Buda b la dr a lelki betegs gek gy gy t s nak lehet s gei magyarorsz gon
Download
1 / 13

Buda Béla dr. A lelki betegségek gyógyításának lehetőségei Magyarországon - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Buda Béla dr. A lelki betegségek gyógyításának lehetőségei Magyarországon. „Párbeszédre nyitottan” A Lelki Egészségvédő Alapítvány (LEA) Konferenciája (Budapest, 2008. október 3.). 1. A magyar helyzet. riasztó epidemológiai adatok (Kopp Mária munkacsoportja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Buda Béla dr. A lelki betegségek gyógyításának lehetőségei Magyarországon' - viola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Buda b la dr a lelki betegs gek gy gy t s nak lehet s gei magyarorsz gon

Buda Béla dr.A lelki betegségek gyógyításának lehetőségei Magyarországon

„Párbeszédre nyitottan”

A Lelki Egészségvédő Alapítvány (LEA)

Konferenciája

(Budapest, 2008. október 3.)


1 a magyar helyzet
1. A magyar helyzet

 • riasztó epidemológiai adatok (Kopp Mária munkacsoportja

 • magas gyermekkori pszichés morbiditás (Pászthy Bea)

 • szenvedélybetegségek (különösen alkoholizmus) nagy gyakorisága

 • öngyilkosság és önkárosítás – magas arányszámok

 • devianciák és társadalmi problémák (fiatalkori bűnözés, válás stb.) elterjedtsége, krízisek

 • „puha” mutatók – rossz társadalmi közérzet, hibás és elégtelen megküzdési képességek, a stressz-feldolgozás zavarai


2 a megel z s elvet lt k s rletei
2. A megelőzés elvetélt kísérletei

 • a Társadalmi Beilleszkedés Zavarai (TBZ) kutatás

 • az egészségvédelem (egészségmegőrzés, egészségfejlesztés) perspektívája

 • mentálhigiénés program

 • népegészségügyi programok (pl. Johan Béla program)

 • nemzeti drogstratégia

 • más abortív próbálkozások: nemzeti alkoholpolitika, „Közös Kincsünk a Gyermek, LEGOP stb.


3 a pszichi triai ell t s helyzete
3. A pszichiátriai ellátás helyzete

 • kezdeti eredmények: pszichiátriai gondozók hálózata, európai normák az ágyszámok és személyzeti normák terén, drogambulanciák

 • megoldatlan problémák: addiktológia, gyermekpszichiátria

 • a pszichofarmakológia dominanciája az ellátásban

 • a finanszírozás folyamatos romlása

 • a nagy leépítések az utóbbi két évben – intézetek, osztályok, rendelések megszűnése

 • kilátástalanság, tehetetlenség – további leépülések


4 a pszichoter pia helyzete
4. A pszichoterápia helyzete

 • fellendülés a rendszerváltás korszakában és később – irányzati szabadság, hivatalos képzési rendszer, betegbiztosítási befogadás

 • a képzés túltengése – a magángyakorlat korlátozott lehetőségei

 • a pszichoterápiás munkahelyek csökkenő száma

 • az irányzatok elkülönülése, hiányos belső kommunikáció, az érdekérvényesítés elégtelensége

 • az alternatív gyógymódok előretörése és konkurenciája

 • a pszichiátria dominanciájának elfogadása – a biológiai szemlélet és terápiás gyakorlat ellenpólusa


5 a seg t szakm k llapota
5. A segítő szakmák állapota

 • túlképzés vagy álláshiány a pszichológiában? – a klinikai szakosodás túlzott népszerűsége? – a klinikai pszichológusok alárendeltsége az egészségügyben

 • pszichológusok – hiányos érdekérvényesítés, hiányos kommunikáció a társadalom felé, a pszichológiai kultúra fejletlensége

 • szektásodás és elit-öntudat a hagyományos pszichoterápiás irányzatokban – a pszichológusok „kiútja”

 • a bolognai rendszer kihívása – viselkedéselemzők, asszisztensek, segédterapeuták?

 • a szociális munka a pszichoszociális segítésben – új szakmák, új dilemmák

 • mentálhigiénikusok, diakónusok, lelki gondozók, foglalkoztató terapeuták – szükségletek és hiányzó munkalehetőségek


6 a ter pi s kutat sok hi nya get probl m k
6. A terápiás kutatások hiánya – égető problémák

 • bűvészmutatványok a pszichiátriai terápiákban, effectiveness kutatások elégtelensége, az „aktív placebo” kérdése

 • health service research – teljes hiány, a pszichiátria és a pszichoterápiás betegutak ismeretlensége

 • pszichoterápiás hatáskutatások hiánya, a képzések értékének bizonytalansága, szükségletfelmérések, elégedettségi vizsgálatok hiánya

 • a „nagy” terápiák kultusza a tanácsadás, a krízismegoldás, a kiegészítő terápiák és a terápiás fejlesztések prioritása helyett

 • mi a pszichoterápia? – káosz a koncepciókban, elméletekben, módszertanokban


7 a szakmai kommunik ci zavarai
7. A szakmai kommunikáció zavarai

 • a „stakeholderi” alkuk kivételével teljes „incommunicado” az irányzatok és az iskolák között (miközben valódi rivalizációs terek hiányoznak)

 • a képzések mint rangok, címek, kitüntetések – a szakmai identitás „foreclosure”-jei

 • konzultáció, (nem képzési) szupervízió, belső viták hiánya

 • a kliensek motiválásának és küldetésének fragmentáltsága

 • ad hoc, elégtelen, illetve hiányos kommunikáció a pszichoterápiával kapcsolatosan a társadalommal

 • teljes érdektelenség a pszichoterápiás gyakorlat társadalmi kontextusai iránt – pl. a helyi viszonyok ismeretlensége


8 a pszichoter pia korszer ell t si keretei a fejl d sl lektani aspektus
8. A pszichoterápia korszerű ellátási keretei – a fejlődéslélektani aspektus

 • a személyiségfejlődési fázisok és átmenetek krízisei és problémái – mint pszichoterápiás célterületek, a szükségletek és a motivációk problémái

 • az optimális módszerek, módszerkombinációk és együttműködési formák a jellegzetes, tipikus indikációs területeken

 • rövid beavatkozások, aktiválás, tréningek, szupportív segítség, katalitikus részvétel a problémakezelésekben

 • irányítás a tartós, preventív fejlesztések felé

 • a terápiás beavatkozások longitudinális láncolati összekapcsolása

 • a belső erőforrások mozgósítása – pl. pszichológiai öngondoskodás fokozása


9 a pszichoter pia korszer ell t si keretei a pszichoszoci lis rendszeraspektus
9. A pszichoterápia korszerű ellátási keretei – a pszichoszociális rendszeraspektus

 • a társas ökológiai rendszerek (család, párkapcsolat, barátok, lelki közösségek) kihagyhatatlansága a pszichoterápiákból

 • a szervezeti háttér bevonásának fontossága – iskola, munkahely, más szervezetek --, együttműködés a helyi segítő erőforrásokkal

 • tágabb közösségek erőterei – a kapcsolathálózatok segítő erőterei („a gyenge kapcsolatok ereje”)

 • az önkéntes, emberbaráti vagy azonosságalapú segítő szervezetek táguló horizontja és gyenge kihasználtsága a pszichoterápia szempontjából

 • az önsegítés növekvő jelentősége, kortárssegítés, pártfogolás, „befriending” stb.

 • a szociális ellátás, gondoskodás és segítés erőforrásai


10 a pszichoter pia sz vets gi rendszerei mint er forr sok
10. A pszichoterápia „szövetségi rendszerei” mint erőforrások

 • erőtlen és fel nem használt közvetlen szövetségek – az irányzat közösségi erői

 • tágabb szakmai szerveződések – látens együttműködési módok

 • teamek nélkülözhetetlensége – magángyakorlatban is, praxisközösségek, multidiszciplinaritás fontossága, a spirituális dimenzió, illetve a vallási közösségi hátterek kihasználatlansága

 • kapcsolathálózatok egyes életterületek, színterek szakembereivel (tanárok, szociális ellátók, civilszervezeti segítők stb.)

 • szervezkedések, közös kedvezményezések, követelések – a hivatalos érdekképviseleti utak elhanyagoltsága

 • együttműködés a médiával – mindinkább kikerülhetetlen


11 mit tehet nk most tudom nyos s m dszertani szakmai s szakmak zi p rbesz dek
11. Mit tehetünk most? – tudományos és módszertani, szakmai és szakmaközi párbeszédek

 • a pszichoterápia „nem-specifikus” hatáselemeinek kultusza – empátia, hitelesség, „rapport”, szuggesztiók, a közvetlen érzelmi szükségletek adekvát biztosítása, terápiás helyzet, „találkozás” és kapcsolat

 • az autonómia respektusa, az önhatékonyság kialakítása és megerősítése, a belső erőforrások aktiválása

 • a gyakorlási aspektus és módszerkészlet kiemelése, a „testterápiáktól” a szociális készség tréningekig

 • a viselkedésterápiás módszerek szélesebb alkalmazása, a „contingency management” fontossága

 • a szuggesztív hatások módszertani spektrumának kihasználása – az aktiváló és változtató metaforáktól az átkeretezésekig

 • a csoportdinamika, ill. a szervezeti informális csoportok, a közösségi erők aktiválása és alkalmazása


12 mit tehet nk most p rbesz dek a t rsadalommal minden szinten
12. Mit tehetünk most? – párbeszédek a társadalommal – minden szinten

 • „elszámoltathatóság” a pszichoterápiában – tervezés, műveletek, monitorizálás, értékelés – a terápiás folyamat közös követése a klienssel és a közvetlen környezettel

 • egyezmények, alkuk, szerződések, probléma megbeszélések a klienssel és környezetével, a motivációerősítés jegyében

 • pszichoterápiáról más szakmáknak és különféle fontos életterek aktivistáinak

 • pszichoterápiáról a médiának – a megfelelő fórumokon, a megfelelő kontextusokra (filmekre, irodalomra stb.) utalva

 • társadalmi fellépések, figyelmeztetések a közvéleménynek

 • szakmai programok, tudományos állásfoglalások, igényképviseletek, a szakmai szervezeteken át, tudományos testületek szövetségeivel


ad