دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
Download
1 / 112

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کارگاه آموزشی آمار بیمارستانی مدرس :دکتر نیلوفر ماسوری - PowerPoint PPT Presentation


  • 107 Views
  • Uploaded on

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کارگاه آموزشی آمار بیمارستانی مدرس :دکتر نیلوفر ماسوری استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران 1385. مدیریت اطلاعات بهداشتی با رویکردی به آمار بیمارستانی.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کارگاه آموزشی آمار بیمارستانی مدرس :دکتر نیلوفر ماسوری ' - walter-gallegos


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

کارگاه آموزشی آمار بیمارستانی

مدرس :دکتر نیلوفر ماسوری

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

1385


مدیریت اطلاعات بهداشتی با رویکردی به آمار بیمارستانی


آرمان مدیریت اطلاعات بهداشتی ، عبارت است از دستیابی به اطلاعات بهداشتی و اعمال مدیریت بر آن ، استفاده از آن در بهبود نتایج عملکرد سازمان ، فرد و بیمارستان در مراقبت از بیمار ، و ارتقاء سطح نظارت مدیریت و فرایندهای پشتیبانی ارائه مراقبت های بهداشتی به بیماران


بیمارستانها در مورد مدیریت امور بیماران ، بویژه ارائه مراقبت ، نتایج مراقبت ، عملکردهای لازم برای ایجاد هماهنگی و تلفیق خدمات با یکدیگر به اطلاعات نیاز دارند


مدیران ارشد بیمارستانی جهت اداره و مدیریت سازمان خود به اطلاعات صحیح ، دقیق و روزآمد در زمینه منابع انسانی ، منابع مالی و منابع مادی نیاز دارند


بنابراین برای برآورده ساختن نیاز مدیران در این زمینه باید :

1- نیازهای اطلاعاتی تعیین و مشخص شوند


2-سازمان دارای یک ساختار نظام مدیریت اطلاعاتی باشد ،

3-نوع داده ها و منابع تولید داده ها و چگونگی تحصیل و گردآوری آنها مشخص شوند


4-روش های پردازش داده ها و تبدیل آنها به اطلاعات مشخص شود

5-نحوه انتقال گزارشات تعیین شود ، تا در نهایت بتوان با تلفیق اطلاعات و استفاده از آنها مدیران نتایج عملکرد سازمان خود را مورد ارزیابی و پایش قرار دهند


ابعاد بررسی عملکرد آنها به اطلاعات مشخص شود

الف –انجام کار درست

1-مفید و موثر بودن : روش اجرایی یا درمانی بر حسب شرایط بیمار

2-مناسبت و شایستگی : مربوط به آزمایشی خاص یا خدمتی که نیازهای بیمار را تحقق بخشد


5-ایمنی آنها به اطلاعات مشخص شود

6-کارایی

7-احترام و توجه

1-فراهم بودن

2-بهنگام بودن

3-اثربخشی

4-مداومت

ب – کارهای درست را بهتر انجام دادن


وجود آمار و اطلاعات صحیح در هر سازمان نقش عمده ای در تجزیه و تحلیل عملکرد آن سازمان ایفاء نموده و کمک موثری در ارزیابی فعالیتها و برنامه ریزی برای آینده می نماید


نظر به اینکه عملکرد سازمان های بهداشتی درمانی ، مستقیما به حیات انسانها بستگی دارد ، وجود آمار و اطلاعات از ارزش زیادی برخوردار است


با توجه به اینکه بیمارستان یک واحد کاملا تخصصی است تهیه آمار بر حسب نوع فعالیتهای تخصصی ، از دیدگاه مدیریت و نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده و برنامه ریزی و کنترل فعالیتهای مختلف که در بخش های گوناگون انجام می شود ، اهمیت فراوان دارد


شاخص های میزان بهره برداری از منابع بیمارستانی

شاخص های ارزیابی کیفیت مراقبت

شاخص های اداری مالی

شاخص های جمعیتی بیماران

شاخص های بیماران مراجعه کننده

سایر شاخص ها

آمار بیمارستانی


آمار بیمارستانی عبارت است از انعکاس کلیه فعالیتهای بیمارستان چه در مورد بیماران سرپایی و چه در مورد بیماران بستری و اورژانس


آمار مذکور ابتدا جمع آوری شده و سپس طبقه بندی می گردد و بعد تجزیه و تحلیل می شود


کاربرد این آمار در چهار سطح می باشد :

1.بیمارستان / محلی

2. منطقه ای

3. ملی

4. بین المللیجمع آوری آمارها فقط وقتی معنی می دهد که پرسنل مدارک پزشکی ، مدیر و کارکنان پزشکی یک تفاهم متقابل در باره تعریف کلمات بکاربرده شده ، چگونگی جمع آوری اطلاعات و درستی اطلاعات داشته باشند ( هوفمن )


تخت بستری بیمارستانی دهد که پرسنل مدارک پزشکی ، مدیر و کارکنان پزشکی یک تفاهم متقابل در باره تعریف کلمات بکاربرده شده ، چگونگی جمع آوری اطلاعات و درستی اطلاعات داشته باشند

hospital inpatient bed

تختی که بطور 24 ساعته بوسیله بیماران استفاده بشود ، تخت بستری بیمارستانی است که بر حسب نیاز یا اجازه رسمی دستورتشکیل انواع تختهای اختصاصی صادر می شود .

( مانند تختهای جراحی ، کودکان و... )


تعداد تخت ثابت دهد که پرسنل مدارک پزشکی ، مدیر و کارکنان پزشکی یک تفاهم متقابل در باره تعریف کلمات بکاربرده شده ، چگونگی جمع آوری اطلاعات و درستی اطلاعات داشته باشند

Bed constructed

تعداد تختهایی که یک بیمارستان می تواند مهیا نماید


تعداد تخت مصوب دهد که پرسنل مدارک پزشکی ، مدیر و کارکنان پزشکی یک تفاهم متقابل در باره تعریف کلمات بکاربرده شده ، چگونگی جمع آوری اطلاعات و درستی اطلاعات داشته باشند

Bed licensed

تعداد تختهایی که یک بیمارستان بر

طبق آن دارای پروانه رسمی است


تعداد تخت فعال دهد که پرسنل مدارک پزشکی ، مدیر و کارکنان پزشکی یک تفاهم متقابل در باره تعریف کلمات بکاربرده شده ، چگونگی جمع آوری اطلاعات و درستی اطلاعات داشته باشند

Inpatient bed count

تعداد تخت بیماران بستری قابل دسترس در یک بیمارستان چه خالی و چه پر در هر روز مورد نظر


تخت روز فعال دهد که پرسنل مدارک پزشکی ، مدیر و کارکنان پزشکی یک تفاهم متقابل در باره تعریف کلمات بکاربرده شده ، چگونگی جمع آوری اطلاعات و درستی اطلاعات داشته باشند

Inpatient bed count day

یک واحد اندازه گیری است برای نشان دادن یک تخت بستری ( خالی یا اشغال شده )که ”سالم است ” و آماده برای استفاده بیمار در یک دوره زمانی 24 ساعته


دقت نمایید : دهد که پرسنل مدارک پزشکی ، مدیر و کارکنان پزشکی یک تفاهم متقابل در باره تعریف کلمات بکاربرده شده ، چگونگی جمع آوری اطلاعات و درستی اطلاعات داشته باشند

تختهایی که برای درمانهای کوتاه مدت استفاده می شوند به عنوان تختهای بیمارستانی محسوب نمی شوند ، مانند : سبد های نوزادان نرمال ، برانکاردها، تختهای دیالیز و تختهای تشخیصی


تخت روز فعال یا تخت روز اشغالی عبارت است از مجموع تعداد تختهایی که در طی یک دوره زمانی معین در اشغال بیماران بوده است


تخت روز کل عبارت است از مجموع تعداد تختهایی که در طی یک دوره زمانی معین در اشغال بیماران بوده است

تعداد تختهای قابل استفاده در هر بخش ضربدر تعداد روزهای یک دوره معین زمانی


درصد اشغال تخت عبارت است از مجموع تعداد تختهایی که در طی یک دوره زمانی معین در اشغال بیماران بوده است

Inpatient bed occupancy ratio

تخت روزاشغالی

/

تخت روز کل

*100


درصد اشغال تخت اگر بین 84 تا 85 درصد باشد

( 15 یا 16 در صد بقیه را برای فوریتهای پزشکی در نظر می گیرند )

می توان گفت که میزان بهره برداری از منابع مطلوب بوده است


تخت موقت باشد

Bed temporary

به تختی گفته می شود که هنگام افزایش بیماران ، موقتا برای استفاده در بیمارستان فراهم می گردد .چنانچه به دلایل مختلف به یک بخش تخت موقت اضافه شود ، این تخت جزء تختهای فعال به حساب نمی آید


پذیرش بیماران بستری باشد

Inpatient admission

قبول رسمی یک بیمار بوسیله بیمارستان که برای وی اتاق ، غذا و خدمات پرستاری مستمر در نظر گرفته شده است .

در این سطح بیمارستانی بطور معمول بیمار بیشتر از یک شب در بیمارستان می ماند


مدت اقامت بیمار بستری باشد

Inpatient hospitalization

مدت اقامت هر بیمار از تفریق روز پذیرش از روز ترخیص بدست می آید .

اگر بیماری در همان روز بستری و یا روز بعد ، ترخیص شد مدت اقامت بیمار یک روز محاسبه می شود


کل روزهای بستری باشد

Total length of stay

جمع روزهای بستری هر گروه از بیماران مرخص شده ( شامل فوتی ها ) در طول یک دوره زمانی معین


متوسط طول اقامت بیماران باشد

Average length of stay

کل روزهای بستری در طی یک دوره زمانی معین

/

تعداد بیماران مرخص شده و فوت شده ( بجز نوزادان ) در همان دوره زمانی معین


متوسط اقامت بیماران در کشورهای صنعتی بین 6تا10 روز و در کشورهای اروپای غربی بین 5تا 7 روز است


ترخیص بیمار بستری صنعتی بین 6تا10 روز و در کشورهای اروپای غربی بین 5تا 7 روز است

Inpatient discharge

پایان یک دوره بستری در بیمارستان برای یک بیمار از طریق اجازه رسمی بوسیله بیمارستان .بطور کلی ترخیص مشخص کننده پایان مسئولیت بیمارستان برای بیماری که ممکن است بصورت بستری یا سرپایی باشد، است


درصد ناخالص فوت شدگان صنعتی بین 6تا10 روز و در کشورهای اروپای غربی بین 5تا 7 روز است

Gross death rate

جمع کل فوت شدگان در طی دوره زمانی معین

/

جمع کل مرخص شدگان و فوت شدگان در همان دوره زمانی معین

*100


درصد خالص فوت شدگان صنعتی بین 6تا10 روز و در کشورهای اروپای غربی بین 5تا 7 روز است

Net death rate

جمع کل فوت شدگان بعد از 48 ساعت از زمان پذیرش طی یک دوره زمانی معین

/

جمع کل مرخص شدگان و فوت شدگان بعد از 48 ساعت از زمان پذیرش در همان دوره زمانی معین

*100


درصد مرگ و میر ناخالص در مورد بیماریهای حاد با اقامت کوتاه مدت نباید بیشتراز 3 درصد باشد

و درصد مرگ و میر خالص نباید بیشتر از 5/2 درصد باشد


میزان مرگ و میر ناشی از بیهوشی بیماریهای حاد با اقامت کوتاه مدت نباید بیشتراز 3 درصد باشد

Anesthesia death rate

مرگ ها ناشی از بیهوشی در یک دوره زمانی معین

/

کل تعداد بیهوشی در همان دوره زمانی

*1000


میزان مرگ و میر بعد از عمل جراحی بیماریهای حاد با اقامت کوتاه مدت نباید بیشتراز 3 درصد باشد

Postoperative death rate

تعداد مرگ های اتفاق افتاده پس از 10 روز اول بعد از جراحی در یک دوره زمانی معین

/

تعداد کل اعمال جراحی انجام شده در همان دوره زمانی

*1000


عفونت بیمارستانی بیماریهای حاد با اقامت کوتاه مدت نباید بیشتراز 3 درصد باشد

Nosocomial infection

به عفونتی که 72 ساعت بعد از بستری یا عمل جراحی ایجاد شده باشد عفونت بیمارستانی می گویند


درصد عفونت بیمارستانی بیماریهای حاد با اقامت کوتاه مدت نباید بیشتراز 3 درصد باشد

تعداد عفونت های ایجاد شده در بیمارستان در یک دوره زمانی خاص

/

تعداد کل مرخص شدگان و فوت شدگان در همان دوره زمانی

*100


درصد عفونت بعد از عمل جراحی بیماریهای حاد با اقامت کوتاه مدت نباید بیشتراز 3 درصد باشد

Postoperative infection

تعداد موارد عفونت ایجاد شده بعد از عمل جراحی در یک دوره زمانی معین

/

کل تعداد اعمال جراحی انجام شده در همان دوره زمانی *100


نوزادان بستری بیمارستان بیماریهای حاد با اقامت کوتاه مدت نباید بیشتراز 3 درصد باشد

Hospital newborn inpatient

تقسیم کردن نوزادان به ”نوزادان سالم“و ”نوزادان بیمار ” جهت گزارش دهی کار مفیدی است و آمار آنها بصورت جداگانه گزارش می شود


نوزاد سالم به نوزادی گفته می شود که به موقع دنیا آمده است ، تحت شرایط استریل ، بدون هیچ بیماری ، نارسایی ، سندروم ، صدمات ، ناهنجاری یا نقص


مرگ های نوزادی ( مرگ و میر در بین تولدهای زنده در طول 28 روز کامل اول زندگی یا 27 روز 23 ساعت و 59 دقیقه اول زندگی ) بایستی گزارش شوند


مرگ و میر نوزادی تولدهای زنده در طول 28 روز کامل اول زندگی یا 27 روز 23 ساعت و 59 دقیقه اول زندگی ) بایستی گزارش شوند

Neonatal death rate

تعداد موارد مرگ و میر نوزادی در طی یک دوره زمانی معین

/

کل تعداد موارد بیماران نوزاد ترخیص شده و فوت شده در همان دوره زمانی


مرگ های جنینی تولدهای زنده در طول 28 روز کامل اول زندگی یا 27 روز 23 ساعت و 59 دقیقه اول زندگی ) بایستی گزارش شوند

به مرگ های قبل از هفته بیست و هشتم حاملگی می گویند


میزان مرگ و میر جنینی تولدهای زنده در طول 28 روز کامل اول زندگی یا 27 روز 23 ساعت و 59 دقیقه اول زندگی ) بایستی گزارش شوند

Fetal death rate

مرگ و میر های جنینی

/

کل تولد ها (شامل مرگ های جنینی)

*1000


مرگ و میر قبل از تولد تولدهای زنده در طول 28 روز کامل اول زندگی یا 27 روز 23 ساعت و 59 دقیقه اول زندگی ) بایستی گزارش شوند

به مرگ و میر جنین از هفته بیست و هشتم به بعد تا هنگام تولد می گویند


نسبت مرگ و میر قبل از تولد تولدهای زنده در طول 28 روز کامل اول زندگی یا 27 روز 23 ساعت و 59 دقیقه اول زندگی ) بایستی گزارش شوند

Perinatal mortality ratio

مرگ و میرهای جنینی و مرگ و میرهای نوزادان زودرس

/

تولدهای زنده (شامل مرگ جنینی و نوزادان زودرس)

*1000


مرگ کودکان ،به مرگ کودکان در هر زمان از لحظه تولد تا اولین سال زندگی گفته می شود


مرگ و میر مادری زمان از لحظه تولد تا اولین سال زندگی گفته می شود

مرگ مادری ، مرگ زنی است که باردار بوده و یا 42 روز پس از اتمام بارداری وی مرگ رخ داده است .

لازم به ذکر است که علت اتفاقی و تصادفات شامل این گزارش دهی نمی شود


میزان مرگ و میر مادران نباید بیشتر از 5/2 درصد باشد


میزان مرگ و میر مادری بیشتر از 5/2 درصد باشد

Maternal mortality rate

تعداد کل مرگ و میرمادری(در اثر زایمان و بارداری )

/

تعداد کل بیماران ترخیص شده مامایی(شامل مرگ و میر )

*k

k=100,1000,10000


میزان های آتوپسی بیشتر از 5/2 درصد باشد

Autopsy rates

آتوپسی را به دو شکل زیر تعریف می کنند :

الف – اتوپسی یا کالبد شکافی ناخالص

ب – آتوپسی یا کالبد شکافی خالص

ج – کالبد شکافی بیمارستان (تنظیم شده )


آتوپسی ناخالص بیشتر از 5/2 درصد باشد

نسبت کالبد شکافی های بیماران بستری در طی یک دوره زمانی معین به بیماران بستری فوت شدهدر همان دوره زمانی


آتوپسی خالص بیشتر از 5/2 درصد باشد

نسبت کل کالبدشکافی بیماران بستری در طی یک دوره زمانی معین به کل بیماران بستری فوت شده منهای موارد پزشکی قانونی کالبد شکافی نشدهدر همان دوره زمانی


کالبد شکافی بیمارستان (تنظیم شده )

در این شاخص کل بیماران فوتی یک مرکز درمانی شامل بیماران بستری ، بیماران سرپایی ، و بیماران تحت مراقبت در خانه در نظر گرفته می شوند


آتوپسی ها برای تعیین علت مرگ یا میزان تغییرات ایجاد شده بوسیله بیماری یا درمان انجام می شوند و برای آموزش پزشکان و پیشرفت علم کلینیکی بکار گرفته می شوند . بیشتر آتوپسی ها پس از مرگ یک بیمار بستری انجام می شوند


میزان آتوپسی ناخالص میزان تغییرات ایجاد شده بوسیله بیماری یا درمان انجام می شوند و برای آموزش پزشکان و پیشرفت علم کلینیکی بکار گرفته می شوند . بیشتر آتوپسی ها پس از مرگ یک بیمار بستری انجام می شوند

Gross autopsy rate

کل بیماران بستری اتوپسی شده در یک دوره زمانی معین

/

کل بیماران بستری فوت شده در همان دوره زمانی

*100


میزان آتوپسی خالص میزان تغییرات ایجاد شده بوسیله بیماری یا درمان انجام می شوند و برای آموزش پزشکان و پیشرفت علم کلینیکی بکار گرفته می شوند . بیشتر آتوپسی ها پس از مرگ یک بیمار بستری انجام می شوند

Net autopsy rate

کل بیماران بستری آتوپسی شده در یک دوره زمانی معین

/

کل بیماران بستری فوت شده ، منهای موارد پزشکی قانونی کالبد شکافی نشده

*100


میزان کالبد شکافی بیمارستان میزان تغییرات ایجاد شده بوسیله بیماری یا درمان انجام می شوند و برای آموزش پزشکان و پیشرفت علم کلینیکی بکار گرفته می شوند . بیشتر آتوپسی ها پس از مرگ یک بیمار بستری انجام می شوند

Hospital autopsy rate

کل کالبد شکافی بیمارستان

/

تعداد کل فوتی بیمارستانی که اجساد آنها برای کالبد شکافی بیمارستانی در دسترس است

*100


عارضه میزان تغییرات ایجاد شده بوسیله بیماری یا درمان انجام می شوند و برای آموزش پزشکان و پیشرفت علم کلینیکی بکار گرفته می شوند . بیشتر آتوپسی ها پس از مرگ یک بیمار بستری انجام می شوند

Complication

وضعیتی که در طول اقامت بیمار در بیمارستان روی می دهد و در 75 درصد موارد مدت اقامت بیمار را حداقل یک روز افزایش می دهد


میزان عوارض ایجاد شده میزان تغییرات ایجاد شده بوسیله بیماری یا درمان انجام می شوند و برای آموزش پزشکان و پیشرفت علم کلینیکی بکار گرفته می شوند . بیشتر آتوپسی ها پس از مرگ یک بیمار بستری انجام می شوند

Complication rate

تعداد کل عوارض ایجاد شده برای بیماران در یک دوره زمانی معین

/

کل تعداد بیماران ترخیص شده و فوت شده در همان دوره زمانی

*100


بیماری همراه میزان تغییرات ایجاد شده بوسیله بیماری یا درمان انجام می شوند و برای آموزش پزشکان و پیشرفت علم کلینیکی بکار گرفته می شوند . بیشتر آتوپسی ها پس از مرگ یک بیمار بستری انجام می شوند

Comorbidity disease

وضعیتی که از قبل وجود داشته و علت حضور بیمار در بیمارستان است همرا با یک تشخیص اصلی و طول اقامت بیمار را در 75 درصد موارد حداقل یک روز افزایش می دهد


میزان بیماری همراه میزان تغییرات ایجاد شده بوسیله بیماری یا درمان انجام می شوند و برای آموزش پزشکان و پیشرفت علم کلینیکی بکار گرفته می شوند . بیشتر آتوپسی ها پس از مرگ یک بیمار بستری انجام می شوند

Comorbidity disease rate

تعداد کل موارد بیماری همراه در طی یک دوره زمانی معین

/

تعداد کل بیمار ترخیص شده و فوت شده در همان دوره زمانی

*100


شیوع بیماری میزان تغییرات ایجاد شده بوسیله بیماری یا درمان انجام می شوند و برای آموزش پزشکان و پیشرفت علم کلینیکی بکار گرفته می شوند . بیشتر آتوپسی ها پس از مرگ یک بیمار بستری انجام می شوند

تعداد افرادی که در یک دوره زمانی بخصوص دچار یک بیماری خاص شده اند یا تعداد موارد بیماری موجود می باشد


میزان شیوع بیماری میزان تغییرات ایجاد شده بوسیله بیماری یا درمان انجام می شوند و برای آموزش پزشکان و پیشرفت علم کلینیکی بکار گرفته می شوند . بیشتر آتوپسی ها پس از مرگ یک بیمار بستری انجام می شوند

Prevalence rate

تعداد موارد بیماری موجود در یک جمعیت در یک دوره زمانی معین

/

تعداد جمعیت در همان دوره زمانی

*1000


بروز بیماری میزان تغییرات ایجاد شده بوسیله بیماری یا درمان انجام می شوند و برای آموزش پزشکان و پیشرفت علم کلینیکی بکار گرفته می شوند . بیشتر آتوپسی ها پس از مرگ یک بیمار بستری انجام می شوند

تعداد افرادی که بیماری در آنها در یک دوره زمانی بخصوص ظاهر شده است یا تعداد موارد جدید بیماری را نشان می دهد


میزان بروز بیماری میزان تغییرات ایجاد شده بوسیله بیماری یا درمان انجام می شوند و برای آموزش پزشکان و پیشرفت علم کلینیکی بکار گرفته می شوند . بیشتر آتوپسی ها پس از مرگ یک بیمار بستری انجام می شوند

Incidence rate

تعداد موارد جدید بیماری که در یک دوره زمانی معین در جمعیت روی داده است

/

تعداد جمعیت در همان دوره زمانی

*1000


میزان سزارین ها میزان تغییرات ایجاد شده بوسیله بیماری یا درمان انجام می شوند و برای آموزش پزشکان و پیشرفت علم کلینیکی بکار گرفته می شوند . بیشتر آتوپسی ها پس از مرگ یک بیمار بستری انجام می شوند

تعداد سزارین ها طی یک دوره زمانی معین

/

کل زایمانها و سزارینها در همان دوره زمانی

*100


درصد آزمایشهای مربوط به یک گروه از آزمایشها

تعداد آزمایشهای یک گروه از گروه های آزمایشی ( مثل بیوشیمی طی یک دوره زمانی معین )

/

تعداد کل آزمایش های انجام شده در همان دوره زمانی

*100


درصد آزمایشهای اختصاصی در هر گروه از آزمایشها

تعداد یک آزمایش اختصاصی (مثل قند )در یک دوره زمانی معین

/

تعداد کل آزمایشهای یک گروه ( مثل بیوشیمی )در همان دوره زمانی

*100


درصد آزمایشهای با جواب غیر نرمال در هر گروه از آزمایشها به تفکیک هر یک از آزمایش های اختصاصی


الف )درصد موارد غیر نرمال آزمایش خاص

تعداد موارد غیر نرمال آزمایش خاص (مانند قند )

/

تعداد کل آرمایش خاص ( مانند قند )

*100


ب )درصد موارد غیر نرمال کل آزمایش ها

تعداد کل موارد غیر نرمال آزمایش ها

/

تعداد کل آزمایش های انجام شده

*100


انتقال داخل بیمارستانی ها

Transfer in hospital

به تغییر واحد مراقبت پزشکی ، واحد پرسنل پزشکی یا پزشک مسئول بیمار در طی دوره اقامت بیمارستانی ،انتقال داخل بیمارستانی می گویند


انتقال درون بیمارستانی در فرهنگ مراقبت بهداشتی به معنی تغییر در واحد مراقبت بهداشتی ، واحد کادر پزشکی و یا تغییر مسئول یک بیمار در مدت زمان بستری وی می باشد


آمار سرشماری روزانه مراقبت بهداشتی به معنی تغییر در واحد مراقبت بهداشتی ، واحد کادر پزشکی و یا تغییر مسئول یک بیمار در مدت زمان بستری وی می باشد

Daily Census statistics

سرشماری روزانه بیماران ، تعداد بیماران بستری موجود در زمان سرشماری به اضافه بیمارانی که پس از سرشماری روز قبل پذیرش شده اند وکم کردن تعداد ترخیص شده گان درزمان سرشماری ازآنها می باشد


مرخصی موقت مراقبت بهداشتی به معنی تغییر در واحد مراقبت بهداشتی ، واحد کادر پزشکی و یا تغییر مسئول یک بیمار در مدت زمان بستری وی می باشد

Day on leave of absence

روز/روزهایی که بعد از پذیرش و قبل از ترخیص بیمار بستری است که در آن روز / روزها بیمار در ساعت سرشماری در بیمارستان حضور ندارد ( بدلیل اینکه وی اجازه ترک کردن را از بیمارستان دارا می باشد )


تخت های بیمارانی که در مرخصی موقت هستند به عنوان تخت های اشغال شده محاسبه نمی شوند و بیمار آن تخت ، در سر شماری بحساب نمی آید ولی در محاسبه روزهای بستری و متوسط اقامت حساب می شوند


نسبت پذیرش به ازاء تخت هستند به عنوان تخت های اشغال شده محاسبه نمی شوند و بیمار آن تخت ، در سر شماری بحساب نمی آید ولی در محاسبه روزهای بستری و متوسط اقامت حساب می شوند

تعداد پذیرفته شدگان طی یک دوره زمانی معین

/

تعداد تخت های فعال همان دوره زمانی معین


فاصله چرخش تخت هستند به عنوان تخت های اشغال شده محاسبه نمی شوند و بیمار آن تخت ، در سر شماری بحساب نمی آید ولی در محاسبه روزهای بستری و متوسط اقامت حساب می شوند

Bed turnover interval

تعداد متوسط روزهایی که هر تخت ما بین بیماران متوالی خالی می ماند


فاصله چرخش تخت هستند به عنوان تخت های اشغال شده محاسبه نمی شوند و بیمار آن تخت ، در سر شماری بحساب نمی آید ولی در محاسبه روزهای بستری و متوسط اقامت حساب می شوند

Bed turnover interval

( تخت روز اشغالی – تخت روز کل در یک دوره زمانی معین)

/

تعداد مرخص شدگان و فوت شدگان در همان دوره زمانی معین


میزان چرخش تخت هستند به عنوان تخت های اشغال شده محاسبه نمی شوند و بیمار آن تخت ، در سر شماری بحساب نمی آید ولی در محاسبه روزهای بستری و متوسط اقامت حساب می شوند

Bed turnover rate

تعداد دفعاتی که یک تخت بیمارستانی ، بطور متوسط ، اشغال گرانش را ( بیماران بستری ) در طول یک دوره زمانی معین تغییر می دهد


میزان چرخش تخت هستند به عنوان تخت های اشغال شده محاسبه نمی شوند و بیمار آن تخت ، در سر شماری بحساب نمی آید ولی در محاسبه روزهای بستری و متوسط اقامت حساب می شوند

Bed turnover rate

روش مستقیم

تعداد مرخص شدگان و فوت شدگان در یک دوره زمانی معین

/

متوسط تعداد تخت فعال در همان دوره زمانی معین


میزان چرخش تخت هستند به عنوان تخت های اشغال شده محاسبه نمی شوند و بیمار آن تخت ، در سر شماری بحساب نمی آید ولی در محاسبه روزهای بستری و متوسط اقامت حساب می شوند

Bed turnover rate

روش غیر مستقیم

(متوسط مدت اقامت/ درصد اشغال تخت)

*

(100/ تعداد روزهای دوره معین )


دقت داشته باشید که همیشه گزارش های آماری درخواست شده / مورد نیاز یک سازمان قابل تغییر هستند


برای تهیه آمار از بخش ها / واحدهای مختلف به نکات زیر توجه فرمایید


1-حجم کار / تعداد واحد خدمات ارائه شده

2- تعداد ساعت مصرف شده برای ارائه خدمات و استانداردهای آنها

3- تعداد افراد شاغل برای ارائه خدمات واستانداردهای آنها

4-میزان مواد مصرفی برای ارائه خدمات


شاخص های مرتبط با میزان بهره برداری از منابع بیمارستانی


1-تعداد بیمارانی که پذیرش شده اند برداری از منابع بیمارستانی

2-تعداد بیمارانی که مرخص شده اند

3-متوسط اقامت بیماران

4-درصد اشغال تخت

5-میزان چرخش تخت

6-نسبت چرخش تخت1-میزان مرگ و میر ناخالص مراقبت

2-میزان مرگ و میر خالص

3-میزان عوارض درمان

4-میزان بروز عفونت بیمارستانی

5-تعداد مشاوره ها


6-نسبت سزارین هابه کل زایمان ها مراقبت

7-میزان آتوپسی ها

8-میزان مرگ و میر مادران

9-میزان مرگ و میر کودکان

10-میزان مرگ و میر بعد از عمل جراحی1-تعداد غذای تهیه شده در هر وعده مراقبت

2-تعداد ملحفه شستشو شده بر حسب کیلو

3-تعداد مکالمات تلفنی

4-میزان فضایی که نظافت شده بر حسب متر مربع


5-هزینه هر بخش یا واحد خدماتی مانند هزینه هر روز بیمار

6-درآمد کل سالیانه بیمارستان

7-کل هزینه سرمایه ای بیمارستان

8-کل هزینه عملیاتی بیمارستان


اطلاعات مربوط به بیماران مانند هزینه هر روز بیمار


1-بیماران مرخص شده مانند هزینه هر روز بیمار

2-روزهای بستری بیماران بر حسب تشخیص بیماری ، سن و جنس


اطلاعات جمعیتی بیماران مانند هزینه هر روز بیمار


1-منطقه اقامت بیمار مانند هزینه هر روز بیمار

2-وضع تاهل بیمار

3-چگونگی ترخیص بیمار

4-منبع ارجاع بیمار

5-علت ارجاع بیمار


6-علت اصلی پذیرش بیمار مانند هزینه هر روز بیمار

7-علل فرعی پذیرش بیمار

8-سابقه بستری بیمار


برخی استانداردهای بین المللی در ارتباط با شاخص های بهداشتی


- میزان بروز عفونت بیمارستانی بین 1تا2درصد مرخص شدگان

- تعداد مشاوره ها ی یک بیمارستان بین 15 تا 20 درصد


- نسبت سزارین بین 18 تا 22 درصد کل زایمانها

- میزان آتوپسی حداقل 25 درصد از کل مرگ ها


-میزان مرگ و میر مادران 5/2 درصد کل موارد زایمان

- میزان مرگ و میر کودکان 2 درصد کل تولدها


- میزان عوارض درمان بین 2تا 4 درصد کل مرخص شدگان

- میزان مرگ و میر بعد از عمل جراحی کمتراز 1 درصد


ad