Marketing neziskov ch organizac
Download
1 / 29

Marketing neziskových organizací - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

Marketing neziskových organizací. Finanční zdroje NO. Samofinancování Vnější zdroje – dotace, dárci Mnohdy malá úspěšnost při získávání finančních zdrojů chybějící národní a nadnárodní programy zaměřené na aktivity NO Nerovné podmínky a lobbing při získávání fi zdrojů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Marketing neziskových organizací' - walter-trevino


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Finan n zdroje no
Finanční zdroje NO

 • Samofinancování

 • Vnější zdroje – dotace, dárci

 • Mnohdy malá úspěšnost při získávání finančních zdrojů

 • chybějící národní a nadnárodní programy zaměřené na aktivity NO

 • Nerovné podmínky a lobbing při získávání fi zdrojů

 • Relativně malé procento NO uspěje při získávání zdrojů

 • Silná konkurence mezi jednotlivými NO při získávání finančních zdrojů

  Nutnost dlouhodobě spolupracovat s potencionálními dárci!Marketing no
Marketing NO

 • „Marketing je hledání a uspokojování potřeb způsobem, který přináší pozitivní hodnoty pro obě zúčastněné strany.“ (Kotler)

 • Systém propracovaných principů a postupů, s jejichž pomocí organizace prakticky poznávají přání a potřeby svých zákazníků a následně na ně reagují. (Foret)

 • „Dodání správných věcí na správné místo za správnou cenu ve správný čas“


Marketingov sm nn transakce v neziskov organizaci
Marketingové směnné transakce v neziskové organizaci:

.

Dodavatel, resp.

poskytovatel

služby

Donátor,

Veřejný rozpočet,

Daňový příjem

Spotřebitel,klient,

Návštěvník,

Daňový odvodMarketing neziskových organizací nesmí být vnímán jenom jako technika. Je to základní přístup, jak činnost organizace pojímat a organizovat.


P i stanovov n marketingov ch c l je dobr si zodpov d t n sleduj c ot zky
Při stanovování marketingových cílů je dobré si zodpovědět následující otázky:

 • Co jsou nejlepší výsledky, ve které organizace může doufat? Do kdy?

 • Jaké vnější faktory jí pomohou nebo naopak brání v dosažení vytyčených cílů?

 • Jak ovlivní rozpočet, časové možnosti zaměstnanců a dobrovolníků i ostatní vnitřní podmínky proces realizace vytyčených cílů?

 • Co jsou pro danou organizaci realistické a dosažitelné cíle? Do kdy?


Marketingov pl ny a koncepce
Marketingové plány a koncepce zodpovědět následující otázky

 • Transparentní účty

 • Medializace, komunikace s veřejností

 • Dlouhodobé strategické plány projektů, zaměření činnosti a finančních prostředků na jejich dosažení

 • Zpřístupnění dlouhodobých strategií a evaluace jejich dosahování

 • jen 1/3 NO má vlastní internetové stránky (nejvíce v oblasti vzdělání a výzkumu, kultuře a kult. Památky, nejméně odbory, ochrana ŽP, sociální služby)

 • 33% NO vlastnících internetové stránky je obnovuje 1/měsíc, 23% NO jedno za 3měsíce x 21% jednou týdně, 0.9% jednou denně


Marketingov proces u neziskov ch organizac
MARKETINGOVÝ PROCES U NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ zodpovědět následující otázky


Co je marketing
Co je marketing? zodpovědět následující otázky

„Marketing je jako podnik, viděný z hlediska jeho konečného výsledku, tj. z hlediska zákazníků - klientů, občanů….“


Marketingov pl n
Marketingový plán zodpovědět následující otázky

 • Jaká by měla být budoucnost organizace? Dlouhodobá udržitelnost aktivit? (kam se chceme dostat a jak to udělat?)

 • SWOT analýza

 • Způsob dosažení cílů, typy projektů

 • Definování finančních zdrojů, způsob komunikace

 • Průběžná evaluace


Sestaven marketingov ho pl nu
Sestavení marketingového plánu zodpovědět následující otázky


1 ur en vazby mezi marketingov m a strategick m pl nem organizace
1.Určení vazby mezi marketingovým a strategickým plánem organizace

Strategický plán:

KAM SE

CHCEME

DOSTAT

KDE

JSME

JAK SE TAM DOSTANEME


K ur en t to vazby se pou v
K určení této vazby se používá: organizace

 • SWOT analýza = „odrazový můstek“ celého marketingového procesu i strategického řízení

 • Marketingový průzkum – zjišťuje různé inf.

  • Potřeby a přání klientů

  • Postoje a uznávané hodnoty

  • Efektivitu marketingové komunikace

  • Efektivitu nabízených služeb

  • Oprávěnost/smysluplnost nabízených služeb

  • Velikost a rozdělení/segmentaci trhu


Swot anal za
SWOT analýza organizace

Analýza vnitřního prostředí organizace,

tzv. MIKROPROSTŘEDÍ

(silné a slabé stránky organizace)

+

Analýza vnějšího prostředí organizace,

tzv. MAKROPROSTŘEDÍ

(příležitosti a hrozby)


Swot anal za1
SWOT analýza organizace


Mikroprost ed
MIKROPROSTŘEDÍ organizace

 • Konkurence

 • Veřejnost

 • Klienti

 • Společnost

 • Možnost marketingu


Makroprost ed
MAKROPROSTŘEDÍ organizace

 • demografické prostředí

 • ekonomické prostředí

 • přírodní prostředí

 • technologické prostředí

 • politické prostředí

 • kulturní prostředí


Siln str nky
Silné stránky organizace

 • Zkušené vedení organizace, dřívější zkušenosti

 • Dobrá lokalizace kanceláře, dostupnost infrastruktury, centrum Prahy

 • Přehledné a pravidelně aktualizované webové stránky

 • Dobře nastavená komunikace s veřejností

 • Kulaté stoly, konference,den otevřených dveří

 • Spolupráce s dalšími NO

 • Vzdělávání lektorů čj

 • Kladné odezvy klientů


Slab str nky
Slabé stránky organizace

 • Závislost na veřejných zdrojích

 • Negativní postoje veřejnosti vůči azylantům

 • Odchod mladých zaměstnanců

 • Chybějící pozice fundraisera


P le itosti
Příležitosti organizace

 • Zaměstnat fundraisera – další zdroje

 • Více komunikovat s No v zahraničí, přenos zkušeností

 • Více dobrovolníků

 • Rozšíření aktivit, např. více kurzů češtiny

 • Vliv na veřejnost – změna postojů


Hrozby
hrozby organizace

 • Snížení objemu dotací ze státního rozpočtu

 • Snížení počtu klientů

 • Zvýšení ceny za kurzy čj

 • Odchod lektorů

 • Odchod zaměstnanců


Vypracov n marketingov komunika n kampan
Vypracování marketingové komunikační kampaně organizace

= mechanismus, který organizaci spojuje s jejími cílovými skupinami.

= zahrnuje všechny způsoby komunikace, kterými organizace vytváří svůj image nebo motivuje lidi k pro ni potřebným směnám.


Te chniky n stroje komunikace
Te organizacechniky/nástroje komunikace:

 • inzeráty,

 • výroční zprávy,

 • billboardy,

 • informační brožury,

 • přímý prodej,

 • podpora prodeje,

 • plakáty,

 • tiskové zprávy,

 • návštěvní hodiny v kanceláři,

 • veletrhy,

 • články v novinách apod.


Argumenty proti uplat ov n marketingu v neziskov ch organizac ch
Argumenty PROTI organizace uplatňování marketingu v neziskových organizacích

 • realizace marketingu v neziskových organizacích je spojena s neadekvátními náklady, které jsou částečně hrazeny z veřejných rozpočtů,

 • marketingový průzkum v některých odvětvích veřejného sektoru – např. ve zdravotnictví – je pseudovědecký, protože spotřebitelé služby – nemocní – nemají preferenci v oblasti forem léčení,

 • spotřeba služeb, poskytovaných některými neziskovými organizacemi, vyplývá ze specificky vynucené spotřeby,


Argumenty pro uplat ov n marketingu v neziskov ch organizac
Argumenty PRO organizace uplatňování marketingu v neziskových organizací

 • neziskové organizace se v posledních letech dostávají do situace rostoucí soutěživosti o získání příjmů i klientů. Konkurence pro ně vytváří jak  organizace veřejného sektoru, tak  privátní organizace;

 • veřejná kontrola činnosti neziskových organizací vyžaduje dosáhnutí komunikativního chování,efektivnosti v nákladové a řídící oblasti;


Argumenty pro uplat ov n marketingu v neziskov ch organizac1
Argumenty PRO organizace uplatňování marketingu v neziskových organizací

 • nedostatek finančních zdrojů libovolného charakteru vyžaduje rozvoj podnikatelské činnosti, jako doplňkového zdroje příjmů. Tyto činnosti fungují plně v podmínkách tržní regulace a vyžadují rozvoj marketingové činnosti neziskových organizací.


Makroprost ed dal pou van anal zy
Makroprostředí organizace- další používané analýzy

 • STEP - sociální, technologické, ekonomické a politické vlivy

 • Porterova analýza pěti sil

  a) pozice mezi konkurenty = „jízdní prostor“

  b) síla zákazníků

  c) síla dodavatelů

  d) hrozba nově vstupujících na trh

  e) hrozba substituce výrobků a služeb


ad