A t mop 3 1 4 kompetencia alap oktat s egyenl hozz f r s innovat v int zm nyekben
Download
1 / 61

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Közoktatási Igazgatóság. A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben. A pályázat megvalósításának kötelező elemei. Berecz Árpádné folyamatmenedzser. A TÁMOP közoktatási prioritásának intézkedései. Közoktatási Igazgatóság.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben' - viola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A t mop 3 1 4 kompetencia alap oktat s egyenl hozz f r s innovat v int zm nyekben

Közoktatási Igazgatóság

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés -Innovatív intézményekben

A pályázat megvalósításának kötelező elemei

Berecz Árpádnéfolyamatmenedzser

1


A t mop k zoktat si priorit s nak int zked sei
A TÁMOP közoktatási prioritásának intézkedései

Közoktatási Igazgatóság

 • A kompetenciaalapú oktatás elterjedésének támogatása

 • A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködésekkialakítása

 • A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőségükmegteremtése a közoktatásban

 • Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás

2


T mop 3 1 4 komplex int zm nyi fejleszt sek

Közoktatási Igazgatóság

TÁMOP 3.1.4: Komplex intézményi fejlesztések

 • Kompetencia alapú oktatás bevezetése

 • Oktatási programok, új tanulás- és oktatásszervezési eljárásokbevezetése (programcsomagok bevezetése, műveltségterületi oktatás, tömbösített oktatás, projektmódszer, moduláris oktatás, stb.)

 • A digitális írásbeliségelterjesztése, digitális készségek fejlesztése

 • Esélyegyenlőségjavítása (szegregáció-mentesség, oktatási integráció, egyenlő hozzáférés)

3


Int zm nyi fejleszt sek elemei 1
Intézményi fejlesztések elemei 1.

Közoktatási Igazgatóság

Legalább egy tanulócsoportban, a „Szövegértés-szövegalkotás” kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása

(amennyiben a feladatellátási hely HEFOP pályázaton vett részt, és a szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterületen teljes intézményi lefedettséggel megvalósult a program, úgy a feladatellátási helynek másik kompetenciaterületet kell választani az implementációhoz);

4


Int zm nyi fejleszt sek elemei 2
Intézményi fejlesztések elemei 2.

Közoktatási Igazgatóság

Legalább egy tanulócsoportban, a „Matematika” kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása

(amennyiben a feladatellátási hely HEFOP pályázaton vett részt, és a matematika kompetenciaterületen teljes intézményi lefedettséggel megvalósult a program, úgy a feladatellátási helynek másik kompetenciaterületet kell választani az implementációhoz);

5


Int zm nyi fejleszt sek elemei 3
Intézményi fejlesztések elemei 3.

Közoktatási Igazgatóság

Legalább egy tanulócsoportban, további egy választott kulcskompetencia területenkompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása;

6


Mit kell tudni a programcsomagokr l
Mit kell tudni a programcsomagokról?

Közoktatási Igazgatóság

 • A „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” című pályázati felhívásokban a projekt megvalósításához szükséges tankönyveket és programcsomagokat a tankönyvjegyzékről(a kompetencia alapú oktatás céljainak megfelelőek közül), illetve az oktatási és kulturális miniszter által kiadott kompetencia alapú oktatási programok (programcsomagok) közül lehet választani. A pályázat keretében kizárólag ezeknek a kritériumnak megfelelő rendelések számolhatóak el.

7


Közoktatási Igazgatóság

 • A TÁMOP-3.1.4./08/1. és TÁMOP-3.1.4./08/2. pályázati kiírásokban részt vevő intézményeknek a programban részt vevő tanulócsoportok részére február 28-a után, a befogadást követően, a pótrendelés keretében kell beszereznie a tankönyveket, tanulói taneszközöket. Az iskola pótrendeléseket szeptember 5-ig küldhet a kiadóknak.

 • A támogatási összegből

 • az oktatásért felelős miniszter által kiadott kompetencia alapú oktatási programok (pedagógiai rendszerek) részeként jóváhagyott információhordozók, tankönyvek,

 • valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. évi MKM rendelet 7. számú mellékletében felsorolt eszközök vásárolhatók.

8


A kompetenciafejleszt tank nyvekr l

Közoktatási Igazgatóság

A kompetenciafejlesztő tankönyvekről

 • A 17/2004. (V. 20.) OM rendeletben megjelent kompetenciafejlesztő oktatási program (pedagógiai rendszer) kerettanterve.

 • Amennyiben valamely tankönyvkiadó fejlesztését e kerettantervre építi, akkor az így létrehozott és minősített tankönyvek, segédanyagok "kompetenciafejlesztőnek" tekinthetők, e meghatározás címükben is feltüntethető, és a tankönyvek hivatalos jegyzékében a Kompetenciafejlesztő tananyagok között szerepelhetnek.

 • Az ezzel az igénnyel fejlesztett tankönyvek tankönyvvé nyilvánításra való felterjesztésekor a 23/2004. (VIII.27.) OM rendelet 1. számú melléklete szerint a kiadónak nyilatkoznia kell arról, hogy az anyag az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott és kiadott kompetenciafejlesztő kerettanterv felhasználásával, arra épülve készült.

9


A kompetencia alap tananyag defin ci ja
A kompetencia alapú tananyag definíciója

Közoktatási Igazgatóság

Egy olyan oktatási program része, amely

 • moduláris felépítésű,

 • tanuló- és tevékenységközpontú,

 • differenciált módszerek alkalmazására épülő,

 • egyéni fejlesztésre is alkalmas eszközrendszer.

  A kompetencia alapú tananyag korszerű pedagógiai kultúrára és tanulásszervezési eljárásokra épül. (Forrás: a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet)

10


Alapelvek
Alapelvek

Közoktatási Igazgatóság

 • Gyermekközpontú, cselekvésközpontú tanítás

 • Életszerű tartalmak, mélységelvű tanítás („kevesebb több”)

 • Megváltozott tanulásszervezés / differenciálás, kooperáció

 • Árnyalt értékelés

 • Tanári szerepváltozás

 • Befogadó környezet

11


Közoktatási Igazgatóság

A programcsomag elemei

alapelvek, elméleti háttér, stratégia, célcsoport

szakmai koncepció

célok, követelmények, tananyag, az értékelés elvei

programtanterv

információhordozók, interaktív gyakorlóeszközök, kapcsolódó elemek

tanulói eszközök

a feldolgozás menete, tevékenységek, eszközök, módszerek

tanári eszközök: modulleírások

követelményrendszer, önellenőrző és diagnosztikus mérőeszközök

értékelési eszközök

a pedagógus felkészülését segítő eszközök

akkreditált továbbképzési programok

mentorok (programtanácsadók), módszertani fórumok, segédlettár

a program támogató rendszere


Tanul k v lem nye
Tanulók véleménye

Közoktatási Igazgatóság

 • Tetszik a program, mert sokat játszunk.”

 • „A tanító néni is velünk játszik.”

 • „Olyan osztálytársaimmal is közelebbi kapcsolatba kerületem, akivel az elmúlt négy évben alig beszéltem.”

 • „ Olyan jó, hogy nem kell mindig a padban ülni egész órán.”

 • „ Közelebbről megismerjük, hogy a másik hogyan gondolkodik.”

 • „ Jó, hogy történelem és magyar órán a matekot is gyakoroljuk.”

 • „ Jók az igazlátó lapok, mert magunkba nézünk.”

13


Vod k koll giumok
Óvodák, kollégiumok

Közoktatási Igazgatóság

 • óvodák esetében legalább egy óvodai csoportban komplex óvodai program, programcsomag bevezetése, alkalmazása

 • kollégiumok esetében a szociális, életviteli és környezeti, valamint az életpálya-építési kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása,

14


Alapfok m v szetoktat si int zm nyek fejleszt si feladatai
Alapfokú művészetoktatási intézmények fejlesztési feladatai

Közoktatási Igazgatóság

 • Fejlesszen, alkalmazzon olyan tananyagokat, pedagógiai koncepciót, tanulói és tanári segédanyagokat, értékelési eszközöket,pedagógus továbbképzési programot, amelyek – az esztétikai-művészeti kompetenciák intenzív fejlesztésével egyidőben – hozzájárulnak a hatékony, önálló tanuláshoz szükséges képességek fejlesztéséhez, a szociális és állampolgári kompetenciák erősítéséhez a tanulók értelmi, érzelmi és kifejezőképességeinek fejlesztése útján.

15


Int zm nyi fejleszt sek elemei 4
Intézményi fejlesztések elemei 4. feladatai

Közoktatási Igazgatóság

Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban: A Kt. 52.§ (3) szerint a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének legalább 5-10-15%-a mértékéig.

A minimális célértéket 3 év alatt felmenő rendszerben kell elérni (választott műveltségterület/tantárgy).

16


Tant rgyt mb s t s
Tantárgytömbösítés feladatai

Közoktatási Igazgatóság

 • Tantárgytömbösítés a tanórai foglalkozások ciklikus megszervezésének rendje, melynek keretei között adott tantárgy, adott műveltségi terület, adott félévre számított tanórai foglalkozásait nem egyenletesen, minden tanítási hétre elosztva, hanem ciklikusan egy-egy időszakra összevonva szervezik meg.

17


Tant rgyt mb s t s k vetelm nyei a p ly zat szerint

Közoktatási Igazgatóság feladatai

Tantárgytömbösítés követelményei a pályázat szerint

 • a tanítási ciklusoknak legalább két hetenként kell váltaniuk egymást,

 • a tantárgytömbösítésbe bevont tantárgyak, műveltségi területek, tanítási óráinak legalább két egymást követő tanítási napra kell esniük,

 • a tanítási napok közül az egyiken legalább három, a másikon legalább kettő a tantárgytömbösítésbe bevont tanítási órának kell lennie,

 • az egy tanítási napon szervezett tanítási órákat egymást követően, egymáshoz kapcsolódóan kell megtartani.

18


P ly zati magyar zat
Pályázati magyarázat feladatai

Közoktatási Igazgatóság

 • A tantárgytömbösítés végrehajtásában az iskoláknak nagyfokú szabadsága van. A megadott időkeret( 5-10-15 %) a megadott tanítási ciklus (legalább két hét) az elvárt minimum.

19


P ly zati magyar zat 2
Pályázati magyarázat 2 feladatai

Közoktatási Igazgatóság

 • Ha az időkeretet teljesítik, az egymást követő órákat megszervezik, akkor az iskola dönti el, hogy a szakrendszerű oktatás melyik évfolyamán, melyik osztályokba vezeti be a tantárgytömbösített oktatást. Lehet három hetes, négy hetes ciklus is.

 • ( Teljesíthető a tantárgytömbösített oktatás pl., a nyelvi előkészítő évfolyamon.)

20


Elv r sok
Elvárások feladatai

Közoktatási Igazgatóság

A tevékenységet a pályázónak úgy kell megterveznie, hogy annak körében (a tanulásszervezési eljárások bevezetésének keretében) a következő kötelező elemek megvalósuljanak:

 • Legalább egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként

 • Legalább egy témahét megszervezése tanévenként

 • Legalább egy moduláris oktatási program megszervezése (pl. egészséges életmód, környezetvédelem, demokráciára nevelés, játék, érzelmi-erkölcsi nevelés stb. témakörben) tanévenként

21


Az oktat si folyamat
Az oktatási folyamat feladatai

Közoktatási Igazgatóság

 • az oktatás tartalma (új kompetenciák),

 • rugalmas szervezeti keretek (osztálybontás, nívócsoport, feladatra szerveződő team),

 • szervezési módok(egyéni, pár, csoport, frontális)

 • szervezeti formák(45’, blokk, tantárgytömbösítés)

 • módszerek(kooperatív, projekt, esettanulmány).

22


P ld k a t mb s tett id keretre ltal nos iskola
Példák a tömbösített időkeretre – általános iskola feladatai

Közoktatási Igazgatóság

 • A tömbösített oktatás a felső tagozat szakrendszerű óráira vonatkozik.

 • Számítás alapja:

 • 5-6. évfolyam óráiból (összes évi óraszám) levonva a nem szakrendszerű oktatás órái (helyi tanterv alapján) és a 7-8. évfolyam órái.

23


P ld k a t mb s tett id keretre ltal nos iskola1
Példák a tömbösített időkeretre – általános iskola feladatai

Közoktatási Igazgatóság

 • A tömbösített oktatás a felső tagozat szakrendszerű óráira vonatkozik.

 • Számítás alapja:

 • 5-6. évfolyam óráiból (összes évi óraszám) levonva a nem szakrendszerű oktatás órái (helyi tanterv alapján) és a 7-8. évfolyam órái.

24


P lda egy oszt lyra
Példa egy osztályra feladatai

Közoktatási Igazgatóság

 • 5-6. évfolyam:

 • Heti kötelező óraszám 22,5, (évi 832,5) ha az intézmény 25%-ban vállalta a nem szakrendszerű oktatást, akkor a heti szakrendszerű oktatás 17 óra, ez évi 629 óra.

 • 7-8. évfolyam:

 • Heti kötelező óraszám 25, évi 925 óra.

25


Vfolyamonk nt 1 oszt lyos iskola eset ben ves szakrendszer ra
Évfolyamonként 1 osztályos iskola esetében éves szakrendszerű óra

Közoktatási Igazgatóság

 • 2x629= 1258 óra és 2X925=1850 óra, összesen:3108 óra,

 • melynek 5 % 155 óra heti 4 óra

 • 10 % 310 óra 8 óra

 • 15% 465 óra 12 óra

 • másképpen 5 % tanulócsoportonként évente 39 óra

 • 10 % 78 óra

 • 15 % 117 óra

26


Vfolyamonk nt 3 oszt ly eset n
Évfolyamonként 3 osztály esetén szakrendszerű óra

Közoktatási Igazgatóság

 • 6x629=3774 óra és 6X925=5550 óra

  összesen 9324 óra

 • melynek 5 % 466 óra ez tanulócsoportonként 39 óra

  Ugyanaz az óraszám jön ki tanulócsoportonként.

27


P ld k
Példák szakrendszerű óra

Közoktatási Igazgatóság

Tantárgyak heti óraszáma:

pl. 7. évfolyam: magyar 3

történelem 2

angol 3

matematika 4

biológia 1,5 2/1

kémia 1,5 1/2

fizika 1,5 1/2

földrajz 1,5 2/1

számítástechnika 1

rajz 1

ének 1

technika 1

testnevelés 3

28


A h t m v szetek stb hete pl 7 vfolyam
A hét: Művészetek, stb., hete szakrendszerű órapl. 7. évfolyam:

Közoktatási Igazgatóság

 • magyar 3+3 2 vagy3x tömbösítés

 • történelem 2+2 2

 • angol 3+1 2

 • földrajz 1+2 1

 • számítástechnika 1

 • rajz 1+1 2

 • ének 1+1 2

 • testnevelés 3

29


B h t tudom nyok hete
B hét Tudományok hete szakrendszerű óra

Közoktatási Igazgatóság

 • angol 2

 • matematika 4+4 4x

 • biológia 2+1 1

 • kémia 2+1 1

 • fizika 1+2 1

 • számítástechnika 1

 • technika 1+1 1

 • testnevelés 3

30


Mire kell figyelni a tant rgyt mb s t s megszervez sekor
Mire kell figyelni a tantárgytömbösítés megszervezésekor

Közoktatási Igazgatóság

 • A tanulók heti óraszámára

 • A pedagógusok kötelező óraszámára

 • A pedagógusok túlórakeretére

 • Tanítási időkeretre

 • A tantárgy éves óraszámára

 • A tantárgyfelosztásra

 • A bevont és nem bevont osztályok órarendjére

 • A tanítás minőségére

31


T mb s tett oktat s nem szakrendszer oktat s kapcsolata

Közoktatási Igazgatóság megszervezésekor

Tömbösített oktatás- nem szakrendszerű oktatás kapcsolata

 • A tömbösített nem szakrendszerű oktatást témakörök zárásakor, félévi értékelés után vagy tanév végi ismétléskor ugyancsak lehet alkalmazni.

 • Arra is van lehetőség, hogy az osztályokban témanapokat, heteket vezethessenek be, amelyek keretében a diákok élményszerűen sajátíthatják el a tananyagot.

 • A nem szakrendszerű oktatás rugalmas időkeretei miatt az is előfordulhat, hogy egy tanóra nem negyvenöt percig, hanem rövidebb vagy éppen hosszabb ideig tart.

32


Egy ttm k d s r hangol s az int zm nyben

Közoktatási Igazgatóság megszervezésekor

Együttműködés- ráhangolás az intézményben

 • Összefüggő tantárgyak órarendi tömbösítése (különböző epochák kialakítása).

 • Különböző szaktanárok tevékenységének tartalmi egyeztetése egy-egy osztályban

 • Egy adott téma közös tanítása a különböző tantárgyakat tanító tanárok együttműködésével.

33


Egy ttm k d s r hangol s 2

Közoktatási Igazgatóság megszervezésekor

Együttműködés- ráhangolás 2

 • Projektek közös kidolgozása különböző tárgyak tanáraival.

 • Értékelési eszközök megalkotása a különböző tantárgyakat tanító tanárok együttes munkájával (pl. feladatlap, témazáró, vizsga tételsor stb.)

34


Egy ttm k d s r hangol s 3

Közoktatási Igazgatóság megszervezésekor

Együttműködés- ráhangolás 3

 • A tanulók összehangolt fejlesztése különböző szakos tanárok által a domináns kompetenciák (pl. kommunikáció, problémamegoldás) terén.

 • Az iskolai internetes labor közös használata a különböző tárgyakat tanító tanárokkal és csoportjaikkal.

35


Egy ttm k d s r hangol s 4

Közoktatási Igazgatóság megszervezésekor

Együttműködés- ráhangolás 4

 • Az iskolai könyvtár közös használata a különböző tárgyakat tanító tanárokkal és csoportjaikkal.

 • Az iskolai honlap közös szerkesztése a különböző tárgyakat tanító tanárokkal és csoportjaikkal.

 • A „rokon” tantárgyak tanárai egyeztetnek a tankönyvrendelés során.

36


A pedag gusok szerepe

Közoktatási Igazgatóság megszervezésekor

A pedagógusok szerepe

 • Pozitív tanulási légkört alakít ki

 • Megtanít tanulni

 • Együttműködik más szakos kollégáival

 • Iskolában is tud gondolkodni

 • Tapasztalatcserékre jár

 • A tanulót partnernek tekinti

37


A pedag gusok szerepe 2

Közoktatási Igazgatóság megszervezésekor

A pedagógusok szerepe 2

 • Példát mutat

 • Az értékelés fejlesztő jellegét is alkalmazza

 • Felhasználja a tanulók tapasztalatait

 • A diákkultúrára, a tanulók világára is épít

 • Egyéni és társas tanulási helyzetekre egyaránt lehetőséget ad

38


Int zm nyi fejleszt sek elemei 5
Intézményi fejlesztések elemei 5. megszervezésekor

Közoktatási Igazgatóság

 • műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása: legalább egy műveltségterületen (választott műveltségterület)

39


Nat s a m velts gter letek
NAT és a műveltségterületek megszervezésekor

Közoktatási Igazgatóság

 • A Nat-ban -megjelenése óta - a tantárgyi keretek helyett műveltségi területeken belül fogalmazódnak meg a követelmények (fejlesztési feladatok) – ezzel is hangsúlyozva a világ megismerésének komplexitását, és a területeken belüli egységes szemlélet fontosságát.

40


J tud s m velts g mindenkinek cselekv si program
megszervezésekorÚj tudás műveltség mindenkinek” cselekvési program

Közoktatási Igazgatóság

 • Kiemelten hangsúlyozza az egységes tantárgyi rendszerbe integrált természettudományos oktatás elterjesztését, amellyel hatékonyabbá, a gyakorlati életben használhatóbbá kívánja tenni az iskolai oktatást.

41


Term szettudom nyos kompetencia
Természettudományos kompetencia megszervezésekor

Közoktatási Igazgatóság

 • Gyakorlatias módon tudja a tudását alkalmazni új technológiák, berendezések megismerésében és működtetésében, a tudományos eredmények alkalmazása során, problémamegoldásaiban, egyéni és közösségi célok elérésében, valamint a természettudományos és műszaki műveltséget igénylő döntések meghozatalában.

42


Term szettudom ny tant rg y
Természettudomány tantárg megszervezésekory

Közoktatási Igazgatóság

 • A természettudományos műveltség elsajátítása, illetve a környezeti és egészségnevelés hatékonyabbá tétele érdekében kialakított tantárgy.

 • Ember a természetben műveltségi terület,

 • De a Földünk és környezetünk, az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületek tantervi tananyagtartalmát, fejlesztési feladatait is magába foglalhatja.

 • 5-8. évfolyamokon átveheti a természetismeret, a fizika, a kémia és a biológia – részben átveheti a földrajz valamint az életvitel és gyakorlati ismeretek – szerepét, feldolgozva azok általános műveltségi tartalmait.

43


A tanul sszervez s siker nek n h ny alapelve
A tanulásszervezés sikerének néhány alapelve megszervezésekor

Közoktatási Igazgatóság

 • Differenciálás

  • Egyéni különbségek figyelembevétele

  • Tanítási tartalom, tanítási idő rugalmas kezelése

 • Szociális készségek fejlettsége

  • Szociális kompetencia

  • Divergens gondolkodás, problémamegoldó képesség, kreativitás, kommunikációs készségek (metakommunikáció), önismeret, önkifejezés, társismeret

 • Motiváló módszerek alkalmazása – pl. kooperatív-, projekt módszer, drámapedagógia

 • Ergonómia

44


Közoktatási Igazgatóság megszervezésekor

Milyen egy tanterem?

 • kommunikáció

 • kooperáció

 • csoportmunka

 • helyváltoztatás

Lehetséges?

45


Közoktatási Igazgatóság megszervezésekor

Milyen egy másik tanterem?

feladat

 • kommunikáció

 • kooperáció

 • csoportmunka

 • helyváltoztatás

46


Probl m k lek zdend g tak

Közoktatási Igazgatóság megszervezésekor

Problémák, leküzdendő gátak

 • Szelektív iskolarendszer

 • Homogén csoportokra törekvés

 • Ismeretközpontúság

 • Tanárközpontúság

 • A tanár saját magát tartja a legfőbb ismeretforrásnak

 • A tanulás helyett még mindig a tanításon van a hangsúly

 • A tantárgyak közötti integráció hiánya

 • „Krétapedagógia”

  9. Merev hagyományok, pl. ergonómiai

47


A projekt m dszer
A megszervezésekorPROJEKT MÓDSZER

Közoktatási Igazgatóság

 • Reformpedagógia

 • John Dewey, amerikai filozófus és pedagógus, a Chicagói Egyetem tanára, aki a XIX. század utolsó éveiben teremtette meg kísérleti iskolájában a módszer alapjait.

48


J ellemz i
J megszervezésekorellemzői

Közoktatási Igazgatóság

 • A pedagógiai projekt mindig alkotó jellegű megismerési-cselekvési egység,

 • A pedagógiai projekt „valóságos” (tárgyi vagy szellemi) produktum létrehozásának valóságos vagy szimulált (modellált) folyamata,

  (Hortobágyi Katalin, 2002)

49


J ellemz i1
J megszervezésekorellemzői

Közoktatási Igazgatóság

 • A pedagógiai projekt mindig komplex,

 • A pedagógiai projekt tanárok és diákok partneri együttműködése,

 • A pedagógiai projekt a differenciálás eszköze.

50


A projektm dszer c lja
A PROJEKTMÓDSZER CÉLJA megszervezésekor

Közoktatási Igazgatóság

 • sajátos tanulási egység, technika, a megismerés fő forrásává az önálló és csoportos tapasztalást teszi.

 • a tanulók egy-egy problémának a lehető legtöbb összefüggését és kapcsolódási pontját is felfedjék.

51


Közoktatási Igazgatóság megszervezésekor

 • A passzív befogadó és feldolgozó magatartás helyett, a saját meglévő képességek, viselkedésformák kipróbálására, és újak kialakítása.

 • A projektmódszer fő értéke a munkafolyamat: a gondolkodási folyamat, a gyakorlati tevékenységek megvalósítása során szerzett tapasztalatok, élmények szellemi és érzelmi hatása.

52


Hogyan fogjunk a projekt megszervez s hez
Hogyan fogjunk a projekt megszervezéséhez? megszervezésekor

Közoktatási Igazgatóság

A tervezés szakaszai:

 • témaválasztás,

 • tervkészítés,

 • adatgyűjtés,

 • a téma feldolgozása,

 • a termék, produktum összeállítása,

 • a projekt értékelése,

 • a termék, produktum bemutatása.

53


A pedag giai projektek fajt i
A pedagógiai projektek fajtái megszervezésekor

Közoktatási Igazgatóság

1. Témaválasztás módja szerint:

 • Pedagógusok hirdetik meg,

 • Diákok azonos érdeklődés mentén,

 • Megadott téma feldolgozása,

 • Szigorúan meghatározottak a feldolgozás szempontjai.

54


Közoktatási Igazgatóság megszervezésekor

2. Tartalma, témája szerint:

 • Tananyaghoz, műveltségi területhez kapcsolódó projekt

 • Tananyaghoz csak részben kapcsolódó projekt

 • A tananyaghoz nem kapcsolódó projekt

55


Közoktatási Igazgatóság megszervezésekor

3. Tanítási időhöz való viszonya alapján

 • Hagyományos órakereteket változatlanul hagyja

 • Epochális oktatás, tantárgytömbösítés

 • A tanítási szünetekhez kapcsolódó szaktáborok, gyermekfoglalkozások, műhelymunkák, alkotótáborok

56


Közoktatási Igazgatóság megszervezésekor

4. Időtartam alapján

 • Rövid távú projekt (1-2 nap)

 • Középtávú projekt (1-2 hét)

 • Hosszú távú projekt (több hét, félév, év)

57


Mintaprojektek http www okm gov hu main php folderid 2217 articleid 232715 ctag articlelist iid 1
Mintaprojektek megszervezésekorhttp://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=2217&articleID=232715&ctag=articlelist&iid=1

Közoktatási Igazgatóság

 • 5. évfolyam

 • A kommunikáció általános modellje

 • Az információ és az informatika

 • Jog

 • Tér

 • Idő

 • Mozgás

 • Hazai tájaink

 • 6. évfolyam

 • Az információ és az informatika I.

 • Az információ és az informatika II.

 • Könyvtárhasználat

 • Ügyeink intézése

 • Tudomány és technika térben és időben

 • Víz

 • Levegő

 • Környezetünk állapota

58


Projektle r s
PROJEKTLEÍRÁS megszervezésekor

Közoktatási Igazgatóság

 • Órakeret

 • Évfolyam

 • Cél

 • Kulcsfogalmak

 • Partnerek

 • Felhasználható források

59


Közoktatási Igazgatóság megszervezésekor

 • Lépések, tevékenységek

 • Munkaformák, módszerek

 • Feltételek, eszközök

 • NAT-kapcsolódások: műveltségi területek, kulcskompetenciák, kiemelt fejlesztési feladatok

 • Tantervi, tantárgyi kapcsolódások

60


K sz n m a figyelmet berecz rp dn folyamatmenedzser berecz arpadne@educatio hu 06 30 682 2347
Köszönöm a figyelmet! megszervezésekorBerecz [email protected]47

Közoktatási Igazgatóság

61


ad