Studiedesign - PowerPoint PPT Presentation

Studiedesign
Download
1 / 43

 • 168 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Studiedesign. Klinisk cancerforskning. Att finna bättre och säkrare behandlingar Att öka andelen patienter i klinisk forskning Att öka förståelsen av och behovet för klinisk forskning; hos patienter, allmänhet, politiker och andra beslutsfattare. STATISTIK ÖVER LÄKEMEDELSUTVECKLING.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Studiedesign

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Studiedesign

Studiedesign


Klinisk cancerforskning

Klinisk cancerforskning

 • Att finna bättre och säkrare behandlingar

 • Att öka andelen patienter i klinisk forskning

 • Att öka förståelsen av och behovet för klinisk forskning; hos patienter, allmänhet, politiker och andra beslutsfattare


Statistik ver l kemedelsutveckling

STATISTIK ÖVER LÄKEMEDELSUTVECKLING

 • Andel substanser som utvecklas från preklinisk till klinisk forskning: 5 av 5000

 • Andel substanser i klinisk prövning som utvecklas till godkända läkemedel: 1 av 5

 • Genomsnittlig utvecklingskostnad för läkemedel: 5 miljarder SEK (500 miljoner US$)

 • Andel läkemedel som tjänar in sina utvecklings-

  kostnader: 1 av 12


F reskrifter vem r

FÖRESKRIFTER: VEM? r

 • REGELVERKET:

 • Landspecifika, i Sverige Läkemedelsverket (Läkemedelslagen LVFS 2003:6, Etiklagen 2003)

 • Europa, The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA). Nytt EU-direktiv f.o.m. 1 maj 2004

 • USA, Food and Drug Administration (FDA)


Pre klinisk fas

Pre-klinisk fas

in vitro ( t.ex. Cell linjer)

djur studier ( effekter och biverkningar)


Klinisk fas

Klinisk fas

 • Fas I-IV


Fas i

Fas I

 • Identifiera maximalt tolererad dos; MTD

 • Definiera toxicitet, biverkningar

 • Olika tumörer

 • Små grupper; 3-6 patienter/ dosnivå


Fas i1

Fas I

 • Målsättning; primär och sekundär

 • Etiska aspekter

 • Principer för doseskalering

 • Möjliga fördelar

 • Möjliga risker


Fas i koncept

Fas I koncept

 • Lethal Dose (LD) LD10

 • Dose Limiting Toxicity (DLT)

 • Maximum Tolerated Dose (MTD)


Principer f r doseskalering

Principer för doseskalering

 • 3-6 patienter per dosnivå

 • Observationstid före nästa dosnivå

 • Nya patienter vid varje dos nivå

 • Om toxicitet – 6 patienter

 • MTD-1

 • Rekommenderad dos för Fas II – incidensen av DLT < 33%


Fas ii

Fas II

 • Evaluera tumör respons

 • Skäl till Fas III?

 • Samma tumörgrupp

 • Större kohorter (10 – 50 patienter/ behandlingsgrupp)


Fas ii i onkologi

Fas II i onkologi

 • Målsättning- primär och sekundär

 • Antal patienter

 • Statistiska aspekter

 • Möjliga fördelar

 • Möjliga risker


Fas iii

Fas III

 • Jämföra ny behandling med standard behandling

 • Skäl för registrering av nytt läkemedel?

 • Liknande tumörkarakterstika, strikta inklusionskriterier

 • Stora kohorter ( 100-tals patienter per behandlingsgrupp


Fas iii i onkologi

Fas III i onkologi

 • Målsättning; primär och sekundär

 • Statistiska aspekter

  - randomiserad

  - multicenter

 • Inclusions och exklusionskriterier

 • Möjliga fördelar och risker


Fas iv i onkologi

Fas IV i onkologi

 • Avsikt; att monitorera säkerhet efter registrering

  mycket stora kohorter med 1000-tals patienter som representerar “den generella patientpopulationen”

  Mycket ovanligt vid kliniska prövningar I onkologi!


Kliniska pr vningar inom onkologi

Kliniska prövningar inom onkologi

 Definitioner av konventionella effektmått enligt WHO (1979)

- Complete remission, CR

- Partial remission, PR

- Stable disease, SD

- Progressive disease, PD


Studiedesign

Kliniska prövningar inom onkologi

RECIST - Response Evaluation Criteria in Solid Tumors 1999

 Measurable lesions

 • Longest diameter 20mm (conventional) or 10mm with spiral CT scan

   Nonmeasurable lesions

 • Lesions <20mm/10mm

 • Bone lesions, ascites, pleural/pericardial effusion, lymphangitis etc


Studiedesign

Kliniska prövningar inom onkologi

RECIST- Response evaluation of target lesions

 Complete response – disappearance of all target lesions

 Partial response – at least a 30% decrease in the sum of the longest diameter

 Progressive disease – at least a 20% increase in the sum of the longest diameter


Studiedesign

Effekt endpoints

 • Responsrat

 • Överlevnad (OS)

 • Sjukdomsfri överlevnad (DFS, RFS, DFI)

 • Tid till progress (TTP)

 • Responsduration

 • Livskvalitet (QoL)

 • Hälsoekonomi


Translationell forskning

Translationell forskning


Definition

Definition

 • Eng. Translate = översätta, överföra,

  omvandla till

 • Från laboratorieforskning till klinik

 • Från klinik till laboratorieforskning


Translationell forskning m l

Translationell forskning- mål;

Att resultat från grundforskningen snabbt kan överföras till kliniken och att nya frågeställningar från den kliniska vardagen kan föras över till laboratoriet


Exempel p translationell forskning

Exempel på translationell forskning

 • Farmakogenetik

 • Farmakogenomik

 • Proteomik


Farmakogenetik genomik

Farmakogenetik/genomik

Vetenskapen om hur genetiska faktorer påverkar läkemedels verkan på organismen och hur kunskapen om det humana genomet kan utnyttjas till att upptäcka, utveckla och använda läkemedel


Farmakogenetik

Farmakogenetik

T.ex kartläggning av aktiva gener i tumörvävnad genom olika tekniker t.ex. mikroarray ( vävnads mikroarray, cDNA- mikroarray)

Mål: att identifiera variationer i gener och genexpression som påverkar läkemedelssvaret och därmed att finna prognostiska och prediktiva faktorer.


Proteomik

Proteomik

Systematisk analys av proteiner och speciellt deras uttrycksmönster, interaktioner och modifieringar.


Proteomik i cancerforskning

Proteomik i cancerforskning

 • Finna specifika proteiner som uttrycks vid olika cancerformer

 • Upptäcka variationer i uttrycksmönster som kan underlätta tidig diagnos och val av behandling samt ge en säkrare prognos (t.ex. CEA, AFP, PSA)


Vad inneb r translationell forskning vid kliniska pr vningar

Vad innebär translationell forskning vid kliniska prövningar?


Studiedesign

Det krävs insamlande av tumörmaterial och blod från patienten och upprättande av en biobank för förvaring av prover under kortare eller längre tid. Tillstånd krävs från etiknämnd och särskilt medgivande från patienten.


Studiedesign

Krav på specialkunskap avseende - information till patienten- kunskap om insamling och hantering av prover (tumörvävnad, blod)


Good clinical practice

Good Clinical Practice

Introduktion till GCP


Studiedesign

International Conference on Harmonization – Good Clinical Practice

Europa USA Canada Australien Japan


Vad r gcp

Vadär GCP?

En internationell, etisk och vetenskaplig kvalitets-

standard för design, utförande, insamlande och

rapportering av data genererade i kliniska prövningar

på människa

Att arbeta enligt GCP medför att:

 • Försökspersonernas integritet, säkerhet och hälsa skyddas

 • Helsingforsdeklarationen efterlevs

 • Data har hög kvalitet

OKFE 04 11 11


Gcp f r vem

GCP – för VEM?

Riktlinjer i GCP ger detaljerad vägledning

om de skyldigheter/åtaganden som åligger:

 • Sponsor

 • Prövare

 • Etikprövningsnämnder (EPN)

 • Myndigheter

 • Andra aktörer i en klinisk prövning (CROs)

OKFE 04 11 11


Principer f r gcp

Principer för GCP

 • Helsingforsdeklarationen

 • Risk-nytta

 • Primärt – forskningspersonernas säkerhet

 • Säkra data

 • Detaljerat vetenskapligt protokoll

 • Prövningen skall följa protokollet

 • Alla medicinska beslut skall fattas av läkare/tandläkare

 • Alla personal välutbildad


Studiedesign

 • Informerat samtycke

 • Dokumentation

 • Konfidentialitet

 • GMP

 • Kvalitetssäkring-monitorering


Klinisk l kemedelspr vning regelverk

Klinisk LäkemedelsprövningRegelverk

 • Läkemedelslagen

 • LV:s föreskrifter och allmänna råd om klinisk läkemedelsprövning

 • Good Clinical Practice – ICH

 • Patientjournallagen

 • Tillsynslagen

 • Sekretesslagen

 • Brottsbalken

 • EU-Direktivet

OKFE 04 11 11


Gcp m ls ttning

GCPMålsättning

Att skydda

 • Individen

 • Prövaren

 • Sponsorn

OKFE 04 11 11


Gcp m ls ttning1

GCPMålsättning

 • Skydda patienten

  - Etikprövningsnämnd, patientinformation

  - Biverkningsregistrering

 • Säkerställa kvalitet

  - Projektutformning

  - Datainsamling och datakontroll

 • Datalagring för inspektion

OKFE 04 11 11


Principer f r gcp1

Principer för GCP

Helsingforsdeklarationen

 • Frivillighet

 • Rätt att avstå utan påverkan på framtida behandling

 • Rätt att avbryta utan att behöva ange orsak, när som helst

 • Rätt att säga nej

OKFE 04 11 11


Principer f r gcp2

Principer för GCP

Sponsorns ansvarPrövarens ansvar

ProtokollNödvändiga tillstånd (EPN, LV)

Val av prövareSäkerställa resurser/informera

Säkerställa kvalifikationerPatientinformation

MyndighetskravMöjliggöra monitorering

SOPARFölja protokollet

MonitoreringRapportera SAEs

Hantera studieläkemedel

Vara närvarande vid audits/

inspektioner

OKFE 04 11 11


Principer f r gcp3

Principer för GCP

Prövarens ansvarArkivera

Att samla in patientdataStudieprotokoll, och eventuellt

Att fylla i CRF korrekttillägg till protokoll

Att arkivera CRF och källdataAnsökning och tillstånd från

Etikprövningsnämnd

Ansökning och tillstånd från LV

Patientförteckning

Patientens medgivande

Journalhandlingar

Läkemedelsjournaler

CRF – patientformulär

10 år

OKFE 04 11 11


Principer f r gcp4

Principer för GCP

If you do It – document It!

If you document It – do It!

If It is not documented, It did not happen!

OKFE 04 11 11


 • Login