Vzdel vacie programy e
Download
1 / 32

Vzdelávacie programy EÚ - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Vzdelávacie programy EÚ. Prednáška 3. Program je zameraný na:. rozvoj výmeny, spolupráce a mobility medzi inštitúciami vzdelávania a odbornej prípravy v rámci ES tak, aby sa stali svetovým štandardom. 2. Základné dokumenty :. Rozhodnutie Európskeho parlamentu a rady č.1720/2006/ES

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Vzdelávacie programy EÚ' - wei


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Program je zameraný na:

rozvoj výmeny, spolupráce a mobility medzi inštitúciami vzdelávania a odbornej prípravy v rámci ES tak, aby sa stali svetovým štandardom

2


Základné dokumenty:

 • Rozhodnutie Európskeho parlamentu a rady

 • č.1720/2006/ES

 • Výzva na podanie prihlášok a žiadostí

 • Priority pre Výzvu

 • Finančné a administratívne informácie pre

 • podávateľov projektov

 • Príručky pre podávateľov

 • Prihlášky

 • www.saaic.sk/llp

3


4


Comenius
COMENIUS

 • Cieľové skupiny:

 • VŠ/ fakulty pripravujúce učiteľov

 • Pedagogické

 • Filozofické

 • Filologické

 • Prírodovedecké

 • Matematicko-fyzikálne

5


Akcie
Akcie

COMENIUS

 • Mobilita jednotlivca

 • asistenti (VŠ študenti – budúci učitelia)

 • kurzy pre ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov (VŠ učitelia pripravujúci budúcich učiteľov)

 • Procedúra - decentralizovaná - NA LLP/prihlášky a výberová procedúra

6


Akcie1
Akcie

COMENIUS

 • Multilaterálne projekty - Partnerstvá spolupracujúce na skvalitnení vzdelávania učiteľov a ďalších skupín pracovníkov v školskom vzdelávaní

 • Procedúra: centralizovaná– Výkonná agentúra

 • Trvanie: 2 roky

 • Minimálne partnerstvo: 3 z 3 krajín

 • Maximálny grant: 150 000 EUR

 • Financovanie EK: 75%

7


Akcie2
Akcie

COMENIUS

Siete - Partnerstvá podporujúce prepojenie a spoluprácu vzdelávacích zariadení zapojených do multilaterálnych projektov so spoločným záujmom (tematicky, profilovo)

Procedúra: centralizovaná– Výkonná agentúra

Partnerstvo: minimálne 10 inštitúcií z 10 rôznych krajín

Trvanie: 3 roky

Maximálny grant: 150 000 EUR

8


Cie ov skupiny
Cieľové skupiny

ERASMUS

študenti a účastníci odbornej prípravy na terciárnom stupni;

inštitúcie vysokoškolského vzdelávania;

učitelia, školitelia v odbornej príprave a iní pracovníci týchto inštitúcií;

podniky, sociálni partneri a iní predstavitelia

pracovného života;

verejné a súkromné subjekty vrátane neziskových a mimovládnych organizácií

výskumné strediská a subjekty, ktoré sa zaoberajú otázkami celoživotného vzdelávania

9


Akcie3
Akcie

ERASMUS

Mobilita jednotlivcov

mobilita študentov na účely štúdia alebo odbornej prípravy v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania, ako aj stáže v podnikoch, strediskách odbornej prípravy, výskumných strediskách alebo iných organizáciách;

mobilita učiteľov v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania s cieľom vyučovať alebo absolvovať odbornú prípravu v partnerskej inštitúcii v zahraničí;

10


Akcie4
Akcie

ERASMUS

Mobilita jednotlivcov

mobilita iných pracovníkov v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania a pracovníkov podnikov na účely odbornej prípravy alebo vyučovania;

intenzívne programy Erasmus organizované na mnohostrannom základe.

11


Akcie5
Akcie

ERASMUS

Multilaterálne partnerstvá

Procedúra: centralizovaná – Výkonná agentúra

Partnerstvo: minimálne 3 inštitúcie z 3 rôznych krajín

Trvanie: 3 roky

Maximálny grant: 150 000 EUR

12


Akcie6
Akcie

ERASMUS

Siete

Procedúra: centralizovaná – Výkonná agentúra

Partnerstvo: minimálne 10 inštitúcií z 10 rôznych krajín

Trvanie: 3 roky

Maximálny grant: 150 000 EUR

13


Grundtvig
GRUNDTVIG

Cieľové skupiny:

VŠ/katedry vzdelávania dospelých, inštitúty celoživotného vzdelávania, katedry sociálnej práce, univerzity tretieho veku

14


Akcie7
Akcie

GRUNDTVIG

Mobilita jednotlivcov

účasť na kurzoch, prípravné návštevy decentralizovaná aktivita/NA LLP (granty a termínypodľa finančnej príručky)

Multilaterálne projekty

Priority: Výzva

Procedúra: centralizovaná - Výkonná agentúra

Trvanie: 2 roky

Partnerstvo: minimálne 3 z 3 krajín

Maximálny grant: 150 000 EUR

Financovanie EK: 75 %

15


Akcie8
Akcie

GRUNDTVIG

Siete

rozvoj vzdelávania dospelých

Procedúra: centralizovaná – Výkonná agentúra

Minimálne partnerstvo: 10 inštitúcií z 10 rôznych krajín

Trvanie: 2 roky

Maximálny grant: 150 000 EUR

Financovanie EK: 75%

16


Leonardo da Vinci

 • Podpora účastníkov odbornej prípravy a ďalšej odbornej prípravy pri získavaní a využívaní vedomostí, zručností a kvalifikácií;

 • zvýšiť príťažlivosť odborného vzdelávania a prípravy

 • Cieľová skupina: inštitúcie poskytujúce odborné vzdelávanie a prípravu (okrem terciárneho odborného vzdelávania)

 • VŠ sa môžu podieľať na tvorbe a prenose inovácií, ale nie do svojej vysokoškolskej odbornej prípravy – možnosť spolupráce pre iné inštitúcie alebo ďalšie vzdelávanie

17


LEONARDO DA VINCI

Multilaterálne projekty

 • Tvorba inovácií

 • centralizované aktivity – Výkonná agentúra

 • Projekty zamerané na skvalitnenie systémov odbornej prípravy prostredníctvom zamerania na vývoj inovácií a osvedčených postupov v konkrétnej oblasti na regionálnej / rezortnej úrovni

 • Priority: Výzva

 • Minimálne partnerstvo: 3 partneri z 3 krajín

 • Trvanie: 2 roky, Maximálny grant: 250 000 EUR

 • Financovanie EK: 75%

18


LEONARDO DA VINCI

Multilaterálne projekty

 • 2. Prenos inovácií – podávanie prihlášok – NA LLP

 • výberová procedúra – Výkonná agentúra

 • Ciele:

 • skvalitnenie systémov odbornej prípravy,

 • prispôsobenie inovačných výstupov a procesov vyvinutých v rôznych medzinárodných kontextoch národným potrebám

 • Európske a národné priority – Výzva 2007

 • Trvanie: 2 roky

 • Partnerstvo: 3 partneri z 3 krajín

 • Maximálny grant: 150 000 EUR

 • Finanovanie EK: 75%

19


LEONARDO DA VINCI

Siete

 • Procedúra centralizovaná – Výkonná agentúra

 • Ciele:

 • Zhromažďovanie poznatkov v konkrétnej oblasti na regionálnej/rezortnej úrovni;

 • identifikácie trendov a požiadaviek na odborné zručnosti;

 • publikovanie výsledkov

 • Priority: Výzva 2007

 • Minimálne partnerstvo: 3 partneri z 3 krajín

 • Trvanie: 3 roky, Maximálny grant: 150 000 EUR

 • Financovanie EK: 75%

20


TRANSVERZÁLNY PROGRAM

Transverzálny program

 • 1. Štúdie a analýzy(centralizovaná akcia)

 • 2.Jazyky – multilaterálne projekty a siete(centralizovaná akcia)

 • zamerané na vývoj nových materiálov pre

 • jazykové vzdelávanie (on-line kurzy a nástroje

 • pre jazykové skúšky)

 • vývoj nástrojov a kurzov na účely odbornej

 • prípravy učiteľov jazykov, školiteľov v odbornej

 • príprave a iných pracovníkov.

21


TRANSVERZÁLNY PROGRAM

Kľúčové aktivity

 • 3. IKT – multilaterálne projekty a siete

 • (centralizovaná aktivita) zamerané na:

 • rozvoj inovatívneho obsahu, služieb , teórie a

 • praxe v celoživotnom vzdelávaní podporovanom

 • IKT na všetkých stupňoch vzdelávania a vo

 • všetkých oblastiach

 • napomáhať začleneniu učenia podporovaného IKT

 • do systému vzdelávania a odbornej prípravy,

 • vrátane otvoreného a dištančného vzdelávania.

22


TRANSVERZÁLNY PROGRAM

Kľúčové aktivity

4.Diseminačné aktivity

(centralizovaná aktivita)

Formy – unilaterálne a národné projekty

- multilaterálne projekty

- referenčné materiály (štatistiky,

prehľady a iné štúdie)

Minimálne partnerstvo: 3 (okrem sietí 10)

Trvanie: 2-3 roky

Maximálny grant: 150 000 EUR

Financovanie EK: 75%

23


JEAN MONNET

JEAN MONNET program

 • Centralizovaný program LLP zameraný na výučbu, výskum a rozvoj v oblasti Európskych štúdií (EŠ)

 • Priority:

 • rozvoj Európskej únie (EÚ)

 • dialóg medzi ľuďmi a kultúrami;

 • európske právo, globalizácia a EÚ;

 • ekonomická prosperita, sociálna spravodlivosť;

 • zviditeľňovanie EÚ, odraz EÚ v médiách;

 • veda, energia udržateľný rozvoj;

 • európske občianstvo, kultúra a história.

24


JEAN MONNET

Cieľové skupiny a žiadatelia

 • Vysokoškolské inštitúcie v EÚ a mimo EÚ

 • Asociácie vysokoškolských učiteľov a

 • výskumných pracovníkov zameraných na EŠ

 • Verejnoprávne a súkromné subjekty zodpovedné

 • za organizovanie a poskytovanie vzdelávania v

 • oblasti EŠ

 • Výskumné strediská a subjekty, ktoré sa

 • zaoberajú problematikou európskej integrácie v

 • Spoločenstve i mimo neho

25


Akcie9
Akcie

JEAN MONNET

1) Jean Monnet katedry a katedry na meno (Ad personam)

 • sú to miesta riadnych profesorov/VŠ učiteľov so špecializáciou na Európske štúdiá

 • minimálne rozsah odučených hodín 120/akademický rok

  (centralizovaná aktivita)

  Trvanie projektu: maximálne 5 rokov

  Partnerstvo: unilaterálne

  Maximálny grant: 45 000 EUR Financovanie EK: 75%

26


Akcie10
Akcie

JEAN MONNET

 • 2) Jean Monnet centrá excelentnosti

 • združujú vedecké, ľudské a faktografické

 • zdroje pre EŠ v rámci jednej alebo viacerých

 • inštitúcií;

 • akademickú zodpovednosť za centrá majú Jean Monnet katedry

 • Trvanie projektu: maximálne 5 rokov

 • Partnerstvo: unilaterálne

 • Maximálny grant: 75 000 EUR Financovanie EK: 75%

27


Akcie11
Akcie

JEAN MONNET

 • 3) Jean Monnet učebné moduly

 • krátkodobé kurzy v oblasti EŠ s minimálnym

 • počtom 30 hodín;

 • forma všeobecných, vysoko špecializovaných

 • kurzov alebo letných škôl;

 • multidisciplinárny charakter

 • Trvanie: maximálne 5 rokov

 • Partnerstvo: unilaterálne

 • Maximálny grant: 21 000 EUR

 • Financovanie EK: 75 % EK

28


Akcie12
Akcie

JEAN MONNET

 • 4) Asociácie profesorov, VŠ učiteľov a výskumných pracovníkov špecializovaných na EŠ

 • riadne zaregistrovaná (samostatný právny subjekt);

 • zameranie na EŠ na národnej alebo medzinárodnej úrovni

 • multidisciplinárny charakter;

 • otvorená pre všetkých učiteľov a výskumných pracovníkov

 • v oblasti EŠ;

 • prihlášky podpísané rektorom/prezidentom.

 • Trvanie: maximálne 5 rokov

 • Partnerstvo: unilaterálne

 • Maximálny grant : 25 000 EUR Financovanie EK: 75%

29


Akcie13
Akcie

JEAN MONNET

 • 5) Informačné a výskumné aktivity zamerané na EŠ

 • žiadateľ – VŠ alebo národné, regionálne alebo

 • medzinárodné asociácie;

 • aktivity: konferencie, semináre, okrúhle stoly,

 • letné školy v oblasti EŠ;

 • prihlášky podpísané rektorom/prezidentom

 • asociácie.

 • Trvanie: 1 rok

 • Partnerstvo: minimálne unilaterálne

 • Maximálny grant: 50 000 EUR Financovanie EK: 75%

30


Akcie14
Akcie

JEAN MONNET

 • 6) Medzinárodné výskumné skupiny v oblasti EŠ

 • Cieľ:

 • vytvorenie akademickej siete so spoločným

 • výskumným plánom a organizáciou

 • spoločných aktivít (semináre, publikácie, šírenie

 • informácií);

 • prihlášky musia byť podpísané rektorom/

 • prezidentom.

 • Trvanie: 2 roky

 • Partnerstvo: 3 Jean Monnet katedry z 3 rôznych krajín

 • Maximálny grant: 100 000 EUR Financovanie EK: 75%

31


Administrácia programu

Procedúry:

Decentralizované – podávanie prihlášok a schvaľovanie

Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania

Centralizované – podávanie prihlášok a schvaľovanie

Výkonná agentúra

http://eacea.ec.europa.eu/static/en/llp

32


ad