ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน - PowerPoint PPT Presentation

ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน
Download
1 / 28

  • 104 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน. Reading and Writing English. E 40222. ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์. People. การอ่านเรื่องบุคคล. จุดประสงค์การเรียนรู้ - อ่านเรื่องบุคคลแล้วระบุรายละเอียด และใจความสำคัญได้ - เขียนสรุปความจากเรื่องที่อ่านได้. 1.1 Look at the pictures and answer the questions:.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6040274

ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน

Reading and

Writing English

E 40222

ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์


6040274

People

การอ่านเรื่องบุคคล


6040274

จุดประสงค์การเรียนรู้

- อ่านเรื่องบุคคลแล้วระบุรายละเอียด

และใจความสำคัญได้

- เขียนสรุปความจากเรื่องที่อ่านได้


6040274

1.1 Look at the pictures and answer

the questions:

- Who can you see here?

- Where are they from?

- What do they do?

- Who are the stars in your country?

- What do they do?

- How old are they?

- Are they famous internationally?


6040274

Luis Miguel

a Mexican pop singer


6040274

Madonna

a US singer, a film actress


6040274

Ricky Martin

a Puerto Rican singer


6040274

Salma Hayak

a Mexican actress


6040274

Leonardo Dicaprio

an American movie star


6040274

They are from the United States of

America.

They are movie stars / singers.

Pornchita, Suwanan, Willy etc.

They are movie stars / singers.

They are 25 – 40 years old.

Yes, some of them are famous internationally.


6040274

1.2 Ask and answer these questions in pairs.

- What makes a star?

- Do stars deserve their money and fame?

  • What are the advantages and

  • disadvantages of being a star?


6040274

irresistible

president

arrange

appeal

audience

rhythm

catchy

tradition

phenomenon


6040274

Worksheet

Directions : Fill in each blank with

the given words below :

phenomenon, president, appeal,

tradition, irresistible, arrange,

audience, rhythm.


6040274

1. New fashion from Abercromby and Fitch was ………….. to teenagers.

irresistible

phenomenon

2. El Nino is a ………………. caused by draught.

rhythms

3. When you dance, listen to the ………….

and step out.


6040274

arranges

4. He ………….. folk songs for the guitar.

tradition

5. There’s a ……………. in our school that we have a special activity on Wai Kru Day.

audiences

6. The …………… joining the concert need to show ticket.


6040274

president

7. Naree is a ……………… of Golf Club.

appeals

8. New fashion from Paris ……………..

to young lady.


6040274

Who is Selena?

What kind of music made her famous?

Who helped her?

What made her a star?

How did she die?


6040274

2.1 Read the text and mark each

statement True or false.

1. Selena’s first languages was Spanish.

F

2. Selena’s brother wrote all of her songs.

F


6040274

2.1 Read the text and mark each

statement True or false.

3. Selena was popular in both the USA and Mexico.

T

T

4. Selena’s music was catchy.


6040274

2.1 Read the text and mark each

statement True or false.

5. Selena’s music was called “Nortena” in the USA .

F

6. Selena rapidly became famous.

T


6040274

2.1 Read the text and mark each

statement True or false.

7. Los Dinos played exclusively Mexican music.

F

8. Only Hispanics listened to Selena’s song .

F


6040274

2.1 Read the text and mark each

statement True or false.

9. It was Selena’s looks that made her a star .

F

10. Selena ignored cultural differences .

T


6040274

4.3 Put the words in order to make sentences.

a. died/Selena/when/young/she/was.

Selena died when she was young.

b. USA/both/unpopular/was/the/

Mexico/and/Selena/in .

Selena was unpopular both in

Mexico and the USA.


6040274

4.3 Put the words in order to make sentences.

c. musical/mixture/Selena’s/and/a styles/of/were/rhythms/songs/different.

Selena’s songs were a mixture of

different musical styles and rhythm.


6040274

4.3 Put the words in order to make sentences.

d. similar/other/many/pop/was/stars/

Selena/to.

Selena was similar to many other pop

stars.


6040274

4.3 Put the words in order to make sentences.

e. was/attractive/very/Selena.

Selena was very attractive.


6040274

4.4 Match the following by writing the number of the first part of the sentence next to the phrase which completes the sentence.


6040274

English today

head over heels ( adj. )

ทำอะไรไม่ถูก

I’m head over heels being in love with you.

(ผมรักคุณมากจนทำตัวไม่ถูกเลย)


  • Login