rozvinutí HČ a HS,

 • na postupném přechodu od přednostního učení herních dovedností v méně proměnlivých podmínkách k praxi s variabilnějšími podmínkami, která zahrnuje také osvojování taktické stránky individuálních činností při řešení herních úkolů, obsažených v herních situacích.


Pat sem

Patří sem….

 • Přístup založený na postupné integraci kognitivní a pohybové komponenty herního výkonu

 • Kognitivně orientované přístupy:

 • Přístup založený na alosterickém modelu učení

 • Přístup založený na porozumění SH


P stup zalo en na postupn integraci kognitivn a pohybov komponenty hern ho v konu

Přístup založený na postupné integraci kognitivní a pohybové komponenty herního výkonu

 • Vychází ze základního osvojování herních dovedností, navazuje na osvojování herních dovedností v proměnlivých podmínkách průpravných her a/nebo, a připojuje se učení základním taktikám.


P klady

Jednotlivé herní dovednosti.

Spojování dvou a více dovedností do sekvencí.

Počáteční útočné a obranné strategie.

Utkání podle pravidel, týmová strategie se specializovanými hráčskými rolemi.

Základní dovednosti (vedení míče, odebírání, střelba) jako příprava pro průpravnou hru/utkání 1:1

Dovednosti (přihrávání) a taktiky vycházející z utkání týmů s dvěma až pěti hráči

Příklady


P stup zalo en na porozum n sh taktick

Přístup založený na porozumění SH („taktický“)

 • Přivádí nás k problému strukturálního a časového uspořádání osvojování motorické a kognitivní komponenty herních dovedností.

 • Nadřazuje porozumění základním principům SH a rozvoj taktického vědomí (tactical awareness) rozvoji techniky HČ.

 • Vyučování pro porozumění SH


Rysy aplikace taktick ho p stupu

Rysy aplikace taktického přístupu

 • Pochopení podstaty SH

 • Vytvoření představ o určité obecné taktice učitelem vybrané a uplatnitelné v širším okruhu situací – získání taktického povědomí.

 • U organizuje PH nebo HC pro prezentaci vybraného taktického problému (HÚ), který je typický pro úsek utkání.

 • Rozhodování a) „Co dělat“ a b) „Jak to udělat?“ – objevování taktických principů pro herní jednání

 • U organizuje PH a HC pro osvojování taktik, PC pro osvojování dovedností.

 • Začleňování psychomotorických dispozic v PH – utkání.


St le se opakuje na vy rovni

Stále se opakuje na vyšší úrovni…

1

2

6

Utkání

Pochopení

podstaty SH

Herní výkon

Žák/hráč

Taktické povědomí

5

3

Rozhodování na základě

Otázek Co dělat? Jak to dělat?

Osvojování

Herních dovedností

4


P stup zalo en na alosterick m modelu u en

Přístup založený na alosterickém modelu učení

 • Je postaven na neustálém řešení předem stanovených problémů a v nacházení jejich řešení, která se následně uplatňují prakticky.

 • Žáci vstupují do vyučování již s určitými představami, které navenek dokládají svým herním projevem

 • Důležitou součástí se stává vzájemné pozorování tohoto dovednostního výkonu (přímo nebo videozáznamem), analýza herního výkonu, opětovné formulování problému a určení odpovědi.


Alosterick model u en sh

Alosterický model učení SH

Analýza herního

projevu

Představa

Odpověď

Problém

P2

P1

Transformace

představy

Reformulace

problému


Mo n nedostatky

Možné nedostatky

 • Možná inklinace k teoretickému učení na rozdíl od praktické pohybové realizace,

 • Možné vyšší nároky na časové, materiální a prostorové podmínky.

 • POZOR! Oba kognitivně orientované přístupy vyžadují použití didaktických stylů ležících za kognitivním prahem:styly založené na řízeném a samostatném objevování


P ednosti obou kognitivn ch p stup

Přednosti obou kognitivních přístupů

 • Utkání a průpravné hry jsou hlavní formou zdokonalení HV.

 • V průběhu vyučování je zřetelnější vazba učebních činností na HV v utkání. K učení dochází po pochopení podstaty herního jednání.

 • Jsou zvýrazněny kognitivní aspekty vyučování, podmínky pro učení se vytváří podněcováním přetváření představ o předkládaných činnostech.

 • Umožňuje se postupná individualizace přístupu k žákům.

 • Podněty, samostatnost, motivace hledat vlastní řešení.


Odkazy

Odkazy

 • DOBRÝ, L., SEMIGINOVSKÝ, B. Sportovní hry. Výkon a trénink. Praha : Olympia, 1988. 197s.

 • PSOTTA, Rudolf, VELENSKÝ, Michael. Vyučování sportovních her ve školní tělesné výchově: hodnocení různých přístupů. Česká kinantropologie, 2001, roč. 5, č. 1, s.75-87. ISSN 1211-9261.

 • BLÁHA, L. Tchoukball (skriptum). Ústí nad Labem : PF UJEP, 2001, 116s. ISBN 80-7044-385-5.


 • Login