NGH QUYT
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 82

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐIỆN BÀN LẦN THỨ XXI (Nhiệm kỳ 2010-2015) PowerPoint PPT Presentation


 • 617 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐIỆN BÀN LẦN THỨ XXI (Nhiệm kỳ 2010-2015). NỘI DUNG. A.ĐÁNH GIÁ 5 NĂM THỰC HiỆN NGHỊ QUYẾT I.Những kết quả đạt được II. Khuyết điểm, hạn chế B. PHƯƠNG HƯỚNG, CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ, GiẢI PHÁP TRONG 5 NĂM ĐẾN 2010-2015 Phương hướng, mục tiêu

Download Presentation

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐIỆN BÀN LẦN THỨ XXI (Nhiệm kỳ 2010-2015)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

NGH QUYTI HI NG B HUYN IN BN LN TH XXI(Nhim k 2010-2015)


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

NI DUNG

 • A.NH GI 5 NM THC HiN NGH QUYT

 • I.Nhng kt qu t c

 • II. Khuyt im, hn ch

 • B. PHNG HNG, CH TIU, NHIM V, GiI PHP TRONG 5 NM N 2010-2015

 • Phng hng, mc tiu

 • Nhim v v gii php


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

Phn th nht

nh gi 5 nm thc hin ngh quyt i hi


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

I. Nhng kt qu t c:

1. Kinh t duy tr tc tng trng cao v pht trin ton din, cc ch tiu c bn u t so vi ngh quyt ra


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

- Tc tng trng kinh t bnh qun 5 nm t 20,37%, tng gi tr sn xut nm 2010 t 5.916 t ng

- C cu chuyn dch theo hng cng nghip v dch v, t trng CN-XD chim 75,2%, dch v chim 17,8%, Nng nghip chim 7%

- C cu lao ng chuyn dch theo hng CN-DV, lao ng nng nghip 60,03%


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

So snh Qung Nam

Tng san phm trn ia ban(GDP)

tng binh qun 12,8% (KH: 14%)

- GDP nm 2010 tng gp 1,8 ln so vi 2005

- GDP binh qun u ngi nm 2010 at 17,6 triu ng tng ng 950 USD ( KH: 900 USD)


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

- Cng nghip pht trin mnh, hnh thnh cc vng sn xut tp trung, gi tr lin tc tng vi tc cao, tng gi tr sn xut cng nghip nm 2010 t: 3.869 t, trong cng nghip a phng t 415 t

- Khu cng nghip in Nam-in Ngc thu ht vn u t kh mnh, cp php 71 d n, 32 d n i vo hot ng, gii quyt vic lm cho 18 ngn lao ng


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

- Huyn quy hoch 11 cm cng nghip, c 50 doanh nghip i vo hot ng gii quyt vic lm cho 3000 lao ng

- Trn a bn huyn c 40 cng ty v hn 1500 c s cng nghip, hng chc c s th cng v lng ngh gii quyt vic lm cho hng ngn lao ng


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

- Dch v c bc pht trin kh, gi tr ngy cng tng, ton huyn c 6.340 c s kinh doanh to ra gi tr 1.052 t ng

- C 15 d n du lch, vn ng k 1,5 t USD, nhng khu nh Resort the Nam hai, Kim vinh, Sn golf in Ngc, Khu bit th Bng Lai, to ra gi tr ln


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

- Nng nghip nng thn pht trin ton din, C cu kinh t chuyn dch theo hng CNH-HH

- Tng gi tr sn xut nng nghip nm 2010 t 414 t ng, tng 1,9 ln

- Sn lng lng thc bnh qun hng nm 74.000 tn, t 61 tr/ ha


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

- Sn lng thu hi sn khai thc hng nm tng, 5 nm t 16.919 tn, tng 1,98 ln so vi nhim k trc

- Kinh t vn, kinh t trang tri c bc pht trin mi, c 230 trang tri thu bq 335 tr/nm/1tt, kinh t hp tc c cng c h tr nng nghip pht trin


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

- Cng tc quy hoch c nhiu tin b, kt cu h tng kinh t x hi c u t xy dng theo hng CNH, th ho

- Nhng cng trnh nh: ng trung tm hnh chnh huyn, bi tm H My, Nh vn ho thiu nhi, tng ho 31 trng hc, b tng ho 65 km giao thng.. Gp phn y nhanh th ho


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

- Cng tc qun l ti nguyn mi trng c ch trng

- Hot ng ng dng chuyn giao KHCN c bc pht trin kh

- Thu ngn sch trn a bn hng nm tng, nm 2010 t 305,8 t tng gp 2,8 ln so vi u nhim k


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

2. Vn ho x hi c s chuyn bin tch cc, an sinh x hi c chm lo, i sng nhn dn c ci thin v nng cao

- S nghip gio dc tip tc c u t v c s pht trin ton din, cht lng v hiu qu gio dc c nng cao


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

- T l hc sinh ln lp, hs kh, gii, hc sinh tt nghip thi vo cc trng i hc cao ng hng nm t t l cao

- Tip tc gi vng thnh qu ph cp gio dc tiu hc, trung hc c s, ang trin khai ph cp THPT v c 9 x t chun


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

- n nay c 45/69 trng t chun quc gia mc 1 v 1 trng tiu hc t chun mc 2 (Cui nm 2009 phc tra li ch cng nhn 38, c 7 trng tiu hc khng duy tr c chun 1)

- C 20/20 x th trn c trung tm hc tp cng ng, 1 s i vo hot kh tt


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

- Chng trnh dn s gia nh tr em t kt qu quan trng, t sut sinh th gim bnh qun hng nm 0,044%, tr em suy dinh dng gim cn 12,24%

- Vn ho th thao c bc pht trin mi, nm 2009 c 3 x c cng nhn l x vn ho, 5 nm vn ng 20 t ng nng cp cc di tch, hot ng vn ho vn ngh si ni


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

- Cc chnh sch x hi c cc cp cc ngnh quan tm t chc thc hin t nhiu kt qu.

- Trong 5 nm xy mi 873 nh v h tr sa cha 111 nh cho gia nh chnh sch, cho 374 d n vay vi s tin 12 t ng


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

 • Gii quyt vic lm cho 19 ngn lao ng, cho vay xo ngho 6.295 h, s tin trn 50 t, gp phn gim t l h ngho t 17,16% xung cn 6,78% vo cui nm 2010

 • -Thu nhp bnh qun u ngi t 6,81 triu ln 19,61 triu


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

3. Gi vng n nh chnh tr, quc phng an ninh c tng cng

- Tp trung xy dng th trn quc phng ton dn, xy dng lc lng v trang vng mnh, sn sng nh bi mi m mu ca k th


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

- Phong tro ton dn bo v an ninh t quc pht ng rng khp, kp thi x l cc v vic xy ra trn a bn

- hot ng iu tra, truy t, xt x, thi hnh n ng php lut, cng tc thanh kim tra tin hnh thng xuyn, kp thi x l nhng sai phm


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

4. Cng tc dn vnc tng cng, vai tr ca Mt trn v cc on th c nng ln, sc mnh khi on kt ngy cng mnh m


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

5. B my chnh quyn c cng c

kin ton hot ng c hiu qu

Cng tc ch o iu hnh ca UBND Huyn v cc X Th Trn c nhiu i mi, cng tc ci cch hnh chnh c coi trng v tng bc i vo n np


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

6. Cng tc xy dng ngc nhiu chuyn bin tch cc, nng lc lnh o v sc chin u ca ng c nng ln

- T chc thc hin tt cuc vn ng hc tp v lm theo t tng tm gng do c H Ch Minh

- C nhim k kt np c 857 ng vin, 1640 ng ch c tng huy hiu ng


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

- c 1075 lt cn b c o to, trn 70% cn b trng ph phng ban, 68% cn b chuyn trch x t chun

- Tin hnh kim tra 117 ng vin, 78 t chc c s ng c du hiu vi phm, trong 5 nm x l k lut 120 trng hp ng vin vi phm, trong khin trch 22, cnh co 72, cch chc 13, khai tr 13


Ii nh ng h n ch khuy t i m

II.Nhng hn ch, khuyt im

1. Cht lng tng trng kinh t cn thp, vn u t xy dng c s h tng cc cm cng nghip c hn ch

2. Cng tc quy hoch v qun l quy hoch cn nhiu bt cp, mt s cng trnh trng im thc hin chm

3. Hot ng nghin cu, ng dng KHCN cha u gia cc ngnh


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

4. Thiu quan tm u t duy tr trng chun quc gia, ngnh hc mn non cha c quan tm ng mc, mn li y t cn kh khn, cht lng gia nh vn ho, thn vn ho cha bn vng

5. Phong tro ton dn bo v an ninh t quc cha c duy tr thng xuyn

6. Mt s cp u, chnh quyn v mt trn cha nhn thc ng tm quan trng ca cng tc Mt trn

7. Cng tc xy dng ng mt s t chc ng cha p ng yu cu


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

Phn th hai

Phng hng, ch tiu, nhim v v

gii php pht trin trong 5 nm n

(2005-2010)


I ph ng h ng m c ti u

I.Phng hng mc tiu

 • Nhng ch tiu ch yu:

  (1) Tc tng trng ton nn kinh t: 20-22%

  (2) C cu kinh t: CN-XD chim 76%, dch v chim 20%, nng nghip 4%

  (3)C cu lao ng phi nng nghip: 70%


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

(4)Thu nhp bnh qun u ngi t 2100-2200 USD, gim t l h ngho cn 4%

(5)100% trng mu gio t chun 1, 100% trng THCS t chun mi, gi vng ph cp THCS, 90% x t chun ph cp THPT

(6)Hon thnh tt ch tiu gi cng dn nhp ng

(7)Hng nm TCCS ng TSVM trn 80%


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

II. Nhim v v gii php pht trin:

1- y nhanh tc tng trng, tip tc chuyn dch c cu kinh t, to lp ng b kt cu h tng theo mc tiu xy dng huyn thnh th x

- Tng cng thu ht u t pht trin cng nghip, cm cng nghip, lng ngh


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

2- Pht trin mnh dch v tr thnh ngnh kinh t quan trng trong nhng nm n

- Tip tc thc hin n pht trin du lch giai on 2007-2015, a dng ho loi hnh du lch

- n c trin khai cc d n du lch ven bin, bi tm H My, khu ph ch Vnh in, sinh thi B B, lng chi in Dng


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

- u t xy dng kt cu h tng cm cng nghip-lng ngh ng Khng thnh im pht trin tiu th cng nghip

- lm tt cng tc ng k thng hiu t chc v h tr cc n v tham gia trin lm hng th cng m ngh hng nm

- Phi hp vi cc doanh nghip nm bt nhu cu lao ng, ch ng o to v gii quyt vic lm


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

3- Thc y chuyn dch c cu kinh t nng nghip, nng thn theo hng CNH-HH gn vi xy dng nng thn mi

- Quy hoch vng trng im la cc x in Hng, Th, Phc v mt phn x in An

- Quy hoch vng trng cy cng nghip ngn ngy vng G Ni, chuyn canh rau, cy hoa cnh in Minh, Phong, Ho


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

- Cc x in Nam, Ngc tng nhanh gi tr thu nhp ln 100 tr/ ha

- u t pht trin h tng nng thn gn vi qu trnh xy dng nng thn mi, ch trng thu ht u t vo nng nghip

- Pht trin nhanh kinh t vn, kinh t trang tri, hng dn v h tr cho HTX pht trin


4 quy ho ch ph t tri n m ng l i th

4- Quy hoch, pht trin mng li th

 • Trin khai thc hin quy hoch kinh t x hi huyn in Bn n 2015

 • Quy hoch mng li cc th t: Ph Bng, Bnh Long, lc thnh-Cm L, Bo an, Phong Th, Nam H, TT in Ho, Cu Hng- Lai Nghi


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

5- Qun l, pht trin ngun ti nguyn v bo v mi trng, kin quyt x l hnh vi xm phm mi trng

- Tng cng cng tc gio dc nhn dn nhn thc v bo v mi trng, trin khai n thu gom rc thi


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

6- To mi trng u t thun li, y mnh pht trin doanh nghip, gii quyt th tc nhanh gn

- y mnh cng tc gii phng mt bng, bi thng thit hi, ti nh c n nh cuc sng nhn dn vng d n


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

7- Pht trin ton din vn ho-x hi, chm lo nhn t con ngi

- Nng cao cht lng gio dc-o to v hot ng KHCN to ng lc cho s pht trin, ch trng gio dc o c, th cht v nh hng ngh nghip cho hc sinh

- Tng cng u t ngn sch kt hp vi x hi ho xy dng c s vt cht


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

- Ch trng ngnh hc mm non, chuyn trng Mm non bn cng sang cng lp

- Phn u hon thnh vic xy dng trng chun cc cp hc, xy dng mi cp hc c mt trng trng im cht lng cao

- Gi vng thnh qu ph cp gio dc cc cp, 90% s x ph cp bc trung hc


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

- y mnh phong tro xy dng x hi hc tp, nng cao cht lng cc trung tm hc tp cng ng, coi trng cng tc khuyn hc, khuyn ti, tip tc vn ng xy dng qu khuyn hc

- Khuyn khch pht trin h thng cc trng dy ngh, trung cp, cao ng, i hc trn a bn


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

- Phn u c 65% lao ng n tui c o to ngh, c chnh sch h tr o to ngh, chuyn i ngh, u i thu ht ngun nhn lc cht lng cao v cng tc ti huyn, x

- tng cng cc hot ng KHCN trong sn xut v i sng, trong qun l v iu hnh x hi


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

8- To s chuyn bin tch cc v vn ho, pht trin su rng phong tro vn ho vn ngh v th dc th thao, ch trng th thao thnh tch cao

- Bo tn v pht huy cc gi tr vn ho lch s, u t xy dng trung tm th dc th thao huyn, sn th thao cc x th trn


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

- Gii quyt tt hn cc vn x hi, chm lo nng cao cht lng cuc sng nhn dn, khuyn khch lm giu chnh ng

- Tip tc y mnh x hi ho y t, tng cng truyn thng dn s, xy dng gia nh m no hnh phc

- Thng xuyn thc hin cng tc n n p ngha v chnh sch an sinh x hi


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

9- Gi vng n nh chnh tr, m bo quc phng an ninh, tng cng gio dc kin thc quc phng cho cn b v nhn dn, nng cao cht lng lc lng v trang

- Phi hp v nng cao cht lng hot ng ca cc c quan ni chnh nghim tc thc thi php lut


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

10- Tip tc y mnh ci cch hnh chnh, xy dng b my chnh quyn trong sch vng mnh, nng cao hiu lc, hiu qu qun l

- Ci cch hnh chnh theo c ch mt ca, mt ca lin thng , phn cng phn cp cho cc a phng , thng xuyn kim tra, thanh tra, ng dng rng ri cng ngh thng tin


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

11- Tng cng cng tc dn vn, pht huy vai tr hot ng ca MTTQ Vit Nam v cc on th, tng cng khi on kt ton dn

- Tip tc thc hin phong tro Ton dn on kt xy dng i sng vn ho khu dn c, cuc vn ng Ngy v ngi ngheo, Ngi Vit Nam dng hng Vit Nam


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

- Xy dng ng CNVC, lao ng c gic ng giai cp v bn lnh chnh tr vng vng, c trnh hc vn v chuyn mn nghip v

- Xy dng t chc on thanh nin vng mnh, coi y l ni dung quan trng ca cng tc xy dng ng trc mt bc, tng cng gio dc o c, t tng


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

-Xy dng hi nng dn vng mnh, lm nng ct cho CNH nng thn

- Xy dng t chc Hi LHPN vng mnh, ch trng o to, bi dng nng cao trnh v phng php vn ng qun chng

- Pht huy vai tr ca Hi CCB tham gia bo v ng, chnh quyn v gip nhau lm kinh t gia nh


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

- Thc hin tt chnh sch tn gio ca ng v nh nc, m bo quyn t do tn ngng ca cng dn, on kt ng bo c o v khng c o, ng vin sng tt i p o, ng gp xy dng qu hng


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

12- Tng cng cng tc xy dng ng, khng ngng nng cao nng lc lnh o v sc chin u ca ng b

- Tp trung xy dng ng b sc lnh o a in Bn thnh th x vo nm 2015, tuyn truyn su rng ng li ch trng, chnh sch ca ng v php lut nh nc, gio dc ch ngha McLnin, t tng H Ch Minh to ra s ng thun Trong ng v nhn dn


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

-Kp thi nu gng ng vin tt ng thi xem xt x l nhng ng vin khng cn t cch a ra khi ng

- Phn u 100% Cn b cng chc chuyn trch cp x t 3 chun, 100% Trng ph phng tr ln c tr i Hc

- i mi nng cao hiu qu cng tc kim tra, gim st thi hnh k lut ng, ch trong gim st , kim tra ngi ng u


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

N

XY DNG HUYN IN BN

THNH TH X


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

NI DUNG

 • CC IU KIN TIN V C S PHP L

 • I. Cc iu kin tin

 • II. Kh khn v thch thc

 • III.C s php l

 • B. PHNG HNG MC TIU V GII PHP

 • I.Phng hng, mc tiu

 • II. Cc gii php

 • III. T chc thc hin


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

Phn th nht

CC IU KIN TIN V C S PHP L


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

I. Cc iu kin tin :

1. iu kin t nhin:

- Din tch t nhin 214,709 km2, c v tr a-kinh t c bit quan trng ca Qung Nam, gip vi Nng v Hi An, l vng giao thoa ca cc hot ng kinh t thng mi, du lch tm quc gia v quc t qua cng Tin Sa, sn bay Nng v 2 di sn vn ho th gii


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

c xc nh nm trong chin lc pht trin vng kinh t trng im Min Trung, vi chin lc trng tm l kinh t bin, hnh thnh trung tm du lch bin tm quc gia v quc t


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

Ti nguyn thin nhin

- t nng nghip: 10.105,33 ha, t phi nng nghip 8.334,2 ha, t c ph nhiu cho php thm canh tng nng sut

- Ti nguyn nc: C mng li sng ngi dy v h ao, mng mn, nc ma cung cp di do

- Ti nguyn du lch: C 8 km b bin p, c ni B B, sng Thu Bn, ng qu tr ph vi nhng lng ngh truyn thng l li th pht trin du lch


2 i u ki n kinh t x h i

2. iu kin kinh t - x hi

+ Ngun nhn lc: Dn s 204.395 ngi, lao ng ang lm vic 112.285 ngi

+ Ti chnh ngn sch: Nm 2009 l 774 t ng, tng bnh qun hng nm 15,67%

+ Tng trng kinh t: Tc tng bnh qun 19,94%, chuyn dch mnh theo hng CN v DV


K t c u h t ng k thu t

Kt cu h tng k thut

+ th mi in Nam - in Ngc

+ Khu Cng nghip in Nam- in Ngc

+ Th trn Vnh in v cc th t

+ Cc cm cng nghip- thng mi-DV

+ Cc khu du lch

+ Giao thng

+ Mn li in

+ Bu chnh vin thng


V n ho x h i

Vn ho x hi

+ Ton huyn c 71 trng PT,MG; 1 trng Cao ng; 1 trng trung cp; 1 trung tm hng nghip dy ngh

+ i sng vn ho tt, x hi ho gio dc pht trin, thnh qu ph cp gio dc c gi vng

+ C 2 bnh vin, 20 trm y t vi 559 ging bnh


An ninh ch nh tr v tr t t an to n x h i

An ninh chnh tr v trt t an ton x hi

- Lun lun c gi vng, cc cuc vn ng ln i vo chiu su, th trn quc phng ton dn, an ninh nhn dn c tng cng, cng tc tuyn qun lun t ch tiu 100%

- Hot ng cc ngnh ni chnh c phi hp cht ch v c hiu qu


Ii kh kh n v th ch th c

II. Kh khn v thch thc

 • in bn nm h l sng Thu Bn nn thng xuyn chu nh hng ca thin tai

 • Kinh t c tc pht trin nhanh nhng tch lu cn thp, CN pht trin ch yu khu CN Nam-Ngc

 • Cht lng ngun nhn lc hn ch, nng lc ca b phn i ng cn b qun l cha p ng yu cu


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

 • ng dung KHCN vo sn xut v i sng cha u, th trng tiu th sn phm cha c m rng, kh nng cnh tranh thp

 • Th tc hnh chnh cn nng n, lin tc thay i nn tr ngi cho vic xc tin u t


Iii c s ph p l

III. C S PHP L

 • Ngh nh s: 42/2009/N-CP v vic phn loi th

 • Quyt nh 124/Q/TTg v quy hoch chung th mi Nam-Ngc

 • Quyt nh 148/2005/Q/TTg v quy hoch tng th Qung nam n 2015, tm nhn 2020

 • Quyt nh 1085/Q/TTg v ph duyt quy hoch xy dng vng kinh t trng im min trung


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

 • Quyt nh 3511/Q-UBND Tnh QN v ph duyt tng th quy hoch in Bn

 • Cng vn 468/UBND-KTN v t chc lp quy hoch chung xy dng th in Bn

 • Vn kin i hi ng b huyn in Bn ln XXI nhim k 2010-2015


Ti u chu n c n t tr th nh th x

Tiu chun cn t tr thnh th x

th loai 4 theo ngh nh 42 CP

+ Quy m dn s t 50 ngn tr ln

+ Mt dn s 4000 ngi/km2

+ T l lao ng phi nng nghip: 70%

+ H thng h tng: Khu vc ni thnh xy dng ng b, sn xut theo cng ngh sch; Ngoi thnh bo v t nng nghip,vng xanh sinh thi

+ Kin trc theo cnh quan th


Ph n ii ph ng h ng m c ti u v gi i ph p

PHN IIPHNG HNG MC TIU V GII PHP


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

I. Phng hng, mc tiu:

- Pht trin khng gian th in Bn theo hng t ng sang Ty theo hng CN-TM-DV-NN

- Khng gian Ni th gm: in Ngc, Dng, Nam Bc, Nam Trung, Nam ng, Phng, Minh, TTV, An, Thng Nam, Thng Trung, Thng Bc


Khu v c c c x v ng c t

Khu vc cc x vng Ct

+ Din tch 2.700ha, dn s 4,65 vn

+ H thng trung tm th gm trung tm dn c, o to i hc, khu CN, khu du lch, l trung tm hn hp hng ra bin


Khu th ph ng th ng

Khu th Phng- Thng

+ Dc theo quc l 1A, quy m 4269 ha, 7 van dn

+ H thng trung tm thuc Vnh in

+ Lng ngh in Phng

+ Khu CN-DV Trng Nht, An Thanh, B Mng, Phong Nh

+ Khu dn c An-Thng

+ Khu thng mi Bc in Bn


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

Cc th t

+ Ch trong u t dc trc 609, 610B xy dng th t Bnh Long, Phong th, Cm l, Ph Bng, Nam h, Bo An


Ii c c gi i ph p

II. Cc gii php

1. V quy hoch xy dng:

- Quy hoch chung th in Bn, hnh thnh chui th Phng- Thng

- i vi cm CN tip tc sp xp b tr cc doanh nghip sn xut sch

- th mi Nam-Ngc tin hnh quy hoch chi tit 1/500 tr thnh th loi III vo sau 2015


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

2. Xy dng chng trnh pht trin th

Tip tc u t xy dng cc chng trnh d n trng im: th loi II i vi khu th mi Nam- Ngc; Loi IV vi vt Phng-Thng; loi V Vi cc th t


3 ti p t c u t c c d n tr ng i m

3. Tip tc u t cc d n trng im

+y nhanh qu trnh th ho khu vc Nam-Ngc-Dng

+Tip tc u t xy dng Th trn Vnh in

+ Quy hoch v u t h tng cc cm CN-TM-DV

+ u t mt s d n giao thng trng im


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

4. Gii php vn

+ Ngun cc nh u t,kinh doanh bt ng sn

+ Vn t khai thc qu t

+ Vn t ngn sch huyn

+ Tng mc u t: 18.934t


5 gi i ph p ngu n nh n l c

5. Gii php ngun nhn lc

+ V mt x hi: Phi hp cht ch vi cc trng trn a bn o to, c c ch thu ht nhn ti, ch doanh nhn l ngi in Bn trong v ngoi nc

+ V Qun l nh nc: Quy hoch i ng, bi dng b sung kin thc mi, tuyn dng SV chnh quy kh, gii ch cc ngnh kin trc, qun l th


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

6. Tng cng ng dng KHCN v Bo v mi trng

+ M rng ng dng cng ngh TT, xy dng c s thng tin d liu

+ Trin khai n thu gom rc


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

7. Ci thin mi trng u t

+ Xy dng mt s c ch c th v khai thc qu t

+ Minh bch ho thng tin qua kt ni website vi tnh

+ Hon thin phn mn qun l h s mt ca

+ y mnh ci cch hnh chnh


Iii t ch c th c hi n

III. T chc thc hin

+ Lp n trnh cp thm quyn ph duyt: Cui qu III/2010

+ Lp quy hoch xy dng th: n cui qu II/2011

+ Trin khai thc hin cc chng trnh th: T 2011 n 2015

+ Lp h s ngh B xy Dng cng nhn th loi IV, hoc loi III: Qu IV/2014

+ Lp h s ngh Tnh v Chnh Ph cng nhn th x: Qu I/2015


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

Ton ng, ton qun, ton dn in Bn chung sc chung lng vt qua kh khn phn u a ngh quyt vo cuc sng, v mt in Bn pht trin, giu p, vn minh, nhn dn c cuc sng m no hnh phc


Ngh quy t i h i ng b huy n i n b n l n th xxi nhi m k 2010 2015

Cu hoi kim tra

1/Trinh bay cac chi tiu chu yu cua Nghi quyt cua ai hi ang b huyn ln XXI nhim ky 2010-2015.

2/ in ban tr thanh Thi xa vao nm 2015, Huyn cn phai co phng hng, muc tiu, va giai phap nh th nao? La lanh ao ia phng, n vi; anh (chi) lam gi gop phn cung vi huyn nha thc hin thng li nhim vu trn?


 • Login