t mata p edn ky
Download
Skip this Video
Download Presentation
Témata přednášky

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Témata přednášky - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Témata přednášky. Vyučování SH ve školní tělesné výchově Přístupy k vyučování Možné problémy při výuce Možnosti stanovení úrovně vybraných dovedností ve sportovních hrách pro jejich následnou kultivaci. Vyučování sportovních her ve školní tělesné výchově. ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Témata přednášky' - willow-terry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t mata p edn ky
Témata přednášky
 • Vyučování SH ve školní tělesné výchově
 • Přístupy k vyučování
 • Možné problémy při výuce
 • Možnosti stanovení úrovně vybraných dovedností ve sportovních hrách pro jejich následnou kultivaci
slide3
Kritická analýza různých přístupů k vyučování může být vhodným východiskem k uplatněním pozitivních trendů ve školní Tv

Předkládané hodnocení sledovalo tyto aspekty vyučování:

 • Uspořádání obsahu programu (učiva) SH
 • Způsoby realizace programu SH
uspo d n obsahu programu u iva sh

Uspořádání obsahu programu (učiva) SH

- Struktura programu na makro- i mikroúrovni a v časové horizontální a vertikální dimenzi

zp soby realizace programu sh

Způsoby realizace programu SH

Procesuální stránka činnosti učitele zahrnující uspořádání a rozvíjení učebních podmínek, didaktickou interakci učitele a vyučovací styly

koncepce vyu ov n lze tedy rozd lit do skupin
Koncepce vyučovánílze tedy rozdělit do skupin:
 • Nestrukturované vyučování
 • Technické přístupy
 • Integrované přístupy (zahrnující přístupy s postupnou integrací motorických a kognit. komponent HV, kognitivně orientované přístupy
n obecn c l

Náš obecný cíl

Přispět k vytváření pozitivního vztahu k pohybové aktivitě tak, aby jedinec byl získán pro pravidelnou pohybovou aktivitu po celý život s uvažovanými konsekvencemi zdravotní prevence a aktivního, zdravého životního stylu.

co se na kol ch objevuje
Co se na školách objevuje…
 • Všeobecně známá oblíbenost SH
 • Přesvědčení, že Tv by měla být založena na činnostech oblíbených či „přijatelných“.
 • Zkušenost však ukazuje, že sama realizace SH v Tv neznamená požadované efekty!
poisonous pedagogy

„poisonous pedagogy“

Škodlivé až otravné působení Tv

v em je probl m
Vysoká popularita SH u většiny školní mládeže

Podmínky pro efektivní pohybové učení

V čem je problém?

Prožitek? Ano, ale přílišný důraz na prožitek

je na škodu růstu výkonu

SH "posvátná kráva

a Achillova pata"

vyučovacích programů

z kladn v chodiska pro vyu ov n sh v sou asn koln tv
Základní východiska pro vyučování SH v současné školní Tv

Dosažení obecného cíle může být podpořeno:

 • pozitivními prožitky a sociální zkušeností,
 • vývojově přiměřeným rozvojem pohybových kompetencí (psychomotorických dovedností),
 • a osvojováním kognitivních dovedností a poznatků.
slide12

„Jde o vytváření vhodných učebních podmínek pro přiměřený rozvoj pohybových kompetencí a kognitivních dovedností, které by byly zasazeny do příznivého sociálně psychologického klimatu a podmiňovaly by kladné doprovodné pocity. Tato činnost může za určitých podmínek stimulovat aerobní zdatnost“.

vzd l vac c l aplikace programu sh

Vzdělávací cíl aplikace programu SH

Je osvojování herního výkonu zahrnující porozumění podstatě SH a přiměřený rozvoj pohybových kompetencí, podmiňující účast na výkonu družstva v utkání.

v chodiska
Východiska
 • Pojetí sportovně herního učiva a vyučovací strategie učitele při vytváření učebních situací
 • Teoretické a didaktické pojetí HV
 • Kognitivní výkonové funkce určující psychickou regulaci pohybového jednání (psychické determinanty)
anal za r zn ch p stup k vyu ov n sh

Analýza různých přístupů k vyučování SH

- Při vědomí vzájemného prolínání se a podmiňování

nestrukturovan vyu ov n sh
Nestrukturované vyučování SH
 • SH učivo se nečlení do menších celků.
 • Obsahem vyučovacích jednotek je výhradně utkání bez herního nácviku.
 • Převládá metodické kritérium „v celku“.
 • Učitel – organizuje utkání, pozoruje a hodnotí jejich výkon, někdy toto přenese i na žáky samotné.
 • Údajně podněcuje samostatnost, pozitivní prožitky.
 • Didaktický styl s autonomním rozhodováním žáků o učivu.
 • Z hlediska učebních efektů není při trvalé aplikaci dostatečně efektivní.
z hlediska u ebn ch efekt nen p i trval aplikaci dostate n efektivn
Z hlediska učebních efektů není při trvalé aplikaci dostatečně efektivní.
 • Samotná realizace sice může stimulovat učení.
 • Poznatky z tréninkového prostředí – samotné opakování komplex. nestrukturovaného výkonu není nejefektivnější.
 • Pokus – omyl - zbytečně mnoho energie a praxe.
 • Frekvence podnětů k učení je příliš rozptýlená, nahodilá a nízká.
 • Efekty zkušenostního učení (vlastní praxe bez instrukcí a bez vytváření specifických učebních podmínek) – bez ohledu na správnost potlačení x preferování určitého jednání.
 • Méně nebo vůbec strukturované vyučování je vhodnější ve vyšším věku u pohybově zkušenějších. Jinak není jeho efekt jednoznačně přínosný.
technick p stup k vyu ov n sh
Technický přístup k vyučování SH
 • Dominance osvojování izolovaných herních dovedností (zbavení herně situačního kontextu).
 • Převládá metodické kritérium „po částech“.
 • Vychází z názoru, že je nutné upřednostnit individuální HČ pro vytvoření dovednostních předpokladů pro účast žáka na utkání.
 • Je vytvářena iluze, že účast v utkání je podmíněna technikou zvládnutí HČ.
 • Vzdělávací cíl je redukován na osvojení HČ.
z porn momenty technick ho p stupu k vyu ov n sh
Záporné momenty technického přístupu k vyučování SH
 • Aplikovaná průpravná cvičení jsou „velmi vzdálená“ od proměnlivosti utkání – pozor na ztrátu zájmu o hru.
 • Transfer do utkání je velmi limitován. Mnozí nedokáží použít v PC naučenou dovednost v utkání.

Učitel:

 • snadno pozorovatelné změny v provedení HČ, snadné dovednostní testy,
 • jednoduchá organizace při nácviku, činnost prováděna podle předpisu,
 • činnost žáků je snadno kontrolovatelná, neuvědomuje si její podmíněnost psychickou komponentou,
 • nedostatečné znalosti učitele o činnostně-situační struktuře SH, procesuálních otázek vyučování SH,
 • podceňování kognitivní komponenty žáků a jejich schopnosti strategicky uvažovat.
integrovan p stupy k vyu ov n sh
Integrované přístupy k vyučování SH
 • Jsou založeny na rychlejším rozvinutí HČ a HS,
 • na postupném přechodu od přednostního učení herních dovedností v méně proměnlivých podmínkách k praxi s variabilnějšími podmínkami, která zahrnuje také osvojování taktické stránky individuálních činností při řešení herních úkolů, obsažených v herních situacích.
pat sem
Patří sem….
 • Přístup založený na postupné integraci kognitivní a pohybové komponenty herního výkonu
 • Kognitivně orientované přístupy:
 • Přístup založený na alosterickém modelu učení
 • Přístup založený na porozumění SH
p stup zalo en na postupn integraci kognitivn a pohybov komponenty hern ho v konu
Přístup založený na postupné integraci kognitivní a pohybové komponenty herního výkonu
 • Vychází ze základního osvojování herních dovedností, navazuje na osvojování herních dovedností v proměnlivých podmínkách průpravných her a/nebo, a připojuje se učení základním taktikám.
p klady
Jednotlivé herní dovednosti.

Spojování dvou a více dovedností do sekvencí.

Počáteční útočné a obranné strategie.

Utkání podle pravidel, týmová strategie se specializovanými hráčskými rolemi.

Základní dovednosti (vedení míče, odebírání, střelba) jako příprava pro průpravnou hru/utkání 1:1

Dovednosti (přihrávání) a taktiky vycházející z utkání týmů s dvěma až pěti hráči

Příklady
p stup zalo en na porozum n sh taktick
Přístup založený na porozumění SH („taktický“)
 • Přivádí nás k problému strukturálního a časového uspořádání osvojování motorické a kognitivní komponenty herních dovedností.
 • Nadřazuje porozumění základním principům SH a rozvoj taktického vědomí (tactical awareness) rozvoji techniky HČ.
 • Vyučování pro porozumění SH
rysy aplikace taktick ho p stupu
Rysy aplikace taktického přístupu
 • Pochopení podstaty SH
 • Vytvoření představ o určité obecné taktice učitelem vybrané a uplatnitelné v širším okruhu situací – získání taktického povědomí.
 • U organizuje PH nebo HC pro prezentaci vybraného taktického problému (HÚ), který je typický pro úsek utkání.
 • Rozhodování a) „Co dělat“ a b) „Jak to udělat?“ – objevování taktických principů pro herní jednání
 • U organizuje PH a HC pro osvojování taktik, PC pro osvojování dovedností.
 • Začleňování psychomotorických dispozic v PH – utkání.
st le se opakuje na vy rovni
Stále se opakuje na vyšší úrovni…

1

2

6

Utkání

Pochopení

podstaty SH

Herní výkon

Žák/hráč

Taktické povědomí

5

3

Rozhodování na základě

Otázek Co dělat? Jak to dělat?

Osvojování

Herních dovedností

4

p stup zalo en na alosterick m modelu u en
Přístup založený na alosterickém modelu učení
 • Je postaven na neustálém řešení předem stanovených problémů a v nacházení jejich řešení, která se následně uplatňují prakticky.
 • Žáci vstupují do vyučování již s určitými představami, které navenek dokládají svým herním projevem
 • Důležitou součástí se stává vzájemné pozorování tohoto dovednostního výkonu (přímo nebo videozáznamem), analýza herního výkonu, opětovné formulování problému a určení odpovědi.
alosterick model u en sh
Alosterický model učení SH

Analýza herního

projevu

Představa

Odpověď

Problém

P2

P1

Transformace

představy

Reformulace

problému

mo n nedostatky
Možné nedostatky
 • Možná inklinace k teoretickému učení na rozdíl od praktické pohybové realizace,
 • Možné vyšší nároky na časové, materiální a prostorové podmínky.
 • POZOR! Oba kognitivně orientované přístupy vyžadují použití didaktických stylů ležících za kognitivním prahem:styly založené na řízeném a samostatném objevování
p ednosti obou kognitivn ch p stup
Přednosti obou kognitivních přístupů
 • Utkání a průpravné hry jsou hlavní formou zdokonalení HV.
 • V průběhu vyučování je zřetelnější vazba učebních činností na HV v utkání. K učení dochází po pochopení podstaty herního jednání.
 • Jsou zvýrazněny kognitivní aspekty vyučování, podmínky pro učení se vytváří podněcováním přetváření představ o předkládaných činnostech.
 • Umožňuje se postupná individualizace přístupu k žákům.
 • Podněty, samostatnost, motivace hledat vlastní řešení.
odkazy
Odkazy
 • DOBRÝ, L., SEMIGINOVSKÝ, B. Sportovní hry. Výkon a trénink. Praha : Olympia, 1988. 197s.
 • PSOTTA, Rudolf, VELENSKÝ, Michael. Vyučování sportovních her ve školní tělesné výchově: hodnocení různých přístupů. Česká kinantropologie, 2001, roč. 5, č. 1, s.75-87. ISSN 1211-9261.
 • BLÁHA, L. Tchoukball (skriptum). Ústí nad Labem : PF UJEP, 2001, 116s. ISBN 80-7044-385-5.
ad