VESIHUOLTOPÄIVÄ 20.10.2010 - PowerPoint PPT Presentation

Vesihuoltop iv 20 10 2010
Download
1 / 21

 • 67 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

VESIHUOLTOPÄIVÄ 20.10.2010. Vesiosuuskunnan perustaminen Kari Korhonen. Ongelmat. Talousveden vähyys ja huono laatu Kiinteistökohtaisen jätevesienkäsittelyn puutteet Maankäytön aiheuttamat ongelmat. Jätevesien ympäristövaikutukset.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

VESIHUOLTOPÄIVÄ 20.10.2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vesihuoltop iv 20 10 2010

VESIHUOLTOPÄIVÄ20.10.2010

Vesiosuuskunnan perustaminen

Kari Korhonen


Ongelmat

Ongelmat

 • Talousveden vähyys ja huono laatu

 • Kiinteistökohtaisen jätevesienkäsittelyn puutteet

 • Maankäytön aiheuttamat ongelmat


J tevesien ymp rist vaikutukset

Jätevesien ympäristövaikutukset

 • V. 2004 haja-asutusalueilla asui pysyvästi noin miljoona asukasta, joista harva on liittynyt keskitettyyn viemäriverkkoon

 • Lisäksi noin 200 000 viemärilaitosten toiminta-alueilla asuvaa ei ole liittynyt laitosten verkkoon

 • Vapaa-ajan asukkaita on arvion mukaan 1,7 miljoonaa, joista valtaosa on ilman viemäriverkostoja


J tevesien ymp rist vaikutukset1

Jätevesien ympäristövaikutukset

 • Fosfori

  • Fosfori on vesistöissä yleisin rehevyyttä säätelevä ravinne

  • Viemäriverkostojen ulkopuolelta tulevien jätevesien aiheuttama fosforikuormitus on noin 1,5 kertainen verrattuna viemärilaitosten piiriin kuuluvien neljän miljoonan asukkaan jätevesien fosforikuormitukseen

 • Fosforin lisäksi jätevesistä vesistöihin ja maaperään joutuu mm. typpiyhdisteitä, happea kuluttavaa orgaanista ainetta ja muita mahdollisia taudinaiheuttajia


J tevesien ymp rist vaikutukset2

Jätevesien ympäristövaikutukset

 • Mahdollisia seurauksia

  • haittaa rantavesien virkistyskäytölle

  • vesien rehevöityminen

  • pohja- ja kaivovesien pilaantumista

  • hajuhaittoja

  • jne


Vesihuoltoratkaisun valinta

Vesihuoltoratkaisun valinta

 • Hankinnan taloudellisuus

 • Tarvittavat huoltotoimenpiteet

 • Ylläpidon kustannukset

 • Tilantarve/maankäyttö

  • Oma tontti

  • Naapurit

  • Pohjavesi

  • Vesistöt

 • Veden määrä ja laatu

 • Puhdistustulokset jätevesien osalta, luotettavuus


Alustavat toimenpiteet

Alustavat toimenpiteet

 • Ongelmien toteaminen ja päätyminen vok:aan

 • Puuhamiesten löytyminen

 • Kyläkokouksen järjestäminen

 • Asukkaiden informointi

 • Yhteys kunnan tekniseen toimeen, ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaiseen ja vesihuoltolaitokseen

 • Yhteys alueelliseen ympäristökeskukseen


Vesiosuuskunta ratkaisuna

Vesiosuuskunta ratkaisuna

Kehittämissuunnitelmien tsekkaus

 • Alueille joille osuuskunnan perustaminen on kannattavaa on laadittu

  • Yleissuunnitelma

  • Kustannusarvio


Eteneminen

Eteneminen

 • Halukkaiden selvittäminen kyselyillä

 • Esisuunnittelu

 • Kunnan vesilaitoksen omat kehittämissuunnitelmat/tulevat toiminta-alueet

 • Liittämiskohta

 • Mahdolliset tuet ja avustukset

 • Toimintastrategia


Vesiosuuskunnan perustaminen

Vesiosuuskunnan perustaminen

Perustamiseen tarvitaan

 • perustamiskirja

 • säännöt

 • perustamisilmoitus

  Tapa 1

  Kyläkokouksen valitsema työryhmä valmistelee vesihuoltohankkeen ja osuuskunnalle sääntöehdotuksen

  Työryhmä kutsuu koolle vesiosuuskunnan perustavan kokouksen, joka valitsee osuuskunnalle hallituksen

  Tapa 2

  Kyläkokous tekee suoraan päätöksen vesiosuuskunnan perustamisesta, valitsee hallituksen jäsenet ja valtuuttaa heidät pitämään osuuskunnan varsinaisen perustavan kokouksen.


S nt jen laadinta liittymismaksu

Sääntöjen laadinta, liittymismaksu

 • Pellervo-Seura ja Vesi- ja viemärilaitosyhdistys (VVY) ovat laatineet mallisäännöt vesiosuuskunnille. Ne löytyvät helpoiten VVY:n www-sivuilta.

 • Säännöissä päätetään myös liittymisen hinnasta eli osuusmaksun suuruudesta. Maksu tarvitaan toiminnan käynnistämiseen. Vaihtelee pääasiassa 100-500 euron välillä, riippuu mm. kunnan tuesta.


Perustava kokous

Perustava kokous

 • Asialista

 • Säännöt, etukäteen tutustuttavaksi

 • Nimiehdotuksia syytä miettiä etukäteen

 • Hallituksen valinta

 • Tarvitaanko ulkopuolista projektin vetäjää

 • Perustamiskirja

  • perustajajäsenet allekirjoittavat - päiväyksellä varustetun - perustamiskirjan


Hallitus

Hallitus

 • Työrukkanen

 • Aktiivisia aikaansaavia henkilöitä

 • Tavallisesti 5-9 henkeä + varajäsenet

 • Mielellään eri ammattialoilta

 • Alueellisesti kattavasti

 • Puheenjohtaja ja sihteeri

 • Selkeät esityslistat ja yksiselitteiset pöytäkirjat


Hallituksen teht v t

Hallituksen tehtävät

 • Vastaa vesiosuuskunnan toiminnasta ja vesihuollon toteuttamisesta alueelle osuuskuntakokousten päätösten mukaisesti.

 • Tehtävät on määrätty osuuskuntalaissa ja vesiosuuskunnan säännöissä

 • Tehtäviä mm.

  • mahdollisten toimitusjohtajan tai projektipäällikön valinta

  • konsulttivalinnat

  • suunnitteluratkaisut

  • lupa-asiat

  • urakkatarjoukset

  • lisä- ja muutostyöt

  • rahoitusasiat

  • maksut ja aikataulut

  • liittyjäongelmat

  • toiminta-alue


Hallituksen vastuu

Hallituksen vastuu

 • Vesiosuuskunnan hallituksen ja toimitusjohtajan vahingonkorvausvastuusta säädetään osuuskuntalaissa.

 • Hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän toimessaan tahallisesti tai huolimattomuuttaan aiheuttanut osuuskunnalle. Sama koskee vahinkoa, jonka hän on osuuskuntalakia tai sääntöjä rikkomalla aiheuttanut jäsenelle tai jollekulle muulle.

 • On syytä hankkia vakuutus vesiosuuskunnan omaisuudelle mahdollisesti tapahtuvien vahinkojen varalle. Lisäksi on syytä hankkia hallitukselle ja sen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvakuutus heidän toimissaan mahdollisesti tapahtuvista virheistä aiheutuneiden vahinkojen varalle. Vakuutukset kannattaa aina kilpailuttaa.


Perustamisilmoitus ja rekister inti

Perustamisilmoitus ja rekisteröinti

 • Hallitus hakee perustamisilmoituksella osuuskunnalle Y-tunnuksen ja ilmoittaa osuuskunnan kaupparekisteriin sekä verottajan rekistereihin. Perustamisilmoitus löytyy Patentti- ja rekisterihallituksen nettisivuilta www.ytj.fi

 • Perustamisilmoituksesta maksetaan käsittelymaksu, noin 400-500 euroa.


Arvonlis verovelvolliseksi hakeutuminen

Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen

 • Hallituksen kannattaa hakea osuuskunta arvonlisäverovelvolliseksi samalla kun se ilmoitetaan kaupparekisteriin.

 • Hakeuduttava ennen arvonlisäverollisen toiminnan aloittamista.


Korvaukset maanomistajille

Korvaukset maanomistajille

 • Osuuskuntakokous päättää maanomistajille maksettavista korvauksista tai valtuuttaa hallituksen tekemään päätökset.

 • Mahdollisesti korvattavia:

  • Johtoalueen käytönrajoitushaitta

  • Maanpäälliset rakennelmat

  • Kaadetut puustot

  • Sadon menetys

  • Muut korvaukset


Rakentamishankkeen k ynnist minen

Rakentamishankkeen käynnistäminen

 • Päätökset

 • Tehtäväluettelot, työryhmät, tehtävien jakaminen ja toimenpidevastuut

 • Alustava aikataulu

 • Suunnittelu ja rakentaminen

 • Tiedottaminen


Yhteisty osapuolet

Yhteistyöosapuolet

 • Kunta

  • tekninen toimi

  • ympäristönsuojeluviranomainen

  • terveydensuojeluviranomainen

  • maankäyttö- ja rakennusvalvonta

 • Alueella toimiva vesihuoltolaitos

 • Maanomistajat

 • Alueellinen ympäristökeskus

 • Muut viranomaiset


Vesiosuuskunnan abc

VESIOSUUSKUNNAN ABC

 • Uudenmaan ympäristökeskuksen moniste, nro 160

 • Voi tilata Uudenmaan ympäristökeskuksesta p. 020 490 101, hinta 7,00 euroa

 • Ladattavissa ja tulostettavissa ympäristökeskuksen sivuilta osoitteesta www.ymparisto.fi

  > alueelliset ympäristökeskukset

  > uusimaa

  > palvelut ja tuotteet

  > julkaisut

  > monistesarja 1995-2006

  > monisteita 2005

  > 160 Vesi-osuuskunnan ABC


 • Login