Advertisement
/ 25 []

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA - ZASADY SPORZĄDZANIAZ PRZYKŁADAMI


WSTEP. OPIS BIBLIOGRAFICZNY: To podstawowe informacje o ksiazce, ktre pozwalaja ja zidentyfikowac, np. tytul, autor, gdzie i kiedy zostala wydana itp.BIBLIOGAFIA: To uporzadkowany spis dokumentw dobranych wedlug ustalonych kryteriw, spelniajacy zadania informacyjne.. WSTEP. Bibliografia

Download Presentation

BIBLIOGRAFIA ZALACZNIKOWA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime.While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Bibliografia za cznikowa l.jpg

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

ZASADY SPORZĄDZANIA

Z PRZYKŁADAMI


Wst p l.jpg

WSTĘP

 • OPIS BIBLIOGRAFICZNY:

  To podstawowe informacje o książce, które pozwalają ją zidentyfikować, np. tytuł, autor, gdzie i kiedy została wydana itp.

 • BIBLIOGAFIA:

  To uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów, spełniający zadania informacyjne.


Wst p3 l.jpg

WSTĘP

 • Bibliografia załącznikowa to spis dokumentów, z których korzystałeś podczas przygotowywania prezentacji.

 • Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy.

 • Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowane.


Wst p4 l.jpg

WSTĘP

 • LITERATURA PODMIOTU - to omawiane przez Was utwory literackie, czyli wszystko to, co zamierzacie poddać analizie podczas Waszego wystąpienia maturalnego.

  Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakaty i inne.


Wst p5 l.jpg

WSTĘP

 • LITERATURA PRZEDMIOTU - to wykaz dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, publikacje z Internetu itp.), które autor prezentacji wyszukał

  i wykorzystał przy opracowaniu tematu.

  Hanna Bohuszewicz http://www.mol.polczyn.prv.pl/


Ksi ka l.jpg

KSIĄŻKA

 • Nazwisko, Imię ; Nazwisko, Imię. Tytuł. Oznaczenie wydania. Nr tomu, tytuł tomu.Miejsce wydania: wydawca , rok wydania. ISBN

  -------------------------------------------------

 • ELEMENTY: obowiązkoweinieobowiązkowe


Przyk ad l.jpg

PRZYKŁAD:

 • BARAŃSKA, Krystyna.Uroczystości szkolne w edukacji humanistycznej. Warszawa: Wydaw. SBP, 2002.

  ISBN 83-87629-88X

  --------------------------------------------------

 • Opis piszemy w ciągu – od marginesu do marginesu.

 • Nr-u ISBN nie przedzielamy na 2 linijki.


Przyk ad cd l.jpg

PRZYKŁAD cd.:

 • W opisie autora pomijamy informacje

  o jego stopniach naukowych i funkcjach, np. mgr prof. doc. dr ks.

 • Możesz skracać nazwę wydawcy,np.

  PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe

 • Zwracaj uwagę na interpunkcję, stosuj ją konsekwentnie.


Praca zbiorowa wi cej ni 3 autor w l.jpg

PRACA ZBIOROWA (więcej niż 3 autorów)

 • Tytuł. Red. Imię nazwisko redaktora naczelnego. Oznaczenie wydania. Miejsce wydania : wydawca, rok wydania. ISBN


Przyk ad10 l.jpg

PRZYKŁAD:

 • Ćwiczenia laboratoryjne. Red. Joanna Masłowska. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz., 1997.

  ISBN 83-86453-97-4

  --------------------------------------------------

 • W środku opisu piszemy najpierw imię, potem nazwisko.


Fragment pracy zbiorowej l.jpg

FRAGMENT PRACY ZBIOROWEJ

 • Nazwisko, imię. Tytuł artykułu. InTytuł dokum. macierzystego.Red. / Podred. Redaktor naczelny. Oznaczenie wydania.Miejsce wydania:wydawca, rok wydania, lokalizacja w obrębie dokum. macierzystego.


Przyk ad12 l.jpg

PRZYKŁAD:

 • Rajchel J.Prace w drzewie. In Techniki pracy w terapii zajęciowej. Pod red. Kazimiery Malinowskiej. Wyd. 2 popr. i poszerz. 1982,

  s. 96-102.

  ----------------------------------------------------

 • Można zamiast imienia podać tylko inicjał,

  jeżeli to nie utrudni to identyfikacji osoby.


Przyk ad cd13 l.jpg

PRZYKŁAD cd.:

 • Jeżeli jest wydanie pierwsze lub nie ma informacji, które to jest wydanie –

  ten element opisu pomijamy.

 • Informację o zmianach dokonywanych

  w wydaniu należy skrócić, np.

  Wyd. 5 popr. uzup. zmien. skr.


Artyku z czasopisma l.jpg

ARTYKUŁ Z CZASOPISMA

 • Nazwisko, Imię autora artykułu. Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma rok wydania, numer, strony.


Przyk ad15 l.jpg

PRZYKŁAD:

 • Klanowska, Krzysztofa.Czasopisma elektroniczne. Czy czasopismaelektroniczne mają przyszłość? Bibliotekarz 2002, nr 10, s. 6-12.

 • Janiak S. [et al.].Aktywność katalizatorów o zróżnicowanej strukturze porowatej w hydroodsiarczaniu frakcji olejowej. Przem. Chem. Mies. 1978, T.57 nr 7, s. 343-345.


Przyk ad cd16 l.jpg

PRZYKŁAD cd.:

----------------------------------------------------

 • W przypadku artykułów napisanych przez kilku autorów można podać wszystkich, lub pierwszego i skrót [et al.].


Recenzja l.jpg

RECENZJA

 • Nazwisko, Imię autora książki recenzowanej.Tytuł książkirecenzowanej. Miejsce wydania rok wydania.

  Rec. Nazwisko, Imię autora recenzji.Tytuł recenzji. Tytuł czasopisma rok, numer, strony.


Przyk ad18 l.jpg

PRZYKŁAD:

 • Lepianka, Maciej. I w następnym dniu. Warszawa 1996.

  Rec. Lipka, Krzysztof. Granica realizmu i fantazji. Nowe Książki 1997, nr 7, s.48.


Wywiad l.jpg

WYWIAD

 • Nazwisko, Imię udzielającego wywiadu.Tytuł artykułu.Rozmowę przepr. Imię Nazwisko przeprowadzającego. Tytuł czasopisma rok wydania, numer, strony.


Przyk ad20 l.jpg

PRZYKŁAD:

 • Kieślowski, Krzysztof. Ciągle poszukuję. Rozmowę przepr. Stefan Węgrzyn. Polityka 1992, nr 50, s.12.


Strona internetowa l.jpg

STRONA INTERNETOWA

 • Nazwisko, Imię. Tytuł artykułu[online]. Miejsce publikacji: Instytucja sprawcza, data publikacji [dostęp data dostępu].Dostępny w Internecie: adres strony


Przyk ad22 l.jpg

PRZYKŁAD:

 • Skórka, Stanisław.Wirtualna historiaksiążki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej [dostęp 16 lipca 2003]. Dostępny w Internecie: http://www.ap.krakow.pl/whk/


Slide23 l.jpg

FILM

 • Tytuł filmu[film]. Reż. Imię Nazwisko reżysera. Miejsce dystrybucji: Nazwa dystrybutora, rok produkcji. Nośnik (np. 1 płyta DVD, 2 kasety VHS)


Przyk ad24 l.jpg

PRZYKŁAD:

 • Pan Tadeusz [Film]. Reż. Andrzej Wajda. Warszawa: Vision Distribution Company,1999.

  1 kas.VHS


Zako czenie l.jpg

ZAKOŃCZENIE:

 • W prezentacji wykorzystano:

  Bibliografia załącznikowa (przypisy, cytowania) dokumentów drukowanych oraz elektronicznych [online]. Łódź: Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej, 2004 [29-10-04]. Dostępny w Internecie: http://bg.p.lodz.pl/dyplom.htm

  Ż Y C Z Y M Y

  P O W O D Z E N I A