Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Dobele, 24.09.2010. PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma Kaimiņvalstu sadarbības perspektīvas Zemgales reģiona vajadzības. Dobele, 24.09.2010.

Download Presentation

Dobele, 24.09.2010.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmaKaimiņvalstu sadarbības perspektīvasZemgales reģiona vajadzības

Dobele, 24.09.2010.


 • Zemgales plānošanas reģiona vajadzības tiek definētas plānošanas procesa visu plānošanas līmeņu kontekstā, sākot no pašvaldību teritorijas plānojumiem un attīstības programmām, līdz pat Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai.

 • Attīstības virzieni tiek iestrādāti reģiona plānošanas dokumentos, un visi īstenojamie projekti ir saistīti ar kādu plānošanas dokumentos minētu stratēģisko mēŗķi, prioritāti un rīcības virzienu.


Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija

pašvaldību teritorijas plānojumi un ilgtermiņa attīstības stratēģijas

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007. - 2013. gadam

Nozaru politikas plānošanas dokumenti

Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības programmas

Valsts institūciju darbības stratēģijas

Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību darbības stratēģijas

Valsts un pašvaldību budžets

Vidēja termiņa budžeta plānošana


Zemgales plānošanas dokumenti

Ilgtermiņa plānošanas dokuments (20 gadi):

Teritorijas plānojums (2006 - 2026)

Vidēja termiņa plānošanas dokumenti (7 gadi):

Attīstības programma (2008-2014)

Īstermiņa plānošanas dokuments (1 gads):

Ikgadējais rīcības plāns


Teritorijas plānojums

Nozaru attīstības programmas

Attīstības programma

Ikgadējais rīcības plāns


Teritorijas plānojumā ir noteikta sekojoša reģiona attīstības vīzija:

Zemgale – labvēlīgas

dzīves vides reģions

 • Reģions ar attīstītu zinātņietilpīgu ekonomiku,

 • ražotnēm un pakalpojumiem ar augstu pievienoto vērtību.

Reģions ar Zemgalei raksturīgo

kultūrvidi un ainavu,

kur saglabāts līdzsvars

starp cilvēku un vidi


Stratēģiskais mērķis

Izglītība un zināšanas dzīves kvalitātes nodrošināšanai Zemgalē

1. Prioritāte

Izglītots, radošs un konkurētspējīgs cilvēks

3. Prioritāte

Kvalitatīvas dzīves vides attīstība

2. Prioritāte

Zināšanu ekonomikas attīstība


Eiroreģions SAULE

 • Dibināts 1999.gadā;

 • Partneri no Latvijas, Lietuvas, Krievijas Federācijas (Kaļiņingradas apg.);

 • 2 pārrobežu projekti – attīstības stratēģijas izstrāde un mārketinga plāna izstrāde;

 • Eiroreģiona reorganizācijas un pastāvēšanas iespējas.


Eiroreģions SAULE

 • Attīstības stratēģija ar 7 prioritātēm:

  • Infrastruktūras attīstība (galvenokārt ceļi un veloceliņi);

  • Tūrisma attīstība;

  • Uzņēmējdarbības attīstība;

  • Cilvēkresursu attīstība;

  • Izglītības, sporta un kultūras saišu attīstība;

  • Vides uzlabošana;

  • Eiroreģiona tēla veidošana.


ZPR projekti LAT-LIT

 • Esošie projekti:

  • Amatniecība (ZPR vad.partneris)

  • Muzeji (ZPR vad partneris)

  • Biznesa veicināšana

 • Apstiprinātie projekti:

  • COOP-EDU-SHIP (ZPR vad partneris)

  • GRANDERIO (ZPR vad partneris)

  • TRANS-PORT

  • Cultural Cooperation

  • Creative Industries (ZPR vad partneris)


Amatniecības projekts


Amatniecības projekts


Muzeju projekts


Biznesa veicināšanas projekts


Perspektīvās vajadzības

 • Veloceliņu izbūve;

 • Pārrobežu ceļi;

 • Sabiedriskā transporta vajadzību izpēte;

 • Kultūrvēsturisko centru, koka apbūves utml. renovācija;

 • Vides aizsardzības pasākumi, vides izglītība;

 • Zaļie tīkli, jūtīgās teritorijas, ekotūrisms;

 • Inovatīvs ūdenstūrisms;

 • Jauniešu iesaiste uzņēmējdarbībā, sadarbības tīklu izveide;

 • Jauniešu aktivitāšu centru izveide;

 • Sociālā servisa pieejamība pierobežā.


Problēmas

 • Zemgales reģionā ir liels pieprasījums pēc tūrisma jomu attīstošiem projektiem, taču Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmā ieplānotais finansējums ir ļoti ierobežots, jo tūrisma indikatori pārpildīti, tādēļ apgrūtināta tūrisma jomas projektu atbalstīšana.

 • Lielāks finansējums pieejams uzņēmējdarbības vides atbalsta pasākumiem, tomēr uzņēmēji nedrīkst būt tiešā labuma ieguvēji, tādēļ ir apgrūtināta šo uzņēmēju piesaistīšana projektiem. Uzņēmējus atbaida arī birokrātija, dažādas prasības un formālo procedūru sarežģītība.

 • Šengenas līguma izpilde par vienādas kvalitātes ceļu infrastruktūru robežu abās pusēs. Dažādas prasības LV un LT ieviešot dzīvē projektu gaitā izstrādātos tehniskos dokumentus.


Latvijas-Lietuvas programmas ieguldījums Zemgales reģiona attīstībā

8 reģionālas nozīmes projekti

 • Aptver vairākas jomas:

  • tūrisms,

  • kultūra,

  • uzņēmējdarbība,

  • jauniešu piesaiste biznesam,

  • izglītība,

  • vides aizsardzība,

  • sabiedriskais transports.


Paldies par uzmanību!

Raitis Madžulis

Zemgales Plānošanas reģions

+371-63021250

raitis.madzulis@zpr.gov.lv


 • Login