Il-Familja Mqaddsa
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 61

Il-Familja Mqaddsa PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Il-Familja Mqaddsa. Ċ. Qari Samwel mogħti lill-Mulej il-jiem kollha ta’ ħajtu. Qari mill-Ewwel Ktieb ta’ Samwel. 1, 20-22.24-28. Ċ milied. F’dak iż - żmien Anna tqalet , u meta wasal żmienha wildet iben u semmietu Samwel. Ċ milied. «għaliex kif qalet hi –

Download Presentation

Il-Familja Mqaddsa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Il-Familja Mqaddsa

Ċ


Qari Samwel mogħti lill-Mulej il-jiem kollha ta’ ħajtu.

Qari mill-Ewwel Ktieb

ta’ Samwel.1, 20-22.24-28

Ċmilied


F’dak iż-żmien

Anna tqalet,

u meta wasal żmienha wildet iben

u semmietu Samwel

Ċmilied


 • «għaliex

 • kif qalet hi –

 • tlabtu lill-Mulej.»

Ċmilied


Elkana bil-familja kollha tala’ joffri s-sagrifiċċju

ta’ kull sena lill-Mulej

u jtemm il-wegħda tiegħu.

Ċmilied


Imma Anna

ma telgħetx,

għaliex qalet lil żewġha:

«Meta nkun ftamt it-tifel,

Ċmilied


«imbagħad

nieħdu biex jidher

quddiem il-Mulej,

u jibqa’ hemm

għal dejjem.»

Ċmilied


U meta fatmitu, Anna tellgħet ‘il binha magħha fid-dar tal-Mulej f’Silo.

Ċmilied


Ħadet magħha

gendus ta’ tliet snin,

efa dqiq u żaqq inbid,

u marret

bit-tfajjel magħha.

Ċmilied


Hemm qatlu l-gendus,

u ressqu t-tifel

quddiem Għeli,

u qaltlu:

Ċmilied


«Nitolbok, sidi; daqskemm int ħaj, sidi,

jien dik il-mara li kienet wieqfa hawn ħdejk

titlob lill-Mulej.

Ċmilied


«Għal dan it-tifel

kont tlabt,

u l-Mulej laqa’

t-talba tiegħi,

u tani li tlabtu.

Ċmilied


«U issa jien

se nagħtih lill-Mulej

il-jiem kollha ta’ ħajtu,

u kemm idum ħaj

ikun tal-Mulej.»

Ċmilied


U qiemu

lill-Mulej

hemmhekk.

Ċmilied


Il-Kelmatal-Mulej.

℟.Irroddu ħajr lil Alla.

Ċmilied


Salm83 (84), 2-3. 5-6. 9-10

℟.Henjin dawk li jgħammru f’darek, Mulej.

Ċmilied


Kemm hi għażiża

d-dar tiegħek,

Mulej tal-eżerċti!

Ċmilied


Tixxennaq u tinfena ruħi għat-tempju tal-Mulej;

ngħanni ferħan

b’ruħi u ġismi lil Alla l-ħaj.

Ċmilied


℟.Henjin dawk li jgħammru f’darek, Mulej.

Ċmilied


Henjin dawk

li jgħammru f’darek;

huma jfaħħruk

għal dejjem.

Ċmilied


Henjin dawk

li jsibu fik

il-qawwa tagħhom,

Ċmilied


li għandhom

għal qalbhom

il-pellegrinaġġ

għat-tempju.

Ċmilied


℟.Henjin dawk li jgħammru f’darek, Mulej.

Ċmilied


Mulej, Alla tal-eżerċti, isma’ talbi;

agħti widen,

Alla ta’ Ġakobb.

Ċmilied


Ħares, o Alla,

lejn it-tarka tagħna,

ħares lejn is-sultan,

il-midluk tiegħek.

Ċmilied


℟.Henjin dawk li jgħammru f’darek, Mulej.

Ċmilied


Qari IINistgħu nissejħu wlied Alla, u hekk aħna tassew!

Qari mill-Ewwel Ittra

ta’ San Ġwann Appostlu.

3, 1-2, 21-24

Ċmilied


Għeżież,

araw b’liema għożża ħabbna l-Missier;

Ċmilied


nistgħu

nissejħu wlied Alla,

u hekk aħna tassew!

Ċmilied


Għalhekk id-dinja

ma tagħrafniex,

għax ma għarfitx lilu.

Ċmilied


Għeżież,

issa aħna wlied Alla, imma

x’se nkunu ’l quddiem

mhuwiex irrivelat lilna.

Ċmilied


Madankollu nafu

li meta jidher hu,

aħna nkunu bħalu,

għax narawh kif inhu.

Ċmilied


Għeżież,

jekk il-kuxjenza tagħna ma ċċanfarniex,

aħna qalbna qawwija quddiem Alla,

Ċmilied


u kulma nitolbu naqilgħuh mingħandu,

Ċmilied


għax qegħdin inżommu

l-kmandamenti tiegħu

u nagħmlu dak

li jogħġob lilu.

Ċmilied


Dan hu

l-kmandament tiegħu:

li nemmnu fl-isem

ta’ Ibnu Ġesù Kristu,

Ċmilied


u nħobbu ’l xulxin,

kif wissiena hu.

Ċmilied


Min iżomm

il-kmandamenti tiegħu jgħammar f’Alla u Alla fih.

Ċmilied


B’hekk nagħrfu

li hu jgħammar fina:

bl-Ispirtu li hu tana.

Ċmilied


Il-Kelmatal-Mulej.

℟.Irroddu ħajr lil Alla.

Bilwieqfa

Ċmilied


Akklamazzjoniqabell-Evanġelju

Hallelujah.℟.Hallelujah.

Ċmilied


ara Atti 16, 14b

Mulej

iftħilna qalbna

biex nifhmu

dak li jgħid Ibnek.

Ċmilied


℟.Hallelujah.

Ċmilied


 • EvanġeljuIl-ġenituri sabu lil Ġesù fit-tempju, bilqiegħda f’nofs l-għalliema.

  • Qari mill-Evanġelju

 • skont San Luqa.2, 41-52

Ċmilied


Ta’ kull sena

l-ġenituri ta’ Ġesù

kienu jmorru Ìerusalemm

għall-festa tal-Għid.

Ċmilied


Meta kellu tnax-il sena telgħu wkoll,

skont id-drawwa

ta’ dik il-festa.

Ċmilied


Wara li għaddew

dawk il-ġranet

qabdu t-triq lura,

Ċmilied


imma t-tfajjel Ġesù

baqa’ Ġerusalemm

bla ma kienu jafu

l-ġenituri tiegħu.

Ċmilied


Huma ħasbuh qiegħed

ma’ xi wħud

li kienu fit-triq magħhom;

Ċmilied


iżda meta wara jum mixi fittxewh fost qrabathom

u n-nies li kienu jafuhom,

ma sabuhx,

Ċmilied


u għalhekk reġgħu lura

Ġerusalemm ifittxuh.

Ċmilied


Wara tlitt ijiem

sabuh fit-tempju,

bilqiegħda

f’nofs l-għalliema,

Ċmilied


jismagħhom

u jistaqsihom;

Ċmilied


u kull min semgħu

baqa’ mistagħġeb

bid-dehen

u t-tweġibiet tiegħu.

Ċmilied


Kif rawh, instamtu,

u ommu qaltlu:

«Ibni, dan għaliex għamiltilna hekk?

Ċmilied


«Ara,

missierek u jiena konna qegħdin infittxuk

b’qalbna maqsuma.»

Ċmilied


U hu qalilhom:

«U għaliex

kontu qegħdin tfittxuni?

Ċmilied


«Ma tafux li jiena

għandi nkun

f’dak li hu ta’ Missieri?»

Iżda kliemu ma fehmuhx.

Ċmilied


Imbagħad niżel magħhom u raġa’ mar Nazaret;

u kien jobdihom.

Ċmilied


U hekk Ġesù baqa’ jikber

fl-għerf, fis-snin

u fil-grazzja,

quddiem Alla

u quddiem il-bnedmin.

Ċmilied


Il-Kelmatal-Mulej.

℟.Tifħir lilek Kristu.

Bilqiegħda

Ċmilied


 • Login