Rakennustuotteiden ce merkint ja eurokoodit
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

RAKENNUSTUOTTEIDEN CE-MERKINTÄ ja EUROKOODIT PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

RAKENNUSTUOTTEIDEN CE-MERKINTÄ ja EUROKOODIT. Laki Asetus Määräykset, ohjeet Suunnittelu Rakentamisen toteutus Tuotteet. CE-merkintä. Mikä on?. Mikä ei ole?. Pelkkä CE-merkintä ei takaa tuotteen soveltuvuutta käytettäväksi tietyssä rakennuskohteessa tai tietyssä maassa .

Download Presentation

RAKENNUSTUOTTEIDEN CE-MERKINTÄ ja EUROKOODIT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


RAKENNUSTUOTTEIDEN CE-MERKINTÄ ja EUROKOODIT

Tomi Toratti


LakiAsetus

Määräykset, ohjeet

SuunnitteluRakentamisentoteutusTuotteet


CE-merkintä

Mikä on?

Mikä ei ole?

Pelkkä CE-merkintä ei takaa tuotteen soveltuvuutta käytettäväksi tietyssä rakennuskohteessa tai tietyssä maassa.

Suunnittelua, rakennustuotteiden käyttöä ja rakennuskohdetta sääntelevät edelleen kansalliset määräykset.

CE-merkki ei ole taeviranomaismääräysten täyttymisestä (tuotteen laadusta).

 • CE-merkinnällä valmistaja osoittaa ja vakuuttaa, että tuotteen keskeiset ominaisuudet on selvitetty harmonisoidun tuotestandardin mukaisesti.

 • CE-merkintä, yksilöi tuotteen ostajalle ja kertoo tuotteen ominaisuudet yhdenmukaisella tavalla ja helpottaa niiden vertailua.

 • Mahdollistaa tuotteen tuomisen markkinoille kaikkialla Euroopassa ja korvaa kansalliset tuotehyväksynnät.

 • Rakennustuotteen ominaisuudet osoitetaan suoritustasoilmoituksella (Declaration of Performance, DoP).


Rakennusteollisuus RT ry Tarmo Pipatti, 9.2.2011


Rakennustuoteasetus

 • Rakennustuoteasetus astuu täysimääräisesti voimaan 1.7.2013

  • On sellaisenaan osa jäsenmaiden lainsäädäntöä

  • Korvaa nyt voimassa olevan rakennustuotedirektiivin

 • Valtaosalle rakennustuotteita tulee CE-merkintäpakko 1.7.2013

  • Tuotteet, joille on harmonisoitu tuotestandardi (hEN)

  • Tuotteet, joille on tehty valmistaja- ja tuotekohtainen eurooppalainen tekninen arviointi (ETA)

   • Huom ! ETAn hankkiminen on valmistajalle vapaaehtoista

  • Tuote ei voi olla markkinoilla Suomessa eikä Euroopassa (vaikka sitä myytäisiin vain Suomessa), jos sitä ei ole CE-merkittyja jos sille on olemassa hEN.

Rakennustuotteella tarkoitetaan tuotetta tai tuotejärjestelmää, joka valmistetaan ja saatetaan markkinoille käytettäväksi pysyvinä osina rakennuskohteissa.


Mihin CE-merkintä käytännössä perustuu

CE-merkinnän käytön edellytyksenä on

 • eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi hEN (määrittää edellytetyt tuoteominaisuudet, laadunvalvonta- ja koemenettelyt + mitä tietoja merkinnän yhteydessä on esitettävä) tai

 • Eurooppalainen tekninen arviointi European Technical Assessment ETA - valmistajakohtainen, - määrättyä tuotetta koskeva arviointi, - vapaaehtoinen, - mahdollista ainoastaan jos tuote ei kuulu hEN piiriin

  CE-merkintä voi olla joko

 • itse tuotteessa

 • tuotteen pakkauksessa tai jos tämä ei ole mahdollista (esim. kiviaines)

 • tuotteen mukana seuraavissa asiakirjoissa

  CE-merkintä kertoo tuotteen ominaisuudet mutta ei ole automaattinen osoitus kohdekohtaisesta määräystenmukaisuudesta.


EU:n sisämarkkinoiden avaaminen

Valmistajalla on oikeus saattaa CE-merkitty tuote markkinoille, eivätkä viranomaiset voi vaatia CE-merkinnässä esitettyjen ominaisuuksien osalta muita selvityksiä tai merkkejä.

Kansallisten viranomaismääräysten vaatimustasoja ei harmonisoida.

-> Yhdessä jäsenmaassa kohdekohtaiset vaatimukset täyttävä CE-merkitty tuote ei välttämättä täytä vaatimuksia toisessa jäsenmaassa.

Edelleen tarvitaan kansalliset säädökset rakennuskohteille – vaatimusten on oltava yhteensopivia CE-merkintätietojen (arvojen ja luokkien) kanssa


CE-merkinnästä pakollinen

 • CE-merkinnästä tulee pakollinen Suomessa 1.7.2013 rakennustuotteille joiden harmonisoidun tuotestandardin siirtymäaika on päättynyt.

 • Suomessa on noin 4000 rakennustuotteita valmistavaa yritystä (mm. sahoja, konepajoja, betoniteollisuutta), joita CE-merkinnän käyttöönotto koskettaa

 • Yritysten on välittömästiselvitettävä, kuuluvatko niiden valmistamat rakennustuotteet jonkin harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalan piiriin.

 • Jos kuuluvat, niin on jo todella kiire käynnistää CE-merkinnän käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet.

 • Kun CE-merkintä edellyttää ilmoitetun laitoksen varmennusta, tulee ymmärtää että tähän voi kulua aikaa, sillä ilmoitettujen laitosten resurssit ovat rajalliset


Vaikutukset rakentamiseen

 • rakentamisessa siirrytään käyttämään lähinnä CE-merkittyjä rakennustuotteita (arvio n. 80%)

 • kansallisten hyväksyntämenettelyjen käyttö rakennustuotteille vähenee jatkossa merkittävästi

 • edelleen tarvitaan kansallisia säädöksiä tuotteille joille ei ole harmonisoituja tuotestandardeja (uusi rakennustuotteiden hyväksyntälaki tulossa voimaan viimeistään 1.7.2013)


Sisämarkkinat avautuvat kahteen suuntaan

CE-merkintäjärjestelmän tavoite on avata rakennustuotteiden sisämarkkinat:

 • Helpottaa suomalaisten rakennustuotteiden vientiä.

 • Johtaa myös uusien tuotteiden helpompaan pääsyyn Suomen markkinoille. Tämä lisää suomalaisten valmistajien kotimarkkinoilla kohtaamaa kilpailua:

  • Tuotteita, joiden ominaisuudet on määritetty ja osoitettu yhdenmukaisella tavalla, on helpompi verrata.

  • Rakennusliikkeiden suorat hankinnat muista maista lisääntyvät.

 • Pakottaa valmistajat tehostamaan toimintaansa ja siten vahvistamaan kilpailukykyä tulevaisuuden turvaamiseksi.


Kaupan kannalta

 • 1.7.2013 lähtien n. 80% kauppaa käydään CE-merkityillä tuotteilla

 • Siirtymävaiheessa rajapinta on tehtaan portti - ennen 1.7.2013 tehtaalta lähteneet tuotteet voidaan myydä

 • CE-merkintävastuuon valmistajilla

 • Kaupan on tiedettävä mitä tuotteita CE-merkintäpakko koskee (jos tuotetta aiotaan myydä rakennuskäyttöön)

 • Ennen hankintaa tavarantoimittajalta tulee edellyttää, että suoritustasoilmoitus (DoP) löytyy


CE merkittävät puutuotteet

Voimassa olevat hEN

EN 13986Puulevyt rakennuskäytössä

EN 14250Naulalevyrakenteet

EN 14374Rakenteellinen LVL

EN 14342+A1Puulattiat

EN 14080Liimapuu

EN 14081+A1Lujuuslajiteltu puutavara

EN 14915+ACPuupaneelit ja –verhoukset

EN 14545Puurakenteiden liittimet

EN 14592Vaarnakiinnittimet

EN 14229Puiset sähköpylväät

Tulossa

EN 14732Puiset seinä-, lattia- ja kattoelementit

EN 15497Sormijatkettu rakennesahatavara

EN 16351CLT – Crosslaminatedtimber

Poikkeuksena CE-merkintää ei vaadita:

 • Tilauksesta valmistettu tuote (muu kuin sarjatuotanto), jonka valmistaja asentaa itse.

 • Tuotteet, jotka valmistetaan rakennuspaikalla ja valmistaja asentaa itse.

 • Historialliseen korjauskohteeseen perinteiseen tapaan valmistettu tuote.

 • Jos tuotetta ei ole saatettu markkinoille.


Tietolähteitä

 • hEn-HelpDeskwww.henhelpdesk.fi

  - Palaute/kysymyslomake

 • Ympäristöministeriö www.ymparisto.fi/ce-merkinta

 • Ilmoitettuja laitoksia (liittyen puutuotteisiin)

  - VTT Expert Services Oy www.expertservices.fi

  - Inspectawww.inspecta.com

  - Finotrolwww.finotrol.fi

 • CE-merkittyjen rakennustuotteiden oikea käyttö –julkaisu(Rakennusmedia Oy)


Harmonisoidut tuotestandardit


Lopuksi CE-merkinnästä

 • edessä on väistämätön toimintatapojen muutos

 • CE-merkintä on mahdollisuus rakennustuotteiden viennille ja myös rakentamisen laadun kehittämiselle


Eurokoodi EC5:EN 1995-1-1 (Puurakenteiden suunnittelu, yleiset säännöt), EN 1995-1-2 (Puurakenteiden suunnittelu, palomitoitus), EN 1995-2 (Puurakenteiden suunnittelu, sillat)

 • EN 1995 Kansalliset liitteet valmiina

 • Eurokoodeilla on voinut suunnitella jo usean vuoden ajan

 • Kansallinen suunnitteluohjeen RakMK B10 rinnakkaiskäyttö ennakoidaan päättyvän 30.06.2013


www.puuinfo.fi

www.ril.fi


Rakennustuoteasetus osana kansallista

lainsäädäntöä

Yhteenveto

Suomessa noudatetaan Suomen lakia ja siihen perustuvia säädöksiä

Asetus on sellaisenaan jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI (muutoksia)

RAKENNUSTUOTEASETUS

TUOTEHYVÄKSYNTÄLAKI + ASETUKSET

CE-merkintä

pakollinen kun

hEN

RakMK määräykset ja ohjeet (uusitaan)

CE-merkintä

valmistuksen laadun-valvonta

varmennus-todistus

tyyppi-hyväksyntä

Rakennus-paikkakoh-taiset arviot

SFS-EN tai SFS- Puurakenteiden toteuttaminen - Eurocode 5 + Liitt- (kansallinen B10)

hENSFS-EN standardi

ETA(Eur tekn arviointi)


Lopuksi

 • Lisää tietoa:www.eurocodes.fi - Eurokoodeistawww.henhelpdesk.fi – Tuotestandardeista

 • Rakennustuoteteollisuus ry / Puutuotejaos:Tomi Toratti, puurakentaminen, 09 129 9306Hilppa Junnikkala, puutuotteet, 09 129 9296etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi


 • Login