Urz d skarbowy w bystrzycy k odzkiej szkolenie e deklaracje za pomoc ppus
Download
1 / 39

Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej Szkolenie: E-deklaracje za pomocą PPUS - PowerPoint PPT Presentation


 • 202 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej Szkolenie: E-deklaracje za pomocą PPUS. Co to jest PPUS. Program Płatnika Urzędu Skarbowego http://www.ppus.pl/. Przeznaczenie aplikacji.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej Szkolenie: E-deklaracje za pomocą PPUS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Urzd Skarbowy w Bystrzycy KodzkiejSzkolenie:E-deklaracje za pomoc PPUS


Co to jest PPUS

 • Program Patnika Urzdu Skarbowego

 • http://www.ppus.pl/


Przeznaczenie aplikacji

 • Zadaniem aplikacji Program Patnika Urzdu Skarbowego jest uatwienie i zautomatyzowanie czynnoci zwizanych z przekazywaniem do systemu e-Deklaracje danych z dokumentw PIT-11, PIT-40, itp.

 • Aplikacja przeznaczona jest dla osb upowanionych w imieniu patnika (na druku UPL) do podpisywania dokumentw elektronicznych.


Licencjonowanie i wsparcie techniczne

 • Aplikacja PPUS dostpna jest nieodpatnie dla wszystkich zainteresowanych patnikw w celu przesyania informacji PIT-11, PIT-40, itp. do urzdw skarbowych.

 • W tym trybie licencjonowania uytkownik aplikacji nie jest uprawniony do korzystania z pomocy technicznej autora.


Aplikacja wymaga:

 • komputera klasy IBM PC z dostpem do Internetu,

 • systemu operacyjnego Microsoft Windows XP SP33 lub Windows 7,

 • ekranu o rozdzielczoci min. 1024x768,

 • zainstalowanych usug Microsoft SOAP XML (doczonych do wersji instalacyjnej),

 • zainstalowanych komponentw do skadania bezpiecznego podpisu elektronicznego (od dostawcy podpisu elektronicznego),

 • niektre funkcje wymagaj zainstalowanej aplikacji Adobe Acrobat Reader w wersji 9.x - nowsze wersje mog nie dziaa poprawnie,

 • niektre funkcje wymagaj zainstalowanej przegldarki internetowej umoliwiajcej otwieranie aktywnych dokumentw PDF niektre przegldarki blokuj takie dokumenty


Pliki do pobrania


Instalacja

 • Program naley zainstalowa w dowolnym katalogu, w ktrym jego uytkownicy posiada bd uprawnienia do odczytu, zapisu i usuwania plikw. Ze wzgldu na dziaanie aplikacji do skadania podpisu elektronicznego wskazane jest, aby cieka dostpu do folderu programu bya jak najkrtsza.

 • Sama instalacja sprowadza si do rozpakowania wersji instalacyjnej w wybranym katalogu.

 • W rezultacie w katalogu tym powinny powsta plik PPUS.EXE i pliki DLL.

 • Wielostanowiskowo - na kadej kocwce naley utworzy skrt do tak zainstalowanego programu.

 • Zainstalowa Microsoft SOAP Toolkit 3.0, poprzez uruchomienie zaczonego instalatora SOAPSDK.EXE.


Jeeli do skadania podpisu elektronicznego wykorzystywany jest podpis PWPW Sigillum,

 • zainstalowa wersj 2.5.0 aplikacji Sigillum Sign Pro oraz rozszerzy zmienn rodowiskow PATH o ciek do folderu, gdzie zainstalowane jest to oprogramowanie.

 • Skadanie podpisu przy uyciu oprogramowania Sigillum w tej wersji jest obsugiwane bezporednio przez aplikacj PPUS. Uytkownicy innej wersji aplikacji Sigillum rwnie bd mogli podpisywa i wysya dokumenty do systemu e-Deklaracje, ale jest do tego celu przewidziana nieco inna procedura


Jeeli do skadania podpisu elektronicznego wykorzystywany jest podpis UniZETO Certum,

 • zainstalowa wersj 3.5.0 aplikacji proCertumSmartSign oraz rozszerzy (analogicznie do poprzedniego punktu) zmienn rodowiskow PATH o ciek do folderu, gdzie zainstalowane jest to oprogramowanie.

 • Skadanie podpisu przy uyciu tej wersji oprogramowania jest obsugiwane bezporednio przez aplikacj PPUS. Inne wersje aplikacji proCertum SmartSign nie byy testowane.


Ustawianie zmiennej rodowiskowej PATH


Ustawianie zmienne rodowiskowej PATH


Format podpisu

 • Niezalenie od dostawcy podpisu elektronicznego, naley skonfigurowa posiadane oprogramowanie do jego skadania, okrelajc domylny typ podpisu tak, aby stosowany by podpis w formacie PKCS#7 (rozszerzenie nazw podpisanych plikw SIG), a podpisany plik zawiera zarwno dane jak i sam podpis

 • jak to wyglda w szafir


Ustawianie formatu podpisu


Ustawianie formatu podpisu


Jak zacz?

Z systemu pacowego wyemitowa pliki XML, zawierajce informacje o wynagrodzeniach poszczeglnych pracownikw.

Tre wyemitowanych plikw XML musi odpowiada wymaganiom okrelonym na stronie internetowej systemu e-Deklaracje, w zakadce Struktury dokumentw XML.


 • W pierwszej kolejnoci naley wczyta dane z plikw XML, pochodzcych z systemu pacowego. Pliki te naley umieci w podkatalogu IMPORT. Ich nazwy mog by dowolne.


 • Nastpnie, w aplikacji PPUS klikamy przycisk <Importuj z XML>. Program przeanalizuje wszystkie pliki XML z podkatalogu IMPORT i doda do wykazu te, ktre zawieraj w swej strukturze niezbdne tagi. Operacj t mona powtarza dowoln ilo razy. Za kadym razem program doda do wykazu ewentualne nowe pozycje.

 • Kady z zaadowanych plikw mona wywietli poprzez kliknicie na przycisk <Wywietl XML>. Do wywietlania uywana jest aplikacja skojarzona z rozszerzeniem XML w systemie operacyjnym. Zaleca si, aby bya to przegldarka internetowa.


Raport z importu XML


 • Po upewnieniu si, e dane zawarte w zaadowanych plikach s prawidowe, naley podpisa pliki XML kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wczeniej naley zaznaczy, ktrych pozycji z wykazu ma ta operacja dotyczy. Wybrane pozycje oznaczane s ptaszkiem w kolumnie wybr. Zaznaczenia dokonuje si poprzez podwjne kliknicie na danym wierszu lub zbiorczo poprzez kliknicie na przycisk <Zaznacz niepodpisane>


 • Po klikniciu na przycisk <Podpisz dokumenty> program rozpocznie operacj podpisywania plikw XML. Wczeniej naley oczywicie podczy czytnik kart i woy do niego kart.


Podpisywanie dokumentw


Podpisywanie dokumentw


 • Pozycje z wykazu, dla ktrych zoony zosta podpis pod plikami danych, naley przesa do bramki systemu e-Deklaracje, co odpowiada ich przesaniu w formie elektronicznej (z zastrzeeniem wysyki do systemu testowego). Wczeniej naley zaznaczy, ktrych pozycji z wykazu ma ta operacja dotyczy. Wybrane pozycje oznaczane s ptaszkiem w kolumnie wybr.

 • Zaznaczenia dokonuje si poprzez podwjne kliknicie na danym wierszu lub zbiorczo poprzez kliknicie na przycisk <Zaznacz niewysane>.


 • Po klikniciu na przycisk <Wylij dokumenty> program zada bardzo istotne pytanie o system, do ktrego maj zosta wysane dokumenty:


 • Kada pozycja dla ktrej dokonano z powodzeniem wysyki, ma wypeniane automatycznie pola:

 • data i czas wysania,

 • otrzymany numer referencyjny,

 • status wysanego dokumentu pocztkowo wszystkie przesane dokumenty powinny otrzyma status 301,

 • dopisek Wysano do bramki testowej oraz szare to przy pozycjach wysanych do systemu testowego.


 • Jeeli status przesanego dokumentu uzyskuje od razu warto z zakresu 400 419 oznacza to, e przesany dokument lub zoony podpis s bdne i nie zostay przyjte. Wykaz statusw znajduje si na stronie systemu e-Deklaracje. Jest te przytoczony na kocu doczonej do programu instrukcji.


 • 401 Weryfikacja negatywna - dokument niezgodny ze schematem xsd (wynika to z bdnie przygotowanego pliku XML)

 • 402 - Brak aktualnego penomocnictwa/upowanienia do podpisywania deklaracji (wynika to z niezoenia w urzdzie skarbowym penomocnictwa UPL)

 • 403 - Dokument z niepoprawnym podpisem

 • 404 - Dokument z niewanym certyfikatem

 • 405 - Dokument z odwoanym certyfikatem

 • 406 - Dokument z certyfikatem z nieobsugiwanym dostawc

 • 407 - Dokument z certyfikatem z nieprawidow ciek

 • 408 Dokument zawiera bdy uniemoliwiajce jego przetworzenie (czsto wynika to z niewaciwie skonfigurowanego oprogramowania do podpisu elektronicznego)

 • 409 Dokument zawiera niewaciw ilo i/lub rodzaj elementw (czsto wynika to z niewaciwie skonfigurowanego oprogramowania do podpisu elektronicznego)

 • 410 Zoony dokument (zeznanie) bez podpisu nie moe by korekt


 • 411 Weryfikacja negatywna - w systemie jest ju zoony dokument (zeznanie) z takim NIP, skontaktuj si z waciwym, wg adresu w miejscu zamieszkania na ostatni dzie danego roku podatkowego urzdem skarbowym

 • 412 Weryfikacja negatywna - niezgodno danych informacyjnych (np. niezgodno NIP, numeru PESEL, daty urodzenia, nazwiska, pierwszego imienia z danymi w zeznaniu)

 • 413 Dokument z certyfikatem bez wymaganych atrybutw

 • 414 Weryfikacja negatywna - bd danych identyfikacyjnych

 • 415 Zawarto zacznika niezgodna z deklarowan list plikw

 • 416 Dla tego typu deklaracji zacznik binarny nie jest dozwolony

 • 417 Wniosek VAT-REF wymaga przynajmniej jednej z pozycji:

  VATRefundApplication lub ProRataRateAdjustment

 • 418 Dla zoonej deklaracji wymagane jest uycie podpisu kwalifikowanego

 • 419 Brak zaznaczenia celu zoenia formularza jako korekty deklaracji (zeznania) lub brak uzasadnienia przyczyny zoenia korekty deklaracji (zeznania)


 • 200 - Przetwarzanie dokumentu zakoczone poprawnie

 • 300 - Brak dokumentu

 • 301 - Dokument w trakcie przetwarzania

 • 302 Dokument wstpnie przetworzony

 • 303 Dokument w trakcie weryfikacji podpisu


Po poprawnym przetworzeniu przesanych dokumentw warto udokumentowa ten fakt.

 • Zgodnie z obowizujcymi przepisami, dla zoonego dokumentu istnieje moliwo pobrania i wydrukowania UPO Urzdowego Powiadczenia Odbioru. Powiadczenie to jest wane tylko w przypadku, gdy pochodzi z systemu, do ktrego dokumenty zostay zoone.

 • W aplikacji PPUS UPO mona pobra i wydrukowa dla kadego dokumentu oddzielnie poprzez kliknicie na przycisk <Pobierz UPO z MF>. Powoduje to wywoanie formularza UPO ze strony internetowej systemu e-Deklaracje. Uwaga: Operacja ta powoduje otwarcie w przegldarce internetowej aktywnego dokumentu PDF. Nie wszystkie przegldarki poprawnie wsppracuj z takimi dokumentami. Problemw nie sprawia jedynie Internet Explorer.


 • Dla mniej oficjalnego, lecz wygodniejszego udokumentowania poprawnoci wysyki mona uy zbiorczego raportu, uzyskiwanego po klikniciu przycisku <Drukuj wykaz>.


Poprawno wysania

 • Wysanie dokumentu do produkcyjnego systemu e-Deklaracje nie jest uznawane za zoenie dokumentu jeeli dokument nie uzyska statusu 200.

 • Wysanie dokumentu do systemu testowego (nawet jeeli uzyska w nim status 200) nie jest nigdy uznawane za zoenie dokumentu, zgodnie z wymogami przepisw prawa.


 • Dzikuj za uwag

  • Anna Jutkiewicz tel. 74 8117967

  • Magdalena Golec-Sga tel. 74 8117962


ad
 • Login