Download

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA


Advertisement
/ 25 []
Download Presentation
Comments
vilhelm
From:
|  
(116) |   (0) |   (0)
Views: 47 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA. ZASADY SPORZĄDZANIA Z PRZYKŁADAMI. WSTĘP. OPIS BIBLIOGRAFICZNY: To podstawowe informacje o książce, które pozwalają ją zidentyfikować, np. tytuł, autor, gdzie i kiedy została wydana itp. BIBLIOGAFIA:
BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bibliografia za cznikowa l.jpgSlide 1

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

ZASADY SPORZĄDZANIA

Z PRZYKŁADAMI

Wst p l.jpgSlide 2

WSTĘP

 • OPIS BIBLIOGRAFICZNY:

  To podstawowe informacje o książce, które pozwalają ją zidentyfikować, np. tytuł, autor, gdzie i kiedy została wydana itp.

 • BIBLIOGAFIA:

  To uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów, spełniający zadania informacyjne.

Wst p3 l.jpgSlide 3

WSTĘP

 • Bibliografia załącznikowa to spis dokumentów, z których korzystałeś podczas przygotowywania prezentacji.

 • Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy.

 • Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowane.

Wst p4 l.jpgSlide 4

WSTĘP

 • LITERATURA PODMIOTU - to omawiane przez Was utwory literackie, czyli wszystko to, co zamierzacie poddać analizie podczas Waszego wystąpienia maturalnego.

  Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakaty i inne.

Wst p5 l.jpgSlide 5

WSTĘP

 • LITERATURA PRZEDMIOTU - to wykaz dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, publikacje z Internetu itp.), które autor prezentacji wyszukał

  i wykorzystał przy opracowaniu tematu.

  Hanna Bohuszewicz http://www.mol.polczyn.prv.pl/

Ksi ka l.jpgSlide 6

KSIĄŻKA

 • Nazwisko, Imię ; Nazwisko, Imię. Tytuł. Oznaczenie wydania. Nr tomu, tytuł tomu.Miejsce wydania: wydawca , rok wydania. ISBN

  -------------------------------------------------

 • ELEMENTY: obowiązkoweinieobowiązkowe

Przyk ad l.jpgSlide 7

PRZYKŁAD:

 • BARAŃSKA, Krystyna.Uroczystości szkolne w edukacji humanistycznej. Warszawa: Wydaw. SBP, 2002.

  ISBN 83-87629-88X

  --------------------------------------------------

 • Opis piszemy w ciągu – od marginesu do marginesu.

 • Nr-u ISBN nie przedzielamy na 2 linijki.

Przyk ad cd l.jpgSlide 8

PRZYKŁAD cd.:

 • W opisie autora pomijamy informacje

  o jego stopniach naukowych i funkcjach, np. mgr prof. doc. dr ks.

 • Możesz skracać nazwę wydawcy,np.

  PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe

 • Zwracaj uwagę na interpunkcję, stosuj ją konsekwentnie.

Praca zbiorowa wi cej ni 3 autor w l.jpgSlide 9

PRACA ZBIOROWA (więcej niż 3 autorów)

 • Tytuł. Red. Imię nazwisko redaktora naczelnego. Oznaczenie wydania. Miejsce wydania : wydawca, rok wydania. ISBN

Przyk ad10 l.jpgSlide 10

PRZYKŁAD:

 • Ćwiczenia laboratoryjne. Red. Joanna Masłowska. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz., 1997.

  ISBN 83-86453-97-4

  --------------------------------------------------

 • W środku opisu piszemy najpierw imię, potem nazwisko.

Fragment pracy zbiorowej l.jpgSlide 11

FRAGMENT PRACY ZBIOROWEJ

 • Nazwisko, imię. Tytuł artykułu. InTytuł dokum. macierzystego.Red. / Podred. Redaktor naczelny. Oznaczenie wydania.Miejsce wydania:wydawca, rok wydania, lokalizacja w obrębie dokum. macierzystego.

Przyk ad12 l.jpgSlide 12

PRZYKŁAD:

 • Rajchel J.Prace w drzewie. In Techniki pracy w terapii zajęciowej. Pod red. Kazimiery Malinowskiej. Wyd. 2 popr. i poszerz. 1982,

  s. 96-102.

  ----------------------------------------------------

 • Można zamiast imienia podać tylko inicjał,

  jeżeli to nie utrudni to identyfikacji osoby.

Przyk ad cd13 l.jpgSlide 13

PRZYKŁAD cd.:

 • Jeżeli jest wydanie pierwsze lub nie ma informacji, które to jest wydanie –

  ten element opisu pomijamy.

 • Informację o zmianach dokonywanych

  w wydaniu należy skrócić, np.

  Wyd. 5 popr. uzup. zmien. skr.

Artyku z czasopisma l.jpgSlide 14

ARTYKUŁ Z CZASOPISMA

 • Nazwisko, Imię autora artykułu. Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma rok wydania, numer, strony.

Przyk ad15 l.jpgSlide 15

PRZYKŁAD:

 • Klanowska, Krzysztofa.Czasopisma elektroniczne. Czy czasopismaelektroniczne mają przyszłość? Bibliotekarz 2002, nr 10, s. 6-12.

 • Janiak S. [et al.].Aktywność katalizatorów o zróżnicowanej strukturze porowatej w hydroodsiarczaniu frakcji olejowej. Przem. Chem. Mies. 1978, T.57 nr 7, s. 343-345.

Przyk ad cd16 l.jpgSlide 16

PRZYKŁAD cd.:

----------------------------------------------------

 • W przypadku artykułów napisanych przez kilku autorów można podać wszystkich, lub pierwszego i skrót [et al.].

Recenzja l.jpgSlide 17

RECENZJA

 • Nazwisko, Imię autora książki recenzowanej.Tytuł książkirecenzowanej. Miejsce wydania rok wydania.

  Rec. Nazwisko, Imię autora recenzji.Tytuł recenzji. Tytuł czasopisma rok, numer, strony.

Przyk ad18 l.jpgSlide 18

PRZYKŁAD:

 • Lepianka, Maciej. I w następnym dniu. Warszawa 1996.

  Rec. Lipka, Krzysztof. Granica realizmu i fantazji. Nowe Książki 1997, nr 7, s.48.

Wywiad l.jpgSlide 19

WYWIAD

 • Nazwisko, Imię udzielającego wywiadu.Tytuł artykułu.Rozmowę przepr. Imię Nazwisko przeprowadzającego. Tytuł czasopisma rok wydania, numer, strony.

Przyk ad20 l.jpgSlide 20

PRZYKŁAD:

 • Kieślowski, Krzysztof. Ciągle poszukuję. Rozmowę przepr. Stefan Węgrzyn. Polityka 1992, nr 50, s.12.

Strona internetowa l.jpgSlide 21

STRONA INTERNETOWA

 • Nazwisko, Imię. Tytuł artykułu[online]. Miejsce publikacji: Instytucja sprawcza, data publikacji [dostęp data dostępu].Dostępny w Internecie: adres strony

Przyk ad22 l.jpgSlide 22

PRZYKŁAD:

 • Skórka, Stanisław.Wirtualna historiaksiążki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej [dostęp 16 lipca 2003]. Dostępny w Internecie: http://www.ap.krakow.pl/whk/

Slide23 l.jpgSlide 23

FILM

 • Tytuł filmu[film]. Reż. Imię Nazwisko reżysera. Miejsce dystrybucji: Nazwa dystrybutora, rok produkcji. Nośnik (np. 1 płyta DVD, 2 kasety VHS)

Przyk ad24 l.jpgSlide 24

PRZYKŁAD:

 • Pan Tadeusz [Film]. Reż. Andrzej Wajda. Warszawa: Vision Distribution Company,1999.

  1 kas.VHS

Zako czenie l.jpgSlide 25

ZAKOŃCZENIE:

 • W prezentacji wykorzystano:

  Bibliografia załącznikowa (przypisy, cytowania) dokumentów drukowanych oraz elektronicznych [online]. Łódź: Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej, 2004 [29-10-04]. Dostępny w Internecie: http://bg.p.lodz.pl/dyplom.htm

  Ż Y C Z Y M Y

  P O W O D Z E N I A


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro