Semin pro p jemce podpory z 16 17 a 18 v zvy rop jihoz pad pro p jemce n hradn ch projekt
Download
1 / 27

13. 3. 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Seminář pro příjemce podpory z 16., 17. a 18. výzvy ROP Jihozápad + pro příjemce náhradních projektů. 13. 3. 2012. Obsah. Úspěšné řízení projektu v průběhu jeho realizace Prevence chyb v projektech Změny v projektech Problematika veřejných zakázek

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 13. 3. 2012' - veta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Semin pro p jemce podpory z 16 17 a 18 v zvy rop jihoz pad pro p jemce n hradn ch projekt
Seminář pro příjemce podpory z 16., 17. a 18. výzvy ROP Jihozápad + pro příjemce náhradních projektů

13. 3. 2012


Obsah
Obsah

 • Úspěšné řízení projektu v průběhu jeho realizace

 • Prevence chyb v projektech

 • Změny v projektech

 • Problematika veřejných zakázek

 • Nejčastější pochybení při realizaci projektů, nesrovnalosti

 • Jak zajistit bezproblémovou udržitelnost projektu

 • Dotazy, diskuse

www.rr-jihozapad.cz


P jemce dotace
Příjemce dotace

 • Z žadatele se stává příjemce dotace až podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace (na dotaci není právní nárok!)

 • Povinnost předložit požadované přílohy nejpozději do 26. 3. 2012 (16.-18. výzva), resp. do termínu uvedeného v emailu od hlavního finančního manažera projektu (10.-12.4.2012)

 • Upozornění: nová příloha – doložení žádosti o zařazení do evidence žadatelů o certifikaci ubytovacího zařízení

 • Termín podpisu Smluv o dotaci – začátek května 2012

 • Vzor smlouvy naleznete na www.rr-jihozapad.cz

www.rr-jihozapad.cz


Dokumentace rop jihoz pad
Dokumentace ROP Jihozápad

 • Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace

 • Příručka pro žadatele

 • Příručka pro příjemce

 • Metodická oznámení

 • Metodické pokyny (k veřejné podpoře, ke způsobilým výdajům atd.)

 • Definice indikátorů

 • Národní legislativa

  www.rr-jihozapad.cz

www.rr-jihozapad.cz


Povinnosti p jemce p i realizaci projektu
Povinnosti příjemce při realizaci projektu

 • Zahájit fyzickou realizaci projektu do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dotaci – vztahuje s přesností na kalendářní den (nikoli měsíc!)

 • Naplnit monitorovací ukazatele uvedené ve smlouvě o dotaci

 • Informovat ÚRR o postupu realizace projektu pomocí monitorovacích zpráv

 • Dodržovat harmonogram projektu

 • Informovat o změnách projektů

www.rr-jihozapad.cz


Povinnosti p jemce p i realizaci projektu1
Povinnosti příjemce při realizaci projektu

 • Vést oddělené účetnictví projektu

 • Provést audit projektu – u projektů s celkovými způsobilými výdaji nad 30 mil./ nad 100 mil.

 • Dodržovat pravidla pro publicitu

 • Nepřevádět práva a povinnosti vyplývající z projektu na třetí osobu bez souhlasu poskytovatele dotace

 • Pojistit veškerý pojistitelný majetek pořízený v rámci realizace projektu – výjimka pro projekty OP 1.1 a 1.5

 • Archivace dokumentace projektu po dobu min. 10 let (od finančního ukončení projektu)

www.rr-jihozapad.cz


Zm ny v realizaci projektu jak koli zm ny oproti pl nu
Změny v realizaci projektu= jakékoli změny oproti plánu

 • Žádost o dotaci byla hodnocena a uspěla na základě podkladů, které jste doložili podle nich byste měli projekt zrealizovat

 • Realizovat projekt beze změn není možné

 • Pokud příjemce realizuje výraznější změnu (stavební) oproti žádosti o dotaci – není možné hradit ze způsobilých výdajů projektu!

www.rr-jihozapad.cz


Zm ny v realizaci projektu
Změny v realizaci projektu

Formulář Oznámení příjemce o změně projektu (příloha č. 9 PPP)

Změna nepodstatná

Změna podstatná

 • menšího rozsahu

 • většího rozsahu

  Změna obecně nepřípustná

www.rr-jihozapad.cz


Obecn pravidla hl en zm n
Obecná pravidla hlášení změn

Změna nepodstatná - schvaluje hl. finanční manažer a vedoucí oddělení kontroly, schválení trvá cca 5 pracovních dní

Změna podstatná menšího rozsahu – posuzována schvalovacím kolečkem, schvaluje vedoucí Odboru řízení programu, schvalování trvá cca 14 dní i déle

Změna podstatná většího rozsahu – schvaluje Výbor Regionální rady, schvalování trvá 3 týdny i déle, VRR zasedá 1x za 3 měsíce

O schválení či neschválení změny je příjemce informován emailem

www.rr-jihozapad.cz

www.rr-jihozapad.cz


Upozorn n
Upozornění

 • Pokud změna není schválena, nemůže ji příjemce realizovat!

 • Výdaje spojené s neohlášenou a neschválenou změnou jsou nezpůsobilými

 • Pokud příjemce realizuje neschválenou změnu, pak tato skutečnost může být řešena jako nesrovnalost projektu (dle závažnosti)

www.rr-jihozapad.cz


Problematika ve ejn ch zak zek a zad vac ch zen
Problematika veřejných zakázek a zadávacích řízení

 • Bezchybně provedené výběrové řízení je základem dobře zrealizovaného projektu

 • Při kontrole klasifikujeme nejvíce pochybení v oblasti zadávání zakázek korekce, sankce, porušení rozpočtové kázně

 • Nejčastější nedostatky v souvislosti s kontrolou veřejných zakázek – ke stažení na www.rr-jihozapad.cz - Veřejné zakázky příjemců

 • Možnost konzultovat zadání zakázek s pracovníky oddělení kontroly – dokumentaci zaslat emailem – do 10 pracovních dní odpověď

www.rr-jihozapad.cz


Pravidla o rop pro zad vac zen
Pravidla ŘO ROP pro zadávací řízení

 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění

 • Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v programovém období 2007-2013 – projekty z 5.-13. výzvy – verze 2/2009, projekty 16.-19. výzva – verze 2/2011

 • Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – Metodika zadávání zakázek financovaných ze zdrojů Evropské unie

www.rr-jihozapad.cz


Pravidla o rop pro zad vac zen1
Pravidla ŘO ROP pro zadávací řízení

 • Řídící orgán ROP Jihozápad zakazuje:

 • Používat při hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek jako dílčí hodnotící kritérium smluvní pokuty a další smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele – platí i pro zakázky mimo režim zákona

 • Používat náhodný výběr losem, a to ani v kombinaci s objektivními kritérii

www.rr-jihozapad.cz


Novela z kona o vz
Novela zákona o VZ

 • „Transparenční“ novela zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - publikovaná pod číslem 55/2011 – schválená Poslaneckou sněmovnou 31. 1. 2012

 • Účinnost od 1. 4. 2012

 • Nejdůležitější změny:

 • Snížení limitů pro postup dle zákona – zakázka na dodávky a služby od 1 mil. Kč, zakázka na stavební práce od 3 mil. Kč (od 1.1. 2014 limit pravděpodobně 1 mil. Kč pro všechny zakázky)

 • Nová definice dotovaného zadavatele – nově každý, kdo obdrží více než 50% prostředků na zakázku z veřejných zdrojů !

 • Nově definovaná významná veřejná zakázka – stát – VZ nad 300 mil. Kč, obce, kraje – VZ nad 50 mil. Kč – schválení vlády, zastupitelstev, nastaveny delší lhůty

www.rr-jihozapad.cz


Novela z kona o vz1
Novela zákona o VZ

 • Nejdůležitější změny:

 • Ekonomická a finanční kvalifikace – bude prokazována jen čestným prohlášením dodavatele o finanční způsobilosti plnit veřejnou zakázku

 • Nový pojem „osoba se zvláštní působností“ – zaměstnanec zadavatele, vyjádření k ZD + povinný člen hodnotící komise, nutné absolvovat vzdělávací program MMR – účinnost patrně až od 1. 1. 2014

 • Rozšiřování povinnosti uveřejňování dokumentace na profilu zadavatele – celá ZD včetně smlouvy, skutečně nasmlouvaná cena, odůvodnění stanovení technických kvalifikačních požadavků

 • Novela de facto ruší užší řízení – resp. nahrazuje jej dvoukolovým otevřeným řízením

 • Zákaz požadavků na ISO, certifikátů z hlediska ochrany životního prostředí aj.

www.rr-jihozapad.cz


Novela z kona o vz2
Novela zákona o VZ

 • Povinnost zadavatele zrušit zadávací řízení při obdržení jen jediné nabídky

 • Povinnost zadavatele zrušit zadávací řízení při hodnocení jediné nabídky

 • Komise pro otevírání obálek již nekontroluje úplnost nabídky

 • Hodnotícím kritériem nesmí být platební podmínky – sankce, splatnost faktur apod.

 • Taxativně uvedeny podstatné změny smlouvy, které nesmí být provedeny (rozšíření předmětu zakázky, rozšíření okruhu dodavatelů, ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky, změna ekonomické rovnováhy ve prospěch dodavatele)

 • Povinnost zadavatele uveřejnit předběžné oznámení ke všem nadlimitním a podlimitním zakázkám (mimo zjednodušené podlimitní řízení, jednací řízení) – řízení může být zahájeno až po 1 měsíci od uveřejnění předběžného oznámení

www.rr-jihozapad.cz


Konkr tn pochyben ve v
Konkrétní pochybení ve VŘ

 • Dělení zakázek – nutné zadávat dohromady spolu související plnění z hlediska místa, času i věcného plnění

 • Neoprávněné slučování spolu nesouvisejících plnění – např. vybavení IT technikou a vybavení profesionální kuchyně

 • Diskriminace potenciálních uchazečů – požadovaný obrat x předpokládaná hodnota zakázky

 • Uvádění specifických označení výrobků a služeb

 • Nesprávné použití JŘBÚ

www.rr-jihozapad.cz


Konkr tn pochyben ve v1
Konkrétní pochybení ve VŘ

 • Hodnocení na základě kritérií, která jsou následně do SoD změněna (doba plnění)

 • Nedostatečně specifikovaná hodnotící kritéria (kvalita, design, technické provedení)

 • Nelze hodnotit zvyšování objemu plnění zakázky – za každý navíc pořízený PC - 1 bod navíc

 • Rozpor návrh SoD x podepsaná SoD

 • Nepřiměřená úhrada za poskytování ZD – cena musí odpovídat nákladům na pořízení kopie, poštovné, balné (nelze přenášet na uchazeče náklady spojené s realizací řízení!)

www.rr-jihozapad.cz


Nej ast j pochyben p i realizaci projekt
Nejčastější pochybení při realizaci projektů

Pozor na omezené výdaje!

 • Výdaje za zpracování projektu max. 5% CZV

 • Výdaje spojené s řízením projektu max. 500 tis./50 tis za měsíc

 • BOZP,TDI, autorský dozor – 3% ze způsobilých výdajů za skutečně provedené stavební práce

 • Odborné a znalecké posudky v rámci položky „Výdaje na zpracování projektové dokumentace“ 1% z CZV (max. 300 000 Kč)

 • Supervize řízení projektu = nezpůsobilý výdaj!

 • Výše uvedené limity jsou stropem, nikoli částkou, která bude automaticky proplacena !

www.rr-jihozapad.cz


Nej ast j pochyben p i realizaci projekt1
Nejčastější pochybení při realizaci projektů

Způsobilé výdaje – podmínky:

 • hospodárné

 • účelné

 • efektivní

 • cena za výdaj v čase a místě obvyklá – poskytovatel dotace může výši ceny ověřovat! Pokud jsou ceny vyšší než jsou ceny obvyklé – dotace bude ponížena.

www.rr-jihozapad.cz


Nejčastější pochybení při realizaci projektů

Účetnictví, ekonomika projektu

 • Samostatná účetní evidence pro projekt

 • Rozdělení na investice/neinvestice – důraz na správné zaúčtování

 • Správné zaúčtování samostatných movitých věcí/souborů movitých věcí

www.rr-jihozapad.cz


Nej ast j pochyben p i realizaci projekt2
Nejčastější pochybení při realizaci projektů

 • Projekt musí směřovat k naplnění stanovených monitorovacích ukazatelů

 • Evidovat spolupráci s partnerem (např. zápisy z jednání)

 • Prokazatelně naplnit environmentální ukazatele uvedené v žádosti o dotaci

 • Doložit naplnění závazků k rovným příležitostem uvedeným v žádosti o dotaci

www.rr-jihozapad.cz


Udr itelnost projektu
Udržitelnost projektu

 • I v době udržitelnosti (5/3 roky) je příjemce vázán podmínkami poskytovatele dotace

 • Projekt je úspěšně ukončen nikoli proplacením poslední žádosti o platbu, ale úspěšným ukončením období udržitelnosti – tj. 5 let, pro malé a střední podniky 3 roky

 • V období udržitelnosti projektu se projeví životnost projektu, jeho reálnost, finanční návratnost (u projektů podnikatelských subjektů), schopnost udržet naplánované výstupy projektu (pracovní místa, počet lůžek, pořízené vybavení atd.)

 • Nutné udržet indikátory projektu

 • Pronájem, převod majetku podpořeného z dotace – nutný souhlas VRR

 • 1x za rok povinnost informovat poskytovatele dotace o udržitelnosti projektu

www.rr-jihozapad.cz


Na co myslet a na co si d t pozor
Na co myslet a na co si dát pozor

 • Cílem projektu není za přidělené peníze pořídit maximální množství majetku – výdaje musí být účelné (nezbytnost a přímá vazba na projekt), hospodárné (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu) a efektivní (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu)

 • Faktury – musí být na první pohled jasné, co je fakturováno – tj. rozpis jednotlivých položek včetně množství a jednotkových cen; nezapomenout na doložení příloh faktury

 • Dohodnout se s dodavatelem na vystavení 2 originálů faktur – jeden originál pro účely projektu (založení do složky projektu), jeden pro vlastní účetní evidenci

 • Stanovit si, jakým aktem bude ukončena fyzická realizace projektu – k ukončení FR je nutné doložit kolaudační souhlas/předčasné užívání stavby

www.rr-jihozapad.cz


N kolik dobr ch rad na z v r
Několik dobrých rad na závěr

 • Číst, číst, číst! – vše podstatné naleznete v příručkách a na webových stránkách www.rr-jihozapad.cz

 • Nebát se zeptat! – v případě nejasnosti raději konzultovat s manažerem projektu, než se dopustit chybného řešení

 • Nenechávat vše na poslední chvíli! – raději odevzdávat dokumenty s časovou rezervou

 • Úspěšná realizace projektu končí po skončení období udržitelnosti projektu!

www.rr-jihozapad.cz


Kontakt
Kontakt

Územní odbor implementace programu Plzeň

Poděbradova 2842/1 (Avalon Business Center - 4. patro)

301 00 Plzeň

 • Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 16:30

  Úterý – čtvrtek: 8:00 - 15:30

  Pátek: 8:00 - 14:00

www.rr-jihozapad.cz


ad