Jak funguje kraj poznejte krajsk ad olomouck ho kraje
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

Jak funguje kraj? Poznejte Krajský úřad Olomouckého kraje PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Jak funguje kraj? Poznejte Krajský úřad Olomouckého kraje. Sociální oblast na krajském úřadě. na Krajském úřadě Olomouckého kraje spadají do kompetence odboru sociálních věcí odbor sociálních věcí

Download Presentation

Jak funguje kraj? Poznejte Krajský úřad Olomouckého kraje

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Jak funguje kraj poznejte krajsk ad olomouck ho kraje

Jak funguje kraj?Poznejte Krajský úřad Olomouckého kraje


Soci ln oblast na krajsk m ad

Sociální oblast na krajském úřadě

 • na Krajském úřadě Olomouckého kraje spadají do kompetence odboru sociálních věcí

 • odbor sociálních věcí

  • oddělení sociální pomoci – registrace sociálních služeb, sociální práce, metodická podpora organizací kraje

  • oddělení sociálně-právní ochrany – prevence kriminality, náhradní rodinná péče, ochrana dětí, integrace národnostních menšin

  • oddělení sociálních služeb – rozvoj sociálních služeb, zřizování poskytovatelů sociálních služeb

  • oddělení ekonomické a právní – financování organizací zřizovaných krajem


P e o seniory

Péče o seniory

 • rozvoj obsažen ve všech důležitých dokumentech kraje:

  • Programové prohlášení Rady Olomouckého kraje

  • Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje

  • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro roky 2011 – 2014

  • Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením


Pro je rozvoj p e o seniory d le it

Proč je rozvoj péče o seniory důležitý?

 • populace stárne – zvyšuje se podíl osob starších 65 let

 • nezbytná je příprava na zajištění potřeb zvýšeného počtu seniorů

 • trend stárnutí populace je patrný i na regionální úrovni – jak vyplývá z projekce obyvatelstva v Olomouckém kraji do roku 2065 zpracované Českým statistickým úřadem.


Demografick daje

Demografické údaje


Soci ln slu by

Sociální služby

 • Krajský úřad Olomouckého kraje

  • zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území,

  • zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území,

  • spolupracuje s obcemi, s dalšími kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou,

  • zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, a informuje obce na území kraje o výsledcích zjištěných v procesu plánování

  • sleduje a vyhodnocuje plnění plánů rozvoje sociálních služeb za účasti zástupců obcí, zástupců poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou sociální služby poskytovány,

  • informuje ministerstvo o plnění plánů rozvoje sociálních služeb,

  • zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb.


Dlouhodob strategie kraje v oblasti p e o seniory

Dlouhodobá strategie kraje v oblasti péče o seniory

 • Reagovat na aktuální potřeby občanů kraje v seniorském věku nabídkou sociálních služeb tak, aby bylo možno řešit jejich nepříznivou sociální situaci a posilovat jejich sociální začleňování


Soci ln slu by na zem ok

Sociální služby na území OK

 • Na území Olomouckého kraje je ke dni 1. 7. 2013 registrováno 262 sociálních služeb, které jsou poskytovány 149 poskytovateli sociálních služeb.

 • Skutečně však na území Olomouckého kraje působí služeb více – např. služby s nadregionální či celorepublikovou působností, služby zaregistrované v jiných krajích apod.

 • Na seniorskou populaci je zaměřeno cca 107 sociálních služeb 72 poskytovatelů


P sp vkov organizace ok v soci ln oblasti

Příspěvkové organizace OK v sociální oblasti

 • Olomoucký kraj zřizuje 32 příspěvkových organizací, které jsou významnými poskytovateli v rámci sítě sociálních služeb v kraji

 • Poskytují celkem 58 sociálních služeb

 • Na seniorskou populaci je z řad příspěvkových organizací OK zaměřeno

  • 33 sociálních služeb

  • 23 poskytovatelů


P sp vkov organizace soci ln slu by

Příspěvkové organizace – sociální služby


P sp vkov organizace soci ln slu by1

Příspěvkové organizace – sociální služby


Katalog poskytovatel soci ln ch slu eb

Katalog poskytovatelů sociálních služeb

 • Informace o sociálních službách působících na území OK byly shrnuty v KATALOGU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE

  • byl aktualizován v roce 2012

  • v tištěné podobě byl distribuován na městské úřady a poskytovatelům sociálních služeb

  • v elektronické podobě je k využití na webových stránkáchOlomouckého kraje (www.kr-olomoucky.cz)

  • cílem katalogu je poskytnout laické i odborné veřejnosti potřebné informace k orientaci v široké nabídce sociálních služeb a jejich poskytovatelů v Olomouckém kraji


Senio i bez hranic

Senioři bez hranic

 • projekt pro seniory, jemuž udělila záštitu náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Yvona Kubjátová

 • od června do konce srpna 2013 probíhají v Olomouci a okolí například

  • výtvarné kurzy a dílničky,

  • semináře zájmového vzdělávání,

  • výuka společenského tance i street dance,

  • jízdy na in-line bruslích,

  • rekondiční a rehabilitační pohybové aktivity,

  • naučné vycházky,

  • nordic walking, 

  • návštěvy atraktivních míst.

 • informace na webu www.senioribezhranic.cz nebo u koordinátorky projektu Milady Šnajdrové, tel.: 776 13 33 72


Podpora projekt zam en ch na seniory z rozpo tu olomouck ho kraje

„Podpora projektů zaměřených na seniory z rozpočtu Olomouckého kraje“

 • Olomoucký kraj podporuje ze svého rozpočtu organizace, které rovněž realizují sociální služby a aktivity zaměřené na podporu cílové skupiny seniorů v rámci:

  • příspěvkového programu „Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování“

   • V roce 2012 bylo vyplaceno 8 250 tis. Kč;

  • „Příspěvků do 25 tis. Kč poskytovaných Radou Olomouckého kraje“

   • V roce 2012 bylo vyplaceno 639 tis. Kč;

  • „Významných projektů Olomouckého kraje“

   • V roce 2012 bylo vyplaceno 1 545 tis. Kč.


Podpora projekt zam en ch na seniory z rozpo tu olomouck ho kraje1

„Podpora projektů zaměřených na seniory z rozpočtu Olomouckého kraje“

 • Příklady podpořených projektů v roce 2013

  • Klub seniorů, Rouské – Všechovice

  • VI. Tradiční LUKLYMPIÁDA v rámci integračního tábora pro seniory

  • Občanské sdružení Klub seniorů Brodek u Přerova – využití volného času

  • Kamarádi otevřených srdcí – kulturní, společenské a sportovní akce pro handicapované a seniory

  • Regionální unie seniorů – kulturně vzdělávací činnost

  • Svaz tělesně postižených v ČR, o. s., místní organizace Přerov – Za poznáním Olomouckého kraje – aktivní senioři


Senior pasy

„SENIOR PASY“

 • Olomoucký kraj se podílí na realizaci projektu Senior pasy, jehož cílem je podpora seniorů a jejich aktivního života.

  • Na základě bezplatné registrace obdrží přibližně do jednoho měsíce kartu velikosti klasické platební karty, která opravňuje k čerpání slev 5 – 50 % u vybrané sítě poskytovatelů.

  • Držitelé Senior pasů mohou uplatnit slevy v lázeňství, wellnes, zdravotnictví, cestování, vzdělávání třetího věku nebo při návštěvě muzeí a galerií, ale také při běžných spotřebních nákupech.

  • O vydání Senior pasu může požádat každá osoba, která dosáhla věku 55 let a má trvalé bydliště na území Olomouckého kraje.

  • Vydání Senior pasu je ZDARMA.

  • Zájemci se mohou registrovat online na www.seniorpasy.cz, telefonicky na čísle 543 210 790 nebo zasláním registračního formuláře na adresu Senior pasy, Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno. Registrace je možná i na oddělení sociálně-právní ochrany Krajského úřadu u Mgr. Satorové.


Senior pasy1

„SENIOR PASY“

 • Olomoucký kraj ve spolupráci s dalšími kraji zapojenými do projektu Senior pasy se spolupodílí na akcích pro seniory

 • K nejvýznamnějším akcím roku 2013 patří:

  • „Rodinné pasy a Senior pasy na Divokém západě“. Akce proběhne dne 24.8.2013 ve westernovém městečku Šiklův mlýn (Kraj Vysočina).


Projekt seniorsk cestov n

Projekt seniorské cestování

 • Olomoucký kraj nabízí svým občanům seniorského věku jednodenní zájezdy na turisticky zajímavá místa Střední Moravy a Jeseníků

 • běží od konce července do konce října 2013

 • přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně, do ruční papírny ve Velkých Losinách, do Jeskyní Na Pomezí k Mechovému jezírku na Rejvízu a do dřevěných kostelíků v Maršíkově, Klepáčově a Žárové. Projekt jim rovněž nabízí návštěvu Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem, Muzea Olomouckých tvarůžků v Lošticích, Zbrašovských aragonitových jeskyní v Teplicích nad Bečvou a hradu Helfštýna. 

 • hodnota výletů činí 560 korun, za které pořadatel zajistí dopravu autobusem s klimatizací, oběd, prohlídku pamětihodností a pojištění

 • senioři z této částky zaplatí pouze 200 korun - významnou část nákladů hradí Olomoucký kraj (cca 911 tisíc korun)

 • informace na www.seniorskecestovani.cz


T den soci ln ch slu eb

Týden sociálních služeb

 • 5. ročník v rámci celé ČR

 • ve dnech 7. – 13. 10. 2013

 • Olomoucký kraj se opakovaně zapojuje

  • poskytovatelé sociálních služeb zřizovaní Olomouckým krajem realizují dny otevřených dveří a další akce

 • informace na webu www.tyden-socialnich-sluzeb.cz


Jak funguje kraj poznejte krajsk ad olomouck ho kraje

Děkuji za pozornost

Mgr. Irena Sonntagová

vedoucí odboru sociálních věcí

Krajský úřad Olomouckého kraje

Tel: 585 508 220

e-mail: i.sonntagova@kr-olomoucky.cz


 • Login