Tb 6 2012
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

TB 6_2012 PowerPoint PPT Presentation


 • 46 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TB 6_2012. Autonomní agent: rozmnožování práce.

Download Presentation

TB 6_2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tb 6 2012

TB 6_2012


Tb 6 2012

Autonomn agent:

rozmnoovn

prce


Tb 6 2012

Autonomn agent je fyzikln systm, kter je podobn jako ta bakterie schopen v jistm prosted konat ve vlastnm zjmu. Vechny voln ijc buky a organismy bezpochyby autonomnmi agenty jsou. A dvrn znmou, pesto vak naprosto udivujc vlastnost autonomnch agent bakteri, nlevnk, kvasinek, as, hub, plotnc, kroukovc, vech ns je to, e neustle, dennodenn, manipuluj okolnm vesmrem. Plavou, petlauj se, mrskaj sebou, stavj si kryty, skrvaj se, enichaj a lov.


Tb 6 2012

S. Kauffman

Biosfry autonomnch agent

pe o sebe

spolhn na zkuenost a tradice

heuristika, smiotika, hermeneutika

spolubyt


Tb 6 2012

Obecnm, tj. dlouhodobm, trendem biosfry je co nejvce roziovat prostor monost, novch typ udlost, kter mohou nastat v nsledujcm asovm okamiku. Jinak eeno, obecnm trendem je skutenost, e biosfry roziuj poet svch rozmr tak rychle, jak jen to jde.

Kauffman 4Z


Tb 6 2012

Biosfry dlouhodob produkuj autonomn agenty, a to tak rychle, jak jen to jde. Umouj tak inn vvoj novch zpsob jejich obivy, take se agenti mohou dl rozmnoovat. Jinak eeno, biosfry neustle zvyuj rznorodost toho, co m nastat v nejblim ptm. Mohou tedy, jak uvidme dle, udrovat vysok prmrn hodnoty udritelnho rstu sv vlastn dimenzionality.

Kauffman 4Z


Tb 6 2012

Kde se vzala podobn zazen v rozvjejcm se vesmru a v na biosfe? Kde se v biosfe vzal ten ohromn spletenec usmrova a usmrnn energie, vyuvan ke konstrukci jet dalch usmrova? Jde snad o obecnou vlastnost vesmru? Odpov na tyto otzky v souasn fyzice, chemii ani biologii nenajdete. Ne e by to vyvjejc se biosfe njak brnilo ve vstavb a en sv uspodanosti.


Tb 6 2012

zrod z podobnho systmu


Tb 6 2012

 • Zkuenost (ped-porozumn)

 • * nen zatek

 • * interpretace nikoli dekdovn

 • * nejednoznan, nejist vsledek

 • Novinky

 • ALE: rychlost inovac (expanze do nejbliho ptho) je hldna


Tb 6 2012

Teze:

(i) Existuje historick kontinuita mluvch udrovan pes bezpoet generac rozmnoovnm jedinc, a u jsou jimi buky, komunity bunk, anebo pslunci populace i druhu, ekosystmu nebo kultury; ke kontinuit komunity nutn pat i smrt jedinc.

(ii) schopnost rozlenit signly a zprvy do linernch kvzidigitlnch etzc, a stm spojen znalost gramatickch pravidel, jak snimi zachzet a transformovat je dl; stm souvis schopnost zpisu poznmek, podtrhvn apod., a jejich nsledn ten;

(iii) ten i zapisovn vyaduje mluv, a jejich existenci lze prokzat; doklady zevodevo dokonce dovoluj pedpokldat existenci druhov specifick ei.


Tb 6 2012

A tak se organismy, niky a vyhledvac procedury spoluvytvej, spolen buduj. Vytvme svt, ve kterm ijeme, a to tak, e meme a tak to dlme tento vyvjejc se svt njak zvldat: jak rychle jej vytvme, tak se vnm i zabydlujeme. A tot plat, jak budu tvrdit, i pro ekonosfru. Tato s tvoen ekonomickmi aktivitami, firmami, kony, pracovnmi msty, pracovnky, dovednostmi a uenm se vynoila bhem poslednch 40000 let lidsk evoluce.


Tb 6 2012

Navc se spoleenstva agent neustle prodraj do neho novho objevuj se nov molekuly, nov druhy chovn, nov struktury. Tento hlad po novinkch se pokusm matematicky vyjdit jako nejbli pt. Vesmr neustle prozkoumv kapacitu svho nejbliho ptho. Neme se vnm odehrt vechno: i kdyby existoval mnohokrt dle, ne existuje, nebude nikdy schopn vyrobit vechny teoreticky mon etzce protein, zplodit vechny mon druhy bakteri nebo vyzkouet vechny zkonn systmy. N vesmr m tu vlastnost, e se neopakuje, e mluvou fyzik je siln neergodick.


Tb 6 2012

ivot je exekuce programu

ivot je homeostat


Tb 6 2012

 • Obvykle nen teba rozumt:

 • Homeostze

 • Algoritmy vvoje s nastavitelnmi parametry

 • Systm se mus vyznat ve svm prosted anebo hd abdukce


Tb 6 2012

Elastick fze

Plastick fze


Tb 6 2012

Objekty a vci


Tb 6 2012

Lorenz Stoer, 16.st


Tb 6 2012

A. von Krzesimowskii:

Christlicher Wanders-mann, 1756

ijeme toti z vry, ne z toho co vidme 2K 5,7


Tb 6 2012

Objekty = vci vn a nepromnn, nikoli pomjiv!


Tb 6 2012

objektivn

tkajc se objektu, vcn (objekt = pedmt, vc) nestrann, neutrln neosobn, nezaujat

drc se fakt vdeck

srv. spravedliv (soudce), pravdiv

srv. Djiny maj svj objektivn smysl


Tb 6 2012

Hmota je filosofick kategorie k oznaen objektivn reality, je je dna lovku v jeho poitcch, je je koprovna, fotografovna, obrena naimi poitky, existujc nezvisle na nich (115).

Nebo pojem hmoty, jak ji jsme ekli, neznamen gnoseologicky nic jinho ne objektivn realitu, existujc nezvisle na lidskm vdom a jm odrenou. (248)

Lenin: Materialismus a empiriokriticismus


Tb 6 2012

Objektivn je to, co se d pedvat skrze kolu, uebnice, atd.: sdlen znalosti


Tb 6 2012

Objektivn realita je n vynlez

objekty x vci

Znaky


 • Login