Thnh
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Thánh Ca 390 Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào PowerPoint PPT Presentation


  • 67 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Thánh Ca 390 Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào. 1. Khi có Jêsus, Bạn vô đối, Ngày đêm khắng khít với tôi, Sao tôi còn chán, còn nghi ngờ, Sao tôi còn e mây mờ,. Sao thấy lòng những quạnh hiu nay, Mong ước về cõi trời ngay?.

Download Presentation

Thánh Ca 390 Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ThnhCa 390

Chim S Mt Cha Vn Ch Vo


1. Khi c Jsus, Bn v i, Ngy m khng kht vi ti, Sao ti cn chn, cn nghi ng, Sao ti cn e my m,


Sao thy lng nhng qunh hiu nay, Mong c v ci tri ngay?


Chim s mt Cha vn ch vo, V phn ti Jsus b sao? Chim s mt Cha vn ch vo, Th Ngi h qun ti khi no?


Lng y th thi hng mng ht Lng y vui sng mng ht. Bi ging s mt Cha vn ch vo, Th Ngi h qun ti khi no?


2. Nghe ting yu ng Ngi khuyn ln, "ng nn bi ri, con!" Ti nng vo cnh t bi Ngi,


Khng nghi s chi vui hoi. Tuy bit Ngi sut ng a ti, Ti thy tng bc mt thi.


Chim s mt Cha vn ch vo, V phn ti Jsus b sao? Chim s mt Cha vn ch vo, Th Ngi h qun ti khi no?


Lng y th thi hng mng ht Lng y vui sng mng ht. Bi ging s mt Cha vn ch vo, Th Ngi h qun ti khi no?


ThnhCa 390

Chim S Mt Cha Vn Ch Vo


3. Trong lc chung quanh y my ti, Hi Sa-tan cm d ti, Du khi ging ht thnh ting than, Khi hy vng ra tro tn,


Ti quyt cng n gn Jsus, Nh Cha dp ni phin u.


Chim s mt Cha vn ch vo, V phn ti Jsus b sao? Chim s mt Cha vn ch vo, Th Ngi h qun ti khi no?


Lng y th thi hng mng ht Lng y vui sng mng ht. Bi ging s mt Cha vn ch vo, Th Ngi h qun ti khi no?


  • Login