a t mop 3 1 4 kompetencia alap oktat s egyenl hozz f r s innovat v int zm nyekben
Download
Skip this Video
Download Presentation
A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 61

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Közoktatási Igazgatóság. A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben. A pályázat megvalósításának kötelező elemei. Berecz Árpádné folyamatmenedzser. A TÁMOP közoktatási prioritásának intézkedései. Közoktatási Igazgatóság.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben' - viola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a t mop 3 1 4 kompetencia alap oktat s egyenl hozz f r s innovat v int zm nyekben

Közoktatási Igazgatóság

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés -Innovatív intézményekben

A pályázat megvalósításának kötelező elemei

Berecz Árpádnéfolyamatmenedzser

1

a t mop k zoktat si priorit s nak int zked sei
A TÁMOP közoktatási prioritásának intézkedései

Közoktatási Igazgatóság

 • A kompetenciaalapú oktatás elterjedésének támogatása
 • A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködésekkialakítása
 • A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőségükmegteremtése a közoktatásban
 • Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás

2

t mop 3 1 4 komplex int zm nyi fejleszt sek

Közoktatási Igazgatóság

TÁMOP 3.1.4: Komplex intézményi fejlesztések
 • Kompetencia alapú oktatás bevezetése
 • Oktatási programok, új tanulás- és oktatásszervezési eljárásokbevezetése (programcsomagok bevezetése, műveltségterületi oktatás, tömbösített oktatás, projektmódszer, moduláris oktatás, stb.)
 • A digitális írásbeliségelterjesztése, digitális készségek fejlesztése
 • Esélyegyenlőségjavítása (szegregáció-mentesség, oktatási integráció, egyenlő hozzáférés)

3

int zm nyi fejleszt sek elemei 1
Intézményi fejlesztések elemei 1.

Közoktatási Igazgatóság

Legalább egy tanulócsoportban, a „Szövegértés-szövegalkotás” kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása

(amennyiben a feladatellátási hely HEFOP pályázaton vett részt, és a szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterületen teljes intézményi lefedettséggel megvalósult a program, úgy a feladatellátási helynek másik kompetenciaterületet kell választani az implementációhoz);

4

int zm nyi fejleszt sek elemei 2
Intézményi fejlesztések elemei 2.

Közoktatási Igazgatóság

Legalább egy tanulócsoportban, a „Matematika” kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása

(amennyiben a feladatellátási hely HEFOP pályázaton vett részt, és a matematika kompetenciaterületen teljes intézményi lefedettséggel megvalósult a program, úgy a feladatellátási helynek másik kompetenciaterületet kell választani az implementációhoz);

5

int zm nyi fejleszt sek elemei 3
Intézményi fejlesztések elemei 3.

Közoktatási Igazgatóság

Legalább egy tanulócsoportban, további egy választott kulcskompetencia területenkompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása;

6

mit kell tudni a programcsomagokr l
Mit kell tudni a programcsomagokról?

Közoktatási Igazgatóság

 • A „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” című pályázati felhívásokban a projekt megvalósításához szükséges tankönyveket és programcsomagokat a tankönyvjegyzékről(a kompetencia alapú oktatás céljainak megfelelőek közül), illetve az oktatási és kulturális miniszter által kiadott kompetencia alapú oktatási programok (programcsomagok) közül lehet választani. A pályázat keretében kizárólag ezeknek a kritériumnak megfelelő rendelések számolhatóak el.

7

slide8

Közoktatási Igazgatóság

 • A TÁMOP-3.1.4./08/1. és TÁMOP-3.1.4./08/2. pályázati kiírásokban részt vevő intézményeknek a programban részt vevő tanulócsoportok részére február 28-a után, a befogadást követően, a pótrendelés keretében kell beszereznie a tankönyveket, tanulói taneszközöket. Az iskola pótrendeléseket szeptember 5-ig küldhet a kiadóknak.
 • A támogatási összegből
 • az oktatásért felelős miniszter által kiadott kompetencia alapú oktatási programok (pedagógiai rendszerek) részeként jóváhagyott információhordozók, tankönyvek,
 • valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. évi MKM rendelet 7. számú mellékletében felsorolt eszközök vásárolhatók.

8

a kompetenciafejleszt tank nyvekr l

Közoktatási Igazgatóság

A kompetenciafejlesztő tankönyvekről
 • A 17/2004. (V. 20.) OM rendeletben megjelent kompetenciafejlesztő oktatási program (pedagógiai rendszer) kerettanterve.
 • Amennyiben valamely tankönyvkiadó fejlesztését e kerettantervre építi, akkor az így létrehozott és minősített tankönyvek, segédanyagok "kompetenciafejlesztőnek" tekinthetők, e meghatározás címükben is feltüntethető, és a tankönyvek hivatalos jegyzékében a Kompetenciafejlesztő tananyagok között szerepelhetnek.
 • Az ezzel az igénnyel fejlesztett tankönyvek tankönyvvé nyilvánításra való felterjesztésekor a 23/2004. (VIII.27.) OM rendelet 1. számú melléklete szerint a kiadónak nyilatkoznia kell arról, hogy az anyag az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott és kiadott kompetenciafejlesztő kerettanterv felhasználásával, arra épülve készült.

9

a kompetencia alap tananyag defin ci ja
A kompetencia alapú tananyag definíciója

Közoktatási Igazgatóság

Egy olyan oktatási program része, amely

 • moduláris felépítésű,
 • tanuló- és tevékenységközpontú,
 • differenciált módszerek alkalmazására épülő,
 • egyéni fejlesztésre is alkalmas eszközrendszer.

A kompetencia alapú tananyag korszerű pedagógiai kultúrára és tanulásszervezési eljárásokra épül. (Forrás: a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet)

10

alapelvek
Alapelvek

Közoktatási Igazgatóság

 • Gyermekközpontú, cselekvésközpontú tanítás
 • Életszerű tartalmak, mélységelvű tanítás („kevesebb több”)
 • Megváltozott tanulásszervezés / differenciálás, kooperáció
 • Árnyalt értékelés
 • Tanári szerepváltozás
 • Befogadó környezet

11

slide12

Közoktatási Igazgatóság

A programcsomag elemei

alapelvek, elméleti háttér, stratégia, célcsoport

szakmai koncepció

célok, követelmények, tananyag, az értékelés elvei

programtanterv

információhordozók, interaktív gyakorlóeszközök, kapcsolódó elemek

tanulói eszközök

a feldolgozás menete, tevékenységek, eszközök, módszerek

tanári eszközök: modulleírások

követelményrendszer, önellenőrző és diagnosztikus mérőeszközök

értékelési eszközök

a pedagógus felkészülését segítő eszközök

akkreditált továbbképzési programok

mentorok (programtanácsadók), módszertani fórumok, segédlettár

a program támogató rendszere

tanul k v lem nye
Tanulók véleménye

Közoktatási Igazgatóság

 • Tetszik a program, mert sokat játszunk.”
 • „A tanító néni is velünk játszik.”
 • „Olyan osztálytársaimmal is közelebbi kapcsolatba kerületem, akivel az elmúlt négy évben alig beszéltem.”
 • „ Olyan jó, hogy nem kell mindig a padban ülni egész órán.”
 • „ Közelebbről megismerjük, hogy a másik hogyan gondolkodik.”
 • „ Jó, hogy történelem és magyar órán a matekot is gyakoroljuk.”
 • „ Jók az igazlátó lapok, mert magunkba nézünk.”

13

vod k koll giumok
Óvodák, kollégiumok

Közoktatási Igazgatóság

 • óvodák esetében legalább egy óvodai csoportban komplex óvodai program, programcsomag bevezetése, alkalmazása
 • kollégiumok esetében a szociális, életviteli és környezeti, valamint az életpálya-építési kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása,

14

alapfok m v szetoktat si int zm nyek fejleszt si feladatai
Alapfokú művészetoktatási intézmények fejlesztési feladatai

Közoktatási Igazgatóság

 • Fejlesszen, alkalmazzon olyan tananyagokat, pedagógiai koncepciót, tanulói és tanári segédanyagokat, értékelési eszközöket,pedagógus továbbképzési programot, amelyek – az esztétikai-művészeti kompetenciák intenzív fejlesztésével egyidőben – hozzájárulnak a hatékony, önálló tanuláshoz szükséges képességek fejlesztéséhez, a szociális és állampolgári kompetenciák erősítéséhez a tanulók értelmi, érzelmi és kifejezőképességeinek fejlesztése útján.

15

int zm nyi fejleszt sek elemei 4
Intézményi fejlesztések elemei 4.

Közoktatási Igazgatóság

Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban: A Kt. 52.§ (3) szerint a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének legalább 5-10-15%-a mértékéig.

A minimális célértéket 3 év alatt felmenő rendszerben kell elérni (választott műveltségterület/tantárgy).

16

tant rgyt mb s t s
Tantárgytömbösítés

Közoktatási Igazgatóság

 • Tantárgytömbösítés a tanórai foglalkozások ciklikus megszervezésének rendje, melynek keretei között adott tantárgy, adott műveltségi terület, adott félévre számított tanórai foglalkozásait nem egyenletesen, minden tanítási hétre elosztva, hanem ciklikusan egy-egy időszakra összevonva szervezik meg.

17

tant rgyt mb s t s k vetelm nyei a p ly zat szerint

Közoktatási Igazgatóság

Tantárgytömbösítés követelményei a pályázat szerint
 • a tanítási ciklusoknak legalább két hetenként kell váltaniuk egymást,
 • a tantárgytömbösítésbe bevont tantárgyak, műveltségi területek, tanítási óráinak legalább két egymást követő tanítási napra kell esniük,
 • a tanítási napok közül az egyiken legalább három, a másikon legalább kettő a tantárgytömbösítésbe bevont tanítási órának kell lennie,
 • az egy tanítási napon szervezett tanítási órákat egymást követően, egymáshoz kapcsolódóan kell megtartani.

18

p ly zati magyar zat
Pályázati magyarázat

Közoktatási Igazgatóság

 • A tantárgytömbösítés végrehajtásában az iskoláknak nagyfokú szabadsága van. A megadott időkeret( 5-10-15 %) a megadott tanítási ciklus (legalább két hét) az elvárt minimum.

19

p ly zati magyar zat 2
Pályázati magyarázat 2

Közoktatási Igazgatóság

 • Ha az időkeretet teljesítik, az egymást követő órákat megszervezik, akkor az iskola dönti el, hogy a szakrendszerű oktatás melyik évfolyamán, melyik osztályokba vezeti be a tantárgytömbösített oktatást. Lehet három hetes, négy hetes ciklus is.
 • ( Teljesíthető a tantárgytömbösített oktatás pl., a nyelvi előkészítő évfolyamon.)

20

elv r sok
Elvárások

Közoktatási Igazgatóság

A tevékenységet a pályázónak úgy kell megterveznie, hogy annak körében (a tanulásszervezési eljárások bevezetésének keretében) a következő kötelező elemek megvalósuljanak:

 • Legalább egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként
 • Legalább egy témahét megszervezése tanévenként
 • Legalább egy moduláris oktatási program megszervezése (pl. egészséges életmód, környezetvédelem, demokráciára nevelés, játék, érzelmi-erkölcsi nevelés stb. témakörben) tanévenként

21

az oktat si folyamat
Az oktatási folyamat

Közoktatási Igazgatóság

 • az oktatás tartalma (új kompetenciák),
 • rugalmas szervezeti keretek (osztálybontás, nívócsoport, feladatra szerveződő team),
 • szervezési módok(egyéni, pár, csoport, frontális)
 • szervezeti formák(45’, blokk, tantárgytömbösítés)
 • módszerek(kooperatív, projekt, esettanulmány).

22

p ld k a t mb s tett id keretre ltal nos iskola
Példák a tömbösített időkeretre – általános iskola

Közoktatási Igazgatóság

 • A tömbösített oktatás a felső tagozat szakrendszerű óráira vonatkozik.
 • Számítás alapja:
 • 5-6. évfolyam óráiból (összes évi óraszám) levonva a nem szakrendszerű oktatás órái (helyi tanterv alapján) és a 7-8. évfolyam órái.

23

p ld k a t mb s tett id keretre ltal nos iskola1
Példák a tömbösített időkeretre – általános iskola

Közoktatási Igazgatóság

 • A tömbösített oktatás a felső tagozat szakrendszerű óráira vonatkozik.
 • Számítás alapja:
 • 5-6. évfolyam óráiból (összes évi óraszám) levonva a nem szakrendszerű oktatás órái (helyi tanterv alapján) és a 7-8. évfolyam órái.

24

p lda egy oszt lyra
Példa egy osztályra

Közoktatási Igazgatóság

 • 5-6. évfolyam:
 • Heti kötelező óraszám 22,5, (évi 832,5) ha az intézmény 25%-ban vállalta a nem szakrendszerű oktatást, akkor a heti szakrendszerű oktatás 17 óra, ez évi 629 óra.
 • 7-8. évfolyam:
 • Heti kötelező óraszám 25, évi 925 óra.

25

vfolyamonk nt 1 oszt lyos iskola eset ben ves szakrendszer ra
Évfolyamonként 1 osztályos iskola esetében éves szakrendszerű óra

Közoktatási Igazgatóság

 • 2x629= 1258 óra és 2X925=1850 óra, összesen:3108 óra,
 • melynek 5 % 155 óra heti 4 óra
 • 10 % 310 óra 8 óra
 • 15% 465 óra 12 óra
 • másképpen 5 % tanulócsoportonként évente 39 óra
 • 10 % 78 óra
 • 15 % 117 óra

26

vfolyamonk nt 3 oszt ly eset n
Évfolyamonként 3 osztály esetén

Közoktatási Igazgatóság

 • 6x629=3774 óra és 6X925=5550 óra

összesen 9324 óra

 • melynek 5 % 466 óra ez tanulócsoportonként 39 óra

Ugyanaz az óraszám jön ki tanulócsoportonként.

27

p ld k
Példák

Közoktatási Igazgatóság

Tantárgyak heti óraszáma:

pl. 7. évfolyam: magyar 3

történelem 2

angol 3

matematika 4

biológia 1,5 2/1

kémia 1,5 1/2

fizika 1,5 1/2

földrajz 1,5 2/1

számítástechnika 1

rajz 1

ének 1

technika 1

testnevelés 3

28

a h t m v szetek stb hete pl 7 vfolyam
A hét: Művészetek, stb., hetepl. 7. évfolyam:

Közoktatási Igazgatóság

 • magyar 3+3 2 vagy3x tömbösítés
 • történelem 2+2 2
 • angol 3+1 2
 • földrajz 1+2 1
 • számítástechnika 1
 • rajz 1+1 2
 • ének 1+1 2
 • testnevelés 3

29

b h t tudom nyok hete
B hét Tudományok hete

Közoktatási Igazgatóság

 • angol 2
 • matematika 4+4 4x
 • biológia 2+1 1
 • kémia 2+1 1
 • fizika 1+2 1
 • számítástechnika 1
 • technika 1+1 1
 • testnevelés 3

30

mire kell figyelni a tant rgyt mb s t s megszervez sekor
Mire kell figyelni a tantárgytömbösítés megszervezésekor

Közoktatási Igazgatóság

 • A tanulók heti óraszámára
 • A pedagógusok kötelező óraszámára
 • A pedagógusok túlórakeretére
 • Tanítási időkeretre
 • A tantárgy éves óraszámára
 • A tantárgyfelosztásra
 • A bevont és nem bevont osztályok órarendjére
 • A tanítás minőségére

31

t mb s tett oktat s nem szakrendszer oktat s kapcsolata

Közoktatási Igazgatóság

Tömbösített oktatás- nem szakrendszerű oktatás kapcsolata
 • A tömbösített nem szakrendszerű oktatást témakörök zárásakor, félévi értékelés után vagy tanév végi ismétléskor ugyancsak lehet alkalmazni.
 • Arra is van lehetőség, hogy az osztályokban témanapokat, heteket vezethessenek be, amelyek keretében a diákok élményszerűen sajátíthatják el a tananyagot.
 • A nem szakrendszerű oktatás rugalmas időkeretei miatt az is előfordulhat, hogy egy tanóra nem negyvenöt percig, hanem rövidebb vagy éppen hosszabb ideig tart.

32

egy ttm k d s r hangol s az int zm nyben

Közoktatási Igazgatóság

Együttműködés- ráhangolás az intézményben
 • Összefüggő tantárgyak órarendi tömbösítése (különböző epochák kialakítása).
 • Különböző szaktanárok tevékenységének tartalmi egyeztetése egy-egy osztályban
 • Egy adott téma közös tanítása a különböző tantárgyakat tanító tanárok együttműködésével.

33

egy ttm k d s r hangol s 2

Közoktatási Igazgatóság

Együttműködés- ráhangolás 2
 • Projektek közös kidolgozása különböző tárgyak tanáraival.
 • Értékelési eszközök megalkotása a különböző tantárgyakat tanító tanárok együttes munkájával (pl. feladatlap, témazáró, vizsga tételsor stb.)

34

egy ttm k d s r hangol s 3

Közoktatási Igazgatóság

Együttműködés- ráhangolás 3
 • A tanulók összehangolt fejlesztése különböző szakos tanárok által a domináns kompetenciák (pl. kommunikáció, problémamegoldás) terén.
 • Az iskolai internetes labor közös használata a különböző tárgyakat tanító tanárokkal és csoportjaikkal.

35

egy ttm k d s r hangol s 4

Közoktatási Igazgatóság

Együttműködés- ráhangolás 4
 • Az iskolai könyvtár közös használata a különböző tárgyakat tanító tanárokkal és csoportjaikkal.
 • Az iskolai honlap közös szerkesztése a különböző tárgyakat tanító tanárokkal és csoportjaikkal.
 • A „rokon” tantárgyak tanárai egyeztetnek a tankönyvrendelés során.

36

a pedag gusok szerepe

Közoktatási Igazgatóság

A pedagógusok szerepe
 • Pozitív tanulási légkört alakít ki
 • Megtanít tanulni
 • Együttműködik más szakos kollégáival
 • Iskolában is tud gondolkodni
 • Tapasztalatcserékre jár
 • A tanulót partnernek tekinti

37

a pedag gusok szerepe 2

Közoktatási Igazgatóság

A pedagógusok szerepe 2
 • Példát mutat
 • Az értékelés fejlesztő jellegét is alkalmazza
 • Felhasználja a tanulók tapasztalatait
 • A diákkultúrára, a tanulók világára is épít
 • Egyéni és társas tanulási helyzetekre egyaránt lehetőséget ad

38

int zm nyi fejleszt sek elemei 5
Intézményi fejlesztések elemei 5.

Közoktatási Igazgatóság

 • műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása: legalább egy műveltségterületen (választott műveltségterület)

39

nat s a m velts gter letek
NAT és a műveltségterületek

Közoktatási Igazgatóság

 • A Nat-ban -megjelenése óta - a tantárgyi keretek helyett műveltségi területeken belül fogalmazódnak meg a követelmények (fejlesztési feladatok) – ezzel is hangsúlyozva a világ megismerésének komplexitását, és a területeken belüli egységes szemlélet fontosságát.

40

j tud s m velts g mindenkinek cselekv si program
„Új tudás műveltség mindenkinek” cselekvési program

Közoktatási Igazgatóság

 • Kiemelten hangsúlyozza az egységes tantárgyi rendszerbe integrált természettudományos oktatás elterjesztését, amellyel hatékonyabbá, a gyakorlati életben használhatóbbá kívánja tenni az iskolai oktatást.

41

term szettudom nyos kompetencia
Természettudományos kompetencia

Közoktatási Igazgatóság

 • Gyakorlatias módon tudja a tudását alkalmazni új technológiák, berendezések megismerésében és működtetésében, a tudományos eredmények alkalmazása során, problémamegoldásaiban, egyéni és közösségi célok elérésében, valamint a természettudományos és műszaki műveltséget igénylő döntések meghozatalában.

42

term szettudom ny tant rg y
Természettudomány tantárgy

Közoktatási Igazgatóság

 • A természettudományos műveltség elsajátítása, illetve a környezeti és egészségnevelés hatékonyabbá tétele érdekében kialakított tantárgy.
 • Ember a természetben műveltségi terület,
 • De a Földünk és környezetünk, az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületek tantervi tananyagtartalmát, fejlesztési feladatait is magába foglalhatja.
 • 5-8. évfolyamokon átveheti a természetismeret, a fizika, a kémia és a biológia – részben átveheti a földrajz valamint az életvitel és gyakorlati ismeretek – szerepét, feldolgozva azok általános műveltségi tartalmait.

43

a tanul sszervez s siker nek n h ny alapelve
A tanulásszervezés sikerének néhány alapelve

Közoktatási Igazgatóság

 • Differenciálás
  • Egyéni különbségek figyelembevétele
  • Tanítási tartalom, tanítási idő rugalmas kezelése
 • Szociális készségek fejlettsége
  • Szociális kompetencia
  • Divergens gondolkodás, problémamegoldó képesség, kreativitás, kommunikációs készségek (metakommunikáció), önismeret, önkifejezés, társismeret
 • Motiváló módszerek alkalmazása – pl. kooperatív-, projekt módszer, drámapedagógia
 • Ergonómia

44

slide45

Közoktatási Igazgatóság

Milyen egy tanterem?

 • kommunikáció
 • kooperáció
 • csoportmunka
 • helyváltoztatás

Lehetséges?

45

slide46

Közoktatási Igazgatóság

Milyen egy másik tanterem?

feladat

 • kommunikáció
 • kooperáció
 • csoportmunka
 • helyváltoztatás

46

probl m k lek zdend g tak

Közoktatási Igazgatóság

Problémák, leküzdendő gátak
 • Szelektív iskolarendszer
 • Homogén csoportokra törekvés
 • Ismeretközpontúság
 • Tanárközpontúság
 • A tanár saját magát tartja a legfőbb ismeretforrásnak
 • A tanulás helyett még mindig a tanításon van a hangsúly
 • A tantárgyak közötti integráció hiánya
 • „Krétapedagógia”

9. Merev hagyományok, pl. ergonómiai

47

a projekt m dszer
A PROJEKT MÓDSZER

Közoktatási Igazgatóság

 • Reformpedagógia
 • John Dewey, amerikai filozófus és pedagógus, a Chicagói Egyetem tanára, aki a XIX. század utolsó éveiben teremtette meg kísérleti iskolájában a módszer alapjait.

48

j ellemz i
Jellemzői

Közoktatási Igazgatóság

 • A pedagógiai projekt mindig alkotó jellegű megismerési-cselekvési egység,
 • A pedagógiai projekt „valóságos” (tárgyi vagy szellemi) produktum létrehozásának valóságos vagy szimulált (modellált) folyamata,

(Hortobágyi Katalin, 2002)

49

j ellemz i1
Jellemzői

Közoktatási Igazgatóság

 • A pedagógiai projekt mindig komplex,
 • A pedagógiai projekt tanárok és diákok partneri együttműködése,
 • A pedagógiai projekt a differenciálás eszköze.

50

a projektm dszer c lja
A PROJEKTMÓDSZER CÉLJA

Közoktatási Igazgatóság

 • sajátos tanulási egység, technika, a megismerés fő forrásává az önálló és csoportos tapasztalást teszi.
 • a tanulók egy-egy problémának a lehető legtöbb összefüggését és kapcsolódási pontját is felfedjék.

51

slide52

Közoktatási Igazgatóság

 • A passzív befogadó és feldolgozó magatartás helyett, a saját meglévő képességek, viselkedésformák kipróbálására, és újak kialakítása.
 • A projektmódszer fő értéke a munkafolyamat: a gondolkodási folyamat, a gyakorlati tevékenységek megvalósítása során szerzett tapasztalatok, élmények szellemi és érzelmi hatása.

52

hogyan fogjunk a projekt megszervez s hez
Hogyan fogjunk a projekt megszervezéséhez?

Közoktatási Igazgatóság

A tervezés szakaszai:

 • témaválasztás,
 • tervkészítés,
 • adatgyűjtés,
 • a téma feldolgozása,
 • a termék, produktum összeállítása,
 • a projekt értékelése,
 • a termék, produktum bemutatása.

53

a pedag giai projektek fajt i
A pedagógiai projektek fajtái

Közoktatási Igazgatóság

1. Témaválasztás módja szerint:

 • Pedagógusok hirdetik meg,
 • Diákok azonos érdeklődés mentén,
 • Megadott téma feldolgozása,
 • Szigorúan meghatározottak a feldolgozás szempontjai.

54

slide55

Közoktatási Igazgatóság

2. Tartalma, témája szerint:

 • Tananyaghoz, műveltségi területhez kapcsolódó projekt
 • Tananyaghoz csak részben kapcsolódó projekt
 • A tananyaghoz nem kapcsolódó projekt

55

slide56

Közoktatási Igazgatóság

3. Tanítási időhöz való viszonya alapján

 • Hagyományos órakereteket változatlanul hagyja
 • Epochális oktatás, tantárgytömbösítés
 • A tanítási szünetekhez kapcsolódó szaktáborok, gyermekfoglalkozások, műhelymunkák, alkotótáborok

56

slide57

Közoktatási Igazgatóság

4. Időtartam alapján

 • Rövid távú projekt (1-2 nap)
 • Középtávú projekt (1-2 hét)
 • Hosszú távú projekt (több hét, félév, év)

57

mintaprojektek http www okm gov hu main php folderid 2217 articleid 232715 ctag articlelist iid 1
Mintaprojektekhttp://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=2217&articleID=232715&ctag=articlelist&iid=1Mintaprojektekhttp://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=2217&articleID=232715&ctag=articlelist&iid=1

Közoktatási Igazgatóság

 • 5. évfolyam
 • A kommunikáció általános modellje
 • Az információ és az informatika
 • Jog
 • Tér
 • Idő
 • Mozgás
 • Hazai tájaink
 • 6. évfolyam
 • Az információ és az informatika I.
 • Az információ és az informatika II.
 • Könyvtárhasználat
 • Ügyeink intézése
 • Tudomány és technika térben és időben
 • Víz
 • Levegő
 • Környezetünk állapota

58

projektle r s
PROJEKTLEÍRÁS

Közoktatási Igazgatóság

 • Órakeret
 • Évfolyam
 • Cél
 • Kulcsfogalmak
 • Partnerek
 • Felhasználható források

59

slide60

Közoktatási Igazgatóság

 • Lépések, tevékenységek
 • Munkaformák, módszerek
 • Feltételek, eszközök
 • NAT-kapcsolódások: műveltségi területek, kulcskompetenciák, kiemelt fejlesztési feladatok
 • Tantervi, tantárgyi kapcsolódások

60

k sz n m a figyelmet berecz rp dn folyamatmenedzser berecz arpadne@educatio hu 06 30 682 2347
Köszönöm a figyelmet!Berecz Árpádnéfolyamatmenedzserberecz.arpadne@educatio.hu06-30-682-2347

Közoktatási Igazgatóság

61

ad