Il-Familja Mqaddsa - PowerPoint PPT Presentation

Il-Familja Mqaddsa
Download
1 / 61

 • 141 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Il-Familja Mqaddsa. Ċ. Qari Samwel mogħti lill-Mulej il-jiem kollha ta’ ħajtu. Qari mill-Ewwel Ktieb ta’ Samwel. 1, 20-22.24-28. Ċ milied. F’dak iż - żmien Anna tqalet , u meta wasal żmienha wildet iben u semmietu Samwel. Ċ milied. «għaliex kif qalet hi –

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Il-Familja Mqaddsa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Il familja mqaddsa

Il-Familja Mqaddsa

Ċ


Il familja mqaddsa

Qari Samwel mogħti lill-Mulej il-jiem kollha ta’ ħajtu.

Qari mill-Ewwel Ktieb

ta’ Samwel.1, 20-22.24-28

Ċmilied


Il familja mqaddsa

F’dak iż-żmien

Anna tqalet,

u meta wasal żmienha wildet iben

u semmietu Samwel

Ċmilied


Il familja mqaddsa

 • «għaliex

 • kif qalet hi –

 • tlabtu lill-Mulej.»

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Elkana bil-familja kollha tala’ joffri s-sagrifiċċju

ta’ kull sena lill-Mulej

u jtemm il-wegħda tiegħu.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Imma Anna

ma telgħetx,

għaliex qalet lil żewġha:

«Meta nkun ftamt it-tifel,

Ċmilied


Il familja mqaddsa

«imbagħad

nieħdu biex jidher

quddiem il-Mulej,

u jibqa’ hemm

għal dejjem.»

Ċmilied


Il familja mqaddsa

U meta fatmitu, Anna tellgħet ‘il binha magħha fid-dar tal-Mulej f’Silo.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Ħadet magħha

gendus ta’ tliet snin,

efa dqiq u żaqq inbid,

u marret

bit-tfajjel magħha.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Hemm qatlu l-gendus,

u ressqu t-tifel

quddiem Għeli,

u qaltlu:

Ċmilied


Il familja mqaddsa

«Nitolbok, sidi; daqskemm int ħaj, sidi,

jien dik il-mara li kienet wieqfa hawn ħdejk

titlob lill-Mulej.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

«Għal dan it-tifel

kont tlabt,

u l-Mulej laqa’

t-talba tiegħi,

u tani li tlabtu.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

«U issa jien

se nagħtih lill-Mulej

il-jiem kollha ta’ ħajtu,

u kemm idum ħaj

ikun tal-Mulej.»

Ċmilied


Il familja mqaddsa

U qiemu

lill-Mulej

hemmhekk.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Il-Kelmatal-Mulej.

℟.Irroddu ħajr lil Alla.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Salm83 (84), 2-3. 5-6. 9-10

℟.Henjin dawk li jgħammru f’darek, Mulej.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Kemm hi għażiża

d-dar tiegħek,

Mulej tal-eżerċti!

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Tixxennaq u tinfena ruħi għat-tempju tal-Mulej;

ngħanni ferħan

b’ruħi u ġismi lil Alla l-ħaj.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

℟.Henjin dawk li jgħammru f’darek, Mulej.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Henjin dawk

li jgħammru f’darek;

huma jfaħħruk

għal dejjem.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Henjin dawk

li jsibu fik

il-qawwa tagħhom,

Ċmilied


Il familja mqaddsa

li għandhom

għal qalbhom

il-pellegrinaġġ

għat-tempju.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

℟.Henjin dawk li jgħammru f’darek, Mulej.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Mulej, Alla tal-eżerċti, isma’ talbi;

agħti widen,

Alla ta’ Ġakobb.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Ħares, o Alla,

lejn it-tarka tagħna,

ħares lejn is-sultan,

il-midluk tiegħek.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

℟.Henjin dawk li jgħammru f’darek, Mulej.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Qari IINistgħu nissejħu wlied Alla, u hekk aħna tassew!

Qari mill-Ewwel Ittra

ta’ San Ġwann Appostlu.

3, 1-2, 21-24

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Għeżież,

araw b’liema għożża ħabbna l-Missier;

Ċmilied


Il familja mqaddsa

nistgħu

nissejħu wlied Alla,

u hekk aħna tassew!

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Għalhekk id-dinja

ma tagħrafniex,

għax ma għarfitx lilu.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Għeżież,

issa aħna wlied Alla, imma

x’se nkunu ’l quddiem

mhuwiex irrivelat lilna.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Madankollu nafu

li meta jidher hu,

aħna nkunu bħalu,

għax narawh kif inhu.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Għeżież,

jekk il-kuxjenza tagħna ma ċċanfarniex,

aħna qalbna qawwija quddiem Alla,

Ċmilied


Il familja mqaddsa

u kulma nitolbu naqilgħuh mingħandu,

Ċmilied


Il familja mqaddsa

għax qegħdin inżommu

l-kmandamenti tiegħu

u nagħmlu dak

li jogħġob lilu.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Dan hu

l-kmandament tiegħu:

li nemmnu fl-isem

ta’ Ibnu Ġesù Kristu,

Ċmilied


Il familja mqaddsa

u nħobbu ’l xulxin,

kif wissiena hu.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Min iżomm

il-kmandamenti tiegħu jgħammar f’Alla u Alla fih.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

B’hekk nagħrfu

li hu jgħammar fina:

bl-Ispirtu li hu tana.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Il-Kelmatal-Mulej.

℟.Irroddu ħajr lil Alla.

Bilwieqfa

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Akklamazzjoniqabell-Evanġelju

Hallelujah.℟.Hallelujah.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

ara Atti 16, 14b

Mulej

iftħilna qalbna

biex nifhmu

dak li jgħid Ibnek.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

℟.Hallelujah.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

 • EvanġeljuIl-ġenituri sabu lil Ġesù fit-tempju, bilqiegħda f’nofs l-għalliema.

  • Qari mill-Evanġelju

 • skont San Luqa.2, 41-52

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Ta’ kull sena

l-ġenituri ta’ Ġesù

kienu jmorru Ìerusalemm

għall-festa tal-Għid.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Meta kellu tnax-il sena telgħu wkoll,

skont id-drawwa

ta’ dik il-festa.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Wara li għaddew

dawk il-ġranet

qabdu t-triq lura,

Ċmilied


Il familja mqaddsa

imma t-tfajjel Ġesù

baqa’ Ġerusalemm

bla ma kienu jafu

l-ġenituri tiegħu.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Huma ħasbuh qiegħed

ma’ xi wħud

li kienu fit-triq magħhom;

Ċmilied


Il familja mqaddsa

iżda meta wara jum mixi fittxewh fost qrabathom

u n-nies li kienu jafuhom,

ma sabuhx,

Ċmilied


Il familja mqaddsa

u għalhekk reġgħu lura

Ġerusalemm ifittxuh.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Wara tlitt ijiem

sabuh fit-tempju,

bilqiegħda

f’nofs l-għalliema,

Ċmilied


Il familja mqaddsa

jismagħhom

u jistaqsihom;

Ċmilied


Il familja mqaddsa

u kull min semgħu

baqa’ mistagħġeb

bid-dehen

u t-tweġibiet tiegħu.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Kif rawh, instamtu,

u ommu qaltlu:

«Ibni, dan għaliex għamiltilna hekk?

Ċmilied


Il familja mqaddsa

«Ara,

missierek u jiena konna qegħdin infittxuk

b’qalbna maqsuma.»

Ċmilied


Il familja mqaddsa

U hu qalilhom:

«U għaliex

kontu qegħdin tfittxuni?

Ċmilied


Il familja mqaddsa

«Ma tafux li jiena

għandi nkun

f’dak li hu ta’ Missieri?»

Iżda kliemu ma fehmuhx.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Imbagħad niżel magħhom u raġa’ mar Nazaret;

u kien jobdihom.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

U hekk Ġesù baqa’ jikber

fl-għerf, fis-snin

u fil-grazzja,

quddiem Alla

u quddiem il-bnedmin.

Ċmilied


Il familja mqaddsa

Il-Kelmatal-Mulej.

℟.Tifħir lilek Kristu.

Bilqiegħda

Ċmilied


 • Login