Kuadri konceptual
Download
1 / 21

Kuadri konceptual - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Kuadri konceptual. Leksioni 8. Permbajtja e prezantimit. Kuadri konceptual Roli kuadrit konceptual Teoria: burimi i kuadrit konceptual Hipotezat dhe testimi i tyre Sugjerime operacionale.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kuadri konceptual' - vic


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kuadri konceptual l.jpg

Kuadri konceptual

Leksioni 8


Permbajtja e prezantimit l.jpg
Permbajtja e prezantimit

 • Kuadri konceptual

 • Roli kuadrit konceptual

 • Teoria: burimi i kuadrit konceptual

 • Hipotezat dhe testimi i tyre

 • Sugjerime operacionale


Slide3 l.jpg

Ekonomiksi eshte shkenca e te menduarit ne formen e modeleve dhe e artit te zgjedhjes se modeleve te cilet jane te pershtatshem per boten aktuale. Ekonomistet e mire jane te rralle, per sdhkak se dhurata e ‘vezhgimit vigjilent’ per zgjedhjen e modeleve te mire … duket se eshte shume e rralle.”

John Maynard Keynes


Kuadri konceptual4 l.jpg
Kuadri konceptual dhe e artit te zgjedhjes se modeleve te cilet jane te pershtatshem per boten aktuale. Ekonomistet e mire jane te rralle, per sdhkak se dhurata e ‘vezhgimit vigjilent’ per zgjedhjen e modeleve te mire … duket se eshte shume e rralle.”

 • Megjithese nje kuader konceptual mund te mos kerkohet gjithnje ne nje propozim kerkimi, asnje kerkim ekonomik nuk mund te nise pa te.

 • Ka me shume keqkuptim dhe konfuzion te lidhur me kuadrin konceptual se lidhur me cdo pjese tjeter te propozimit (ose projektit) te kerkimit

  • Cfare eshte ai?

  • Cili eshte qellimi i tij?

  • Si mund te zhvillohet ai?

 • Kouadri konceptual eshte eshte nje pjese integrale e kuptimit dhe analizes se problemit te kerkimit


Kuadri konceptual5 l.jpg
Kuadri konceptual… dhe e artit te zgjedhjes se modeleve te cilet jane te pershtatshem per boten aktuale. Ekonomistet e mire jane te rralle, per sdhkak se dhurata e ‘vezhgimit vigjilent’ per zgjedhjen e modeleve te mire … duket se eshte shume e rralle.”

 • Nje formulim i qarte i problemit te kerkimit – shpesh - nuk behet para zhvillimit te kuadrit konceptual.

 • Kuadri konceptual duhet konsideruar si “komplementar” me pershktrimin e problemit te kerkimit, formulimin e objektivaves dhe rishikimin e literatures me teper se nje “hap i katert”.

 • Aresyetimi mbi kuadrin konceptual pershkon gjithe projektin e kerkimit.


Kuadri konceptual6 l.jpg
Kuadri konceptual… dhe e artit te zgjedhjes se modeleve te cilet jane te pershtatshem per boten aktuale. Ekonomistet e mire jane te rralle, per sdhkak se dhurata e ‘vezhgimit vigjilent’ per zgjedhjen e modeleve te mire … duket se eshte shume e rralle.”

 • Kuadri konceptual shpesh neglizhohet, ose behet me nxitim dhe ne menyre te papershtatshme

 • Aresyet per kete mund te jete te lidhura me faktin se ai kerkon aresyetim kompleks dhe aftesi per kete lloj aresyetimi

  • Aresyetim abstrakt

  • Analize dhe sinteza e pikave me te rendesishme

  • Njohjen e teorise ekszistuese te lidhur me problemin

  • Kuoptimi i detajeve te nje problemi dhe te ceshtjeve te lidhura me te

 • Zhvillimi i kuadrit konceptuale eshte pune e veshtire


Kuadri konceptual7 l.jpg
Kuadri konceptual… dhe e artit te zgjedhjes se modeleve te cilet jane te pershtatshem per boten aktuale. Ekonomistet e mire jane te rralle, per sdhkak se dhurata e ‘vezhgimit vigjilent’ per zgjedhjen e modeleve te mire … duket se eshte shume e rralle.”

 • Nje aresye tjeter se pse kuadri konceptual anashkalohet eshte fakti se kerkuesit deshirojne te merren me “kerkim real” ne vend “teorizimit” ; kjo eshte vecanerisht e vertete per kerkimin e orientuar nga subjekti dhe nga zgjidhja e problemeve

 • Por, mungesa e konceptualizimit gjate planifikimit mund te ngadalesoje kerkimin, ose mund te rezultoje ne gabime fatale ne organizimin e kerkimit, procedurat ose interpretimin e rezultateve.


Roli i kuadrit konceptual l.jpg
Roli i kuadrit konceptual dhe e artit te zgjedhjes se modeleve te cilet jane te pershtatshem per boten aktuale. Ekonomistet e mire jane te rralle, per sdhkak se dhurata e ‘vezhgimit vigjilent’ per zgjedhjen e modeleve te mire … duket se eshte shume e rralle.”

 • Konceptetjanepergjithesime. Ne ekonomiks, njekonceptehste“njekonstruksionlogjik, mendormbinjeose me shumelidhje”.

 • Konceptetjane - se brendshmi - abstrakte dhe bazohen ne logjiken dhe tearesyetuarit. Ne ekonomiks, konceptetfokusohen ne lidhjenmesvariablave.

 • Qellimiprimar i kuadritkonceptualeshtezhvillimi i hipotezaveqe –pastaj - duhettetestohen


Roli i kuadrit konceptual9 l.jpg
Roli i kuadrit konceptual… dhe e artit te zgjedhjes se modeleve te cilet jane te pershtatshem per boten aktuale. Ekonomistet e mire jane te rralle, per sdhkak se dhurata e ‘vezhgimit vigjilent’ per zgjedhjen e modeleve te mire … duket se eshte shume e rralle.”

 • Kuadri konceptual mund te shikohet si nje analize e problemit te kerkimit duke perdorur teorine.

 • Per zhvillimin e kuadrit konceptuale perdoret teoria ekonomike, dhe – preferohet - teori nga disiplina te tjera.

 • Teorite fillimisht identifikohen dhe pastaj perdoren ne ne analizen konceptuale te problem specific te kerkimit


Teoria burimi i kuadrit konceptual l.jpg
Teoria: burimi i kuadrit konceptual dhe e artit te zgjedhjes se modeleve te cilet jane te pershtatshem per boten aktuale. Ekonomistet e mire jane te rralle, per sdhkak se dhurata e ‘vezhgimit vigjilent’ per zgjedhjen e modeleve te mire … duket se eshte shume e rralle.”

Cila eshte teoria e pershtashme? Teoria e pershtashme do te jape ide mbi nje ose disa nga ceshtjet e meposhtme:

 • Burimet e problemit te kerkimit

 • Zgjidhje te mundshme te problemit

 • Variablat e pershtashme

 • Lidhjet shkak-pasoje ne analizen e problemit

 • Hipotezat qe duhen testuar

  Williams, 1984


Teoria burimi i kuadrit konceptual11 l.jpg
Teoria dhe e artit te zgjedhjes se modeleve te cilet jane te pershtatshem per boten aktuale. Ekonomistet e mire jane te rralle, per sdhkak se dhurata e ‘vezhgimit vigjilent’ per zgjedhjen e modeleve te mire … duket se eshte shume e rralle.”: burimi i kuadritkonceptual…

 • Per shembull – Nesedikusheshte i interesuarmbiproblemin e eficencen se perdorimitteujittelumit Nil ne Egjypt:

  • Teoria e pergjitheshme e eficences se perdorimittenjeburimitekufizuar per teriperteritshem, mundteperdoret;

  • Teoria do teduhettepershtatet per njeburimtevecantenatyror (ujin) dhe nje vend tevecante (Egjyptin), ne poerdorimetendryshme (bujqesore, shtepiake, industriale)

 • Ne keteshembull, eshtegjithashtue e mundshmeqepolitikaegjyptianetemundtekonsiderohej

  P.sh. Egjypti ka njepolitiketeujitfalas per bujqesine, gjeqendikoneficencen e perdorimitteujit


Teoria burimi i kuadrit konceptual12 l.jpg
Teoria dhe e artit te zgjedhjes se modeleve te cilet jane te pershtatshem per boten aktuale. Ekonomistet e mire jane te rralle, per sdhkak se dhurata e ‘vezhgimit vigjilent’ per zgjedhjen e modeleve te mire … duket se eshte shume e rralle.”: burimi i kuadritkonceptual…

 • Disa here, mund te mos kete teori te mjaftueshme per analizen e problemit te kerkimit.

 • Ne kete rast, mund te zhvillohen ose persosen teori ekziestues, ose thjesht te identifikohen mungesat dhe te paraqitet nje kuader conceptual i paplote

  • Opsioni i i fundit – paraqitja e nje kuadri konceptual te palote – mund te justifikohet ne nje teze masteri, por jo nj nje disertacion doktorate ose ne kerkim profesional


Hipotezat dhe testimi i tyre l.jpg
Hipotezat dhe testimi i tyre dhe e artit te zgjedhjes se modeleve te cilet jane te pershtatshem per boten aktuale. Ekonomistet e mire jane te rralle, per sdhkak se dhurata e ‘vezhgimit vigjilent’ per zgjedhjen e modeleve te mire … duket se eshte shume e rralle.”

 • Nje funksion paresor i kuadrit konceptual eshte zhvillimi i hipotezave te pershtashme per problemin e kerkimit.

 • Hipotezat rezultojne nga aresyetimi i bere ne kuadrin konceptual.

 • Hipotezat duhet te jene te testueshme dhe te refuzueshme.

 • Hipotezat jane pohime tentative qe jane subjekt i testimit.


Hipotezat dhe testimi i tyre14 l.jpg
Hipotezat dhe testimi i tyre… dhe e artit te zgjedhjes se modeleve te cilet jane te pershtatshem per boten aktuale. Ekonomistet e mire jane te rralle, per sdhkak se dhurata e ‘vezhgimit vigjilent’ per zgjedhjen e modeleve te mire … duket se eshte shume e rralle.”

 • Hipotezatmundtemarrinformen e njepohimitethjeshtembinjerezultattepritur, osembiekzistencen e njelidhjeje. P.sh.:

  • Njepohim i thjeshtemundtejeteai se njesistemiprodhimi, i bazuarmbinjeteknologjieshte me meperfitim se njesistemtjetersistemprodhimi i bazuarmbinjeteknologjitjeter

  • Njehipotezelidhjejemundtejeteai se kerkesa per vere ne SHBA, konsumi per fryme i veresndikohetngacmimi i veres, cmimi i pijevetetjera, teardhurat per frymje, besimetfetare, dhe faktoreetnike


Hipotezat dhe testimi i tyre15 l.jpg
Hipotezat dhe testimi i tyre… dhe e artit te zgjedhjes se modeleve te cilet jane te pershtatshem per boten aktuale. Ekonomistet e mire jane te rralle, per sdhkak se dhurata e ‘vezhgimit vigjilent’ per zgjedhjen e modeleve te mire … duket se eshte shume e rralle.”

 • Hipotezat sasiore duhet te testohen empirikisht. Ne kete rast, forma me e zakonshme eshte testi statistikor.

 • Kater karakteristika ndihmojne per percaktimin e hipotezave sasiore:

  • Ato duhet te formulohen ne menyre specifike

  • Te dhena te pershtatshme duhet te jene te disponueshme

  • Teknika analitike duhet te jene te disponueshme

  • Duhet te ekzistoje nje baze konceptuale, pa te cilen matja sasiore tregon vetem lidhje per jo lidhje shkak-pasoje.


Hipotezat dhe testimi i tyre16 l.jpg
Hipotezat dhe testimi i tyre… dhe e artit te zgjedhjes se modeleve te cilet jane te pershtatshem per boten aktuale. Ekonomistet e mire jane te rralle, per sdhkak se dhurata e ‘vezhgimit vigjilent’ per zgjedhjen e modeleve te mire … duket se eshte shume e rralle.”

Hipotezatcileoremundtejenetetretipeve

(Sic tregohet ne Leksionin 3)

 • Supozimet - supozimeqe ne bejmembikushtet ne tecilatproblemiekziston.

  P.sh., Segmenti i prodhimitfermermundtesupozohet se eshtekonkurrues

 • Hipotezatdiagnostikueseka tebeje me shkaqet e problemit.

  P.sh., Deficititregtarkronik i njevendimundtehipotezaohet se percaktohet (pjeserisht) ngapolitika e investimkeve direkte dhe ngapolitika e kontrollittecimimit (vendosja e cmimevetavan).

  3. Hipotezakuruesekanetebejne me zgjidhjet per problemin. Atojaneopsiuonalesepselidhen me hipotezatdiagnostikuese


Hipotezat dhe testimi i tyre17 l.jpg
Hipotezat dhe testimi i tyre… dhe e artit te zgjedhjes se modeleve te cilet jane te pershtatshem per boten aktuale. Ekonomistet e mire jane te rralle, per sdhkak se dhurata e ‘vezhgimit vigjilent’ per zgjedhjen e modeleve te mire … duket se eshte shume e rralle.”

Tri veshtiresiteqenjerezithasingjatzhvillimittehipotezavejane :

 • Mungesa e perdorimitteteorise, osetekuadritteorikteqarte

 • Mungea e aftesise per ta pare kuadrinteorik ne menyrelogjike dhe per tedalluarhipotezatbrendatij

 • Mungesa e kuptimitteteknikavetekerkimitqelejojnetestimin e hipoteazave


Sugjerime operacionale l.jpg
Sugjerime operacionale dhe e artit te zgjedhjes se modeleve te cilet jane te pershtatshem per boten aktuale. Ekonomistet e mire jane te rralle, per sdhkak se dhurata e ‘vezhgimit vigjilent’ per zgjedhjen e modeleve te mire … duket se eshte shume e rralle.”

 • Fokusojuni ne menyre te qarte mbi qellimin kryesor te kuadrit konceptual – analizen e problemit te kerkimit.

 • Nje menyre e mire per te filluar eshte perdorimi i modeleve te thjeshta konceptuale, dhe pastaj vazhdoni me modele me komplekse dhe te me te sofistikuara.

 • Keshilla e mesiperme mund te jete nje qasje e dobishme per cdo lloj kerkimi, analize politikash, dhe zgjidhje problemi.


Sugjerime operacionale19 l.jpg
Sugjerime operacionale… dhe e artit te zgjedhjes se modeleve te cilet jane te pershtatshem per boten aktuale. Ekonomistet e mire jane te rralle, per sdhkak se dhurata e ‘vezhgimit vigjilent’ per zgjedhjen e modeleve te mire … duket se eshte shume e rralle.”

Hapat e meposhtem, mundtejenetedobishme ne zhvillimin e njemodelikonceptual :

 • Studimi i literartures se kerkimittelidhur me problemin. Si kanekonceptualizuartetjeretproblemetengjashme me tuajin? A ka analizakonceptualeteadaptueshme per kuadrintuaj?

 • Reduktojeniproblemin ne setin me tethjeshtetekushteve. Disa here juduhette “linimenjane” pjesetenjeproblemikompleks per tearritur ne njekuptimfillesatar.

 • Identifikoniteorineekonomiketezbatueshme. Konsideroninjenumerteorishekonomikepara se tezgjidhni ate me tepershtatshmen.


Sugjerime operacionale20 l.jpg
Sugjerime operacionale… dhe e artit te zgjedhjes se modeleve te cilet jane te pershtatshem per boten aktuale. Ekonomistet e mire jane te rralle, per sdhkak se dhurata e ‘vezhgimit vigjilent’ per zgjedhjen e modeleve te mire … duket se eshte shume e rralle.”

4) Filloni me njeanalizete “modelitbaze”. Mbeshtetur ne rishikimin e literatures dhe ne supozimetbazeqejukenibere, filloni me nje model tethjeshte (statistikor, grafik, matematik, …)

 • Zgjerojenimodelinbaze me dimensionetetjerateproblemit.Ndryshoni (ralaksoni) supozimet, pastajri-analizoniproblemin. Kjo do tabejemodelin me compleks, porkujtoni, qelliminukeshtekompleksiteti, poradresimi i sakte i problemit.

 • Arrini ne hipotezatetestueshmengaanalizakonceptuale.


Sugjerime operacionale21 l.jpg
Sugjerime operacionale… dhe e artit te zgjedhjes se modeleve te cilet jane te pershtatshem per boten aktuale. Ekonomistet e mire jane te rralle, per sdhkak se dhurata e ‘vezhgimit vigjilent’ per zgjedhjen e modeleve te mire … duket se eshte shume e rralle.”

 • Kuadri konceptual mund te haset me emrat “model”, “model conceptual”, “konsiderata konceptuale”, “konsiderata teorike”, etj.

 • Disa here eshte thjesht i integruar (eshte pjese) ne pershkrimin e problemit por ne propozimet akademike, kuadri konceptual zakonisht paraqiten ne nje seksion te vecante.