JORNADA SOBRE LA REFORMA LABORAL: R.D.Llei 3/2012 NOVES EINES PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA - PowerPoint PPT Presentation

JORNADA SOBRE LA REFORMA LABORAL: R.D.Llei 3/2012
Download
1 / 37

 • 105 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

JORNADA SOBRE LA REFORMA LABORAL: R.D.Llei 3/2012 NOVES EINES PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA. Organitzada per Cànovas 1852 www.canovas.net. JORNADA SOBRE LA REFORMA LABORAL: R.D.Llei 3/2012 NOVES EINES PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA. Ponent: DR. FERRAN CAMAS RODA

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

JORNADA SOBRE LA REFORMA LABORAL: R.D.Llei 3/2012 NOVES EINES PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Jornada sobre la reforma laboral r d llei 3 2012 noves eines per a la competitivitat de l empresa

JORNADA SOBRE LA REFORMA LABORAL: R.D.Llei 3/2012NOVES EINES PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA


Jornada sobre la reforma laboral r d llei 3 2012 noves eines per a la competitivitat de l empresa

Organitzada per Cànovas 1852

www.canovas.net

JORNADA SOBRE LA REFORMA LABORAL: R.D.Llei 3/2012NOVES EINES PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA

Ponent:

DR. FERRAN CAMAS RODA

Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social i Director de la Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania de la UdG.

Girona, 7 de març de 2012

(Material pes als assistents a la Jornada del dia 7 de març. Aquesta documentació ha estat lliurada el 5 de març de 2012)


Jornada sobre la reforma laboral r d llei 3 2012 noves eines per a la competitivitat de l empresa

REIAL DECRET-LLEI 3/2012, DE 10 DE FEBRER, DE MESURES URGENTS PER A LA REFORMA DEL MERCAT LABORAL(BOE núm. 36, d’11 de febrer de 2012; la correcció d’errades es va produir al BOE núm. 42, de 18 de febrer de 2012)

Exposició de motius

 • Justificació de la reforma en la gravetat de la situació econòmica i de l’ocupació, i recerca de la garantia de flexiseguretat.

 • Justificació de l’establiment de mesures:

  A) Per afavorir l’empleabilitat dels treballadors.

  B) Per fomentar la contractació indefinida i la creació d’ocupació.

  C) Per afavorir la flexibilitat interna com alternativa a la destrucció d’ocupació

  D)Objectiu “d’augmentar l’eficiència del mercat de treball i reduir la dualitat laboral”


R gim d intermediaci laboral contractaci i acc s a l ocupaci

RÈGIM D’INTERMEDIACIÓ LABORAL, CONTRACTACIÓ I ACCÉS A L’OCUPACIÓ

Empreses de Treball Temporal

Nova regulació de les accions de formació per a l’ocupació

El contracte de formació i aprenentatge; a temps parcial; a distància i la contractació de durada determinada


Empreses de treball temporal i intermediaci laboral

EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL i intermediació laboral

Aquelles ja autoritzades poden actuar com a “Agències de col·locació” privades de caràcter lucratiu (col·laboradores o autònomes)

 • Requeriment d’una autorització: concessió per silenci positiu (art. 21 LO + notificació en tres mesos: R.D. 1796/2010)

 • Presentant una “Declaració responsable” davant el servei públic d’ocupació competent (art. 16 LET).

 • Obligació de garantir la gratuïtat del seus serveis als treballadors (Disposició Addicional 2 LO).


Contracte per a la formaci i l aprenentatge

CONTRACTE PER A LA FORMACIÓ I L’APRENENTATGE

 • En matèria d’edat, el contracte es pot fer amb menors de 25 anys; en tot cas fins que la taxa d’atur a Espanya es situi per sota del 15% pot realitzar-se amb treballadors menors de 30 anys.

 • La durada del contracte és +6 mesos -3 anys.

 • El temps de treball efectiu no serà superior al 75% el primer any o al 85% el segon i tercer any de la jornada.

 • Es poden fer tants contractes com qualificacions professionals s'associïn a l’activitat laboral concertada.

 • S’habilita a les empreses que compleixin determinats requistis a que portin a terme la formació.


Jornada sobre la reforma laboral r d llei 3 2012 noves eines per a la competitivitat de l empresa

1ª Promoció legal: Formació realitzada per les empreses

 • Una normativa de desenvolupament del RDLlei 3/2012 establirà el finançament de l’activitat formativa per les empreses; fins llavors, les empreses es poden finançar el cost de formació amb càrrec al Servei Públic d’Ocupació Estatal.

 • En el supòsit de que pel treball a realitzar no existeixi títol o certificat de formació professional el contingut mínim formatiu serà el que pugui venir establert “als fitxers d’especialitats formatives” (www.sepe.es) o en el seu defecte pel que sigui determinat per les empreses.

 • En aquests casos, la durada de la formació s’adequarà a l’activitat laboral respectant el nombre d’hores establert per al SPEE per a les especialitats formatives adequades al treball que es realitzi.


Jornada sobre la reforma laboral r d llei 3 2012 noves eines per a la competitivitat de l empresa

2ª Promoció legal: Reducció de quotes

 • En empreses de -250 treballadors, reducció de quotes empresarials del 100% per als nous contractes amb treballadors aturats inscrits al SOC.

 • En empreses de 250 o + treballadors, reducció del 75%

 • En cap dels anteriors casos es demana que la contractació suposi un increment de la plantilla

 • La conversió a indefinits dona lloc a reducció de quota empresarial del 1500 E/any, o 1800 e/any si es treballadora


Contracte a temps parcial

CONTRACTE A TEMPS PARCIAL

 • Possibilitat de realització d’hores extraordinàries “en proproció a la jornada pactada”; la suma d’aquelles, més les complementàries, més les ordinàries, no pot superar el límit legal del treball a temps parcial.

 • Les hores extraordinàries computaran a efectes de bases de cotització a la Seguretat Social també “per contingències comuns”; el seu còmput determinarà també les bases reguladores de les prestacions de S.S. per contingències comuns.


Antic a domicili treball a dist ncia conegut com teletreball

(antic “a domicili”)TREBALL A DISTÀNCIA(conegut com “teletreball”)

 • El nou art. 13 LET el defineix con el que “de forma preponderant” es realitza pel treballador al seu domicili o altre lloc escollit per aquest, “de modus alternatiu” al seu desenvolupament presencial al centre de treball.

 • L’acord ha de se per escrit; necessitat que l’empresari posi els mitjans per garantir l’accés d’aquests treballadors “a la formació professional continua”, a informar-los de vacants al centre de treball, i exercir els drets de representació col·lectiva.


Contractaci de durada determinada

CONTRACTACIÓ DE DURADA DETERMINADA

 • Mantenimentdels contractes d’obra o servei, de caràcter eventual per circumstàncies del mercat i d’interinitat. Manteniment en els dos primers de les indemnitzacions “graduals” per fi de contracte.

 • Treballadors que en un període de 30 mesoshaguessinestatcontractats+24 mesosadquirirancondició de fixes (art. 15.5 LET).

 • L’anteriorprecepteserà aplicable el 2 de gener de 2013.


Contracte indefinit de recolzament a emprenedors

CONTRACTE INDEFINIT DE RECOLZAMENT A EMPRENEDORS

 • OBJECTE: “facilitar l’ocupació estable alhora que es potencia la iniciativa empresarial”

 • SUBJECTE EMPRESARIAL: Menys de 50 treballadors en el moment de la contractació

 • LÍMITS: No es pot haver acomiadat improcedentment per causes empresarials (limitació vigent a partir del 13 de febrer i per al mateix lloc i centre de treball que es cobreixi amb el treballador).

 • FORMALITATS: contracte escrit i a jornada completa

 • PERÍODE DE PROVA: “QUE SERÀ D’UN ANY EN TOT CAS”.


Jornada sobre la reforma laboral r d llei 3 2012 noves eines per a la competitivitat de l empresa

+

+

+


Altres incentius

ALTRES INCENTIUS

 • Programa de substitució de treballadors en formació per treballadors beneficiaris de prestacions de desocupació (Llei 45/2002, nova Disposició Transitòria Sexta, ap.1 )

  • Accessible a qualsevol empresa i obligatori per l’aturat.

  • La empresa abonarà les quotes S.S. i la diferència entre prestació i retribució que correspongui

 • Les empreses que transformin en indefinits els contractes en pràctiques; de rellevament i del contracte de substitució per anticipació de l’edat de jubilació (art. 7 del RD. Llei 3/2012)

  • Per home contractat: 500 euros/any durant tres anys.

  • Dona: 700 euros/any durant tres anys.


 • Flexibilitat interna gesti de les condicions de treball

  FLEXIBILITAT INTERNA (GESTIÓ DE LES CONDICIONS DE TREBALL)

  Classificació professional i mobilitat funcional

  Jornada, lactància, cura de fill o discapacitat, vacances

  Mobilitat geogràfica

  Modificació substancial de les condicions de treball

  Despenjament d’un conveni col·lectiu


  Classificaci professional i mobilitat funcional

  CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL I MOBILITAT FUNCIONAL

  • La classificació professional del treballador es farà per “Grups”, on aquell quedarà assignat conforme al pacte que arribi amb l’empresari. Termini d’un any als Convenis Col·lectius d’adaptació al nou sistema.

  • Possibilitat que el treballador faci funcions al marge del seu Grup professional “per causes tècniques o organitzatives i per al temps imprescindible”, les quals hauran de ser comunicades als representants dels treballadors.

  • Límits per a la mobilitat funcional: les titulacions acadèmiques o professionals per a exercir la prestació laboral i amb respecte a la dignitat del treballador.


  Condicions de treball

  CONDICIONS DE TREBALL


  Mobilitat geogr fica

  MOBILITAT GEOGRÀFICA


  Modificacions substancials de condicions de treball art 41

  MODIFICACIONS SUBSTANCIALS DE CONDICIONS DE TREBALL (Art. 41)

  • COMPRENSIÓ ÀMPLIA DE LES CAUSES QUE HO JUSTIFIQUEN.

  • LA QUANTIA SALARIAL COM A CONDICIÓ QUE TAMBÉ POT SER MODIFICADA DE FORMA SUBSTÀNCIAL.

  • ATORGAMENT A L’EMPRESARI DE MAJORS QUOTES DE DECISSIÓ EN RELACIÓ A LES CONDICIONS (CONTRACTUALS O FIXADES EN ACORDS COL·LECTIUS) QUE POT ALTERAR.


  Despenjament d un conveni col lectiu art 82 3 let

  DESPENJAMENT D’UN CONVENI COL·LECTIU (Art. 82.3 LET)


  Procediments

  Procediments


  Base negocial prioritat aplicativa del conveni d empresa

  Base negocial: Prioritat aplicativa del conveni d’empresa

  Matèries de regulació prioritària per Convenis d’empresa

  • Quantia de salari base i complements salarials.

  • Abonament o compensació d’hores extraordinàries.

  • Horari i distribució temps de treball /vacances / torns.

  • Sistema de classificació professional

  • Mesures per afavorir la conciliació de la vida laboral, familiar i personal.

  • Aquelles altres que disposin els acords interprofessionals o els convenis col·lectius d’àmbit estatal o de Comunitat Autònoma

   Transcorreguts dos anys des de la denúncia del conveni, sense que s’hagi acordat cap altre conveni o dictat un laude arbitral, aquell perdrà, excepte pacte en contrari, la seva vigència i s’aplicarà, si hi hagués, el conveni col·lectiu d’àmbit superior que fos d’aplicació


  Suspensi del contracte per causes empresarials art 47 let

  SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE PER CAUSES EMPRESARIALS (Art. 47 LET)


  Acomiadaments

  ACOMIADAMENTS

  Noves modalitats d’acomiadament.

  Acomiadaments per causes empresarials.

  Acomiadaments improcedents i quantitats indemnitzatòries

  Altres reformes


  Questions comunes als acomiadaments per causes empresarials individuals o col lectius

  QUESTIONS COMUNES ALS ACOMIADAMENTS PER CAUSES EMPRESARIALS INDIVIDUALS O COL·LECTIUS

  • Eliminació de l’Autorització administrativa prèvia per acomiadar de forma col·lectiva (excepte en supòsits de força major, on l’autoritat laboral constatarà la impossibilitat definitiva de prestació del treball).

  • Causes per acomiadar: situació econòmica negativa, com pèrdues actuals o previstes, o disminució persistent del nivell d’ingressos o vendes (o en tot cas, si es produeix durant tres trimestres consecutius).

  • Eliminació en la lletra legal de que l’empresa hagi de justificar la “raonabilitat” de la decisió i la seva contribució a millorar la seva posició (en relació a ocupació o competitivitat futura).

  • En empreses de - 25 treballadors el FOGASA assumirà 8 dies salari/any sempre que l’extinció del contracte indefinit no sigui improcedent (art. 33.8 LET).


  Procediment de l acomiadament col lectiu 51 let

  PROCEDIMENT DE L’ACOMIADAMENT COL·LECTIU (51 LET)


  Jornada sobre la reforma laboral r d llei 3 2012 noves eines per a la competitivitat de l empresa

  QÜESTIONS D’INTERÈS

  • Si l’acomiadament afecta a més de 50 treballadors l’empresa haurà d’oferir als treballadors afectats un Pla de recol·locació “externa”.

  • Mitjançant conveni col·lectiu o el propi acord assolit es podran establir prioritats de permanència a favor de col·lectius com majors de determinada edat, treballadors amb càrregues familiars o discapacitats.

  • Les empreses de més de 500 treballadors que acomiadin treballadors de 50 o més anys efectuaran una aportació econòmica al Tesoro Público.


  Quantitats indemnitzat ries per improced ncia

  QUANTITATS INDEMNITZATÒRIES PER IMPROCEDÈNCIA

  NOUS

  CONTRACTES

  ANTICS CONTRACTES

  (L’acomiadament disciplinari dels contractes per al foment de la contractació indefinida passa a tenir aquest règim)


  Jornada sobre la reforma laboral r d llei 3 2012 noves eines per a la competitivitat de l empresa

  ACOMIADAMENTS del PERSONAL

  LABORAL EN SECTOR PÚBLIC

  per insuficiència pressupostària

  sobrevinguda i persistent

  • REFORMA DE LA LLEI DE

  • LA JURISDICCIÓ SOCIAL

  • Competències TSJ

  • Actes processals en agost

  • Evitació del procés

  • Modalitat processal d’acomiadament

  • Procés de conflicte col·lectiu

  FUTURA

  REFORMA

  MATEPS

  PREVISSIÓ ENFORTIR

  COMISSIÓ

  CONSULTIVA

  DE CONVENIS

  COL·LECTIUS

  Normativa

  Indemnizatòria

  per acomiadaments

  en Entitats crèdit


  Moltes gr cies

  Moltes gràcies.

  Ferran Camas Roda

  E-mail: fernando.camas@udg.edu

  Twitter: @FerranCamasRoda


  Her ncia i successi ho tinc tot ben previst

  HERÈNCIA I SUCCESSIÓ, HO TINC TOT BEN PREVIST?

  CÀNOVAS ASSESSORAMENT I GESTIÓ, SL

  WWW.CANOVAS.NET

  972.20.26.00

  info@canovas.net


 • Login