Dlouhodob majetek
Download
1 / 25

Dlouhodobý majetek - PowerPoint PPT Presentation


 • 257 Views
 • Uploaded on

Dlouhodobý majetek. Dlouhodobý majetek. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek. Kritéria zařazení do dl. majetku. Doba použitelnosti delší než 1 rok Výše ocenění stanovená účetní jednotkou (pro účely účetnictví)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dlouhodobý majetek' - vevina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Dlouhodob majetek1
Dlouhodobý majetek

 • Dlouhodobý nehmotný majetek

 • Dlouhodobý hmotný majetek

 • Dlouhodobý finanční majetek


Krit ria za azen do dl majetku
Kritéria zařazení do dl. majetku

 • Doba použitelnosti delší než 1 rok

 • Výše ocenění stanovená účetní jednotkou (pro účely účetnictví)

 • U některých majetkových složek nezáleží na výši ocenění (jsou dlouhodobým majetkem v každém případě)-např. stavby, chovná zvířata atd.


Dlouhodob nehmotn majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek

 • Software

 • Ocenitelná práva: ochranné známky, licence, patenty

 • Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

 • Goodwill

 • Zřizovací výdaje atd.


Dlouhodob hmotn majetek
Dlouhodobý hmotný majetek

 • Pozemky

 • Umělecká díla a kulturní památky

 • Stavby: budovy, haly, byty

 • Samostatné movité věci: stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky

 • Pěstitelné celky trvalých porostů

 • Dospělá zvířata a jejich skupiny

 • Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

 • Jiný majetek: technické zhodnocení, otvírky nových lomů, pískoven, hlinišť, …..


Dlouhodob finan n majetek
Dlouhodobý finanční majetek

 • majetkové podíly (účasti) v jiném podniku, které zakládají:

 • Rozhodující vliv – více než 50% akcií, vztah mateřská-dceřinná společnost (061)

 • Podstatný vliv – 20%-50% akcií včetně, vztah mateřský podnik-přidružený podnik (062)

 • Menšinový vliv – méně než 20% akcií (063)

 • Jiné cenné papíry majetkové povahy, které podnik drží po dobu delší než 1 rok, např. podílové listy(069)

 • Dlužné CP se splatností delší než 1 rok – cenné papíry úvěrového charakteru (065,066)

 • Vklady vázané na dobu delší než 1 rok, např. termínované vklady (069)

 • Pronajímané části podniku pokud dle dohody dl. majetek odpisuje nájemce atd.


Oce ov n dlouhodob ho majetku
Oceňování dlouhodobého majetku

1) Pořizovací cenou

Cena pořízení + vedlejší náklady spojené s poř.

Externě pořízený majetek

2) Vlastními náklady

Skutečně vynaloženými či stanovenými na základě kalkulací vlastních nákladů

Interně pořízený majetek

3) Reprodukční pořizovací cenou

Cena, kterou majetek má v době, kdy se o něm účtuje …….

Ve specifických případech – darování, nález či přebytek při inventarizaci atd.


Oce ov n dlouhodob ho majetku1
Oceňování dlouhodobého majetku

4) Reálnou hodnotou

- CP s výjimkou CP držených do splatnosti a CP představujících účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem (063,066)

5) Ekvivalencí (protihodnotou)

- ocenění aktiv se každoročně (ke konci rozvahového dne) upraví na hodnotu odpovídající míře účasti podniku na ZK ve společnosti, do níž podnik investoval CP představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem (061,062)


Vedlej n klady souvisej c s po zen m dl majetku
Vedlejší náklady související s pořízením dl. majetku

 • PC = CP + vedlejší náklady

  Vedlejšími náklady jsou: doprava, montáž, clo, licence, úroky z úvěrů, zkoušky před uvedením majetku do užívání, projektová činnost, poradenství, průzkumné a geologické práce, vynětí pozemků ze zem. půdního fondu,……


Tov n dm p i po zen
Účtování DM při pořízení

 • Pro kumulaci ceny pořízení s vedlejšími náklady se používají účty pořízení DM:

  Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - 041

  Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - 042

  Pořízení dlouhodobého finančního majetku - 043


Tov n dm p i po zen1
Účtování DM při pořízení

 • Popis hospodářských operací:

 • Došlá faktura za nákup stroje 1000,-

 • Došlá faktura za dopravu stroje 80,-

 • VPD -úhrada montáže v hot. 120,-

 • VÚD – protokol o zařazení stroje do užívání


Tov n dm p i po zen2
Účtování DM při pořízení

042 Pořízení DHM 321Závazky k dodavatelům

1. 1000 1. 1000

2. 80 2. 80

3. 120 211 Pokladna

4. 1 200 3. 120

022 – Stroje

4. 1 200


Tov n dm p i po zen3
Účtování DM při pořízení

 • Dlouhodobým majetkem se pořizovaný majetek stává uvedením do stavu způsobilého k užívání tzn. okamžikem dokončení majetku a splnění funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání (např. kolaudace, splnění požárních a hygienických předpisů, bezpečnost práce atd……) – vyhotovuje se protokol o zařazení majetku do užívání- je účetním dokladem


Odpisov n dl majetku
Odpisování dl. majetku

 • Dlouhodobý majetek se v průběhu produkčního cyklu jednorázově nespotřebovává, ale opotřebovává

 • Trvalé opotřebení je vyjádřeno odpisy

 • Odpisy = peněžní vyjádření opotřebení dlouhodobého majetku

 • Odpisy mohou vyjadřovat:

 • Fyzické opotřebení majetku

 • Morální opotřebení majetku


Odpisy dl majetku
Odpisy dl. majetku

 • DM můžeme tedy též dělit na:

  A) odpisovaný – veškerý majetek, jehož hodnota během

  času klesá

  B) neodepisovaný – pozemky, umělecká díla a sbírky –

  majetek ,jehož hodnota během času neklesá (spíše roste)

 • Odpisy jsou:

 • Účetní – vyjadřují skutečné opotřebení majetku v podniku, účtuje se o nich

 • Daňové – slouží k vyčíslení daňového základu, primárně se o nich neúčtuje.


Etn odpisy z o
Účetní odpisy – Z o Ú

 • Výši stanovuje účetní jednotka sama dle skutečného opotřebení – sestavuje odpisový plán

 • V odpisovém plánu stanoví výši účetního odpisu v jednotlivých letech

 • Výpočet odpisu

 • Výkonově (dle předpokládaného množství produkce, počtu ujetých km …..)

 • Časově (dle předpokládaného počtu let užívání) – lineární, nelineární – degresivní, progresivní, viz. UC2


Da ov odpisy z o dp
Daňové odpisy – Z o DPř

 • Vypočítávají se pro účely stanovení daňově uznatelné výše odpisů

 • Neúčtuje se o nich primárně !!!

 • Majetek je rozdělen do 6 odpisových skupin dle životnosti, v příloze zákona o DPř je uveden obsah jednotlivých odp. skupin

 • Vypočítávají se dosazením přesně zadaných sazeb a koeficientů do uvedených vzorců dle Zákona o DzPř

 • Všechny ú.j. pro stejný majetek stejné daňové odpisy

 • Daňové odpisy: rovnoměrné, zrychlené


Tov n etn ch odpis
Účtování účetních odpisů

 • Odpisy řadíme do provozních nákladů podniku, tedy o nich takto účtujeme - postupně přenášíme hodnotu majetku do nákladů v důsledku používání majetku

 • Tzn. účetní jednotce vzniká náklad a současně se jí snižuje hodnota majetku. Snížení majetku je prováděno nepřímo prostřednictvím účtu oprávek (kontraaktivní charakter).

 • Oprávky = souhrn odpisů za dobu užívání majetku

 • Oprávky se zobrazují v rozvaze, ve sloupci KOREKCE se znaménkem minus


Odpis stroje (vnitřní účetní doklad)

022 Stroje(SMV) 082 Oprávky ke strojům

PS: 1000 1. 100

551 Odpisy

1. 100

ROZVAHA VÝSLEDOVKA

Dl. majetek 1000 VK 1000 Výnosy 0

Oprávky - 100 VH – 100 Náklady 100

VH = – 100

Zůstatková hodnota stroje = PC – oprávky = 1000 –100


Opravn polo ky
Opravné položky

 • K vyjádření dočasného snížení hodnoty slouží:

 • Opravné položky – účetní (ovlivňují účetní výsledek hospodaření) daňové (jsou daňově uznatelným nákladem)

 • Pro dl. majetek – pouze účetní

  MD: Tvorba a zúčtování OP (559) – provozní náklady

  D: Opravná položka k majetku (09x)- snižuje hodnotu dl. majetku


Vy azen dl majetku
Vyřazení dl. majetku

 • Postup při vyřazení dlouhodobého majetku záleží vždy na tom, zda je majetek zcela opotřeben tedy odepsán či nikoliv, tedy zda:

 • ZC =0 tedy PC=oprávky – vyřazujeme v jednom kroku – tím je vyřazení dlouhodobého majetku z užívání, účetním dokladem je VÚD

  022 082

  PC 1 000 A)1 000 A) 1000 1 000


Vy azen dl majetku1
Vyřazení dl. majetku

B) ZC >0 tedy oprávky < PC – vyřazujeme ve dvou krocích:

1. Zaúčtování ZC do nákladů(do výše pořizovací ceny)-použití příslušného syntetického účtu je vždy závislé na důvodu vyřazení, nejčastěji používané účty:

551 – odpisy(opotřebení, nepotřebnost)

541 – ZC prodaného DM (nepotřebnost - prodej)

543 – Dary (darování)

549 – Manka a škody (poškození)

582 – Škody (živelná pohroma)

Souvztažným účtem je vždy příslušný účet oprávek (07x, 08x), účetním dokladem je VÚD

2. Vyřazení dlouhodobého majetku z užívání – viz. způsob A), účetním dokladem je VÚD


Vyřazení stroje z používání v důsledku škody po 2

letech (PC 1000,předpokládaná doba používání 10 let,

tzn. roční účetní odpis 100), protokol o vyřazení

a) ZC= 1000-200 =800

b) PC = 1000

Stroje Oprávky ke strojům Manka a škody

1.r.100

PS: 1000 2r. 100 1a) 800

1a) 800

1b) 1000 1b) 1000 Odpisy

1.r.100

2.r.100


Inventarizace dl majetku
Inventarizace dl. majetku

= porovnání skutečného stavu se stavem účetním

1) Periodická inventarizace

 • k určitému okamžiku (k rozv. dni…)

 • FI v zákonem stanoveném intervalu (Fyzickou inventuru hmotného majetku, kterou nelze provést ke konci rozvahového dne, lze provést v průběhu posledních čtyř měsíců účetního období, popřípadě v prvním měsíci následujícího účetního období)

  2) Průběžná inventarizace

 • majetek je v neustálém pohybu (např. vagóny) a nemá stálé místo, kam náleží

 • Provést alespoň jednou za účetní období, dle rozhodnutí účetní jednotky

 • U Dl. hmotného movitého majetku…ad