Innri
Download
1 / 34

Innri endurskoðun og áhættustýring - PowerPoint PPT Presentation


 • 204 Views
 • Uploaded on

Innri endurskoðun og áhættustýring. Guðjón Viðar Valdimarsson CIA,CFSA,CISA. Yfirlit kynningar. Innri endurskoðun og hlutverk hennar Staða innri endurskoðunar í dag Áhættugreind endurskoðun Hefðbundin skipulagning endurskoðunarvinnu Virði áhættugreindrar endurskoðunar Hlutverk aðila

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Innri endurskoðun og áhættustýring' - vevay


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Innriendurskoðun og áhættustýring

GuðjónViðarValdimarsson

CIA,CFSA,CISA


Yfirlit kynningar
Yfirlitkynningar

 • Innriendurskoðun og hlutverkhennar

 • Staðainnriendurskoðunar í dag

 • Áhættugreindendurskoðun

 • Hefðbundinskipulagningendurskoðunarvinnu

 • Virðiáhættugreindrarendurskoðunar

 • Hlutverkaðila

 • Forsenduráhættugreindrarendurskoðunar

 • Áhættuþættir og markmið


Innri endursko un

Innriendurskoðun

Innriendurskoðunmáskilgreinasemhlutlaustmatsferli,semhefurþaðgrundvallarmarkmiðaðskapaaukinverðmæti (virðisauka) meðþvíaðbætaviðkomandirekstur, aðstoðastjórnendurviðaðnásettumrekstrarmarkmiðum og meta árangur, bætaáhættustýringu, eftirlit og stjórnunmeðkerfisbundnum og öguðumvinnubrögðum.


Sta a innri endursko unar dag
Staðainnriendurskoðunar í dag

 • Innri endurskoðun sem fag

  • Sérstaða innri endurskoðunar og endurskoðun almennt, innri og “ytri” endurskoðun.

  • Rannsóknarskýrsla Alþingis leiddi í ljós þörf á hlutverki innri endurskoðunar sem hún hafði ekki haft áður.

  • Þróun í alþjóðlegum stöðlum og lagasetningu markar aukið hlutverk og sérstöðu innri endurskoðunar.

  • Álit innri endurskoðunar á tilvist og virkni eftirlitskerfis sé orðin eins mikilvæg og áritun um áreiðanleika fjárhagsupplýsinga í ársreikning.

  • Almennri þekkingu á stöðu og hlutverki innri endurskoðunar er samt ábótavant hjá stjórnendum og reyndar almenning líka.

  • Áhættugreind endurskoðun (riskbasedaudit)


Áhættugreindendurskoðun

 • Áhættumat á að vera grunnur að gerð árlegrar endurskoðunaráætlunar

  • Til að velja þau atriði sem skila mestri arðsemi í lækkun áhættu.

  • Til að ráðstafa takmörkuðum mannafla á sem hagkvæmastan hátt.

 • Við framkvæmd endurskoðunar

  • Skilgreining markmiða

  • Skilgreining viðfangs (Scope)


H ttugreind endursko un
Áhættugreindendurskoðun

 • Leiðarvísirfyrirytriendurskoðendur um helstuáherslur í innriendurskoðun og eftirlitsumhverfi

 • Leiðtilþessaðfástuðningstjórnenda og stjórnar í þvíverkefniaðskilgreinaforgangsröð og greinaviðfangsefni í áhættustýringu og eftirliti.


Hef bundin a fer vi ger endursko unar tlunnar
Hefðbundinaðferðviðgerðendurskoðunaráætlunnar

 • Tiltekinverkefnimeðvissumillibili

 • Öllverkefnitilheyraumfangiáætlunar og breytastlítið

 • Tiltekinverkefniaðbeiðnistjórnenda

 • Breytingar í lagaumhverfieðareglugerðum

 • Reynslaendurskoðenda og sérþekking


Vir i h ttugreindrar endursko unar
Virðiáhættugreindrarendurskoðunar

 • Hlutlægaðferðtilað meta heildarviðfangendurskoðunarverkefnafyrirtækis

 • Kastarljósi á mögulegaáhættuþættisemaðöðrumkostimunduekkikoma í ljós.

 • Seturfókus í endurskoðun á þáþættistarfseminnarsemhafamestaáhættu

 • Skilarmestuvirði í lækkunáhættu

 • Færirstjórnendumtækitilþessað meta og greinaáhættu í starfsemisinni.


Hlutverk a ila
Hlutverk aðila

 • Hlutverk stjórnar

  • Stjórn ber að tryggja að til staðar sé eftirlitsumhverfi sem virkar.

  • Stjórn skilgreinir áhættuþol (riskappetite)

  • Stjórn ræður innri endurskoðanda til þess að gefa álit um tilvist og virkni eftirlitsumhverfis.

  • Stjórn skal tryggja óhæði og aðgang innri endurskoðunar að upplýsingum.

  • Að framfylgja samþykktum ábendingum innri endurskoðunar gagnvart framkvæmdastjórn.


Hlutverk a ila1
Hlutverk aðila

 • Hlutverk endurskoðunarnefndar skv. lögum um fjármálafyrirtæki

  • Mat á reikningsskilum og skýrslugerð stjórnenda um fjármál

  • Eftirlit með gerð áhættugreiningar og viðbrögðum við áhættu

  • Eftirlit með endurskoðun ársreiknings og tilvist verklagsreglna um gerð ársreiknings.

  • Fylgja eftir ábendingum úr innra eftirliti fyrirtækisins eða frá innri endurskoðun.

  • Ganga úr skugga um óhæði ytri endurskoðenda og hvort störf ytri endurskoðenda önnur en endurskoðun skerði óhæði þeirra

  • Setja fram tillögu til stjórnar um tilnefningu ytri endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtækis fyrir aðalfund

  • Meta þörf á innri endurskoðun, annast ráðningu innri endurskoðenda og eftirlit með innri endurskoðun.


Hlutverk a ila2
Hlutverk aðila

 • Hlutverk stjórnenda

  • Greina áhættuþætti

  • Meta áhrif áhættuþátta

  • Tryggja að gerðar séu viðeigandi ráðstafanir til að stjórna áhættu

  • Skýra stjórn frá þeim áhættuþáttum sem eru ekki gerðar ráðstafanir fyrir (utan „riskappetite“)

  • Fullvissa áhættustjórn að ráðstafanir séu gerðar til að stjórna þeim áhættuþáttum sem eru utan áhættumarka.


Hlutverk a ila3
Hlutverk aðila

 • Hlutverk innri endurskoðunar

  • Innri endurskoðun setur fram óháð og hlutlægt álit til stjórnar og stjórnenda á því hvort stjórnun áhættuþátta sé innan áhættuþols fyrirtækisins.

  • Ekki að staðfesta með óyggjandi hætti, þ.e.a.s. að gefa fullkomna vissu fyrir því að öllum áhættuþáttum sé stjórnað innan áhættumats því í mörgum tilvikum er ekki hægt að sjá alla áhættuþætti fyrir.

  • Tekin hefur verið afstaða til stjórnunar áhættuþátta.


Hlutverk a ila4
Hlutverkaðila

 • Hlutverkinnriendurskoðunareraðveitavíðtækaþjónustu á sviðiendurskoðunar og ráðgjafartilaðhjálpafyrirtækjum og stofnunumaðnámarkmiðumsínum.

 • Lykilhlutverkinnriendurskoðunareraðfylgjastmeðáhættuþáttumogtryggjaaðeftirlitsaðgerðirséutilstaðartilaðminnkaáhrifáhættuþátta.

 • Innriendurskoðunereinnafhornsteinum í góðumstjórnarháttum – samanmeðstjórn, framkvæmdastjórnogytriendurskoðendum.

 • Innriendurskoðunhjálparfyrirtækjumaðtakast á viðbreytingar í lagaleguumhverfi á tímumaukinnaráherslu á góðastjórnarhættifyrirtækja.


Hlutverk a ila5
Hlutverk aðila

 • Hlutverk áhættustýringardeilda

  • Áhættustýring eru ekki eigendur áhættuþátta og breyta engu um ábyrgð stjórnenda.

  • Áhættustýring getur ráðfært sig við innri endurskoðun en með vissum skilyrðum.

   • Ráðgjöf á sviði áhættustýringar og stjórnun áhættuþátta megi ekki skerða óhæði eða hlutlægni í umfjöllum innri endurskoðunar

   • Að sú vinna og manntímar mundi gerainnri endurskoðun ókleift að standa við megin markmið sín sem væri að klára þau verkefni sem væru á endurskoðunaráætlun.

   • Að stjórendur fari ekki að líta svo á sem innri endurskoðun sé í raun „eigandi“ áhættuþátta. Innri endurskoðun á að gefa álit á stjórnun áhættuþátta til stjórnenda en ekki öfugt.


Forsendur h ttugreindrar endursko unar
Forsendur áhættugreindrar endurskoðunar

 • Forsendur áhættugreindrar endurskoðunaráætlunar er fyrirtækið eða starfsemin :

  • Þekki alla mikilvæga eðlislæga áhættuþætti þ.e.a.s. alla sem eru yfir áhættumörkum

  • Hefur metið og greint þessa áhættuþætti þannig að hægt sé að forgangsraða þeim eftir þeirri ögn sem þeir standa fyrir.

  • Hefur skilgreint áhættuþolmörk þannig að hægt er að meta eðlislæga og eftirstandandi áhættuþætti og sjá hvort þeir liggi yfir eða undir þeim mörkum.

 • Þessar forsendur leiða af sér að :

  • Stjórn fyrirtækisins eða starfseminnar hafi sett fram stefnu um innra eftirlit

  • Stjórn fyrirtækisins hefur samþykkt áhættuþolmörk

  • Stjórnendur hafa hlotið þjálfun í því að greina og meta áhættuþætti og til þess að hanna, reka og fylgjast með eftirlitsumhverfi sem uppfyllir kröfur stjórnar fyrirtækisins og er í samræmi við stefnu hennar.


Sta lar iia um innri endursko un og h ttugreind endursko un
Staðlar IIA um innriendurskoðun og áhættugreindendurskoðun

2010.A1 – The internal audit activity’s plan of engagements must be based on a documented risk assessment, undertaken at least annually. The input of senior management and the board must be considered in this process


Sta lar um innri endursko un og h ttugreind endursko un
Staðlar um innriendurskoðun og áhættugreindendurskoðun

 • 2120.A1 – The internal audit activity must evaluate risk exposures relating to the organization’s governance, operations, and information systems regarding the:

  • Reliability and integrity of financial and operational information;

  • Effectiveness and efficiency of operations and programs;

  • Safeguarding of assets; and

  • Compliance with laws, regulations, policies, procedures, and contracts.


Sta lar iia og framkv md h ttugreindrar endursko unar
Staðlar IIA og framkvæmdáhættugreindrarendurskoðunar

 • 2201 – Planning Considerations

 • In planning the engagement, internal auditors must consider:

  • The objectives of the activity being reviewed and the means by which the activity controls its performance;

  • The significant risks to the activity, its objectives, resources, and operations and the means by which the potential impact of risk is kept to an acceptable level;

  • The adequacy and effectiveness of the activity’s risk management and control processes compared to a relevant control framework or model; and

  • The opportunities for making significant improvements to the activity’s risk management and control processes.


H ttu ttir og markmi
Áhættuþættir og markmið

 • Sjónarhorn innri endurskoðunar á áhættumat

  • Þeir þættir sem hindra fyrirtækið/stofnunina í að ná markmiðum sínum.

  • Meta áhættuþætti úr frá markmiðum en ekki sem tilgang í sjálfu sér.

  • Leggja sjálfstætt mat á því hvort tekið sé tillit til allra áhættuþátta

  • Gefa álit á því hvort stjórnun áhættuþátta sé innan áhættuþols (riskappetite)

  • Staðreyna virkni eftirlitsþáttaÁhættuþættir og markmið

Skilgreinaheildarviðfangsefni (Audit universe)

Ákveða og greinatölugildifyriráhættuþættieðaleggja mat á slíktséþaðtilstaðar

Skilgreinatölugildiáhættuþátta í viðfangiendurskoðunar

Raðaviðfangsefnumeftirtölugildiáhættu

Útbúaendurskoðunaráætlunútfráröðunviðfangsefna


Skref 1 skilgreina heildarvi fangsefni
Skref 1: Skilgreinaheildarviðfangsefni

Tilteknardeildireðastarfsemiinnanfyrirtækisins.

Ferlareðaviðskiptaeiningar

Verkefniaðbeiðniæðstustjórnenda

Verkefniaðbeiðnistjórnar

Vegnalagaeðareglugerðarákvæða

Mögulegverkefni á grundvellireynslueðaeðlisávísunar


Skref 1 skilgreina heildarvi fangsefni1
Skref 1: Skilgreinaheildarviðfangsefni


Skref 2 t lugildi fyrir h ttu tti
Skref 2: Tölugildifyriráhættuþætti

Algengiráhættuþættir

 • Niðurstöðurfyrriendurskoðunar

 • Tímifrásíðustuendurskoðun

 • Mikisvægismörk og lausafjárstaða

 • Trúnaður

 • Þroski og aldurkerfis

 • Flækjustigkerfis

 • Starfsmannavelta

 • Hæfistjórnenda

 • Frammistöðuþættir

 • Almannatengsl

Beitafaglegridómgreindmeðhliðsjónaftegundfyrirtækis og reynslu

Skoðafjöldatölugilda

Leggja mat á hvortvægiáhættuþáttarendurspeglivægi í umhverfiinnanfyrirtækis.


D mi um t lugildi
Dæmi um tölugildi


Skref 3 skilgreina t lugildi h ttu tta
Skref 3: Skilgreinatölugildiáhættuþátta

 • Tekur á afleiðingum og líkum.

 • Hægtaðsetjaframsemtölugildieðalýsingu á ástandi (Mikil, lítill)

 • Mikilvægtaðsetjiðframhlutlægamælikvarðatilaðfastsetjatölugildi.


D mi um t lugildi1
Dæmi um tölugildiSkref 4 og 5 ra a eftir h ttueinkunn
Skref 4 og 5: Raðaeftiráhættueinkunn

 • Skref4 ertæknilegtviðfangsefni en skyldiverayfirfariðvandlega

 • Athugahvorttilstaðarséuósamræmi í niðurstöðumviðtala og hópvinnu – forðastað taka þátt í innripólitík.

 • Endurskoðunaráætlunættiaðbyggjaaðmestu en ekkiölluleiti á niðurstöðunum.

 • Sveigjanlegáætlunargerðeraðöllujöfnumunlíklegritilaðmætavæntingumstjórnenda og stjórnar

 • Útbúaáhættukortfyrirstjórn og stjórnendur

 • Útbúaáhættuskrá
Verkferill h ttugreindrar endursko unar

1

2

6

Útbúamarkmiðásamtverkefnis-lýsinguendurskoðunar

Meta og forgangsraðaáhættuþáttum

Fáskilning á ferlum og markmiðum

Greinaáhættuþætti

Mælaáhrifáhættuþátta

Leggja mat á virknieftirlitsþátta og líkur á atburðum

5

3

4

Verkferilláhættugreindrarendurskoðunar:


Samantekt
Samantekt

 • Innri endurskoðendur verða að greina og meta áhættuþætti á sjálfstæðan hátt.

 • Hefðbundin endurskoðun leggur áherslur á hringrás og endurtekningar vissra verkefna

 • Áhættugreind endurskoðun er hluti af stöðlum IIA og því er ekkert val um að beita þessari aðferð við framkvæmt endurskoðunar fyrir utan að þessi aðferð hefur marga kosti í för með sér fyrir starfsemi fyrirtækisins almennt.

 • Áætlanagerð í tengslum við áhættugreinda endurskoðun er margþættur ferill.

 • Framkvæmt endurskoðunar í einstökum verkefnum leiðir af hugmyndafræði áhættugreindrar endurskoðunar.


GSH – innriendurskoðun og ráðgjöf [email protected]urskodun.net

GuðjónViðarValdimarsson

CIA, CFSA, CISA


ad