forelesningsnotater sif8039 grafisk databehandling
Download
Skip this Video
Download Presentation
Forelesningsnotater SIF8039/ Grafisk databehandling

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 53

Forelesningsnotater SIF8039 - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Forelesningsnotater SIF8039/ Grafisk databehandling. Notater til forelesninger over: Kapittel 4: ”Geometric Objects and Transformations” i: Edward Angel: ”Interactive Computer Graphics” Vårsemesteret 2002 Torbjørn Hallgren Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Forelesningsnotater SIF8039' - whitney


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
forelesningsnotater sif8039 grafisk databehandling
Forelesningsnotater SIF8039/Grafisk databehandling

Notater til forelesninger over:

Kapittel 4: ”Geometric Objects and Transformations”

i:

Edward Angel: ”Interactive Computer Graphics”

Vårsemesteret 2002

Torbjørn Hallgren

Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

geometriske transformasjoner
Geometriske transformasjoner
 • Flytting og endring av objekter modellert i egne koordinatsystemer
 • Sette sammen objekter av delobjekter
 • Endring av koordinatsystem

Også kalt:

Modelleringstransformasjoner

Koordinattransformasjoner

slide3
Plan
 • Basistransformasjonene
 • Problem:
  • Konstatere problem
  • Løse problemet
  • Basistransformasjonene på nytt
 • Rotasjoner rundt vilkårlig akse

Stoff for mer enn en dobbelttime

geometriske transformasjoner1
Geometriske transformasjoner
 • Skalering
 • Rotasjon Basistransformasjoner
 • Translasjon
 • Skjærtransformasjoner
 • Refleksjon
skalering
Skalering

2 x

3 x

Skalering relativt origo. (Referansepunkt: origo)

skalering1
Skalering

På matriseform:

rotasjon
Rotasjon

y

Rotasjonsvinkel:

x

Rotasjon i planet om origo. (Referansepunkt: origo)

rotasjon1
Rotasjon

Ser på rotasjon av ett punkt:

y

(x’,y’)

(x,y)

x

rotasjon2
Rotasjon

På matriseform:

Rotasjon i x-y-planet kan sees på som rotasjon om

z-aksen med konstant z. I 3D blir da matriseformen:

rotasjon3
Rotasjon

På samme måte: rotasjon om x-aksen:

Rotasjon om y-aksen:

rotasjon4
Rotasjon

Syklisk ombytting som grunnlag for rotasjons-

matrisene om x- og y-aksene:

z -> x

z -> x -> y

y -> z

y -> z -> x

x -> y

x -> y -> z

rotasjon5
Rotasjon

Enhver rotasjon kan sees på som sammensatt

av en rotasjon om hver av koordinataksene.

translasjon
Translasjon

y

(x’,y’)

(x,y)

x

translasjon1
Translasjon

På vektorform:

PROBLEM: lar seg ikke skrive på matriseform ved hjelp

av en 3x3-matrise!!

affine rom
Affine rom

Ved hjelp av homogene koordinater:

 • Hjelper oss å skille mellom de geometriske entitetene:
  • punkt

og

  • vektorer
 • Ordner opp med translasjons-problemet
punkt og vektorer
Punkt og vektorer

-Punkt er steder i rommet

-Vektorer har lengde og retning, men

er IKKE stedfestet

koordinatsystemer
Koordinatsystemer

z

Et koordinatsystem er et

vektorrom spent ut av en

basis bestående av tre

ortonormale enhetsvektorer.

For å kunne angi koordinater,

har vi i tillegg et origo

y

x

vektorrom
Vektorrom
 • En mengde av vektorer med gyldige operasjoner:
  • addisjon
  • skalar multiplikasjon
 • og med følgende egenskaper:
  • u + v = v + u (kommutativ)
  • ( u + v ) + w = u + ( v + w ) (assosiativ)
  • u + 0 = u (nullvektor)
  • a + ( -a ) = 0
  • ß ( u + v ) = ß u + ß v (distributiv)
  • ( ß + µ ) u = ß u + µ u (distributiv)
  • ß ( µ u ) = ( ß µ ) u (assosiativ)
  • 1 u = u

u, v og w er vektorer. ß og µ er skalarer

vektorrom og affine rom
Vektorrom og affine rom

Vektorrom:

 • Vektorrom av dimensjon n har en basis bestående av n lineært uavhengige vektorer:

v1, v2, v3, … , vn

Affine rom:

 • For affine rom inngår i tillegg et referanse-punkt slik at basis blir:

v1, v2, v3, … , vn, P0

affine rom1
Affine rom
 • Tilleggsegenskap for affine rom:

v = P - Q (punkt-punkt subtraksjon

gir en vektor)

Q = v + P (vektor-punkt sum gir et

punkt)

 • Begrepet koordinatsystem erstattes med begrepet frame
affine rom2
Affine rom
 • Vektorer i det affine rommet:

med ”representasjonen”:

affine rom3
Affine rom
 • Punkt i det affine rommet:

med ”representasjonen”:

skalering2
Skalering

På matriseform med homogene koordinater:

rotasjon7
Rotasjon

Om z-aksen på matriseform i homogene

koordinater:

rotasjon8
Rotasjon

Rotasjon om x-aksen i homogene koordinater:

Rotasjon om y-aksen i homogene koordinater:

translasjon2
Translasjon

På matriseform i homogene koordinater:

Vi har løst problemet!!

egenskaper ved skalering
Egenskaper ved skalering

Invers transformasjon:

To skaleringer etter hverandre:

egenskaper ved rotasjon
Egenskaper ved rotasjon

Invers transformasjon:

To rotasjoner om samme akse etter

hverandre:

Ortogonalitet:

egenskaper ved translasjon
Egenskaper ved translasjon

Invers transformasjon:

To translasjoner etter hverandre:

rotasjon om punkt utenfor origo
Rotasjon om punkt utenfor origo

y

Rotasjonsakse parallell med

z-aksen

(x,y,z)

x

1. Translere slik at rotasjonsaksen faller langs

z-aksen

2. Rotere

3. Translere tilbake

konkatenering
Konkatenering

Sammenslåing av transformasjoner

Eks.: punktet p gjennomgår transformasjonene

A, B og C i nevnte rekkefølge:

p’=Ap

p’’=Bp’=BAp

p’’’=Cp’’=CBAp

Resultattransformasjon:

M=CBA

TRANSFORMASJONENE KONKATENERES I MOTSATT

REKKEFØLGE I FORHOLD TIL REKKEFØLGEN DE

UTFØRES I

rotasjon om vilk rlig akse
Rotasjon om vilkårlig akse

z

P

Rotere vinkelen ß om

aksen gjennom punktene

P og Q

Q

y

x

rotasjon om vilk rlig akse1
Rotasjon om vilkårlig akse

Plan:

1. Translere slik at Q faller i origo

2. ”Svinge” rotasjonsaksen inn i x-z-planet

3. ”Svinge” rotasjonsaksen slik at den faller sammen med z-aksen

4. Rotere vinkelen ß om z-aksen

5. Invers av 3

6. Invers av 2

7. Invers av 1

rotasjon om vilk rlig akse2
Rotasjon om vilkårlig akse

z

Retningsvinkler:

P

,

og

Q

Q’

y

x

Steg 1 - translasjon av rotasjonsaksen

rotasjon om vilk rlig akse3
Rotasjon om vilkårlig akse

Nyttig for ”fremtidig bruk” - enhetsvektor i rotasjons-

akseretningen:

Vektor i retningen:

Enhetsvektor:

rotasjon om vilk rlig akse5
Rotasjon om vilkårlig akse

z

d

v

Q’

y

x

Steg 2 - ”svinge” rotasjonsaksen inn i x-z-planet

rotasjon om vilk rlig akse6
Rotasjon om vilkårlig akse

z

v

x

Steg 3 - svinge rotasjonsaksen slik at den faller sammen

med z-aksen

rotasjon om vilk rlig akse7
Rotasjon om vilkårlig akse

Transformasjonene for stegen 1 og 2 blir etter dette:

rotasjon om vilk rlig akse8
Rotasjon om vilkårlig akse

Transformasjonene for stegen 3 og 4 blir etter dette:

rotasjon om vilk rlig akse9
Rotasjon om vilkårlig akse

Den fullstendige transformasjonen blir:

basistransformasjonene
Basistransformasjonene

Enhver kombinasjon av basistransformasjonene resulterer

i en transformasjonsmatrise av formen:

Affine transformasjoner

Affine transformasjoner bevarer parallellitet

(alle tre basistransformasjonene)

Stive transformasjoner bevarer i tillegg størrelse og vinkler

(rotasjon og translasjon)

skifte av koordinatsystem
Skifte av koordinatsystem

z

n

u

v

y

Kjenner koordinatene i xyz-systemet.

Søker koordinatene i uvn-systemet:

Puvn=Muvn<-xyzPxyz

x

skifte av koordinatsystem1
Skifte av koordinatsystem
 • Ser på uvn-systemet som et objekt skapt i xyz-systemet med akser sammenfallende med xyz-systemets akser
 • Transformasjon til nåværende posisjon med matrisen M
  • Referansen til et punkt i ”uvn-objektet i sin endelige posisjon” referert til xyz-system:

[ x’ y’ z’ 1 ]T som tilsvarer Pxyz

  • Referansen til det samme punktet i sin opprinnelige posisjon i xyz-systemet:

[ x y z 1 ]T = [ u v n 1 ]T som tilsvarer Puvn

skifte av koordinatsystem2
Skifte av koordinatsystem
 • Vi får:

Pxyz = M Puvn

Puvn= M-1 Pxyz

Muvn<-xyz = M-1

 • Konklusjonen er:
  • Matrisen for transformasjon av koordinater i xyz-systemet til koordinater i uvn-systemet kommer fram av den transformasjonen som skal til for at uvn-systemet flyttes slik at dets akser faller sammen med xyz-systemets
ortogonale matriser
Ortogonale matriser
 • Definisjon av ortogonal matrise:
 • Teorem:
  • En reell kvadratisk matrise er ortogonal hvis og bare hvis kolonnevektorene og radvektorene hver for seg danner ortonormale systemer
ortogonale matriser1
Ortogonale matriser
 • Rotasjonsmatrisen:
ortogonale matriser2
Ortogonale matriser

Dette koordinatsystemet kan

være ett som er forankret på en

intelligent måte i vårt objekt

som skal roteres

ortogonale matriser3
Ortogonale matriser

z

v

P

Rotere vinkelen ß om

aksen gjennom punktene

P og Q

u

Q

n

y

Vesentlig: En av enhetsvektorene legges

langs rotasjonsaksen.

De to andre enhetsvektorene kan velges

fritt slik det er mest hensiktsmessig så lenge

de tre danner et ortonormalt system

x

ortogonale matriser4
Ortogonale matriser

Rotasjonsaksen vil nå ligge langs en av

koordinataksene (langs x-aksen dersom

enhetsvektoren u ble lagt langs rotasjonsaksen)

ortogonale matriser5
Ortogonale matriser

Systemet av ortonormale vektorer

er tilbake på sin opprinnelige plass.

Rotasjonen er fullført

ad