ANKARA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI - PowerPoint PPT Presentation

Ankara serbest muhasebec ve mal m av rler odasi
Download
1 / 60

 • 120 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ANKARA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI. SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER MART 2012 M. Aykut KELECİOĞLU E. Gelirler Başkontrolörü , YMM. SUNUMDA YER ALAN BU SEMBOL GEÇMİŞ YILLARDA ÇIKAN SINAV SORULARINI İŞARET ETMEKTEDİR.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ANKARA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ankara serbest muhasebec ve mal m av rler odasi

ANKARA SERBEST MUHASEBEC VE MAL MAVRLER ODASI

SERVET ZERNDEN ALINAN VERGLER

MART 2012

M. Aykut KELECOLU

E. Gelirler Bakontrolr, YMM


Ankara serbest muhasebec ve mal m av rler odasi

SUNUMDA YER ALAN BU SEMBOL GEM YILLARDA IKAN SINAV SORULARINI ARET ETMEKTEDR.

GEM YILLARDA IKAN SORULARIN TEKRAR SORULABLECEN / SORULDUUNU GZDEN UZAK TUTMAYINIZ


Servet zer nden alinan verg ler

SERVET ZERNDEN ALINAN VERGLER

 • EMLAK VERGS

 • MOTORLU TAITLAR VERGS

 • VERASET VE NTKAL VERGS


Ankara serbest muhasebec ve mal m av rler odasi

VERASET VE NTKAL VERGS


Ankara serbest muhasebec ve mal m av rler odasi

 • Veraset ve intikal vergisi, servet zerinden alnan bir vergidir. zel mlkiyet ve miras haklarnn geerli olduu lkelerin hemen hepsinde yaygn bir ekilde uygulanmakta olup, devletin ahsi mlkiyetten pay almas esasna dayanmaktadr.

 • lkemizde uygulanan veraset ve intikal vergisiyle, servet transferlerininvergilendirmesini amalanmaktadr. Bu nedenle bu vergi sadece miras suretiyle vaki lme bal intikalleri deil, yaayan kiilerin yaptklar tm ivazsz intikalleri de kapsamaktadr.


Ankara serbest muhasebec ve mal m av rler odasi

 • Trkiyede veraset ve intikal vergisi ilk defa 1926 ylnda uygulanmaya balanm ve gnmze kadar birok deiiklie uram olmasna karn zn ve temel mantn korumutur .Ancak, Trkiyede vergi gelirleri iinde veraset ve intikal vergisinin pay olduka dk dzeylerde kalmaktadr.

 • Veraset ve intikal vergisi beyana dayanan bir vergidir. Ancak, beyan esasna dayanmasna ramen, baz zellikleri nedeniyle beyana dayanan dier vergi trlerinden ayrlmakta, verginin tarh mutlak suretle bir idari tahkikat ve incelemeye ihtiya gstermektedir.


V v n n konusu

VVNN KONUSU

 • T.C. TABYETNDE BULUNAN KLERE AT MALLAR (Nerede olursa olsun)

 • TRKYEDE BULUNAN MALLAR (ahs ister TC. vatanda ister yabanc uyruklu olsun)

 • T.C. TABYETNDE BULUNANLARIN YABANCI MEMLEKETLERDE ELDE ETTKLER MALLAR

  VERASET YOLUYLA VEYA VAZSIZ BR EKLDE BR KDEN DERNE NTKAL ETMSE


V v n n konusu1

VVNN KONUSU

 • Ancak, Trkiye Cumhuriyeti tabiiyetindeki bir kiinin, Trkiye dndaki maln veraset yoluyla veya ivazsz bir ekilde iktisap eden ve Trkiyede ikametgah bulunmayan yabanc ahslar bu verginin mkellefi olmazlar.

 • Maddi ve manevi bir zarar mukabili verilen tazminatlar ivazsz saylmaz.


Promosyon demeler n n v v kar isindak durumu

PROMOSYON DEMELERNN VV KARISINDAK DURUMU

 • Bankalar, kendilerinden maa alan personele kredi temin etme, kredi kart verme, havale ve EFT ilemlerinin yaplmas gibi bankaclk ilemlerinin bankalarnda gerekletirilmesini salamak suretiyle ve hesaplardaki atl paray kullanarak ticari faaliyetlerini geniletmeyi ve ticari kazan elde etmeyi amalamaktadr. Dolaysyla, bankalar tarafndan yaplan protokol erevesinde sz konusu kurumlarda alan personele promosyon ad altnda yaplan demeler ivazsz bir intikal nitelii tamadndan, veraset ve intikal vergisi kapsamnda deerlendirilemez. (4 NUMARALI VV SRKLER)


Muaf yetler kurum ve kurulu larina taninan

MUAFYETLER /KURUM VE KURULULARINA TANINAN

Amme idareleri, emekli ve yardm sandklar, sosyal sigorta kurumlar, umumi menfaate hadim cemiyetler, siyasi partiler ve bunlara ait olan veya bunlarn aralarnda kurduklar teekkllerden kurumlar vergisine tabi olmayanlar ile bu saylanlar dnda kalan hkmi ahslara ait olup umumun istifadesi iin ilim, aratrma, kltr, sanat, shhat, eitim, din, hayr, imar, spor gibi maksatlarla kurulan teekkllerin veraset ve intikal vergisinden muaf olacaklar belirtilmitir.


Derneklere g menkul ba i lanmasi

DERNEKLERE G. MENKUL BAILANMASI

 • VVKnun 3/b maddesinde belirtilen kurulularn muafiyetten yararlanabilmeleri umumun menfaatine hizmet maksadyla kurulmu olmalar kouluna balanmtr. Bu amalar gerekletirmek iin kurulmu derneklerin bu nitelikleri devam ettii srece, yaplacak ba ve yardmlar VVden istisnadr.

 • Dolaysyla kamu yararna hizmet veren dernekler ile bu statde olmamakla beraber umumun istifadesi iin ilim, aratrma,kltr, sanat, spor gibi amalarla kurulan derneklere yaplan ba ve yardmlar VVden istisnadr.


Muaf yetler d plomat k muaf yet

MUAFYETLER / DPLOMATK MUAFYET

 • Yabanc devletlerin Trkiyede bulunan eli, maslahatgzar ve konsoloslar (fahri konsoloslar hari) ile elilik ve konsolosluklara mensup olan ve o devletin tabiiyetinde bulunan memurlar ve Trkiyede resmi bir vazifeye memur edilenler ile bu saylanlarn aileleri efrad (mtekabiliyet artyla) muafiyet kapsamna alnmtr.

  Ancak, bu kiiler sadece aada belirtilen intikallerde muafiyetten yararlanabileceklerdir;

  - Trkiyede ikamet etmeyen yabanclardan veraset yoluyla veya ivazsz surette mal iktisap ederlerse,

  - Ayn bentte saylan kiilerden veraset yoluyla veya ivazsz surette mal iktisap ederlerse.


St snalar

STSNALAR

a)Veraset tariki ile intikal eden ev eyas ile murise ait zat eyas ve aile hatras olarak muhafaza edilen tablo, kl, madalya gibi eya;

b) Deerleri 10 uncu maddeye gre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan evlatlklar da dahil olmak zere fru ve eten her birine isabet eden miras hisselerinin 2012 yl iin 130.589- Trk Liras, ( Fru bulunmamas halinde ee isabet eden miras hissesinin 261.336- Trk Liras ) (Her bir torun iin ayr ayr- Genelge)

c) rf ve adete gre verilmesi mutat bulunan hediye, cihaz, yzgrml ve drahomalar (Gayrimenkuller hari);

Bentte yer alan drahoma tabiri, gelinin damada evlenme nedeniyle verdii hediyeleri veya damadn sermaye birikimi salamasn amalayan paralar ifade etmektedir.

) Bilumum sadakalar;


St snalar1

STSNALAR

d) vazsz suretle vaki intikallerin (2012 yl iin) 3.010 - Trk Liras; (Her bir intikal iin ayr ayr)

e) Para ve mal zerine dzenlenen yarma ve elikiler ile ans Oyunlar Haslatndan Alnan Vergi, Fon ve Paylarn Dzenlenmesi Hakknda Kanunda tanmlanan ans oyunlarnda kazanlan ikramiyelerin 3.010 - Trk Liras (Her bir yarma ve ekili iin ayr ayr)

f)nc maddenin (a) ve (b) fkralar mulne giren ahslarn statleri gereince maksatlar iinde usulne uygun olarak yaptklar yardmlar;

g) Amme idare ve messeseleri ve 3659 sayl Kanuna tabi messeseler ve amme menfaatlerine hadim cemiyetlerden veya emekli sandklarndan (veya bu mahiyetteki kurumlardan) dul ve yetimlere balanan aylklarla, bu aylklar dnda verilen emekli ikramiyeleri ile dul ve yetim evlenme ikramiyeleri ve hizmet mddetlerini doldurmam bulunanlarn dul ve yetimlerine aylk yerine toptan yaplan demeler ve harb mallleriyle ehit yetimlerine tekel beyiyelerinden denen paralar;


St snalar2

STSNALAR

h) Harbde veya ekiya msademelerinde, manevra ve talimler esnasnda veyahut bunlarda ald yaralar neticesinde len subay, astsubay ve erlerin (Jandarma dahil) kezalik vazife esnasnda len emniyet mensuplarnn fruu ve elerine ve ana ve babalarna intikal eden btn mallar kymetinden (b) fkrasnda kabul olunan miktarn bir misli;

i) Borlar Kanununun 242'nci maddesine gre rcu art ile yaplan hibelerde balanann balayandan evvel vefat halinde balayana rcu eden hibe edilmi mallar;

j) Salar arasnda ivazsz bir tarzda vuku bulan intikaller hari olmak zere kuru mlkiyet halinde intikal eden mallar (Kuru mlkiyet halinde kald mddete);

k) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tannan Vakflara, kuruluu iin veya kurulduktan sonra tahsis olunan mallar.


St snalar3

STSNALAR

l) Plaka tahdidi uygulanan illerde Bakanlar Kurulu Karar ile yetkili klnan trafik komisyonlarnca ticari plaka satndan elde edilen paralardan, ticari plakal tat sahiplerine datlan miktarlar.

m) 2863 sayl Kltr ve Tabiat Varlklarn Koruma Kanunu kapsamndaki tescilli tanmaz kltr varlklarnn veraset ve intikal yoluyla devir ve iktisabna ilikin ilemler

n) Genel bteye dahil dairelerle katma bteli idareler btelerinden kamu iktisadi teebbslerine yaplacak iktisadi transferler ve yardmlar


Verg n n m kellef

VERGNN MKELLEF

 • Veraset ve ntikal Vergisi Kanununun 5. maddesine gre, veraset ve intikal vergisinin mkellefi, veraset tarikiyle veya ivazsz bir tarzda mal iktisap eden ahstr.


Matrah

MATRAH

 • Veraset ve intikal vergisinde matrah tespit ilemi, dier vergilere nispeten daha gtr. nk, muristen intikal eden tereke sadece para gibi nakdi deerlerden olumaz. Nakdi deerler dnda kalan mallarn nakit deerinin bulunmas, miras paylam ve bu paylam zerinden hesaplanacak olan veraset ve intikal vergisi matrahnn tespiti asndan olduka nemlidir.

 • Veraset ve intikal vergisi matrahnn tespitinde esas itibariyle ikili bir ayrma gidilmitir.


Matrah lk tarh yat son tarh yat

MATRAH: LK TARHYAT-SON TARHYAT

 • LK TARHYAT: Miraslar VVKnunda belirtilen esaslar dahilinde ilk tarhiyat matrahn belirlerler.

 • SON TARHYAT: dare ise, beyan edilen ilk tarhiyat matrahna ilave veya eksiltmeler yapmak suretiyle son tarhiyata konu olacak matraha ulamaktadr.


Matrah1

MATRAH

 • VVKnun 10. maddesine gre; verginin matrah; ...intikal eden mallarn Vergi Usul Kanununa gre bulunan deerleridir. (12. maddede yazl bor ve masraflarn tenzili lazm geldii taktirde matrah yukarda yazl deerlerden bu tenziller yapldktan sonra kalan miktardr.)

 • Mkellefler ilk tarhiyatta nazara alnmak zere veraset ve intikal vergisi mevzuuna giren mallar aada belirtilen deerleme llerinden faydalanarak, belirtilmeyenler bakmndan ise Vergi Usul Kanununun servetleri deerleme ile ilgili 3. blmndeki esaslara gre deerlemek ve beyannamelerinde gstermek zorundadrlar.

 • dare, yukardaki esaslara gre beyan edilen bu deerler zerinden vergiyi beyannamenin verildii tarihten itibaren en ge 15 gn iinde tarh eder. Tarh edilen vergiler intikal eden mallarn Vergi Usul Kanununa gre bulunacak deerlerine gre ikmal edilir.


Matrah2

MATRAH

 • Mkellefler tarafndan yaplacak ilk tarhiyatta kullanlacak llerin genel olarak mkellefin iini kolaylatrc nitelikte olduu grlmektedir. dare tarafndan kullanlacak olan ve Vergi Usul Kanununun servetleri deerleme blmnde belirtilen llerin ise daha ok ihtisasa dayal olduu grlmektedir. ntikal tarihinden 10 yl nce tedavle karlm olan ve borsada ilem grmeyen hisse senedinin ilk tarhiyatta itibari deerle beyan edilmesine izin verilmesi mkelleflere salanan bir kolaylktr. Ancak, bu hisse senetlerinin idare tarafndan yaplacak son tarhiyatta da itibari deerle deerlenmesi dnlemeyecektir. dare emsal bedele gre bulaca deer zerinden tarhiyat ikmal edecek; ancak, ceza uygulayamayacaktr. nk, Veraset ntikal Vergisi Kanununun 10. maddesi hkmne gre ceza uygulanabilmesi iin mkellef tarafndan kullanlan deerleme lleri ile idare tarafndan kullanlan deerleme llerinin ayn olmas gerekmektedir.


De erleme

DEERLEME

 • Deerleme Gn : Vergi Usul Kanununun 259. maddesinde deerlemede iktisadi kymetlerin vergi kanunlarnda gsterilen gn ve zamanlarda haiz olduklar kymetler esas tutulur. denilmek suretiyle deerlemenin tanm yaplm; ancak, gnnn tespiti, ilgili vergi kanunlarna braklmtr.

 • Veraset ve ntikal Vergisi Kanununda deerleme gn, bu vergiye mevzuu olacak mallarn deerleme gn miras yoluyla vuku bulan intikallerde mirasn ald, dier suretle vaki intikallerde mallarn hukuken iktisap edildii gndr.


Ankara serbest muhasebec ve mal m av rler odasi

DEERLEME LLER

(Ticari letme Bilanosunda Yer Alan Kymetlerin)


Tenz l olacak bor lar

TENZL OLACAK BORLAR

Matrahn tayin ve tespitinde indirim kalemi olarak dikkate alnabilecek bor ve masraflar ise unlardr: (ARTLARI)

a- Veraset yoluyla vaki intikallerde, murisin ihticacasalih vesikaya dayanan borlar ile vergi borlar,

b- vazsz intikallerde, iktisap edilen mallarn aynna isabet eden borlar ile bunlara ilikin vergi borlar, ( Hibe eden hibe ettii mala taalluk eden borlar kendi zerine alm veya yle taahht etmi ise bu borlar dikkate alnmaz. )

c- Trkiye Cumhuriyeti tabiiyetindeki ahslara ait mallardan yabanc memleketlerde bulunanlara ilikin borlar ve yabanc memleketlerde bu mallar dolaysyla alnan Veraset ve ntikal Vergisi, ( bu fkrada yazl borlar ile veraset ve intikal vergileri, beyannamede gsterilen bu kabil mallarn deerini geemez. )

d- Cenazenin tehiz ve tedfini iin yaplan masraflar.


Ht lafli bor lar

HTLAFLI BORLAR

 • Veraset ve ntikal Vergisi Kanununun 13 maddesinde; murisin salnda icra dairesine veya mahkemeye intikal etmi alacak ve borlarnn beyannamede aka gsterilmesi art ile bu alacak ve borlarn vergilerinin tahakkuk ettirilerek tahsillerinin icra dairesi veya mahkemenin verecei kesin karara kadar tecil olunacan dzenlenmektedir

 • ANCAK;

  a- htilafl alacak veya borca ilikin olarak tahakkuk ve tecil edilmi verginin; tecil sresi her halkarda 10 yl aamayacaktr. Dolaysyla 10 yl ierisinde ihtilaf karara balanmazsa bu srenin bitiminde verginin tahsili cihetine gidilmektedir.

  b- Mkellefler tecil sresi iinde her 6 ayda bir vergi dairesine icra safhasnda bulunan veya dava konusu olan alacak ile ilgili bilgi vereceklerdir. Bilgi vermedikleri takdirde tecil edilmi verginin tahsil ilemlerine derhal balanacaktr.


Beyanname k mler tarafindan ver l r

BEYANNAME KMLER TARAFINDAN VERLR ?

 • VVKnun 7. maddesine gre, veraset veya sair suretle iktisap edilen mallarn bir beyanname ile bildirilmesi zorunludur. Beyanname ayn kanunun 8. maddesine gre her mkellef tarafndan ayr ayr veya btn miraslarla mtereken verilebilir.

 • Maliye Bakanl VVde vekaletname ile beyanname verilmesini kabul etmemektedir. (lem Ynergesi m.38) Ancak bu dzenleme Dantayca iptal edilmitir.

 • Sulh Hukuk Mahkemesince kayym olarak atanan kiiler miras adna beyanname verebilir.


Beyanname verme zamani

BEYANNAME VERME ZAMANI

1-Veraset tarikiyle vuku bulan intikallerde;

a-) lm Trkiyede gereklemi ise; mkelleflerin Trkiyede bulunmalar halinde lm tarihini takip eden 4 ay ierisinde, mkelleflerin yabanc bir memlekette bulunmalar halinde lm tarihini takip eden 6 ay iinde;

b-) lm yabanc bir memlekette gereklemi ise; mkelleflerin Trkiyede bulunmas halinde lm tarihini takip eden 6 ay iinde, mkellefler len kiinin bulunduu memlekette bulunduklar takdirde lm tarihini takip eden 4 ay iinde, mkellefler len kiinin bulunduu yerin dnda baka bir yabanc memlekette olduklar takdirde lm tarihini takip eden 8 ay iinde;

c-) Gaiplik halinde, gaiplik kararnn lm siciline kaydolunduu tarihi takip eden 1 ay iinde;

2-Dier suretle vaki intikallerde mallarn hukuken iktisap edildii tarihi takip eden 1 ay iinde, ilgili vergi dairesine beyanname verilir.

3-Gerek veya tzel kiilerce dzenlenen yarma ve ekililer ile 5602 Sayl Kanunda tanmlanan ans oyunlarnda, yarma ve ekili msabakalarnn yapld gn takip eden ayn 20. gn akamna kadar,


Beyannamen n ver lece verg da res

BEYANNAMENN VERLECE VERG DARES

 • Veraset tarikiyle vaki intikallerde len kimsenin, dier suretle vukua gelen intikallerde tasarrufu yapan ahsn ikametgahnn hkmi ahslarda ve dier teekkllerde merkezlerinin bulunduu vergi dairelerine;

 • Muris veya tasarrufu yapan ahsn bu ikametgah yabanc bir memlekette ise Trkiyedeki son ikametgahnn bulunduu vergi dairesine;

 • Muris veya tasarrufu yapan ahs Trkiyede hi ikamet etmemi veya ikametgah tespit olunamam ise Maliye Bakanlna;

 • Yabanc memleketlerde bulunan mkellefler Trkiye konsolosluklarna,

  vereceklerdir.


Verg n n n spet

VERGNN NSPET


Verg n n n spet1

VERGNN NSPET

 • Bir ahsa ana, baba e ve ocuklarndan (evlatlktan evlat edinenlere yaplan ivazsz intikaller hari) ivazsz mal intikali halinde vergi, ivazsz intikallere ilikin tarifede yer alan oranlarn yars uygulanarak hesaplanr.

 • 5602 sayl Kanunda tanmlanan ans oyunlar ile ve gerek ve tzel kiilerce dzenlenen yarma ve ekililerde kazanlan ikramiyelerde oran yzde 10 olarak uygulanr. kramiyenin ayni olarak denmesi halinde, fatura deeri esas alnr. .


Verg n n denme zamani

VERGNN DENME ZAMANI

 • Veraset ve ntikal Vergisi Kanununun 19. maddesine gre; veraset ve intikal vergisi, tahakkukundan itibaren (3) ylda ve her yl Mays ve Kasm aylarnda olmak zere iki eit taksitte (gerek ve tzel kiilerce dzenlenen yarma ve ekililerde kazananlara denecek ikramiyeler ile 5602 sayl ans oyunlar dolaysyla datlacak ikramiyelerden kesilen vergiler beyanname verme sresi iinde) denir.


Zamana imi ve m kellef yet n ba langici

ZAMANAIMI VE MKELLEFYETN BALANGICI

 • Veraset ve intikal vergisi konusuna giren bir intikalin vergilendirilebilmesi iin verginin zamanamna uramam olmas gerekir. Veraset ve ntikal Vergisi Kanununun 20. maddesinde zamanamnn balangc, vergi alacann domasna deil mkellefiyetin balangcna balanmtr. rnein 10 yl nce gerekleen bir ivazsz intikal dolaysyla veraset ve intikal vergisinin domu olmasna ramen, bu intikal idarenin bilgisine girmemise tarh zamanam; ancak, idarenin bilgisi dahiline girdii yl takip eden yl bandan itibaren ilemeye balar. O nedenle, veraset ve intikal vergisinde mkellefiyetin balangc;

  - Beyannamede gsterilen mallar ynnden beyannamenin verildii tarih,

  -Beyanname verilmi olmasna ramen beyannamede gsterilmeyen mallar ile beyanname verilmeyen hallerde olayn idarece tespit edildii tarih,

  -Terekenin tahriri defter tutma veya resmi tasfiye hallerinde mahkemece muamelelerinin ikmal edildii tarihtir.


Verg ye kar i alinacak tem nat

VERGYE KARI ALINACAK TEMNAT

Veraset ve ntikal Vergisi Kanununun 17. maddesinin ilk fkras hkmne gre; amme idare ve messeseleri, bankalar, bankerler, kasa kiralayanlar sigorta irketleri, sair irket ve messeseler, mahkemeler ve icra dairelerinde veraset ve intikal vergisinin konusuna giren para ve senedi (tahvil, hisse senedi gibi) bulunan istihkak sahiplerinin, bunlar zerinde tasarrufta bulunabilmeleri iin, ncelikle bu para ve senetlere isabet eden veraset ve intikal vergisinin denmi olduuna dair bir belgeyi ilgili kurulua ibraz etmeleri gerekmektedir.

Vergi dairelerince bu belgenin verilebilmesi iin mkellefler tarafndan aada belirtilen artlarn yerine getirilmi olmas gerekmektedir.

-Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin verilmi olmas,

-Belge istenilen para ve senetlerin bu beyannamede gsterilmi olmas,

-Tahakkuk eden vergiden para ve senede isabet eden tutar ile vadesi gemi taksitlerin denmi olmas gerekir.

lgili kurululara belge ibraz etmeyen hak sahiplerinin istihkaklarndan bu kurulularca veraset yoluyla intikallerde % 5, ivazsz intikallerde ise %15 orannda vergi karl tevkifatyapldktan sonra kalan tutarlar alabileceklerdir. Tevkifat yaplmakszn teminat gsterilmesi suretiyle bu messeselerde bulunan para veya dier kymetlerin serbest braklmas mmkn deildir.


Hayat s gorta pol eler kapsaminda yapilan demeler n durumu 3 nolu v v s rk ler

HAYAT SGORTA POLELER KAPSAMINDA YAPILAN DEMELERN DURUMU (3 NOLU VV SRKLER)

 • BRKMSZ SGORTA POLES UYGULAMASI

  Hayat sigorta poliesine istinaden sigortalnn ecelen vefat etmesi sonucu miraslarna sigorta irketince yaplan vefat tazminat demelerinin, terekeye dahil edilerek veraset ve intikal vergisine tabi tutulmas gerekir. Sigorta akdinde miras olmayan nc bir ahs lehdar olarak gsterilmi ise bu takdirde lehdara denecek miktarn tamam ivazsz iktisap olarak vergiye tabi olacaktr.

  Ferdi kaza kapsamnda bulunan sigortalnn kaza sonucu lm halinde, sigorta irketince denen tazminat, sigortalnn yokluu nedeniyle yaknlarnn urayacaklar maddi zarar ve manevi zdrabnsigorta szlemesine dayanlarak ksmen olsun tazmini ve telafisi amacn tadndan denecek sigorta tazminatnn yukarda belirtilen Veraset ve ntikal Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin parantez ii hkmne istinaden vergilendirilmemesi gerekir.

  Ancak, ferdi kaza sigortas kapsamnda bulunan sigortalnn nc kii lehine sigorta szlemesi yapmas veya byle bir kiiyi sonradan lehdar tayin etmesi durumunda, sigortal kiinin kaza sonucu lm zerine sigorta irketince miras olmayan nc kiiye denecek vefat tazminat maddi ve manevi bir tazminat olarak kabul edilemeyeceinden, denecek miktar ivazsz bir iktisap olarak veraset ve intikal vergisine tabi tutulacaktr.


Hayat s gorta pol eler kapsaminda yapilan demeler n durumu

HAYAT SGORTA POLELER KAPSAMINDA YAPILAN DEMELERN DURUMU

2. BRKML SGORTA POLES UYGULAMASI

Bireysel emeklilik szlemeleri ve hayat sigorta polielerine istinaden sigortalnn ecelen veya kazaen vefat etmesi sonucu sigorta irketince;

- Miraslara denen birikim tutarnn terekeye dahil edilerek,

- Sigortalnn miras olmayan nc kiiyi lehdar tayin etmesi halinde, polie lehdarna denecek birikim tutarnn ivazsz iktisap olarak,

(Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesi kapsamnda menkul sermaye irad olarak vergilendirildikten sonra) veraset ve intikal vergisine tabi tutulmas gerekmektedir.


Hayat s gorta pol eler kapsaminda yapilan demeler n durumu1

HAYAT SGORTA POLELER KAPSAMINDA YAPILAN DEMELERN DURUMU

3. KARMA SGORTA POLES UYGULAMASI

lm, maluliyet ve benzer risklere kar yaplan riziko teminatlar ile birikimli teminatlarn ayn poliede gsterilmesi halinde sigorta irketince yaplan demelerin;

- Birikimsiz ksmna isabet eden tutarnn birikimsiz sigorta polielerinde olduu gibi,

- Birikimli ksmna isabet eden tutarnn ise birikimli sigorta polielerinde olduu gibi

vergilendirilmesi gerekmektedir.


Ceza uygulamasi

CEZA UYGULAMASI

 • Veraset ve intikal vergisinde, vergi ziyann oluumundan bahsedilebilmesi iin Vergi Usul Kanununun 342. maddesinde belirtilen artlarn yerine getirilmi olmas gerekmektedir. Sz konusu madde ile Veraset ve intikal vergisine ilikin mkellefiyetlerde tahakkuk muamelesi yaplmak iin beyanname verme sresinin sonundan balayarak 15 gn beklenir. Beyanname bu sre iinde verilirse vergi ziya olmam saylr.

 • Ayrca mkellefe tebli edilmek art ile yeniden 15 gnlk mhlet verilir. Bu hususta da yukardaki hkm cari olur. hkmne yer verilmitir.

 • Yukarda belirtildii gibi veraset ve intikal vergisinde, beyanname verme sresi, baz zel haller dnda, veraset yoluyla meydana gelen intikallerde drt ay, ivazsz intikallerde bir aydr. Bu sreler getikten sonra beyanname verilmemi olsa bile V.U.K.nun 342. maddesinde belirtilen 1. ve 2. ek sreler gemeden vergi ziya cezasnn uygulanmas mmkn bulunmamaktadr.


Ceza uygulamasi1

CEZA UYGULAMASI

 • ntikal Eden Servet Unsurlarnn Hi Beyan Edilmemesi veya Beyannamede Eksik Gsterilmesi: VV uygulamasnda vergi ziyandan sz edilebilmesi iin; kanuni sre ve bu srenin bitiminden sonraki 15 gnlk birinci ek srenin gemesinden sonra mkelleflerin vergi dairesince yaz ile beyana arlmalar ve bu suretle kendilerine verilen ikinci 15 gnlk ek srede de beyanda bulunmam olmalar gerekmektedir. ( V..V.K. Genelgesi 2000/1 )

 • Beyan D Kalan Mallarn Mkelleflerce Kendiliinden Beyan :Beyan d kalan mallarn, vergi dairesince beyana ar yaplmadan ek beyanname ile beyan eden mkellefler adna vergi ziya cezasnn kesilmemesi gerekmektedir. ( V..V.K. Genelgesi 2000/1 )


De erleme farklili inda ceza uygulamasi

DEERLEME FARKLILIINDA CEZA UYGULAMASI

 • Veraset ve ntikal Vergisi Kanununun 10. maddesinin sondan nc fkrasna gre; lk tarhiyatta nazara alnmak zere mkellefler tarafndan bu maddedeki esaslara gre beyan edilen miktar ile idarece ayn deerleme llerine gre bulunan miktar arasndaki farka ait vergi (gayrimenkuller hari) vergi ziya cezasnn yars ile birlikte alnr.

 • lk tarhiyatla idare tarafndan yaplacak son tarhiyat arasnda bulunacak farka vergi ziya cezasnn yarsnn uygulanmas aadaki artlara baldr.

  - Mkellefler, yapacaklar deerlemede kanunun 10. maddesinde belirtilen llere uymaldrlar,

  - dare tarafndan bulunan farkn, mkellefin kulland deerleme lleri kullanlarak bulunmu olmas gerekmektedir.

 • Ayrca, gayrimenkullerin deerlemesinden bulunacak fark iin vergi ziya cezas uygulanmayacaktr. Menkul mallar ile gemilere ilikin deerlemede % 50ye kadar bulunacak fark iin ceza alnmaz.

 • Bu durumda; mkellef beyan ile vergi idaresince yaplacak deerleme sonucu bulunan matrah farklar, deerleme lsnn farkl olmasndan kaynaklanmsa, vergi ziya cezas uygulanmamaktadr.


Usuls zl k cezalari

USULSZLK CEZALARI

 • Birinci Derece Usulszlk Cezas:Vergi Usul Kanununun 352.maddesinin I - 11. bendinde Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin 342nci maddenin ikinci fkrasnda belirtilen sre ierisinde verilmi olmas. hkmne yer verilmitir. Bu durumda, idare tarafndan verilen ikinci 15 gnlk ek sre iinde veraset ve intikal vergisi beyannamesinin verilmesi halinde uygulanacak usulszlk cezas 1. derece usulszlk cezas olacaktr.

 • kinci Derece Usulszlk Cezas:Ayn kanunun 352. maddesinin II1. bendinde yer alan Veraset ve ntikal Vergisi Beyannamelerinin sresinin sonundan balayarak 342 nci maddenin 1. fkrasnda belirtilen sre iinde verilmi olmas; hkm gereince beyannamenin idare tarafndan verilen birinci 15 gnlk ek sre iinde verilmesi halinde 2. derece usulszlk cezas uygulanacaktr.

 • Beyannamenin, Birinci Ek Sre Dolduktan Sonra, kinci Ek Sre Verilmeden nce Verilmesi Durumunda Usulszlk Cezas:

  Bu durumda uygulanacak usulszlk cezasnn hangisi olduu konusunda tereddtlere dlm ve sorun idare tarafndan karlan 1991 / 1 sayl Genelge ile giderilmitir. Buna gre; beyannamenin, birinci 15 gnlk ek sre dolduktan sonra ve idarece ikinci ek srenin verilmesinden daha nceki bir tarihte verilmesi durumunda uygulanacak usulszlk cezasnn 2. derece olaca belirtilmitir.


P manlikla beyan

PMANLIKLA BEYAN

 • Veraset yoluyla veya ivazsz bir ekilde kendilerine mal intikal eden mkelleflerin, beyana ar yaplmadan veya beyana ar ile verilen ikinci 15 gnlk ek sre dolmadan beyanname vermeleri halinde pimanlk hkmlerinin uygulanmas mmkn deildir. nk, bu durumda hem vergi ziya olumam hem de mkellef Vergi Usul Kanununun 371. maddesinde belirtildii gibi beyannameyi kendiliinden deil idarenin ars zerine vermitir.

 • Ayrca idare tarafndan mkellefe tannan ikinci 15 gnlk ek sreden sonra beyannamenin verilmesi durumunda yukarda belirtilen kendiliinden verme art gereklemedii iin ( beyannamenin verilmedii idarenin bilgisi dahilinde bulunduu ) pimanlkla beyanname verilemeyecektir.

 • Bu durumda pimanlk hkmleri, sadece baz servet unsurlarnn dk deerle gsterilmesi hallerinde ve bu durumun idarece tespitinden nce ek beyanname verilmesi hallerinde uygulanabilecektir.


Gec kme fa z

GECKME FAZ

 • Veraset ve intikal vergisi beyannamelerinin Vergi Usul Kanununun 342. maddesinde belirtilen ek sreler iinde verilmi olmas halinde, (birinci ek sre ile ikinci ek sre arasnda verilenler dahil) vergi ziya olmam saylr. Dolaysyla sz konusu beyannameler kanuni sresinde verilmi sayldklarndan, bu sre ierisinde verilen beyannameler zerine yaplan tarhiyatlar iin gecikme faizi uygulanmaz.

 • Mkelleflerin kanuni srede veya Vergi Usul Kanununun 342. maddesinde belirtilen sre ierisinde verdikleri veraset ve intikal vergisi beyannamesine gre mkellef beyan zerine yaplan ilk tarhiyattan sonra resen, ikmalen veya idarece tarhiyat yaplm olmas halinde, tarh olunan vergiye ilk tarhiyatn vade tarihinden ikmalen, resen veya idarece yaplan tarhiyatn tahakkuk tarihine kadar geen sre iin taksit zamanlar dikkate alnmak suretiyle gecikme faizi hesaplanmaktadr.

 • idarece beyana arlmalar zerine kendilerine verilen ikinci 15 gnlk ek sre iinde beyanname vermeyerek bu sreden sonra sz konusu beyannamelerini vermeleri halinde, mkelleflerin beyan zerinden yaplan tarhiyat iin gecikme faizi hesaplanr


Ankara serbest muhasebec ve mal m av rler odasi

MOTORLU TAITLAR VERGS


Konu ve m kellef

KONU VE MKELLEF

MTVKnunda yazl tarifelerde yer alan;

a) Karayollar Trafik Kanununa gre trafik ube veya brolarna kayt ve tescil edilmi bulunan motorlu kara tatlar,

b) Ulatrma Bakanl Sivil Havaclk Genel Mdrlne kayt ve tescil edilmi olan uak ve helikopterler,

Motorlu Tatlar Vergisine tabidir.

Motorlu Tatlar Vergisinin mkellefi; trafik sicili ile Ulatrma Bakanlnca tutulan sivil hava vastalar sicilinde adlarna motorlu tat kayt ve tescil edilmi olan gerek ve tzelkiilerdir.


St snalar4

STSNALAR

a) Genel ve zel bteli idareler, sosyal gvenlik kurumlar ile il zel idareleri, belediyeler, ky tzel kiilikleri ve Trkiye Kzlay Dernei adna kayt ve tescil edilen tatlar (bu idarelere bal olup, ayr tzel kiilii olan iletmeler ile zel kanunlarnda mallar Devlet mal saylm olan kurulularn tatlar hari)

b) Karlkl olmak artiyle, yabanc devletlerin Trkiye'de bulunan elilik ve konsolosluklaryla, eli, maslahatgzar ve konsoloslarna (Fahri konsoloslar hari) ve o devletin uyruunda bulunan elilik ve konsolosluk memurlarna ve merkezi Trkiye'de bulunan uluslararas kurullar ile bu kurullarn yabanc uyruklu memurlarna ve resmi bir grev iin yurda gelen delege ve heyetlere ve bu heyetlere mensup yabanc uyruklu kiilere ait tatlar.

c) Sakatlk dereceleri % 90 ve daha fazla olan mall ve engellilerin adlarna kaytl tatlar ile dier mall ve engellilerin, bu durumlarna uygun hale getirilmi zel tertibatl tatlar.

d) 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayl Bankalar Kanunu hkmlerine gre temett hari ortaklk haklar ile ynetim ve denetimleri veya hisseleri ksmen veya tamamen Tasarruf Mevduat Sigorta Fonuna intikal eden bankalara, tasfiyeleri Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu eliyle yrtlen mflis bankalarn ifls idarelerine ait tatlar.


Verg leme l ve hadler

VERGLEME L VE HADLER

 • I SAYILI TARFE: Otomobil, kaptkat, arazi tatlar ve benzerleri ile motosikletler

  YA VE MOTOR SLNDR HACM

 • II SAYILI TARFE: I sayl tarifenin dnda kalan tatlar

  KAMYON-KAMYONET EKC VB. : YA VE AIRLIK

  OTOBS VE BENZERLER: YA VE OTURMA YER

  PANELVAN VE MOT. KARAVANLAR : YA VE MOTOR SLNDR HACM

  MNBS: YA

 • IV SAYILI TARFE: Uak ve Helikopterler

  KLOGRAM VE YA


M kellef yet n ba lamasi ve sona ermes

MKELLEFYETN BALAMASI VE SONA ERMES

 • Motorlu tatlar vergisi mkellefiyeti motorlu tatlarn trafik, sicili ile Ulatrma Bakanl tarafndan tutulan sivil hava vastalar siciline kayt ve tescili ile balar. Ancak;

  a) Takvim ylnn ilk alt ay iinde yeni kayt ve tescil edilen tatlarda kayt ve tescilin yapld takvim yl bandan, son alt ay iinde yeni kayt ve tescil edilen tatlarda ise, son alt aylk dneminin bandan itibaren,

  b) Kayt ve tescilli olup da devir ve temlik sebebiyle kayt ve tescil yaplan tatlarda deiiklik, takvim ylnn ilk alt aynda yaplm ise takip eden son alt aylk dnemin bandan; son alt aynda yaplm ise takip eden takvim yl bandan itibaren, Nazara alnr.

 • Motorlu tatlarn trafik sicili ile Ulatrma Bakanl tarafndan tutulan sivil hava vastalar siciline ait kaytlarnn silinmesi halinde, silinme takvim ylnn ilk alt ay iinde yaplm ise ikinci alt aylk dnemin bandan, ikinci alt aylk dnem iinde yaplmsa takip eden takvim yl bandan itibaren mkellefiyet sona erer.


Tahakkuk ve deme

TAHAKKUK VE DEME

 • Motorlu tatlar vergisi, tatlarn kayt ve tescilinin yapld yerin vergi dairesi tarafndan her yl Ocak aynn banda yllk olarak tahakkuk ettirilmi saylr. Tahakkuk ettirilen vergi, ayrca mkellefe tebli olunmaz ve vergi tahakkuk ettirilen gnde tebli edilmi saylr.

 • Motorlu tatlar vergisi her yl Ocak ve Temmuz aylarnda iki eit taksitte denir.


G der kayded lme hal

GDER KAYDEDLME HAL

 • Bu kanuna bal I ve IV sayl tarifelerde yer alan tatlardan (ticari maksatla kullanlan uak, helikopter ile tat kiralama faaliyeti ile uraanlarn bu amala kiraya verdikleri tatlar hari) alnan vergiler ve cezalar gecikme zamlar gelir ve kurumlar vergisi matrahndan gider olarak indirilmez.

 • Ancak ticari maksatla kullanlan uak, helikopter ile tat kiralama faaliyeti ile uraanlarn bu amala kiraya verdikleri tatlar iin denen MTVnin gider kaydedilmesi mmkndr.

 • II sayl tarifede yer alan minibs, panel van ve motorlu karavanlar, otobs ve benzerleri ile kamyonet, kamyon, ekici ve benzerleri iin denen MTV, gelir ve kurumlar vergisi matrahnn tespitinde gider olarak indirilir.


Ankara serbest muhasebec ve mal m av rler odasi

TEEKKR EDERZ


Ankara serbest muhasebec ve mal m av rler odasi

YARARLANILAN KAYNAKLAR

 • VVK

 • VUK

 • VVK LE LGL GENEL TEBLLER

 • VV LE LGL GENELGELER

 • A. MURAT YILDIZ, VERASET VE NTKAL VERGS REHBER,2002 SRKLER RAPOR, TURMOB,HAZIRAN 2002

 • MTVK

 • MTVK LE LGL GENEL TEBLLER


 • Login