Latvijas pa vald bu izpilddirektoru asoci cijas san ksme
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 54

Latvijas pašvaldību Izpilddirektoru Asociācijas sanāksme PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Latvijas pašvaldību Izpilddirektoru Asociācijas sanāksme. 2010. gada 3. decembrī Ādažos. LPIA VALDES ATSKAITE. par darbības laiku no 2009. gada 11. decembra līdz 2010. gada 3. decembrim. Pārvēlēšanas 2009. gada 11. decembrī Jelgavā.

Download Presentation

Latvijas pašvaldību Izpilddirektoru Asociācijas sanāksme

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Latvijas pa vald bu izpilddirektoru asoci cijas san ksme

Latvijas pašvaldību Izpilddirektoru Asociācijas sanāksme

2010. gada 3. decembrī

Ādažos


Lpia valdes atskaite

LPIA VALDES ATSKAITE

par darbības laiku

no 2009. gada 11. decembra līdz 2010. gada 3. decembrim


P rv l anas 2009 gada 11 decembr jelgav

Pārvēlēšanas 2009. gada 11. decembrī Jelgavā

Iepriekšējā un esošā valde, priekšsēdētāji un padomnieki ar UDITE priekšsēdētāju


Lpia skait os

LPIA skaitļos

No 01.06.2009. Latvijā 118 pašvaldības (9 pilsētas un 109 novadi)

LPIA dalībnieki (141):

 • Pilsētu un novadu izpilddirektori (9+89)

 • Pārvalžu vadītāji (1+42)

  Regulāri sanāksmes apmeklē ap 70—90!


San ksmes r g 2010 gada 1 pusgad

Sanāksmes Rīgā 2010. gada 1. pusgadā

 • 06.01. — par ēku apsaimniekošanu

 • 03.02. — par sociālo palīdzību, pakalpojumiem un par veselības pieejamību, medicīnisko pakalpojumu reformu, t.sk. par ģimenes ārstu praksēm un FVP

 • 07.04. — par izglītības jautājumiem (pamatizglītība, profesionālā izglītība, interešu izglītība, sports, apmaksas sistēma)

 • 05.05. — par ceļu un ielu apsaimniekošanu, t. sk. par meža ceļiem.


Izbraukuma san ksmes 2010 gada 1 pusgad

Izbraukuma Sanāksmes 2010. gada 1. pusgadā

05.03. biju namatēvs Talsos


Talsi devi u pakalnu pils ta

Talsi — deviņu pakalnu pilsēta


Darba m c ba un veikl bas treni skol

Darba mācība un veiklības treniņš skolā


Sia vika wood kokapstr de

SIA “Vika Wood”(kokapstrāde)


Sia jaunalko alkoholiskie dz rieni

SIA “Jaunalko” (alkoholiskie dzērieni)

 • Izpilddirektori vēro produktus...


Gulbenie i m s laipni uz ma 4 j nij

Gulbenieši mūs laipni uzņēma 4. jūnijā


Daudzveid gie dimdi k posti

Daudzveidīgie Dimdiņkāposti


Ikea produkcija ar top lizum

IKEA produkcija arī top Lizumā


Pie jaunie iem gulben

Pie jauniešiem Gulbenē


Gulbenes mui san ksme un lpia koris

Gulbenes muižā — sanāksme un LPIA koris


San ksmes r g 2010 gada 2 pusgad

Sanāksmes Rīgā 2010. gada 2. pusgadā

 • 08.09. — zemes politikas jautājumi (zemes reformas pabeigšana, kadastrs, zemes politika u.c.)

 • 06.10. — drošība un civilā aizsardzība (valsts un pašvaldību policijas sadarbība, atskurbtuves, plūdu riski un drošība u.c.)


Izbraukuma san ksmes 2 pusgad

Izbraukuma sanāksmes 2. pusgadā

20.08. — Ludzas novadā


San ksm par novadu par k rt bu un robe sardzi

Sanāksmē — par novadu, par kārtību un robežsardzi


Skats no pilskalna un muzej

Skats no pilskalna un muzejā


Va e blagoro ije ener a kul eva m j un uz plosta

“Vaše blagoroģije”ģenerāļa Kulņeva mājā un ... uz plosta


Valmiera 05 11

Valmiera 05.11.

Kā dzīvot labāk ar elektronisko iepirkumu sistēmu — teorija un prakse.


M c bu projekti

Mācību projekti

 • Izpilddirektoru kursi Pašvaldību mācību centrā Rīgā

 • Dažādi citi kursi, semināri LPMC, PKC un LPDA, kuros arī piedalījās ID un darbinieki


2 dienu semin rs 16 17 j nij p rgaujas novad

2 dienu seminārs 16.—17. jūnijā Pārgaujas novadā

 • Pašvaldību sadarbība ar NVO un iedzīvotājiem tīras vides uzturēšanā

 • Par līdzdarbības pasākumiem teritorijas sakopšanā


P rgaujas novada apskate

Pārgaujas novada apskate

Raiskuma pārvalde

“Augstrozes”


J u p ava raiskum

Jāņu pļava Raiskumā....


Novada lepnums atjaunotais auciema kult ras nams

Novada lepnums — atjaunotais Auciema kultūras nams


Atkritumu apsaimnieko ana

Atkritumu apsaimniekošana

 • Pašvaldību loma, dalītā atkritumu vākšana, deponēšana, apsaimniekošanas reģionu noteikšana u.c.

 • Publiskā iepirkuma procedūras, noslēgtie līgumi


Zaao praktisk pieredze

ZAAO praktiskā pieredze

Savāktās stikla pudeles — deponēšanas problēma

Sapresētas PET pudeles — pārstrādei


Semin rs valmier 05 11

Seminārs Valmierā 05.11.

PAR MĀJU APSAIMNIEKOŠANAS JAUTĀJUMIEM:

 • Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā

 • Dzīvokļu īpašumu likums

 • Dzīvojamo māju apsaimniekošana — problēmas un risinājumi

 • LPS pozīcija par dzīvokļu pabalstiem sociālā tīkla stratēģijas ietvaros.


Latvijas pa vald bu izpilddirektoru asoci cijas san ksme

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas

Valmierā – veiksmes stāsts?

SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”


Starptautisk sadarb ba

Starptautiskā sadarbība

Mācību un pieredzes vizītes:

23.—30.05. Austrija — izpilddirektoru pieredzes apmaiņas brauciens (atkritumu saimniecība, sadarbība, LEADER u.c.)

08.—13.08. Čehijas izpilddirektoru pieredzes vizīte Latvijā (paldies Bauskas, Rundāles, Jelgavas novadiem un Rīgai!)

03.—06.10. Čehija — asociācijas rudens konference (IT jautājumi, e-iepirkumi)


Lpia austrij

LPIA Austrijā


Pamatt ma atkritumu apsaimnieko ana

Pamattēma — atkritumu apsaimniekošana


Un labiek rto ana

Un labiekārtošana


Ehu asoci cija stmou latvij

Čehu asociācija (stmou) latvijā

Bauskas novadā

Rundālē


Jelgavas novad

Jelgavas novadā


Latvijas pa vald bu izpilddirektoru asoci cijas san ksme

Rīgā


Lpia ehij stmou rudens konferenc most

LPIA čehijāStmou rudens konferencē most


Dal ba udite

Dalība UDITE:

 • Izpildkomitejas un Pārvaldes padomes sēdes Spānijā un Strasbūrā

 • UDITE kongress Strasbūrā

 • Mūsu priekšlikumi un sekas


Udite izpildkomitejas s de sp nij

Udite izpildkomitejas sēde spānijā


Udite kongress strasb r

UdITE kongress strasbūrā


Eiropas parlaments

Eiropas parlaments


Jaun udite vad ba

Jaunā udite vadība


L dzdal ba lps instit cij s

Līdzdalība LPS institūcijās

 • komitejās un darba grupās

 • sarunu grupās ar ministrijām

 • LPIA pārstāvība LPS valdē, domē un kongresā


Gada lpia bud ets

Šī gada LPIA budžets:

Ienākumi:

plānoti — 42 218 Ls

faktiski — 44 268 Ls

 • 13 218 Ls — atlikums gada sākumā

 • 31 050 Ls — dalības maksas

Izdevumi:

plānoti — 30 318 Ls

faktiski — 25 780 Ls

 • Algas un soc. nodoklis — 10 800 Ls

 • Saimnieciskie izdevumi — 5500 Ls

 • Dalība UDITE — 1406 Ls

 • Pasākumi — 8075 Ls


Paldies par darbu lpia valdei

Paldies par darbu LPIA valdei

 • Normunds Tropiņš (Kurzeme, Talsi) — priekšsēdētājs

 • Āris Vilšķērsts (Vidzeme, Madona) — priekšsēdētāja vietnieks

 • valdes locekļi:

  • Dmitrijs Pavlovs (Rīga, Latgales priekšpilsēta)

  • Irēna Škutāne (rep.pils., Jelgava)

  • Gunārs Kurlovičs (Zemgale, Dobele)

  • Guntars Jākobsons (Pierīga, Sēja)

  • Vanda Kezika (Latgale, Daugavpils)


Paldies par sadarb bu un l dzdarb bu

Paldies par sadarbību un lĪdzdarbību!

 • Latgales izpilddirekcijai un Sandai

 • Loga meitenēm Guntai un Dainai

 • LPS padomniekiem un darbiniekiem

 • PKC un LPMC

 • Ministriju un citu institūciju pārstāvjiem

 • Talsu, Gulbenes, Ludzas un Ādažu novadiem un Valmieras pilsētai

 • Jums katram, kas darbojas LPIA un sauc to par savu asociāciju!


1 pusgada pl ns 2011 gadam

1. pusgada plāns 2011. gadam

 • 5. janvārī, 2. februārī — Rīgā

 • Skatāmie jautājumi janvārī — budžeti, ceļu fonds, atlīdzības sistēma; februārī — VRAA, ēdināšana skolās

 • 4. martā — izbraukuma sanāksme Smiltenes novadā

 • 8. aprīlī — sanāksme un seminārs Sējas novadā par Būvniecības likumu, ekspertīzēm, specifikācijām, iepirkumiem u.c.)

 • 11. maijā — Rīgā

 • Skatāmie jautājumi (kas aktuāli? Lemt 1—2 sēdes iepriekš, gaidām priekšlikumus no jums!)

 • 3. jūnijā — izbraukuma sanāksme Balvu novadā

 • Pieredzes apmaiņas brauciens (ČR) — 05. beigas


2 pusgada pl ns 2011 gadam

2. pusgada plāns 2011. gadam

 • Ikmēneša sanāksmes Rīgā

 • Izbraukuma sanāksmes augustā Vecumnieku novadā un gada sapulce Mālpils novadā

 • Seminārs — Kurzemes novadā (Kuldīgas?)


Darbi i 2011 gadam

Darbiņi 2011. gadam

 • Kas LPIA tiešām ir aktuāli, noderīgi visiem?

 • Saikne ar pārvalžu vadītājiem (vai izveidojies pārdomāts, veiksmīgs sadarbības tīkls? Vai izmantojam LPIA piedāvāto?)

 • Semināri LPIA biedriem 1 reizi pusgadā

 • Konkurss LPIA biedru un pašvaldību darba novērtējumam

 • Sadarbība ar ārvalstu kolēģiem (čehi, lietuvieši, igauņi, slovāki, varbūt zviedri un norvēģi?)

 • Twinning projekta iesniegšana

 • Citas aktivitātes?


Goda biedri

Goda biedri

Iedibināta jauna tradīcija 2009. gadā:

1. Bruno Otersons

2. Vitālijs Aizbalts

3. Juris Zutis

4. Šogad piepulcinām Mudīti Priedi!


Paldies par sadarb bu 2010 gad

Paldies par sadarbību 2010. gadā!

Jauku Adventes laiku, priecīgus, baltus Ziemassvētkus un svētītu 2011. gadu!


 • Login