JORNADA SOBRE LA REFORMA LABORAL: R.D.Llei 3/2012
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 37

JORNADA SOBRE LA REFORMA LABORAL: R.D.Llei 3/2012 NOVES EINES PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

JORNADA SOBRE LA REFORMA LABORAL: R.D.Llei 3/2012 NOVES EINES PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA. Organitzada per Cànovas 1852 www.canovas.net. JORNADA SOBRE LA REFORMA LABORAL: R.D.Llei 3/2012 NOVES EINES PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA. Ponent: DR. FERRAN CAMAS RODA

Download Presentation

JORNADA SOBRE LA REFORMA LABORAL: R.D.Llei 3/2012 NOVES EINES PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


JORNADA SOBRE LA REFORMA LABORAL: R.D.Llei 3/2012NOVES EINES PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA


Organitzada per Cànovas 1852

www.canovas.net

JORNADA SOBRE LA REFORMA LABORAL: R.D.Llei 3/2012NOVES EINES PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA

Ponent:

DR. FERRAN CAMAS RODA

Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social i Director de la Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania de la UdG.

Girona, 7 de març de 2012

(Material pes als assistents a la Jornada del dia 7 de març. Aquesta documentació ha estat lliurada el 5 de març de 2012)


REIAL DECRET-LLEI 3/2012, DE 10 DE FEBRER, DE MESURES URGENTS PER A LA REFORMA DEL MERCAT LABORAL(BOE núm. 36, d’11 de febrer de 2012; la correcció d’errades es va produir al BOE núm. 42, de 18 de febrer de 2012)

Exposició de motius

 • Justificació de la reforma en la gravetat de la situació econòmica i de l’ocupació, i recerca de la garantia de flexiseguretat.

 • Justificació de l’establiment de mesures:

  A) Per afavorir l’empleabilitat dels treballadors.

  B) Per fomentar la contractació indefinida i la creació d’ocupació.

  C) Per afavorir la flexibilitat interna com alternativa a la destrucció d’ocupació

  D)Objectiu “d’augmentar l’eficiència del mercat de treball i reduir la dualitat laboral”


RÈGIM D’INTERMEDIACIÓ LABORAL, CONTRACTACIÓ I ACCÉS A L’OCUPACIÓ

Empreses de Treball Temporal

Nova regulació de les accions de formació per a l’ocupació

El contracte de formació i aprenentatge; a temps parcial; a distància i la contractació de durada determinada


EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL i intermediació laboral

Aquelles ja autoritzades poden actuar com a “Agències de col·locació” privades de caràcter lucratiu (col·laboradores o autònomes)

 • Requeriment d’una autorització: concessió per silenci positiu (art. 21 LO + notificació en tres mesos: R.D. 1796/2010)

 • Presentant una “Declaració responsable” davant el servei públic d’ocupació competent (art. 16 LET).

 • Obligació de garantir la gratuïtat del seus serveis als treballadors (Disposició Addicional 2 LO).


CONTRACTE PER A LA FORMACIÓ I L’APRENENTATGE

 • En matèria d’edat, el contracte es pot fer amb menors de 25 anys; en tot cas fins que la taxa d’atur a Espanya es situi per sota del 15% pot realitzar-se amb treballadors menors de 30 anys.

 • La durada del contracte és +6 mesos -3 anys.

 • El temps de treball efectiu no serà superior al 75% el primer any o al 85% el segon i tercer any de la jornada.

 • Es poden fer tants contractes com qualificacions professionals s'associïn a l’activitat laboral concertada.

 • S’habilita a les empreses que compleixin determinats requistis a que portin a terme la formació.


1ª Promoció legal: Formació realitzada per les empreses

 • Una normativa de desenvolupament del RDLlei 3/2012 establirà el finançament de l’activitat formativa per les empreses; fins llavors, les empreses es poden finançar el cost de formació amb càrrec al Servei Públic d’Ocupació Estatal.

 • En el supòsit de que pel treball a realitzar no existeixi títol o certificat de formació professional el contingut mínim formatiu serà el que pugui venir establert “als fitxers d’especialitats formatives” (www.sepe.es) o en el seu defecte pel que sigui determinat per les empreses.

 • En aquests casos, la durada de la formació s’adequarà a l’activitat laboral respectant el nombre d’hores establert per al SPEE per a les especialitats formatives adequades al treball que es realitzi.


2ª Promoció legal: Reducció de quotes

 • En empreses de -250 treballadors, reducció de quotes empresarials del 100% per als nous contractes amb treballadors aturats inscrits al SOC.

 • En empreses de 250 o + treballadors, reducció del 75%

 • En cap dels anteriors casos es demana que la contractació suposi un increment de la plantilla

 • La conversió a indefinits dona lloc a reducció de quota empresarial del 1500 E/any, o 1800 e/any si es treballadora


CONTRACTE A TEMPS PARCIAL

 • Possibilitat de realització d’hores extraordinàries “en proproció a la jornada pactada”; la suma d’aquelles, més les complementàries, més les ordinàries, no pot superar el límit legal del treball a temps parcial.

 • Les hores extraordinàries computaran a efectes de bases de cotització a la Seguretat Social també “per contingències comuns”; el seu còmput determinarà també les bases reguladores de les prestacions de S.S. per contingències comuns.


(antic “a domicili”)TREBALL A DISTÀNCIA(conegut com “teletreball”)

 • El nou art. 13 LET el defineix con el que “de forma preponderant” es realitza pel treballador al seu domicili o altre lloc escollit per aquest, “de modus alternatiu” al seu desenvolupament presencial al centre de treball.

 • L’acord ha de se per escrit; necessitat que l’empresari posi els mitjans per garantir l’accés d’aquests treballadors “a la formació professional continua”, a informar-los de vacants al centre de treball, i exercir els drets de representació col·lectiva.


CONTRACTACIÓ DE DURADA DETERMINADA

 • Mantenimentdels contractes d’obra o servei, de caràcter eventual per circumstàncies del mercat i d’interinitat. Manteniment en els dos primers de les indemnitzacions “graduals” per fi de contracte.

 • Treballadors que en un període de 30 mesoshaguessinestatcontractats+24 mesosadquirirancondició de fixes (art. 15.5 LET).

 • L’anteriorprecepteserà aplicable el 2 de gener de 2013.


CONTRACTE INDEFINIT DE RECOLZAMENT A EMPRENEDORS

 • OBJECTE: “facilitar l’ocupació estable alhora que es potencia la iniciativa empresarial”

 • SUBJECTE EMPRESARIAL: Menys de 50 treballadors en el moment de la contractació

 • LÍMITS: No es pot haver acomiadat improcedentment per causes empresarials (limitació vigent a partir del 13 de febrer i per al mateix lloc i centre de treball que es cobreixi amb el treballador).

 • FORMALITATS: contracte escrit i a jornada completa

 • PERÍODE DE PROVA: “QUE SERÀ D’UN ANY EN TOT CAS”.


+

+

+


ALTRES INCENTIUS

 • Programa de substitució de treballadors en formació per treballadors beneficiaris de prestacions de desocupació (Llei 45/2002, nova Disposició Transitòria Sexta, ap.1 )

  • Accessible a qualsevol empresa i obligatori per l’aturat.

  • La empresa abonarà les quotes S.S. i la diferència entre prestació i retribució que correspongui

 • Les empreses que transformin en indefinits els contractes en pràctiques; de rellevament i del contracte de substitució per anticipació de l’edat de jubilació (art. 7 del RD. Llei 3/2012)

  • Per home contractat: 500 euros/any durant tres anys.

  • Dona: 700 euros/any durant tres anys.


 • FLEXIBILITAT INTERNA (GESTIÓ DE LES CONDICIONS DE TREBALL)

  Classificació professional i mobilitat funcional

  Jornada, lactància, cura de fill o discapacitat, vacances

  Mobilitat geogràfica

  Modificació substancial de les condicions de treball

  Despenjament d’un conveni col·lectiu


  CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL I MOBILITAT FUNCIONAL

  • La classificació professional del treballador es farà per “Grups”, on aquell quedarà assignat conforme al pacte que arribi amb l’empresari. Termini d’un any als Convenis Col·lectius d’adaptació al nou sistema.

  • Possibilitat que el treballador faci funcions al marge del seu Grup professional “per causes tècniques o organitzatives i per al temps imprescindible”, les quals hauran de ser comunicades als representants dels treballadors.

  • Límits per a la mobilitat funcional: les titulacions acadèmiques o professionals per a exercir la prestació laboral i amb respecte a la dignitat del treballador.


  CONDICIONS DE TREBALL


  MOBILITAT GEOGRÀFICA


  MODIFICACIONS SUBSTANCIALS DE CONDICIONS DE TREBALL (Art. 41)

  • COMPRENSIÓ ÀMPLIA DE LES CAUSES QUE HO JUSTIFIQUEN.

  • LA QUANTIA SALARIAL COM A CONDICIÓ QUE TAMBÉ POT SER MODIFICADA DE FORMA SUBSTÀNCIAL.

  • ATORGAMENT A L’EMPRESARI DE MAJORS QUOTES DE DECISSIÓ EN RELACIÓ A LES CONDICIONS (CONTRACTUALS O FIXADES EN ACORDS COL·LECTIUS) QUE POT ALTERAR.


  DESPENJAMENT D’UN CONVENI COL·LECTIU (Art. 82.3 LET)


  Procediments


  Base negocial: Prioritat aplicativa del conveni d’empresa

  Matèries de regulació prioritària per Convenis d’empresa

  • Quantia de salari base i complements salarials.

  • Abonament o compensació d’hores extraordinàries.

  • Horari i distribució temps de treball /vacances / torns.

  • Sistema de classificació professional

  • Mesures per afavorir la conciliació de la vida laboral, familiar i personal.

  • Aquelles altres que disposin els acords interprofessionals o els convenis col·lectius d’àmbit estatal o de Comunitat Autònoma

   Transcorreguts dos anys des de la denúncia del conveni, sense que s’hagi acordat cap altre conveni o dictat un laude arbitral, aquell perdrà, excepte pacte en contrari, la seva vigència i s’aplicarà, si hi hagués, el conveni col·lectiu d’àmbit superior que fos d’aplicació


  SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE PER CAUSES EMPRESARIALS (Art. 47 LET)


  ACOMIADAMENTS

  Noves modalitats d’acomiadament.

  Acomiadaments per causes empresarials.

  Acomiadaments improcedents i quantitats indemnitzatòries

  Altres reformes


  QUESTIONS COMUNES ALS ACOMIADAMENTS PER CAUSES EMPRESARIALS INDIVIDUALS O COL·LECTIUS

  • Eliminació de l’Autorització administrativa prèvia per acomiadar de forma col·lectiva (excepte en supòsits de força major, on l’autoritat laboral constatarà la impossibilitat definitiva de prestació del treball).

  • Causes per acomiadar: situació econòmica negativa, com pèrdues actuals o previstes, o disminució persistent del nivell d’ingressos o vendes (o en tot cas, si es produeix durant tres trimestres consecutius).

  • Eliminació en la lletra legal de que l’empresa hagi de justificar la “raonabilitat” de la decisió i la seva contribució a millorar la seva posició (en relació a ocupació o competitivitat futura).

  • En empreses de - 25 treballadors el FOGASA assumirà 8 dies salari/any sempre que l’extinció del contracte indefinit no sigui improcedent (art. 33.8 LET).


  PROCEDIMENT DE L’ACOMIADAMENT COL·LECTIU (51 LET)


  QÜESTIONS D’INTERÈS

  • Si l’acomiadament afecta a més de 50 treballadors l’empresa haurà d’oferir als treballadors afectats un Pla de recol·locació “externa”.

  • Mitjançant conveni col·lectiu o el propi acord assolit es podran establir prioritats de permanència a favor de col·lectius com majors de determinada edat, treballadors amb càrregues familiars o discapacitats.

  • Les empreses de més de 500 treballadors que acomiadin treballadors de 50 o més anys efectuaran una aportació econòmica al Tesoro Público.


  QUANTITATS INDEMNITZATÒRIES PER IMPROCEDÈNCIA

  NOUS

  CONTRACTES

  ANTICS CONTRACTES

  (L’acomiadament disciplinari dels contractes per al foment de la contractació indefinida passa a tenir aquest règim)


  ACOMIADAMENTS del PERSONAL

  LABORAL EN SECTOR PÚBLIC

  per insuficiència pressupostària

  sobrevinguda i persistent

  • REFORMA DE LA LLEI DE

  • LA JURISDICCIÓ SOCIAL

  • Competències TSJ

  • Actes processals en agost

  • Evitació del procés

  • Modalitat processal d’acomiadament

  • Procés de conflicte col·lectiu

  FUTURA

  REFORMA

  MATEPS

  PREVISSIÓ ENFORTIR

  COMISSIÓ

  CONSULTIVA

  DE CONVENIS

  COL·LECTIUS

  Normativa

  Indemnizatòria

  per acomiadaments

  en Entitats crèdit


  Moltes gràcies.

  Ferran Camas Roda

  E-mail: [email protected]

  Twitter: @FerranCamasRoda


  HERÈNCIA I SUCCESSIÓ, HO TINC TOT BEN PREVIST?

  CÀNOVAS ASSESSORAMENT I GESTIÓ, SL

  WWW.CANOVAS.NET

  972.20.26.00

  [email protected]


 • Login