Spor for et samlet skolevæsen i Odsherred Kommune - PowerPoint PPT Presentation

Spor for et samlet skolev sen i odsherred kommune
Download
1 / 14

 • 101 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Spor for et samlet skolevæsen i Odsherred Kommune. Budgetseminar 20. April 2012. Indhold. Udfordringer Mål : Deltagelse og kompetencer Indhold : Kvalitet i læringsmiljøer Målrettet skoleudvikling Struktur : Understøttende scenarier Økonomi : Ondartede og godartede midler.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Spor for et samlet skolevæsen i Odsherred Kommune

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Spor for et samlet skolev sen i odsherred kommune

Spor for et samlet skolevæsen i Odsherred Kommune

Budgetseminar

20. April 2012


Indhold

Indhold

 • Udfordringer

 • Mål: Deltagelseogkompetencer

 • Indhold: Kvalitetilæringsmiljøer

 • Målrettetskoleudvikling

 • Struktur: Understøttendescenarier

 • Økonomi: Ondartedeoggodartedemidler


Udfordringer

Udfordringer

Polariseringblandtbørnogunge

Fleremuligheder

Bedresundhed

Laverekriminalitet

Udskillelse

Dårligtrivsel

Hårdkriminalitet

Skoletilknytningogkundskaberafgørende

Stramøkonomi

Demografi: 40% aflærere over 50 år


Udfordringer1

Udfordringer

 • Med detdalendeelevtalogstramøkonomi

 • er der fare for, at kvalitetenogindholdet I læringsmiljøerneudhules?

 • Skolestrukturharikke en storselvstændigbetydningelevernesresultater. Men dethar den for de økonomiskehandlemuligheder.


M l deltagelse og kompetencer

Mål: Deltagelseogkompetencer

Relationelleog innovative kompetencer

Fagligekompetencer

Eksistentielle

ogetiskekompetencer

Brug for et helstøbtkompetenceideal


M l deltagelse og kompetencer1

Mål: Deltagelseogkompetencer

Dagtilbud

Grundskole

Ungdomsudd.

Effekt-

mål

Deltagelseifritidslivogfællesskaber

Sundhedsfremme, forebyggelseogsikkerhed


M l progression og effekter

Mål: Progression ogeffekter

Progression

 • Gennemførelseaf 1. årafungdomsuddannelse

 • Start påungdomsuddannelse

 • Tilmeldingtilungdomsuddannelse

 • Uddannelsesparathedogafgangsprøveresultat

 • Overgangmellemindskoling, mellemtrinogoverbygning

 • Overgangfradagtilbud

Gennemførelseafungdomsuddannelse


Indhold kvalitet af l ringsmilj er sammenh ng i forl b

Indhold: Kvalitetaflæringsmiljøer- sammenhængiforløb?

Nærhed

Kontinuitet

Fokuspågrund-

kompetencer

Glidendeovergange

Dagtilbud

Grundskole

Ungdomsudd.

Børnemiljøer

Ungemiljøer

Netværk

Valgmuligheder

Fokuspå

uddannelsesplan

Rullendeudskoling?


Indhold kvalitet af l ringsmilj er indivdualisering

Indhold: Kvalitetaflæringsmiljøer- indivdualisering?

Vægtpå

fællesskab

Individua-

lisering

Kunnskapsskolen, Lund

Essunga

Børikkevære en religionskrig

Børnlærerifællesskaber, men detkanværeforskelligt, hvilkefællesskaber

der ermeningsfuldeogbefordrende


Indhold kvalitet af l ringsmilj er organisering af specialressourcer

Indhold: Kvalitetaflæringsmiljøer- organiseringafspecialressourcer

 • Almenområdetbør have en let ogubureaukratiskadgangtilspecialressourcer

 • Videnogrådgivning (videnscentreogkonsultationsmodeller)

 • Målrettedetilbud (tidligindsats, re-integration…)

 • Samspil med psykiatri etc.

 • Budgetter (udlægningafspecialmidler)

 • Pas på med pseudo-integration afalmen- ogspecialmiljøer

 • Pas på med afspecialiseringaf PPR ogandrespecialfunktioner


M lrettet skoleudvikling partnerskab om skolen

Målrettetskoleudvikling- partnerskabomskolen

Elever

Foræl-dre

Professio-nelle

Skoleledergruppensomstrategisk forum I samspil

med forvaltningen

Skalunderstøttepartnerskabermellemskolens

interessenter

Byrådogforvaltningskalstyrepå rammer ogstøtte

påindhold

Ledelse


Struktur underst ttende scenarier

Struktur: Understøttendescenarier

Netværk:

Fællesskaber

Stordrift:

Bæredygtige

helhedskoler

Synergiligger ikkeimursten

(fysiskstruktur spiller dog en rolle)

Differentieret

efter alder


Konomiske l ftest nger

Økonomiskeløftestænger

+

Klasseoptimering

Bedreinklusionogtidligindsats

Læringsteknologi

Fællesledelseog administration

-

Grønthøstere –oggenerelle “effektiviseringer”

Spare påfagligeogpædagogiskeinvesteringer

“Forbud” mod at brugespecialfunktioner


Opsamling

Opsamling


 • Login