Plagiarism
Download
1 / 54

Plagiarism : - PowerPoint PPT Presentation


 • 221 Views
 • Updated On :

Plagiarism ในการเขียนบทความวิชาการ : รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือจงใจ. ภูธร เรืองยิ่ง Book Promotion & Service Co.,Ltd. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 มกราคม 2552. Plagiarium . Greek Epigrammatic Martialius Fidentus The stealing of Children. Picture: www.vroma.org.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Plagiarism : ' - whitney


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Plagiarism l.jpg

Plagiarism ในการเขียนบทความวิชาการ : รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือจงใจ

ภูธร เรืองยิ่ง

Book Promotion & Service Co.,Ltd.

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 มกราคม 2552


Plagiarium l.jpg
Plagiarium

 • Greek Epigrammatic

  • Martialius

  • Fidentus

 • The stealing of Children

Picture: www.vroma.org

On the Utility of Plagiarism Detection Software, Debora Weber-Wulff, 2007


What s plagiarize l.jpg
What's Plagiarize?

From Oxford Dictionary

 • Plagiarize /playjriz/ (also plagiarise)

    • verb take (the work or idea of someone else) and pass it off as one’s own.

    — DERIVATIVES plagiarism noun plagiarist noun plagiarizer noun.

    — ORIGIN from Latin plagiarius ‘kidnapper’, from Greek plagion ‘a kidnapping’.


What is plagiarism l.jpg
What is Plagiarism?

According to the Merriam-Webster Online Dictionary, to "plagiarize" means:

 • to steal and pass off (the ideas or words of another) as one's own

 • to use (another's production) without crediting the source

 • to commit literary theft

 • to present as new and original an idea or product derived from an existing source.

  -- As quoted on www.Plagiarism.org


Plagiarism methods l.jpg
Plagiarism Methods

 • copy – paste plagiarism (copying word to word textual information);

 • paraphrasing (restating same content in different words);

 • translated plagiarism (content translation and use without reference to original work);

 • artistic plagiarism (presenting same work using different media: text, images etc.);

 • idea plagiarism (using similar ideas which are not common knowledge);

 • code plagiarism (using program codes without permission or reference);

 • no proper use of quotation marks (failing to identify exact parts of borrowed content);

 • misinformation of references (adding reference to incorrect or non existing source).

Romans Lukashenko, Computer-Based Plagiarism Detection Methods and Tools: An Overview, CompSysTech’07, 2007.


Ways how to reduce plagiarism l.jpg
Ways How to Reduce Plagiarism

 • Methods for Plagiarism Prevention

 • Methods for Plagiarism Detection

http://survivalstation.org/images/crimescene.jpg


But sometime imitation goes too far l.jpg
But sometime, imitation goes too far!

On the utility of plagiarism detection software, Prof. Dr. Debora Weber-Wulff, Midsummer, 24. June 2008


Slide8 l.jpg
จริยธรรม หรือ จรรยาบรรณ

 • จริยธรรม

  • ความเชื่อและความศรัทธาในระบบค่านิยมที่เกี่ยวกับความถูกต้องและความดีงามที่คนในสังคมเดียวกันมีร่วมกัน

  • แต่ละคนมีบรรทัดฐานไม่เท่ากัน (ความรู้ ความเข้าใจ การขัดเกลา ...)

 • จรรยาบรรณ

  • บรรทัดฐานของพฤติกรรมที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่สมาชิกขององค์กรหรือวงการวิชาชีพเดียวกันพึงปฏิบัติตาม

  • มีความเหมือนกันตามการประกอบวิชาชีพ (วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ ...)

ที่มา: ศ.ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธ์, จริยธรรมทางวิชาการ, 2542.


Academic integrity and morals assessment l.jpg
Academic Integrity and Morals Assessment จรรยาบรรณ


Slide11 l.jpg

มาตรฐานงานวิชาการ จรรยาบรรณ

คำนิยามการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย

ที่มา: 1)ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร, เอกสารประกอบการบรรยาย สจล, ๒๕๕๐

2) http://www.thaivcml.com


Slide12 l.jpg

คำนิยาม จรรยาบรรณ-การวิจัย

การวิจัย (research) หมายถึง

งานสร้างสรรค์ทางทฤษฎีหรือทางปฏิบัติที่ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้มาซึ่ง ข้อมูล หลักการ หรือข้อสรุปรวมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ของมนุษย์ วัฒนธรรม และ สังคม และอาจใช้องค์ความรู้ดังกล่าวในลักษณะต่างๆในอนาคต

ที่มา: 1)ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร, เอกสารประกอบการบรรยาย สจล, ๒๕๕๐

2) http://www.thaivcml.com


Slide13 l.jpg

คำนิยาม จรรยาบรรณ-นักวิจัย

 • นักวิจัย หมายถึง

 • ผู้ที่ดำเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบ ประเด็นที่สงสัย โดยมีระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน์ และวิธีการที่ใช้ในการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล

ที่มา: 1)ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร, เอกสารประกอบการบรรยาย สจล, ๒๕๕๐

2) http://www.thaivcml.com


Slide14 l.jpg

จรรยาบรรณนักวิจัย จรรยาบรรณ

คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา

ที่มา: 1)ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร, เอกสารประกอบการบรรยาย สจล, ๒๕๕๐

2) http://www.thaivcml.com


Slide15 l.jpg

ที่มาของปัญหาจริยธรรมทางวิชาการที่มาของปัญหาจริยธรรมทางวิชาการ

 • การละเมิดจริยธรรม เกิดจาก

  • กระบวนการทำผลงานวิชาการ

  • การใช้ประโยชน์จากผลงานทางวิชาการ

   • เจตนา (ทั้งๆที่รู้)

   • ไม่เจตนา (ด้วยความไม่รู้)

   • ระบุว่าส่วนใดเป็นของตน ส่วนใดเป็นเป็นของผู้อื่น

   • การอ้างอิงที่ถูกต้อง

Picture: http://oxygen.readyplanet.com/images/1184226516/32183362.jpg

ที่มา: ศ.ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธ์, จริยธรรมทางวิชาการ, 2542.


Slide16 l.jpg
เจตนา หรือ ไม่เจตนาที่มาของปัญหาจริยธรรมทางวิชาการ

Picture: http://oxygen.readyplanet.com/images/1184226516/32183362.jpg


Author versus co author l.jpg
Author versus Co-authorที่มาของปัญหาจริยธรรมทางวิชาการ


The action of research process l.jpg
The Action of Research Processที่มาของปัญหาจริยธรรมทางวิชาการ

Sources:

http://www.lancs.ac.uk/images/research1.jpg

http://www.morris.umn.edu/VirtualTour/images/Research.jpg

http://www.provost.duke.edu/images/Research.jpg

http://i.ehow.com/images/GlobalPhoto/Articles/2264386/doh-main_Full.jpg

http://www.bms.bc.ca/library/HowToWriteBackwards'96.jpg


Slide19 l.jpg

จรรยาบรรณที่มาของปัญหาจริยธรรมทางวิชาการนักวิจัย

คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ

 • จรรยาบรรณนักวิจัยหมายถึง

 • หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย

ที่มา: 1)ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร, เอกสารประกอบการบรรยาย สจล, ๒๕๕๐

2) http://www.thaivcml.com


Slide20 l.jpg

จรรยาบรรณที่มาของปัญหาจริยธรรมทางวิชาการนักวิจัย

คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ

 • ข้อ 1. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ

 • 1.1 นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น

  • ทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย / อ้างถึงบุคคลและแหล่งที่มาของข้อมูล

   1.2 นักวิจัยต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย

  • ขอทุนโดยเสนอข้อมูลและแนวคิดอย่างตรงไปตรงมา / ไม่ขอทุนซ้ำซ้อน

   1.3 นักวิจัยต้องมีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย

  • จัดสรรสัดส่วนของผลงานอย่างยุติธรรม / ไม่นำผลงานผู้อื่นมาแอบอ้าง

ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.


Slide21 l.jpg

จรรยาบรรณที่มาของปัญหาจริยธรรมทางวิชาการนักวิจัย

คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ

ข้อ 6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุก

ขั้นตอนของการทำวิจัย

6.1 ต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ทำงานวิจัยด้วยความเกรงใจ

6.2 ทำงานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการ ไม่มีอคติ

6.3 เสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริง ไม่เบี่ยงเบน หวังผลประโยชน์

หรือสร้างความเสียหาย

ที่มา: 1)ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร, เอกสารประกอบการบรรยาย สจล, ๒๕๕๐

2) http://www.thaivcml.com


Slide22 l.jpg

จรรยาบรรณที่มาของปัญหาจริยธรรมทางวิชาการนักวิจัย

คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ

ข้อ 7. นักวิจัยพึงนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ

7.1 มีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงาน

7.2 พึงเผยแพร่ผลงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ทางวิชาการ

ไม่เผยแพร่ผลงานวิจัยเกินความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ส่วนตน

7.3 ไม่ขยายผลข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบ ยืนยันในทาง

วิชาการ

ที่มา: 1)ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร, เอกสารประกอบการบรรยาย สจล, ๒๕๕๐

2) http://www.thaivcml.com


Slide23 l.jpg

จรรยาบรรณที่มาของปัญหาจริยธรรมทางวิชาการนักวิจัย

คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ

ข้อ 8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น

8.1 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจ

ในงานวิจัยกับนักวิชาการอื่นๆ

8.2 ยอมรับฟัง แก้ไขการทำวิจัยและการเสนอผลงานวิจัยตามคำแนะนำที่ดี

เพื่อสร้างความถูกต้อง และสามารถนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้

ที่มา: 1)ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร, เอกสารประกอบการบรรยาย สจล, ๒๕๕๐

2) http://www.thaivcml.com


Slide24 l.jpg

จรรยาบรรณที่มาของปัญหาจริยธรรมทางวิชาการนักวิจัย

คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ

 • ข้อ.9 นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ

 • 9.1 ทำวิจัยด้วยจิตสำนึกเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ สถาบัน สังคม

 • 9.2 ไม่ทำวิจัยที่ขัดต่อ กฎหมาย ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมที่ดี

 • 9.3 ส่งเสริมพัฒนาความรู้ จิตใจ พฤติกรรมของนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีส่วน

 • สร้างสรรค์ความรู้แก่สังคมสืบไป

ที่มา: 1)ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร, เอกสารประกอบการบรรยาย สจล, ๒๕๕๐

2) http://www.thaivcml.com


Guilty until proven innocent l.jpg
Guilty until proven innocent?ที่มาของปัญหาจริยธรรมทางวิชาการ


Ways how to reduce plagiarism26 l.jpg
Ways How to Reduce Plagiarismที่มาของปัญหาจริยธรรมทางวิชาการ

 • Methods for Plagiarism Prevention

 • Methods for Plagiarism Detection

http://survivalstation.org/images/crimescene.jpg


Many software companies are eager to help l.jpg
Many software companies are eager to helpที่มาของปัญหาจริยธรรมทางวิชาการ


Game the system l.jpg
Game the system?ที่มาของปัญหาจริยธรรมทางวิชาการ


Why do people plagiarize 1 l.jpg
Why Do People Plagiarize? (1)ที่มาของปัญหาจริยธรรมทางวิชาการ

When students were asked: “Why do you think some students plagiarize?”, they said:

 • Difficulty with the topic

 • Poor time management

 • Ignorance / inadequate referencing skills

 • Laziness

 • Ease of getting information from Internet, online resources, etc

 • Fear of failure

 • Nobody will find out

  “Plagiarism is above all symptomatic of lack of engagement with learning.”

  Source: “Plagiarism: What’s Really Going On?” By Jeanne Dawson (2004), Curtin University, UK


Why do people plagiarize 2 l.jpg
Why Do People Plagiarize? (2)ที่มาของปัญหาจริยธรรมทางวิชาการ

Why do kids plagiarize? - According to Robert Harris, the author of Anti-Plagiarism Strategies for Research Papers,

kids plagiarize because they want to finish the work in the least possible amount of time, because the work is not a priority for them, because they procrastinate, because they have poor time and work management skills, and because they have no confidence in their own writing abilities.

Some students, of course, plagiarize because they can, and others really don't know they are plagiarizing.


Types of plagiarism 1 l.jpg
Types of Plagiarism (1)ที่มาของปัญหาจริยธรรมทางวิชาการ

(Sources not cited)

 • “The Ghost Writer”

  The writer turns in another's work, word-for-word, as his or her own.

 • “The Photocopy”

  The writer copies significant portions of text straight from a single source, without alteration.

 • “The Potluck Paper”

  The writer tries to disguise plagiarism by copying from several different sources, tweaking the sentences to make them fit together while retaining most of the original phrasing.

 • “The Poor Disguise”

  Although the writer has retained the essential content of the source, he or she has altered the paper's appearance slightly by changing key words and phrases.

 • “The Labor of Laziness”

  The writer takes the time to paraphrase most of the paper from other sources and make it all fit together, instead of spending the same effort on original work.

 • “The Self-Stealer”

  The writer "borrows" generously from his or her previous work, violating policies concerning the expectation of originality adopted by most academic institutions.

[Information taken from plagiarism.org]


Types of plagiarism 2 l.jpg
Types of Plagiarism (2)ที่มาของปัญหาจริยธรรมทางวิชาการ

(Sources cited)

 • “The Forgotten Footnote”

  The writer mentions an author's name for a source, but neglects to include specific information on the location of the material referenced. This often masks other forms of plagiarism by obscuring source locations.

 • “The Misinformer”

  The writer provides inaccurate information regarding the sources, making it impossible to find them.

 • “The Too-Perfect Paraphrase”

  The writer properly cites a source, but neglects to put in quotation marks text that has been copied word-for-word, or close to it. Although attributing the basic ideas to the source, the writer is falsely claiming original presentation and interpretation of the information.

 • “The Resourceful Citer”

  The writer properly cites all sources, paraphrasing and using quotations appropriately. The catch? The paper contains almost no original work! It is sometimes difficult to spot this form of plagiarism because it looks like any other well-researched document.

 • “The Perfect Crime”

  Well, we all know it doesn't exist. In this case, the writer properly quotes and cites sources in some places, but goes on to paraphrase other arguments from those sources without citation. This way, the writer tries to pass off the paraphrased material as his or her own analysis of the cited material.

[Information taken from plagiarism.org]


Where do people plagiarize l.jpg
Where Do People Plagiarize?ที่มาของปัญหาจริยธรรมทางวิชาการ

 • From their Peers

 • From World Wide Web (Internet)

 • From online Databases


Ways to reduce plagiarism l.jpg
Ways To Reduce Plagiarismที่มาของปัญหาจริยธรรมทางวิชาการ

 • Through Education

  • Long term & on-going, best to start young

  • Ethically wrong to plagiarize

  • Inculcate the benefits of citing and giving credits

 • More whistle-blowers out there

  • Not effective, as nobody wants to be the Bad guy

  • Also, this is not prevention

 • ‘Scanner’ to scan your works before submission

  • Evidence available - Most effective


Plagiarism detection tools l.jpg
Plagiarism Detection Toolsที่มาของปัญหาจริยธรรมทางวิชาการ

 • Many tools in the market today : SafeAssign, Docoloc, Urkund, Ephorus, CopyScape, etc

 • We found Turnitin and became their Asia distribution partner in Sep 2008

 • Turnitin belongs to iParadigms, a company formed in 1996

 • To date, Turnitin is the biggest Education tool provider with >8,500 institutions worldwide and growing…

 • Of the 8,500 institutions - 4,500 are K-12 schools


The figure reveal 2 things l.jpg
The Figure Reveal 2 Things…ที่มาของปัญหาจริยธรรมทางวิชาการ

 • Start Young : More and more K-12 schools are seriously looking into Academic Honesty and Plagiarism Prevention

 • Network Effect : As more & more users upload more documents, the detection becomes better and will greatly discourage plagiarism


Network effect l.jpg
Network Effectที่มาของปัญหาจริยธรรมทางวิชาการ

From Wikipedia : In economics and business, a network effect (also called network externality) is the effect that one user of a good or service has on the value of that product to other users


Speed camera effect l.jpg
‘Speed Camera’ Effectที่มาของปัญหาจริยธรรมทางวิชาการ

Technology is the Key

 • “Warning students [or journalists or authors or researchers or anyone else] not to plagiarize, even in the strongest terms, appears not to have had any effect whatsoever. Revealing the use of plagiarism-detection software [Turnitin] to the students prior to completion of an assignment, on the other hand, proved to be a remarkably strong deterrent.”

 • from: Actions Do Speak Louder than Words: Deterring Plagiarism with the Use of Plagiarism-Detection Software, by Bear F. Braumoeller, Harvard University andBrian J. Gaines, University of Illinois at Urbana-Champaign


Key turnitin metrics 1 l.jpg
Key Turnitin Metrics (1)ที่มาของปัญหาจริยธรรมทางวิชาการ

 • 130,000 new papers daily

 • 450,000 instructors – college and secondary school

 • 106 countries with multiple languages

 • Searches against three databases including:

  >12 billion pages of web content

  >10,000 subscription-based periodicals and journals

  >70 million student papers


Key turnitin metrics 2 l.jpg
Key Turnitin Metrics (2)ที่มาของปัญหาจริยธรรมทางวิชาการ

 • 20 million journal articles already...

  • Association for Computing Machinery, American Society of Neuroradiology, BMJ Publishing Group, Elsevier, Institute of Electrical & Electronics Engineers, International Union of Crystallography, Nature Publishing Group, Oxford University Press, Sage, Informa UK (Taylor & Francis),Wiley Blackwell.

 • Publisher participation growing


Key turnitin metrics 3 l.jpg
Key Turnitin Metrics (3)ที่มาของปัญหาจริยธรรมทางวิชาการ


The technology story l.jpg
The Technology Storyที่มาของปัญหาจริยธรรมทางวิชาการ

iParadigms’ core technology creates a unique digital fingerprint of a submitted document, compares that digital fingerprint against billions of other digital fingerprints within the company’s partitioned databases of content, and then generates an Originality Report.


Detection of word substitution or alteration l.jpg
Detection of Word Substitution or Alterationที่มาของปัญหาจริยธรรมทางวิชาการ

MACBETH MANUSCRIPT FROM THE INTERNET (INTRO PARAGRAPH)

Macbeth is presented as a mature man of definitely established character, successful in certain fields of activity and enjoying an enviable reputation. We must not conclude, there, that all his volitions and actions are predictable; Macbeth's character, like any other man's at a given moment, is what is being made out of potentialities plus environment, and no one, not even Macbeth himself, can know all his inordinate self-love whose actions are discovered to be-and no doubt have been for a long time-determined mainly by an inordinate desire for some temporal or mutable good.

SAME MANUSCRIPT WITH MODIFIED WORDS

Macbeth is shown as an empowered man of well-established character, prosperous in several fields of life and enjoying an esteemed reputation. We mustn't conclude, therefore, that all of his volitions and actions willbeforeseeable ; Macbeth's essence , like most other men at any given time, is what's being created out of potentialities and his environment, and no one, not even Macbeth himself, can discern all his immoderate self-love whose behaviors are found to be-and without doubt have been for some time-determined primarily by an extreme desire for a temporal or changeable good.


Detection of sentence or paragraph addition l.jpg
Detection of Sentence or Paragraph Additionที่มาของปัญหาจริยธรรมทางวิชาการ

PAPER A MACBETH INTERNET DERIVED PAPER (INTRO PARAGRAPH)

Macbeth is presented as a mature man of definitely established character, successful in certain fields of activity and enjoying an enviable reputation. We must not conclude, there, that all his volitions and actions are predictable; Macbeth's character, like any other man's at a given moment, is what is being made out of potentialities plus environment, and no one, not even Macbeth himself, can know all his inordinate self-love whose actions are discovered to be-and no doubt have been for a long time-determined mainly by an inordinate desire for some temporal or mutable good.

PAPER A + B

MACBETH MODIFIED TEST PAPER WITH COMBINED ADDED CONTENT

Shakespeare's famous play, Macbeth, is one of his great tragedies based around the classic theme of the hero's fatal flaw. Macbeth is presented as a mature man of definitely established character, successful in certain fields of activity and enjoying an enviable reputation. Yet, like any man, he is human, and thus in possession of flaw and foibles, hidden that they may be from public eye, and hinted at by foreshadow only by the author. We must not conclude, there, that all his volitions and actions are predictable; Macbeth's character, like any other man's at a given moment, is what is being made out of potentialities plus environment, and no one, not even Macbeth himself, can know all his inordinate self-love whose actions are discovered to be-and no doubt have been for a long time- determined mainly by an inordinate desire for some temporal or mutable good. This desire being so strong under certain circumstances as to override all others, even, as is usually the case in tragedy, the ultimate desire of self-preservation.


Aug 2008 vs aug 2007 l.jpg
Aug. 2008 vs. Aug. 2007ที่มาของปัญหาจริยธรรมทางวิชาการ


Turnitin is fast l.jpg
Turnitin is Fast!ที่มาของปัญหาจริยธรรมทางวิชาการ

Turnitin Performance Metrics — May 2008


What a us judge says l.jpg
What a US Judge says?ที่มาของปัญหาจริยธรรมทางวิชาการ

U.S. District Judge Claude M. Hilton said that "though iParadigms makes a profit in providing this service to educational institutions, its use of student works adds "a further purpose or different character" to the works." Such "transformative" works do not violate fair use. Further, because student works become part of the database against which other students' work is compared, Turnitin helps protect the papers from being exploited by others who might profitably claim them as their own work.


Emerging forms of plagiarism l.jpg
Emerging Forms Of Plagiarismที่มาของปัญหาจริยธรรมทางวิชาการ

 • Online visual/graphical works : Hard to detect and search

 • In China : Translate English papers to Chinese and submitting as his/her own works


Credits l.jpg
Creditsที่มาของปัญหาจริยธรรมทางวิชาการ

 • www.plagiarism.org

 • www.turnitin.com

 • http://school.discoveryeducation.com/clipart/clip/k-bus.html

 • http://school.discoveryeducation.com/clipart/clip/policebadge.html

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Network_effect


Conclusion l.jpg
Conclusionที่มาของปัญหาจริยธรรมทางวิชาการ

As the Internet & Databases continue to grow and newer technologies enable rapid dissemination of information, institutions need good plagiarism prevention tool to scan students’ work. This will uphold the credibility as well as integrity of the certificates which the institution is awarding.

At the same time, it also set a level playing field for all researchers and students


ad