DANI BH FINANCIJA
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DANI BH FINANCIJA BANJA LUKA, 8. i 9. SVIBANJ 2008. „FINANCIJSKA STABILNOST-STVARNOST ILI ILUZIJA “ RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN, DILEMA ILI NEOPHODNOST FEDERALNI MINISTAR FINANCIJA Vjekoslav Bevanda. RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST.

Download Presentation

RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Razvojni ili socijalni prora un dilema ili neophodnost

DANI BH FINANCIJABANJA LUKA, 8. i 9. SVIBANJ 2008.„FINANCIJSKA STABILNOST-STVARNOST ILI ILUZIJA“RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN, DILEMA ILI NEOPHODNOSTFEDERALNI MINISTAR FINANCIJA Vjekoslav Bevanda


Razvojni ili socijalni prora un dilema ili neophodnost

RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST

 • Rast BDP Federacije BiH u 2007. godini bio je za 14,9% veći u odnosu na 2006. godinu, te planirani rast od 8% u 2008. godini.

 • Gospodarski rast u narednom srednjoročnom razdoblju - planiran je pozitivan trend što će se odraziti na daljnji rast BDP-a, u prosjeku od 7% godišnje

  Javni rashodi u:

 • 2006. godini su bili na razini od 1.139,6 mil. KMili 9,4% u odnosu na BDP Federacije BiH, u

 • 2007. godini na razini od 1.586,3 mil. KM (krajnji usvojeni rebalans proračuna) ili 11,4% u odnosu na BDP

 • 2008. godini javni rashodi su planirani u iznosu od 1.757,6 mil.KM ili 11,7% BDP-a Federacije BiH.


Razvojni ili socijalni prora un dilema ili neophodnost

RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN, DILEMA ILI NEOPHODNOST

 • Ukupni javni rashodi proračuna Vlade Federacije BiH u razdoblju od tri godine, tj. od 2006. do 2008 g. zabilježili su rast od 54,3%

 • Rast javnih rashoda u 2007.u odnosu na 2006. godinu iznosio je 447,3 mil. KM ili 39,2%

 • Daljnji trend povećanja javnih rashoda se nastavio i u 2008., tako da u odnosu na 2006.godinu iznosi 618,7 mil.KM ili 171,4 mil.KM, odnosno za 11% više nego u 2007.god.


Razvojni ili socijalni prora un dilema ili neophodnost

RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN, DILEMA ILI NEOPHODNOST

Zbirni pregled rashoda po godinama – proračun Federacije BiH


Razvojni ili socijalni prora un dilema ili neophodnost

RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN, DILEMA ILI NEOPHODNOST

 • Do sredine 2000. sveukupna godišnja potrošnja na socijalnu pomoć u FBiH je prosječno iznosila oko 2% BDP-a

 • U posljednje tri godine potrošnja za socijalnu pomoć je eksponencijalno porasla nakon uvođenja novih kategorija korisnika, prvenstveno proširivanje kriterija podobnosti za određene naknade

 • Rashodi socijalnog sektora u 2008. u odnosu na 2006. godinu porasli su za 274 mil. KM.


Razvojni ili socijalni prora un dilema ili neophodnost

RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN, DILEMA ILI NEOPHODNOST

Socijalna izdvajanja iz proračuna Federacije BIH u od 2006. do 2008.g.


Razvojni ili socijalni prora un dilema ili neophodnost

RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN, DILEMA ILI NEOPHODNOST

 • Najveći razlog porasta izdataka u socijalnom sektoru leži u izmjenama i dopunama zakona koji reguliraju ovu oblast.i

 • Najveće promjene se odnose na tekuće transfere koji su u nadležnosti Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, a posljedica su usvajanja:

  • Zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji,

  • Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom

  • Uredbi Vlade Federacije BiH za subvencije demobiliziranim braniteljima pod povoljnim uvjetima

 • Došlo jedo rasta od 51,7% u 2007.g. u odnosu na 2006.god.,a trend rasta nastavio se i u 2008.god. gdje je došlo do ponovnog porasta od 10%.


Razvojni ili socijalni prora un dilema ili neophodnost

RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN, DILEMA ILI NEOPHODNOST

Najveće promjene u socijalnim davanjima iz proračuna Vlade Federacije BiH


Razvojni ili socijalni prora un dilema ili neophodnost

RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN- DILEMA ILI NEOPHODNOST

 • Naknade socijalne pomoći dominantno su zasnovane na pravu, a ne na potrebama i samo dio njih ovisi o imovinskom cenzusu i ciljane su na siromaštvo

 • Kao posljedica toga ne uspijeva se osigurati dovoljna pomoć za najugroženije članove društva i imaju zanemariv utjecaj na siromaštvo

 • Sheme socijalne zaštite u FBiH dovode do destimulacije i poremećaja koji se osjećaju u mnogim oblastima ekonomije, posebno na tržištu rada.


Razvojni ili socijalni prora un dilema ili neophodnost

RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN- DILEMA ILI NEOPHODNOST

 • Beneficije koje se usmjeravaju prema sustavu socijalne zaštite i koje bi se trebale fokusirati na najugroženije kategorije stanovništva trebale bi se nastaviti kroz:

  • Kontinuirano poduzimanje revizije trenutnih korisnika socijalne pomoći,

  • Definiranje minimuma socijalnih prava u FBiH,

  • Investiranje u razvoj lokalnih servisa socijalne zaštite i obrazovanje osoblja,

  • Redovna istraživanja proračuna kućanstava i procjenu životnog standarda; prikupljanje pouzdanih podataka za kreiranje i planiranje socijalnih politika u F BiH kao složenog fiskalnog sustava, te usuglašavanje sa socijalnom politikom na državnoj razini,

  • Osiguranje boljeg utvrđivanja kategorija siromašnih kroz socijalne programe,

  • Razvijanje pristupa socijalnog investiranja u okviru socijalne zaštite u cilju uključivanja osoba s posebnim potrebama u radne aktivnosti i tržište rada.


Razvojni ili socijalni prora un dilema ili neophodnost

RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN- DILEMA ILI NEOPHODNOST

 • Rješenje smanjenja socijalnih davanja iz proračuna Federacije BiH vidimo kroz:

  • Aktiviranje Razvojne banke FBiH

  • Uspostavljanje Centralne baze podataka po osnovi svih socijalnih davanja za koje se pretpostavlja da bi donijelo uštede proračunu Federacije BiH najmanje 30% u odnosu na ukupnu socijalnu potrošnju planiranu u proračunu .


Razvojni ili socijalni prora un dilema ili neophodnost

RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST

Sektor ekonomskih aktivnosti proračuna Federacije BiH


Razvojni ili socijalni prora un dilema ili neophodnost

RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST

 • Stopa rasta industrijske proizvodnje u Federaciji BiH u 2006. je iznosila 10,4%, a u 2007. godini je iznosila 8,5%.

 • Ukupna razmjena roba i usluga u Federaciji BiH za 2006. godinu iznosila je 16,6 milijardi KM što predstavlja povećanje od 10,6% u odnosu na prethodnu godinu

 • Uvoz roba i usluga u 2006. godini iznosio je 11,4 milijardi KM

 • Deficit tekućeg računa iznosi 6,2 milijarde KM čime je zabilježena pokrivenost uvoza izvozom od 22,1%.


Razvojni ili socijalni prora un dilema ili neophodnost

RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN- DILEMA ILI NEOPHODNOST

 • Privatizacija poduzeća u Federaciji BiH do sada nije ispunila očekivanja i nije polučila očekivane rezultate

 • U razdoblju 2008-2011. godine će se sistematski raditi na zakonskoj regulativi koja će imati za cilj djelotvorno uređivanje oblasti rada, zapošljavanja i smanjenja rada na crno kao i povećanja mobilnosti radne snage


Razvojni ili socijalni prora un dilema ili neophodnost

RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST

Investicijska ulaganja iz proračuna F BiH u razdoblju od 2006. do 2008.god.


Razvojni ili socijalni prora un dilema ili neophodnost

RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN- DILEMA ILI NEOPHODNOST

 • Rješavanjem fiskalnih pritisaka zahtijevalo bi da vlade u Federaciji BiH pažljivo prihvate kompromise između međusobno konkurentnih prioriteta za ograničavanje nove potrošnje, uz istovremeno implementiranje odlučnih mjera s ciljem kontroliranja postojeće potrošnje

 • Dogovor o takvim mjerama bit će nadopunjen izgradnjom kapaciteta za određivanje, koordinaciju i implementaciju fiskalne politike

 • To podrazumijeva da će Vlada Federacije BiH utvrditi Fiskalno vijeće na nivou Federacije koje će biti sastavljeno u prvom redu od kantonalnih ministara financija, tri direktora izvanproračunskih fondova, direktora Federalne direkcije za ceste i Federalnog ministra financija.


Razvojni ili socijalni prora un dilema ili neophodnost

RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST

 • Za potpuniju fiskalnu održivost zahtijevat će se analiza budućih fiskalnih pritisaka, kao i potreba smanjenja vladine potrošnje , u odnosu na BDP

 • Fiskalni pritisci koji se očekuju u narednom razdoblju uključuju potrebu formalizacije izmirenja velike razine domaćih potraživanja, jačanja institucija državne vlade i rješavanje pitanja restitucije imovine.


Razvojni ili socijalni prora un dilema ili neophodnost

RAZVOJNI ILI SOCIJALNIPRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST

 • U cilju održanja i jačanja fiskalne održivosti i makroekonomske stabilnosti, a da bi se smanjile visoke razine deficita tekućeg računa, nezaposlenosti, siromaštva i sive ekonomije, rješavanje pitanja unutarnjeg duga, Vlada Federacije BiH dodatno radi na:

  • ostvarenju i jačanju fiskalne koordinacije (Fiskalno vijeće BiH) i sustavu izvješćivanja konsolidiranih podataka o fiskalnom izvršenju sektora javnih financija u Federaciji BiH

  • usvajanju sveobuhvatne strategije za izmirenje ukupnog unutarnjeg duga (koji ima izravan utjecaj na kreditni rejting) i osigurati sredstva za isplatu istih

  • potrebi raspodjele proračuna s prioritetnim politikama, uzimajući u obzir srednjoročnu razvojnu strategiju BiH


Razvojni ili socijalni prora un dilema ili neophodnost

RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST

 • Programu javnih investicija, Strategiji integriranja BiH u Europsku uniju, te ostale postojeće i planirane razvojne dokumente na svim razinama vlasti u Federaciji BiH

 • stvaranju uvjeta za veća kapitalna ulaganja financirana iz proračuna, pogotovo uslijed opadajuće donatorske pomoći I

 • na održanju fiskalnog suficita na razini projekcije koju će utvrditi Fiskalno vijeće BiH, odnosno Direkcija za ekonomsko planiranje (DEP), u cilju očuvanja fiskalne održivosti i fiskalne discipline, a radi održanja makroekonomske stabilnosti u Federaciji BiH.


Razvojni ili socijalni prora un dilema ili neophodnost

RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST

 • I pored očekivanog rasta BDP-a u Federaciji BiH prisutni su i rizici vezani za fiskalnu održivost i makroekonomsku stabilnost. Prisutni rizici se mogu sagledati i rješavati kroz:

  • Racionalizaciju sustava socijalnih izdvajanja (kroz uspostavljanje održivog fonda za financiranje prava boračke populacije);

  • Uspostavljanje načela preraspodjele prihoda od neizravnog oporezivanja;

  • Povećanje domaćeg izdvajanja u financiranju javnih investicija;

  • Rast potrošnje u prioritetnim područjima vezati za uštede u niže prioritetnim područjima.


Razvojni ili socijalni prora un dilema ili neophodnost

RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST

Zaključak:

 • Do sredine 2000. godine sveukupna godišnja potrošnja na socijalnu pomoć u Federaciji BiH prosječno je iznosila oko 2% BDP-a

 • U 2006. 2007. i 2008. godini došlo je do eksponencijalnog rasta potrošnje na socijalnu pomoć u Federaciji BiH

 • Projekcijom proračuna za 2008. godinu očekuje se i ukazuje na daljnji rast naknada za socijalnu pomoć. Naglašavamo, ako se prijedlozi izmjena i dopuna postojecih zakona u cijelosti provedu, nastavitt će se sadaljim rastom do razine od 21,8%.


Razvojni ili socijalni prora un dilema ili neophodnost

RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST

Zaključak:

 • Proračun Federacije BiH ima primarni socijalni karakter i ako se nastavi s daljnjim pritiskom na ograničene resurse i njihovu raspodjelu na sve veća socijalna davanja, proračun Federacije BiH gubi svoju funkciju i jednostavno se pretvara u socijalni fond.


 • Login